Премини към основното съдържание

Районни отоплителни и охладителни системи

Динамичен ред: Energy-DHC.xls

Районни отоплителни системи и ефективност на районното отопление за 2022 година
Мощност и производство
Технология на производствената инсталация, доставяща топлина към мрежата Инсталирана нетна топлинна мощност - МВт Нетно производство на топлинна енергия, доставена до мрежата - ТДж
Общо Топла вода Пара
Комбинирани инсталации, използващи невъзобновяеми горива 2 338 20 663 18 131 2 532
Комбинирани инсталации, използващи възобновяеми горива  -  -  -  -
Комбинирани инсталации, използващи геотермална или слънчева енергия  -  -  -  -
Комбинирани инсталации, използващи възстановена топлина от химически или други процеси  -  -  -  -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи невъзобновяеми горива* 3 176 6 683 6 683  -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи възобновяеми горива* 80 318 318  -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи електрическа енергия (електрически бойлери)  -  -  -  -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи геотермална енергия, енергия от околната среда или слънчева енергия  -  -  -  -
Инсталация, възстановяващи топлина от химични и други процеси  -  -  -  -
ОБЩО 5 594 27 664 25 132 2 532

*вкл. редукционна топлина (топлинна енергия, която се отделя преди генератора за електрическа енергия)
Ефективност на районното отопление
  ЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ НЕЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ
Общо Топла вода Пара Общо Топла вода Пара
Топлинна енергия, доставена към клиенти на централно отопление в ТДж, в т.ч. за: 16 340 14 167 2 173 4 679 4 679  -
Промишлени предприятия 3 437 1 282 2 155 392 392  -
Предприятия от сектор транспорт, селско
стопанство/горско стопанство и риболов
24 24  -  -  -  -
Предприятия от сектора на услугите 2 513 2 495 18 746 746  -
Битови клиенти 10 366 10 366  - 3 541 3 541  -
Брой районни отоплителни мрежи 39 33 6 9 9  -
Дължина на районните отоплителни мрежи - км 2 523 2 485 38 682 682  -
Брой клиенти 475 198 475 168 30 177 562 177 562  -
 
Загуби на районните отоплителни мрежи - ТДж 6 645  
06.11.2023