Републиканска пътна мрежа според класа на пътя


Динамичен ред: Transport_2.1.3.1.xls

РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА СПОРЕД КЛАСА НА ПЪТЯ КЪМ 31.12.2019
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
Пътища - общо Автома-гистрали Първо-класни Второ-класни Третокласни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли
Общо 19 879 790 2 900 4 019 12 170
Северна и Югоизточна България 12 382 336 1 948 2 612 7 486
Северозападен район 3 435 18 399 763 2 255
Видин 612 - 71 91 450
Враца 649 - 65 231 353
Ловеч 755 18 105 77 555
Монтана 625 - 61 159 405
Плевен 794 - 97 205 492
Северен централен район 2 962 - 462 636 1 864
Велико Търново 937 - 153 141 643
Габрово 504 - 86 31 387
Разград 506 - 56 162 288
Русе 509 - 110 155 244
Силистра 506 - 57 147 302
Североизточен район 2 682 95 487 467 1 633
Варна 718 58 139 43 478
Добрич 823 - 83 242 498
Търговище 523 - 77 105 341
Шумен 618 37 188 77 316
Югоизточен район 3 303 223 600 746 1 734
Бургас 1 181 51 252 242 636
Сливен 581 44 85 202 250
Стара Загора 904 93 167 215 429
Ямбол 637 35 96 87 419
Югозападна и Южна централна България 7 497 454 952 1 407 4 684
Югозападен район 3 422 262 536 623 2 001
Благоевград 716 49 75 152 440
Кюстендил 629 44 85 54 446
Перник 569 32 58 66 413
София 1 508 137 318 351 702
Южен централен район 4 075 192 416 784 2 683
Кърджали 649 - 73 81 495
Пазарджик 723 51 59 202 411
Пловдив 1 020 50 129 240 601
Смолян 539 - - 110 429
Хасково 1 144 91 155 151 747

ЗАБЕЛЕЖКА: В републиканската пътна мрежа за 2002 година не са включени четвъртокласните пътища.
Те преминават към общинските пътища и ИА "Пътища" не предоставя данни за тях.
29.05.2020