Републиканска пътна мрежа според класа на пътя


Динамичен ред: Transport_2.1.3.1.xls

РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА СПОРЕД КЛАСА НА ПЪТЯ КЪМ 31.12.2019
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
Пътища - общо Автома-гистрали Първо-класни Второ-класни Третокласни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли
Общо 19 879 790 2 900 4 019 12 170
Северна и Югоизточна България 12 382 336 1 948 2 612 7 486
Северозападен район 3 435 18 399 763 2 255
Видин 612 - 71 91 450
Враца 649 - 65 231 353
Ловеч 755 18 105 77 555
Монтана 625 - 61 159 405
Плевен 794 - 97 205 492
Северен централен район 2 962 - 462 636 1 864
Велико Търново 937 - 153 141 643
Габрово 504 - 86 31 387
Разград 506 - 56 162 288
Русе 509 - 110 155 244
Силистра 506 - 57 147 302
Североизточен район 2 682 95 487 467 1 633
Варна 718 58 139 43 478
Добрич 823 - 83 242 498
Търговище 523 - 77 105 341
Шумен 618 37 188 77 316
Югоизточен район 3 303 223 600 746 1 734
Бургас 1 181 51 252 242 636
Сливен 581 44 85 202 250
Стара Загора 904 93 167 215 429
Ямбол 637 35 96 87 419
Югозападна и Южна централна България 7 497 454 952 1 407 4 684
Югозападен район 3 422 262 536 623 2 001
Благоевград 716 49 75 152 440
Кюстендил 629 44 85 54 446
Перник 569 32 58 66 413
София 1 508 137 318 351 702
Южен централен район 4 075 192 416 784 2 683
Кърджали 649 - 73 81 495
Пазарджик 723 51 59 202 411
Пловдив 1 020 50 129 240 601
Смолян 539 - - 110 429
Хасково 1 144 91 155 151 747

ЗАБЕЛЕЖКА: В републиканската пътна мрежа за 2002 година не са включени четвъртокласните пътища.
Те преминават към общинските пътища и ИА "Пътища" не предоставя данни за тях.
29.05.2020
Републиканска пътна мрежа - Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вид на настилката
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Янка Атанасова

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+ 359 9857 127

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране01 юли 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Републиканската пътна мрежа се наблюдава според:

 • класа на пътя - автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища;
 • вида на настилката - асфалтова, паважна, трошенокаменна, баластрена и пътища без настилка.
Използвани класификации

· Класификацията на републиканските пътища се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. (NUTS);

· Речник за транспортна статистика /Glossary for transport statistics/ - 2003 Женева.

Обхват

Републиканската пътна мрежа (РПМ) осигурява връзките между населените места в страната, както и тези със съседните страни, за извършване на превоз на пътници и товари. Републиканските пътища се класифицират според админстративно-стопанското си значение и функциите си в транспортната система в следните класове: автомагистрали и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват държавната пътна мрежа. Отделни републикански пътища са включени в трансевропейската пътна мрежа.

Понятия и дефиниции

Според класа на пътя РПМ включва:

Автомагистралите са пътища от най-висок клас и са предназначени за движение на автомобили с високи скорости. Те имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, аварийна лента за спиране и пресичат другите пътища и/или жп линии на различно ниво. Максималната скорост за движение е 140км/час.

Пътищата първи клас - предназначени са за осъществяване на транзитно движение на големи разстояния / предимно от граница до граница /. Те обслужват големи територии и съвпадат с направленията на основните транспортни потоци в страната.

Пътищата втори клас - предназначени са за осъществяване на транзитно движение на средни разстояния. Те изпълняват разпределителни функции в транспортната система, като осигуряват оптимални маршрути на транзитното движение към отделни региони в страната.

Пътищата трети клас служат за разпределяне на движението във вътрешността на териториите, прилежащи към пътища от по-висок клас или осигуряват връзки между отделните общини, както и с местните пътища.

Според вида на настилката пътищата са:

 • · Настилки с асфалтово покритие. Предназначени са за всички категории на движението.
 • · Настилки с паважно покритие. Най-често те се използват при пътища с тежко и много тежко движение.
 • · Настилки с трошенокаменно покритие. Използват се за изграждане на местни пътища с леко движение.
 •   Настилки с баластрено покритие. Използват се за изграждане на местни пътища с много леко движение.
 • · Пътиша без настилка. Обикновенно товаса горски, тракторни и коларски пътища без специално покритие.
Статистическа единица

Данните се предоставят годишно от агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От 1995 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Километри

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Закон за пътищата (29.03.2000) ДВ бр.26/2000 г. посл. изм. ДВ. бр.53 от 13 юли 2012година.

Правилник за прилагане на закона за пътищата (ПМС № 245 от 24.11.2000 година) в сила от 01.12.2000 година.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Данните се предоставят агрегирани по области и не са конфиденциални.

Конфиденциалност - защита на данните

Не се прилага.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ – 6 месеца след изтичане на отчетната година.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Данни за републиканска пътна мрежа са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубриката Отраслова статистика - Транспорт и съобщения - Други годишни данни - Транспорт: http://www.nsi.bg/bg/node/1706

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Закон за пътищата (29.03.2000) ДВ бр.26/2000 г. посл. изм. ДВ. бр.53 от 13 юли 2012година. Правилник за прилагане на закона за пътищата (ПМС № 245 от 24.11.2000 година) в сила от 01.12.2000 година.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

След получаване на информацията се извършва проверка на качеството и валидиране на данните. При идентифициране на грешки, се извършва корекция в сътрудничество с АПИ.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители са държавните и международни институции.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Обхванати са всички пътища от РПМ.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването се провежда от АПИ и е изчерпателно.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Годишно данните се публикуват 6 месеца след изтичане на отчетната година.

Точност на представяне

Предоставянето и публикуването на информацията се извършва съгласно заложените срокове в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Гарантирана е съпоставимост на европейско ниво.

Сравнимост във времето

Динамичният ред е без прекъсване от 1995 година. От 2002 г. от РПМ са изключени четвъртокласните пътища, които преминават към общинските пътища.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Определят се от АПИ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Съгласно правилата за предоставяне на данни ревизия се прави при необходимост.

Ревизия на данните - практика

Виж 19.1.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се получава от АПИ.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изследването е изчерпателно.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Обработката на първичните данни се извършва от АПИ. Допълнителните обработки, свързани с публикуването на информацията по региони се извършват на Excel.

Изглаждане

Данните не подлежат на изглаждане.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Анелия Вихърова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 129

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml