Премини към основното съдържание

Годишни данни (предходна година=100)

Динамичен ред: Agr2.2.2.xls

1. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, INPUT I, ПО ГОДИНИ (ПРЕДХОДНА ГОДИНА=100)
№ на ред Показатели Връзки 2021
1 Общо 1=2+3+4+10+14+
15+18+19+20
112.3
2 Посевен и посадъчен материал 2 103.4
3 Електроенелгия; горива и други 3 114.6
4 Минерални торове 4=5+9 141.9
5 Преки торове 5=6+7+8 142.1
6 Азотни торове 6 146.2
7 Фосфорни торове 7 130.9
8 Калиеви торове 8 114.0
9 Смесени торове 9 133.8
10 Препарати за растителна защита 10=11+12+13 102.2
11 Фунгициди 11 97.2
12 Инсектициди 12 103.1
13 Хербициди 13 105.2
14 Ветеринарномедицински продукти 14 102.3
15 Фуражи 15=16+17 112.2
16 Преки фуражи 16 117.9
17 Смесени фуражи 17 109.1
18 Поддръжка и ремонт напревозни средства 18 103.2
19 Поддръжка и ремонт на селскостопански сгради 19 105.1
20 Други стоки и услуги 20 103.3
2. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, INPUT II, ПО ГОДИНИ (ПРЕДХОДНА ГОДИНА=100)
№ на ред Показатели Връзки 2021
21 Общо 21=22+26 101.4
22 Материали 22=23+24 101.9
23 Селскостопански машини и друго оборудване 23 98.2
24 Транспортно оборудване 24=25 116.2
25 Трактори 25 116.2
26 Селскостопански сгради 26 100.6
3. ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ (В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, (INPUT I + INPUT II), ПО ГОДИНИ (ПРЕДХОДНА ГОДИНА=100)
№ на ред Показатели Връзки 2021
27 Общо 27=1+21 110.8
15.02.2022