Премини към основното съдържание

Годишни данни (предходна година=100)

Динамичен ред: Agr2.2.2.xls

1. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, INPUT I, ПО ГОДИНИ (ПРЕДХОДНА ГОДИНА=100)
№ на ред Показатели Връзки 2023
1 Общо 1=2+3+4+10+14+
15+18+19+20
94.6
2 Посевен и посадъчен материал 2 113.5
3 Електроенелгия; горива и други 3 94.3
4 Минерални торове 4=5+9 68.3
5 Преки торове 5=6+7+8 68.0
6 Азотни торове 6 63.5
7 Фосфорни торове 7 81.9
8 Калиеви торове 8 95.0
9 Смесени торове 9 80.8
10 Препарати за растителна защита 10=11+12+13 96.1
11 Фунгициди 11 97.7
12 Инсектициди 12 76.3
13 Хербициди 13 99.9
14 Ветеринарномедицински продукти 14 105.9
15 Фуражи 15=16+17 106.0
16 Преки фуражи 16 96.0
17 Смесени фуражи 17 114.1
18 Поддръжка и ремонт напревозни средства 18 106.2
19 Поддръжка и ремонт на селскостопански сгради 19 109.5
20 Други стоки и услуги 20 108.9
2. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, INPUT II, ПО ГОДИНИ (ПРЕДХОДНА ГОДИНА=100)
№ на ред Показатели Връзки 2023
21 Общо 21=22+26 118.0
22 Материали 22=23+24 120.5
23 Селскостопански машини и друго оборудване 23 119.2
24 Транспортно оборудване 24=25 128.4
25 Трактори 25 128.4
26 Селскостопански сгради 26 100.1
3. ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ (В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, (INPUT I + INPUT II), ПО ГОДИНИ (ПРЕДХОДНА ГОДИНА=100)
№ на ред Показатели Връзки 2023
27 Общо 27=1+21 97.0
15.02.2024