Премини към основното съдържание

Тримесечни данни (съответно тримесечие=100)

Динамичен ред: Forestry2.1.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ЗА 2024 ГОДИНА
съответно тримесечие на предходна година=100
№ по ред Показатели Връзки Тримесечие
I II III IV
1 Необработен дървен материал 1=2+22 90.6      
2 Необработен дървен материал от иглолистни 2=3+8+13+16 88.7      
3 Едра дървесина 3=4+5+6+7 87.9      
4 Трупи за бичене (клас Іа; диаметър > 50 см) 4 90.0      
5 Трупи за бичене (клас І; диаметър от 30 до 49 см) 5 87.1      
6 Трупи за бичене (клас ІІ; диаметър от 18 до 29 см) 6 91.2      
7 Технологична дървесина 7 73.2      
8 Средна дървесина 8=9+10+11+12 86.2      
9 Трупи за бичене (клас ІІІ; диаметър от 15 до 17 см) 9 88.9      
10 Греди обли 10 61.1      
11 Подпори минни 11 105.7      
12 Технологична дървесина 12 89.6      
13 Дребна дървесина 13=14+15 88.3      
14 Обли материали, дребни (ритловици, саръци, колове) 14 78.8      
15 Технологична дървесина 15 89.0      
16 Дърва 16=17+18+19+20+21 95.5      
17 Технологична дървесина 17 93.3      
18 Материали за занаятчийска преработка 18 92.9      
19 Дърва и вършина за горене от иглолистни видове 19 105.2      
20 Продажба на стояща на корен иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба 20 159.7      
21 Продажба от склад на отсечена иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба 21 101.5      
22 Необработен дървен материал от широколистни 22=23+31+37+40 92.4      
23 Едра дървесина 23=24+25+26+
27+28+29+30
89.7      
24 Трупи за бичене (клас Іа; диаметър > 50 см) 24 84.1      
25 Трупи за бичене (клас І; диаметър от 30 до 49 см) 25 86.4      
26 Трупи за бичене (клас ІІ; диаметър от 18 до 29 см) 26 94.2      
27 Трупи за шперплат 27 84.4      
28 Трупи за фурнир 28 69.9      
29 Трупи за траверси 29 67.0      
30 Технологична дървесина 30 98.2      
31 Средна дървесина 31=32+33+34+35+36 94.4      
32 Трупи за бичене (клас ІІІ; диаметър от 15 до 17 см) 32 103.7      
33 Греди обли 33 83.7      
34 Минни подпори, минни скари 34 101.5      
35 Обли материали, дребни (мертеци, колове за лозя) 35 97.4      
36 Технологична дървесина 36 93.2      
37 Дребна дървесина 37=38+39 88.7      
38 Обли материали, дребни (мертеци, колове) 38 94.9      
39 Технологична дървесина 39 88.1      
40 Дърва 40=41+42+43 92.9      
41 Технологична дървесина 41 93.9      
42 Материали за занаятчийска преработка 42 87.0      
43 Дърва и вършина за горене от широколистни видове 43=44+45+46+47+48 93.1      
44 Дърва за горене от твърди широколистни видове 44 94.3      
45 Дърва за горене от меки широколистни видове 45 91.3      
46 Вършина от широколистни видове 46 76.1      
47 Продажба на стояща на корен широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба 47 99.1      
48 Продажба от склад на отсечена широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба 48 89.3      
49 Продажба на маркирана стояща на корен дървесина (общо за обезличен м3) 49 123.2      
17.05.2024