Цени на производител в горското стопанство


Динамичен ред: Forestry1.1.xls

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ЗА 2020 ГОДИНА
(лева)
№ по ред Показатели Връзки Измерителна единица Тримесечие 2020
I II III IV
1 Необработен дървен материал 1=2+22 х x x x x x
2 Необработен дървен материал от иглолистни 2=3+8+13+16 х х x x x x
3 Едра дървесина 3=4+5+6+7 х х x x x x
4 Трупи за бичене (клас Іа; диаметър > 50 см) 4 м3 128.42 125.40 128.43 127.81 127.52
5 Трупи за бичене (клас І; диаметър от 30 до 49 см) 5 м3 107.99 107.11 106.22 107.39 107.18
6 Трупи за бичене (клас ІІ; диаметър от 18 до 29 см) 6 м3 95.49 95.22 93.14 94.57 94.60
7 Технологична дървесина 7 м3 57.23 58.77 56.40 66.02 59.61
8 Средна дървесина 8=9+10+11+12 х х х х х х
9 Трупи за бичене (клас ІІІ; диаметър от 15 до 17 см) 9 м3 80.89 80.84 78.91 80.11 80.19
10 Греди обли 10 м3 71.59 68.96 70.94 73.22 71.18
11 Подпори минни 11 м3 75.47 69.20 72.47 79.47 74.15
12 Технологична дървесина 12 м3 56.10 53.46 52.23 53.10 53.72
13 Дребна дървесина 13=14+15 х х х х х х
14 Обли материали, дребни (ритловици, саръци, колове) 14 м3 68.53 68.09 67.31 64.59 67.13
15 Технологична дървесина 15 м3 52.01 51.46 49.44 52.30 51.30
16 Дърва 16=17+18+19+20+21 х х х х х х
17 Технологична дървесина 17 м3 55.62 53.13 52.53 51.83 53.28
18 Материали за занаятчийска преработка 18 м3 70.59 68.90 70.10 69.05 69.66
19 Дърва и вършина за горене от иглолистни видове 19 м3 50.63 48.92 48.05 47.03 48.66
20 Продажба на стояща на корен иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба 20 м3 13.69 11.30 12.44 10.81 12.06
21 Продажба от склад на отсечена иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба 21 м3 43.08 39.90 43.39 39.89 41.56
22 Необработен дървен материал от широколистни 22=23+31+37+40 х х х х х х
23 Едра дървесина 23=24+25+26+
27+28+29+30
х х х х х х
24 Трупи за бичене (клас Іа; диаметър > 50 см) 24 м3 108.13 123.13 122.14 113.47 116.72
25 Трупи за бичене (клас І; диаметър от 30 до 49 см) 25 м3 106.08 104.94 101.48 103.23 103.93
26 Трупи за бичене (клас ІІ; диаметър от 18 до 29 см) 26 м3 90.68 89.23 88.19 87.20 88.83
27 Трупи за шперплат 27 м3 140.21 142.53 139.22 138.94 140.23
28 Трупи за фурнир 28 м3 211.06 223.53 210.83 227.78 218.30
29 Трупи за траверси 29 м3 190.13 227.18 183.92 175.00 194.06
30 Технологична дървесина 30 м3 70.83 77.32 75.09 69.83 73.27
31 Средна дървесина 31=32+33+34+35+36 х х х х х х
32 Трупи за бичене (клас ІІІ; диаметър от 15 до 17 см) 32 м3 76.02 79.60 74.69 77.36 76.92
33 Греди обли 33 м3 87.91 73.61 82.57 59.50 75.90
34 Минни подпори, минни скари 34 м3 86.05 95.04 99.37 77.75 89.55
35 Обли материали, дребни (мертеци, колове за лозя) 35 м3 78.86 78.18 74.29 74.80 76.53
36 Технологична дървесина 36 м3 71.15 68.89 67.63 64.28 67.99
37 Дребна дървесина 37=38+39 х х х х х х
38 Обли материали, дребни (мертеци, колове) 38 м3 85.11 81.75 74.70 78.57 80.03
39 Технологична дървесина 39 м3 67.21 67.73 66.16 65.04 66.53
40 Дърва 40=41+42+43 х х х х х х
41 Технологична дървесина 41 м3 67.57 68.16 64.18 62.31 65.55
42 Материали за занаятчийска преработка 42 м3 75.41 75.70 73.57 73.47 74.54
43 Дърва и вършина за горене от широколистни видове 43=44+45+46+47+48 х х х х х х
44 Дърва за горене от твърди широколистни видове 44 м3 70.95 70.48 70.49 74.05 71.49
45 Дърва за горене от меки широколистни видове 45 м3 58.36 55.98 54.69 54.34 55.84
46 Вършина от широколистни видове 46 м3 29.51 26.25 33.58 29.58 29.73
47 Продажба на стояща на корен широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба 47 м3 31.72 31.18 30.01 29.05 30.49
48 Продажба от склад на отсечена широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба 48 м3 61.38 55.00 53.24 55.59 56.30
49 Продажба на маркирана стояща на корен дървесина (общо за обезличен м3) 49 м3 47.11 48.06 46.65 59.75 50.39
18.02.2021
Цени на производител на вътрешен пазар на продуктите от горското стопанство
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Сметки и цени в селско и горско стопанство“

Лице за контакт

Гиргина Николова;

Диляна Христова

Длъжност

началник на отдел;

старши експерт

Адрес

ул. „Панайот Волов” № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected];

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 646;

+359 2 9857 470

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване04 юли 2018 г.
Дата на публикуване04 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране04 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението „Цени на производител на вътрешен пазар на продуктите от горското стопанство“ се провежда в две фази. При първата фаза еднократно се събира информация за количествените и качествените характеристики и цените на продавания необработен дървен материал. На базата на тази информация след подбор на масово продаваните продукти се изгражда представителна номенклатура на наблюдението. Актуализирането на номенклатурата на продуктите може да се прави през определен период от време, ако се установи, че значителна част дефинираните по време на първата фаза на наблюдението продукти вече не се продават на пазара. При втората фаза на наблюдението регулярно (по тримесечия) се събира информация за следните променливи:

• Цени на производител на необработен дървен материал по месеци в наблюдавания период;

• Количество на продажбите на необработен дървен материал. Събраната по време на втората фаза на наблюдението информация се използва за изчисляване на тримесечни и годишни данни за средни цени на продажбите и индекси на цените на производител в горското стопанство при две бази - съответно тримесечие на предходна година и предходна година и за разработването на теглова схема за претегляне на индексите.

Основното предназначение на индексите на цените на производител в горското стопанство е за:

• проследяване на изменението в тренда на цените на производител в горското стопанство;

• изчисляване на дефлатори на стойностите на продукцията в горското стопанство.

Използвани класификации

Използва се следните класификации:

• Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

• Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (ПРОДАГРО).

• Номенклатурата на наблюдаваните в рамките на наблюдението представителни продукти, дефинирани с техните количествени характеристики за следните групи: - необработен дървен материал от иглолистни дървесни видове; - необработен дървен материал от широколистни дървесни видове.

Обхват

Наблюдението обхваща продажбите на вътрешния пазар на необработен дървен материал от дърводобивните предприятия, които са „франко склада на производителя“ (от временен горски склад).

Понятия и дефиниции

• Цена на производител в горското стопанство

Това е цената за действително продадения необработен дървен материал. Тя не включва ДДС и други платени данъци, както и разходи за доставка, транспорт, съхранение и други възникнали разходи при продажбата. Цената на производител се изчислява тримесечно като средна аритметична стойност от средните месечни цени на продажбите на дефинирания представителен продукт.

• Индекси на цените на производител в горското стопанство

За изчисляване на индексите на цените на производител в горското стопанство се използва формулата на Ласпер. Индексите може да бъдат изчислени за период от няколко години, без да се променят избраните представителни продукти или теглата. Параметрите, използвани за изчисляване на индексите са определени по време на базисната година. Промени се правят при промяна в значимостта на продуктите и когато тяхната важност прави базисната структура некоректна;

• Теглова схема за изчисляване на индексите на цените на производител в горското стопанство

За изчисляване на индекси на цените на производител в селското стопанство се разработва теглова схема. За тегла се използват стойностите на продажбите на наблюдаваните горскостопански продукти през съответния период (база) - тримесечие или година. Теглата са изчислени в рамките на наблюдението за цените на производител в горското стопанство.

Статистическа единица

• Отчетна единица - информацията се предоставя от дърводобивните предприятия, които добиват и продават на вътрешния пазар необработен дървен материал;

• Статистическа единица - наблюдава се единичната цена на продажбите на необработен дървен материал от временен горски склад.

Статистическа съвкупност
Географски обхват (територия)

Територията на Република България

Времеви обхват

От 2015 г.

Базисен период

Съответно тримесечие на предходна година = 100;

Предходна година = 100

Мерна единица

Цената се измерва в лева за един плътен кубичен метър. Количествата на продажбите се измерват в плътни кубични метри.

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Закон за статистиката;

• Национална статистическа програма;

• Ръководство за статистика на цените в селското стопанство в ЕС

Споделяне на данни

Споразумение между Националния статистически институт и Изпълнителна агенцията по горите за обмен на информация и стратегическо партньорство.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

• Закон за статистиката - http://www.nsi.bg/bg/node/553/;

• Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:EN:PDF

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на информация от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубриката Статистически данни – Селско и горско стопанство – Горско стопанство в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност и прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се публикуват.

Публикации

-

Онлайн база данни

Данните се публикуват всяко тримесечие на интернет сайта на НСИ, на следния адрес: http://www.nsi.bg/node/16216

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Ръководство за статистика на цените в селското стопанство в ЕС.

Документация за качеството

Доклад за качеството не е наличен.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Периодично се описват методите и процедурите за изчисляване на индексите на цените на производител в горското стопанство. Прави се сравнителен анализ с данните за предишни периоди и други източници на информация.

Оценка на качеството

В резултат на направените сравнителни анализи качеството на данните може да бъде определено като добро.

Приложимост
Потребности на потребителите

• НСИ;

• При постъпили заявки, данни от наблюдението се предоставят на държавните институции, бизнеса и гражданите.

Удовлетвореност на потребителите

Не са проведени наблюдения за удовлетвореността на нуждите на потребителите на информация.

Пълнота

В обхвата на изследването се събира информация за цените на продажбите на всички основни категории необработван дървен материал съгласно използваната Национална номенклатура на продукцията в селското, горското и рибното стопанство (ПРОДАГРО). По този начин се осигурява представителност на данните за индексите на цените на производител в горското стопанство.

Точност и надеждност
Обща точност

Точността на данните се постига чрез осигуряване на представителна номенклатура на наблюдаваните продукти, поддържане на необходимия брой регистрации на цени, постигане на определения обхват на продажбите на вътрешния пазар на необработения дървен материал и разработване на надеждни статистически инструменти, включително ИТ среда за събиране и контрол на данните.

Извадкови грешки

Не се изчисляват.

Неизвадкови грешки

Не се изчисляват.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данни за първи път са публикувани през месец май 2018 г.

Точност на представяне

Данните от наблюдението се публикуват при стриктно спазване на сроковете в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Не са допуснати закъснения при представянето на данните.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са географски сравними за целия период, за който са налични.

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето за целия период, за който са налични.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Вътрешната съгласуваност на данните се осигурява чрез използване на едни и същи дефиниции, класификации и методи за наблюдение.

Разходи и натовареност

Бюджетът, необходим за осъществяването на изследването е публикуван в Националната статистическа програма на интернет сайта на НСИ. За да се намали тежестта върху респондентите, се използва електронен въпросник, съдържащ логически контроли. Като основен показател за измерване натоварването на респондентите се използва времето, необходимо за попълване на статистическите формуляри. Всеки въпросник включва секция, която респондентите трябва да попълнят. Натовареността е относително висока.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Няма установена политика за ревизиране на данни.

Ревизия на данните - практика

Ревизия на данните се прави, когато се променят методологията, класификациите и използваните дефиниции.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистически формуляр за цените на производител на вътрешен пазар на продуктите от горското стопанство.

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Събирането на данните е в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на информация от статистическите изследвания на НСИ. Данните се събират по два начина:

• в режим на реално време, като се използва web-приложение;

• чрез хартиен формуляр, който се изпраща на респондентите по обикновената поща.

Валидиране на данни

Валидирането на данните в процеса на статистическа обработка се извършва чрез специално разработен софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с техническото задание, разработено от отговорните експерти за провеждането на статистическото наблюдение.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация на НСИ. Обработката на данните се извършва с помощта на специално разработен за това софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с техническо задание, разработено от отговорните експерти за провеждането на статистическите изследвания.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml