Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_3.1.2_HSS.xls

Разходи за туристически пътувания на лица на 15 и повече години през 2021 година
(Хил. лева)
Видове разходи Общо разходи Разходи за лични пътувания Разходи за професионални пътувания
Общо в т.ч. туристически пакети
Общо 1 480 277 1 410 651 92 796 69 626
В страната 1 303 933 1 270 574 66 024 33 359
В чужбина 176 344 140 077 26 772 36 267
31.03.2022