Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: TUR_3.1.1_HSS.xls

Разходи по видове (без туристически пакет) за туристически пътувания на лица на 15 и повече години за първо тримесечие на 2022* година
(Хил. лева)
Видове разходи Общо Туристически пътувания по видове
лични професионални
Общо 260 826 238 291 22 535
Храна 86 986 79 358 7 628
Настаняване 65 048 60 574 4 474
Транспорт 65 984 57 992 7 992
Други 42 808 40 367 2 441
В страната 190 185 177 222 12 963
Храна 66 336 61 484 4 852
Настаняване 47 782 46 152 1 630
Транспорт 43 722 38 802 4 920
Други 32 345 30 784 1 561
В чужбина 70 641 61 069 9 572
Храна 20 650 17 874 2 776
Настаняване 17 266 14 422 2 844
Транспорт 22 262 19 190 3 072
Други 10 463 9 583 880

* Данните са предварителни.
27.05.2022