Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител на международния пазар (2015 =100)

Динамичен ред: IND_NDM_PPI.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР, АПРИЛ 2022 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 143.8 101.9 125.8
Добивна промишленост B 171.0 114.7 119.2
Добив на въглища B05 - - -
Добив на нефт и природен газ B06 - - -
Добив на метални руди B07 .. .. ..
Добив на неметални материали и суровини B08 163.1 115.3 137.2
Спомагателни дейности в добива B09 - - -
Преработваща промишленост C 138.2 101.8 121.9
Производство на хранителни продукти C10 139.1 109.5 118.5
Производство на напитки C11 106.2 100.6 100.5
Производство на тютюневи изделия C12 112.1 100.0 99.4
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 108.0 100.5 107.5
Производство на облекло C14 120.0 100.7 104.3
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 128.2 106.6 108.0
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 138.9 102.9 114.5
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 139.1 101.3 133.4
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 105.9 100.0 104.8
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 110.1 103.2 109.8
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 110.1 99.8 104.9
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 142.4 103.6 119.9
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 116.5 100.9 108.9
Производство на основни метали C24 189.5 104.5 128.1
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 118.3 102.1 115.1
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 103.4 100.3 105.7
Производство на електрически съоръжения C27 119.4 101.0 110.7
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 109.5 101.1 108.1
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 117.0 100.4 104.5
Производство на превозни средства, без автомобили C30 101.6 100.5 101.9
Производство на мебели C31 111.0 101.3 107.4
Производство, некласифицирано другаде C32 113.1 100.3 102.6
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 100.1 100.0 100.0
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 334.6 99.2 249.8
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 334.6 99.2 249.8
Продукти за междинно потребление MIG_ING 152.4 103.8 121.5
Енергийни продукти MIG_NRG 183.8 95.6 209.6
Инвестиционни продукти MIG_CAG 111.4 100.6 106.3
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 118.0 100.5 108.8
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 125.2 104.3 108.9

".." - Конфиденциални данни
"-"  - Няма случай
30.05.2022