Екологични данъци


Динамичен ред: Ecology_12.1.xls
ЕКОЛОГИЧНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Сметки в околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Ивайло Бойков Рангелов

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 642

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване21 декември 2020 г.
Дата на публикуване21 декември 2020 г.
Дата на последно актуализиране21 декември 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Осигуряване на информация от фирми, поделения на фирми, общински администрации, научни институти, фондации, министерства и други организации и ведомства, които през отчетната година са платили екологични данъци и такси. Тук се включват екологичните данъци и такси разпределени в категориите: енергетика, транспорт, за замърсяване и ресурсни данъци.

Използвани класификации

За производството на данните за екологичните данъци се използват следните класификации:

• Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

• Списък за данъците, както се докладват от Националните сметки в табл. 9 от програмата за предаване на данни;

Обхват

Включват се стопанските субекти от всички икономически сектори, които през отчетната година са платили екологични данъци и такси.

Понятия и дефиниции

Екологичните данъци имат същите системни граници като ЕСНС 2010 и се състоят от задължителни безвъзмездни плащания в пари или в натура, събирани от държавните органи или от институциите на Съюза.

Съгласно ЕСНС 2010 екологичните данъци са под-категория на косвените данъци и в тях се включват: данъци върху производството и вноса (D.2), текущи данъци върху дохода, имуществото и др. (D.5) и данъци върху капитала (D.9). "Eкологичният данък" е данък, чиято данъчна база е физическа единица (или неин представител) от нещо, което има доказан, специфичен негативен ефект върху околната среда и е идентифициран в ЕСНС 2010 като данък. Видове екологични данъци 

Основните 4 категории екологични данъци, за които се докладват данни са:

• Енергийни данъци: Групата включва данъците върху енергийни продукти използвани както за транспортни, така и за стационарни цели. Най-важните енергийни продукти за транспортни цели са петролът и дизелът. Енергийните продукти за стационарна употреба включват петролните горива, природен газ, въглища и електричество. Данъците върху въглеродния двуокис (CO2) също са включени в тази категория. Като данъчна база за емисиите на въглеродния двуокис (CO2) се използват приходите от издаването на разрешителни за емисии по Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове, регистрирани като данъци в национални сметки.

• Транспортни данъци: Свързани със собствеността върху и използването на моторни превозни средства, плюс данъците върху друго транспортно оборудване (напр. самолети) и услугите, свързани с транспорта, пътни данъци. Транспортните данъци могат да бъдат еднократни, свързани с вноса или с продажбата на оборудването или повтарящи се данъци, като напр. годишният пътен данък. Данъците върху петрола, дизеловото гориво и другите траспортни горива се включват в към енергийните данъци.

• Данъци върху замърсяването: Те са върху измерените или изчислени емисии във въздуха и във водата, управлението на отпадъците и шума.

• Данъци върху ресурсите: Включват се данъци свързани с водовземането, лов и риболов, добива на кариерни материали (чакъл и пясък) и други природни ресурси, за стопански риболов.

Данъците от типа на данък върху добавената стойност (ДДС), данъците върху добива на нефт и газ, глоби и санкции за замърсяване на околната среда, дарения се изключват от дефиницията на екологичните данъци. Заплащанията от потребители за осигуряване на някои екологични услуги от страна на държавата, като обработването на отпадъчни води (отвеждане и пречистване) и отпадъци (такса битови отпадъци) също се изключват от дефиницията.

Статистическа единица

Стопански субекти, които са платили екологични данъци и такси.

Данните се отнасят до платените екологични данъци, събрани от правителството и дължими от различните икономически субекти по начин, който е напълно съвместим с данните, докладвани по СНС 2010.

Статистическа съвкупност

Всички стопански субекти, които през отчетната година са платили екологични данъци и такси.

Данните се отчитат от субектите, плащащи данъците. Целевата съвкупност са всички производствени сектори по КИД и по отношение на производството се отнасят всички икономически дейности по NACE A * 64, въз основа на СНС 2010, домакинствата и нерезидентни единици.

Географски обхват (територия)

Общо за страната и по КИД 08 / А 11 , сектори домакинства и нерезиденти

Времеви обхват

2008 – 2018 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Милиони левове

Отчетен период

Една календарна година, с първа референтна година, в която е влязъл в сила Регламент 691/2011. Окончателните данни се отнасят за задължителните референтни години (2008-2018).

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Събирането на данни за екологичните данъци по икономически дейности е част от Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2011 г. относно екологичните икономически сметки за околната среда. Настоящият регламент предоставя рамка за разработването на различни видове сметки за околната среда. Екологичните данъци по икономически дейности са включени в приложение II към настоящия регламент.

Националните данъчни списъци се събират от Евростат като допълнение към таблица 9 от програмата за предаване на ESA 2010 (Европейска система от сметки). Националните сметки се изготвят в съответствие с Европейската система от сметки (ESA 2010), приета под формата на Регламент на Съвета от 21 май 2013 г., № 549/2013 и публикувана в Официален вестник L 174 от 26/06/2013. Консолидирана версия е достъпна на адрес http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=EN

Правното основание за "Основни данъчни агрегати на националните сметки" е Таблица 0900 "Подробни постъпления от данъци и социални вноски по видове данъци и социални вноски и получаващи подсектори" на програмата за предаване на ESA 2010 - приложение Б към Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г.

Споделяне на данни

Ежегоден въпросник на Евростат „Екологични данъци по икономически дейности”.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Закон за статистиката;

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:bg:PDF

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за данъци и такси за околната среда се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не

Публикации

Всички публикации се подготвят навременно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Данни за приходите от изплатените екологични данъци се публикуват в:

• Електронна публикация „Околна среда“ на НСИ;

• Международни публикации - Електронна публикация на Евростат „Енергийни, транспортни и екологични показатели“ – Глава 4, Точка 4.9 - Екологични данъци; - Публикация Ключови данни за Европа

• Статия Обяснена Статистика на Евростат Статистика за екологични данъци (планирано актуализиране на статията януари 2018 г.) Екологични данъци - подробен анализ (планирано обновяване на статията февруари 2018 г.) Статистика за приходите от данъци - тази статия съдържа всички национални данъчни списъци (валидирани и публикувани от Евростат)

Онлайн база данни

Данни за екологичните данъци, обхващащи задължителния референтен период, са достъпни за всички потребители на уебсайта на НСИ под заглавие „Околна среда“: http://www.nsi.bg/en/node/13749  и INFOSTAT - Информационна система за онлайн заявки за статистически данни информация: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=307                            Националните данни за платените екологични данъци са достъпни и на уебсайта на Евростат под заглавие Околна среда и енергия - Околна среда - Екологични данъци - Приходи от данъци върху околната среда (env_ac_tax).

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

По статистическа методология на НСИ. Методологията е съобразена с последните изисквания на Европейските институции – Евростат (Статистическата служба на ЕС).

 Екологични данъци - статистическо ръководство на Евростат, издание 2013 г. Методологичната рамка е Европейската система от национални сметки, издание от 2010 г. (ESA 2010). "Наръчник за прилагане на правителствения дефицит и дълг на ESA 2010" съдържа също решения на Евростат за отчитането на данъци и социални вноски.

Документация за качеството

Съгласно Кодекс на европейската статистическа практика и обща рамка за управление на качеството в НСС. В доклада за качеството, който се изпраща заедно с въпросника за екологичните данъци се описва използваната методология за събиране и обработка на статистическите данни.

Използват се следните критерии за оценяване на качеството на информацията: адекватност, достъпност, точност, навременност, яснота, съгласуваност и сравнимост. Висока степен на сравнимост на дефиниции и класификации между страните-членки на ЕС по отношение на резултатите от наблюдението. Налични са динамични редове от 2008 година.

Сравнимост

Данните са напълно съпоставими между държавите-членки на ЕС. Географската съпоставимост също се подобрява благодарение на Ръководство на Евростат и съответните проверки за валидация на данните, извършвани от Евростат. Въпреки това, тъй като във всяка държава-членка се използват няколко източника за съставяне на статистически данни, може да има разлики в обхвата и качеството. Данните са сравними с течение на времето.

Съгласуваност – Годишна статистика

Резултатите се съставят само на годишна база.

Съгласуваност - Национални сметки

Табличните данни са напълно съгласувани със съответните данни за приходите от екологични данъци от Национални сметки.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Кодекс на европейската статистическа практика;

Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението са държавни и общински структури, асоциации, фирми и граждани.

Удовлетвореност на потребителите

Отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” провежда проучване на удовлетвореността на потребителите от предлаганите продукти и услуги за статистически данни. Проучването и резюмето на резултатите са достъпни на следния линк: http://www.nsi.bg/en/node/16537

Статистиката на посещението на уебсайта на НСИ показва, че: През 2017 г. общият достъп до уебсайта - раздел екологични данъци възлиза на 120 посещения. През 2018 г. общият достъп до уебсайта - раздел екологични данъци възлиза на 159 посещения.

Пълнота

НСИ, отговаря на изискванията на Европейския регламент 691/2011, като докладва редовно задължителни данни по модула за екологичните данъци, съгласно методологическите насоки на Евростат.

Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки

Не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Без забавяне във времето. Предадените окончателни данни са в съответствие със сроковете, определени от Евростат.

Точност на представяне

Всички публикации се подготвят навременно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост

Сравнимост Данните са напълно съпоставими между държавите-членки на ЕС. Географската съпоставимост също се подобрява благодарение на Ръководство на Евростат и съответните проверки за валидация на данните, извършвани от Евростат. Въпреки това, тъй като във всяка държава-членка се използват няколко източника за съставяне на статистически данни, може да има разлики в обхвата и качеството. Данните са сравними с течение на времето. Съгласуваност – Годишна статистика Резултатите се съставят само на годишна база. Съгласуваност - Национални сметки Табличните данни са напълно съгласувани със съответните данни за приходите от екологични данъци от Национални сметки.

Географска сравнимост

Висока степен на сравнимост на дефиниции и класификации между страните-членки на ЕС по отношение на резултатите от наблюдението.

 
Сравнимост във времето

Налични са динамични редове от 2008 година.

Съгласуваност между предметни области

Табличните данни са напълно съгласувани със съответните данни за приходите от екологични данъци от Национални сметки.

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации има висока степен на съгласуваност с националните сметки и сметките за околната среда.

Вътрешна съгласуваност

Отчетените данни са вътрешно съгласувани (сумите са равни на сумата от разбивките).

Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

При необходимост се прилага ревизия на данните.

Ревизия на данните - практика

При необходимост се прилага ревизия на данните.

Статистическа обработка
Източници на данни

Екологичните данъци и такси се отчитат посредством изчерпателно наблюдение за данъците и таксите, в чийто обхват са включени стопанските субекти (фирми, организации, министерства, общински администрации и други), които имат платени данъци и такси за околната среда през съответната година.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Основен източник на данни е статистически отчет за платените данъци и такси. Отчетът се събира по електронен път чрез ИС Бизнес статистика.

Валидиране на данни

Сравняване на данните с отчетените през предходната година - за мерни единици, погрешно посочени данни по видове данъци и други.

Обработка на данни

Обединен масив, който съдържа всички отчетни резидентни единици.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: ЕКОЛОГИЧНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: ЕКОЛОГИЧНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 21 декември 2020 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2019 година.

  Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА - ЕП) са част от общите дълготрайни материални активи в страната. През 2019 г. делът на наличните в края на годината ДМА - ЕП по отчетна стойност възлиза на 4.8% от общите дълготрайни материални активи в страната.

  Разходите за опазване и възстановяване на околната среда са част от общите разходи за дълготрайни материални и нематериални активи. През 2019 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 2.4% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.

  През 2019 г. общото количество на иззетата прясна вода в страната е 5 435 млн. м3, като спрямо 2018 г. се увеличава с 0.2%. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване се запазва на равнището на 2018 г. - 99 л на човек.

 • петък, 20 декември 2019 - 11:00

  През 2018 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4 647 млн. м3, като спрямо 2017 г. намалява с 1.8%. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване се запазва на равнището на 2017 г. - 99 л на човек.

  През 2018 г. отчетната стойност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в страната се оценява на 9 523.6 млн. лв., което е с 0.6% повече спрямо 2017 година.

 • четвъртък, 20 декември 2018 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултатите от годишните изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2017 година. Подробни данни по конкретните теми  са поместени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • четвъртък, 21 декември 2017 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2016 година. Подробни данни по конкретните теми  са поместени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg.

 • вторник, 20 декември 2016 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2015 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • петък, 18 декември 2015 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2014 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • петък, 19 декември 2014 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2013 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ:  http://www.nsi.bg.

 • петък, 20 декември 2013 - 11:00
  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2012 година. Подробни данни по конкретни теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ:  http://www.nsi.bg.
   
 • петък, 14 декември 2012 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2011 година. Подробни данни по конкретни теми са поместени в рубриката „Околна среда” на страницата на НСИ в интернет: http://www.nsi.bg .

 • четвъртък, 15 декември 2011 - 11:00

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2010 година.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Околна среда 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2018 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2018 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2014 - 2018 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Околна среда 2017
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2017 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2017 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2013 - 2017 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха

Страници