Премини към основното съдържание

Първично енергийно потребление

Динамичен ред: Energy-5.3.xls

ПЪРВИЧНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Хил. т н.е.
  2022
Първично енергийно потребление1 18 929.728

1 Показателят се изчислява съгласно методологията на Енергийните баланси към момента на влизането в сила на стратегия „Европа 2020“, като за изчислението се използва брутното вътрешно потребление, което не включва топлината от околната среда и първичната топлинна енергия.
17.01.2024