Грид на населението, 1 кв.км, Преброяване 2011


„Грид на населението 2011“ е произведен от Национален Статистически Институт на Република България в рамките на проект “ГЕОСТАТ 1Б – Представяне на данни от преброяването в Европейски грид на населението“ съгласно подписано споразумение за субсидия N 50502.2009.004-2011.536 между НСИ и Европейската Комисия.
 
Проектът „Геостат 1Б”, в който участва НСИ, е втора фаза на проекта „ГЕОСТАТ” на Европейския форум за география и статистика и Европейската статистическа система. Неговата цел е създаването на единна европейска информационна база за основни статистически показатели за населението, базирани на Преброяване 2010/2011, представени посредством териториалното ограничение - грид (мрежа), с резолюция от 1 кв. км., както и разработването на насоки и методи за свързване на данните в общ хармонизиран грид.
 
 
ГРИД НА НАСЕЛЕНИЕТО 2011
 
Резолюция: 1 км2
Координатна система: ETRS89_LAEA
Формат: CSV, Esri Shapefile (*.shp)
Статистическа информация: Население – общ брой, пол и възрастова структура (0-14, 15-64, 65+)
Население разпределено в грида: 7 364 570
Референтна дата на статистическата информация:  (1-ви февруари 2011г.)
Метод на разпределение на населението: Агрегация (57.3% от населението); Дезагрегация (42.7% от населението)
 
 
Полезни връзки:
 
 
Разпределение на населението от Преброяване 2011 в мрежа от 1км2
Дирекция „Демографска и социална статистика”
отдел „Геостатистика”
Арслан Ахмедов; Ирена Дудова
Главен експерт, Старши експерт
ул. „Панайот Волов” № 2, София 1038
+359 2 9857 751, +359 2 9857 206
 
Последно обновяване на данните: 30 юни 2014 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеРазпределение на населението от Преброяване 2011 по брой, пол и възрастови групи в мрежа от 1 кв.км.
• Kоординатна референтна система: ETRS89_LAEA (Lambert Azimuthal Equal-Area).
• Продуктът е произведен съгласно изискванията на INSPIRE.
• Формат - CSV, * Esri Shape
2Използвани класификацииКласификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).
3ОбхватОбичайно пребиваващо население към 1.02.2011
4Единици на измерванeБрой
5Период, за който има налични данниГодина
6Период, за който има налични данни2011
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• Закон за статистиката
• Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011г.
• Регламент (ЕО) № 763/2008 - (ПРЕБРОЯВАНЕ)
• Регламент (EO) №1205/2008 (INSPIRE)
8Срокове на разпространение на информацията30.06.2014
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи 
11Източници на данни• Статистическа информация - Национален статистически институт
• Пространствена информация - Министерство на земеделието и храните, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Европейска Комисия
12Честота на събиране на данните10 години
13Начин за събиране на данните"Преброяване на населението и жилищния фонд"

 

  • Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година

    От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд. Преброяванията осигуряват надеждна, изчерпателна и детайлизирана по административно-териториални единици информация за броя и структурата на населението и жилищния фонд, както и за промените, които настъпват в тях. Преброяванията са и единствен източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата и семействата на територията на страната. Тази информация е необходима и е в основата на цялостната държавна политика в продължение на десетилетие.