Премини към основното съдържание

Производство и продажби в количество и стойност


ПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2015) - 2020 ГОДИНА
Наименование на позицията Измерителна единица Код по КПИД-2015 Производство Продажби общо
Количество Количество Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи)
Железни руди и техните концентрати кг 07.10.10 .. .. ..
Медни руди и техните концентрати кг 07.29.11 32 407 407 662 665 252 914 1 226 650
Никелови руди и техните концентрати кг 07.29.12 - - -
Алуминиеви руди и техните концентрати кг 07.29.13 - - -
Руди на благородни метали и техните концентрати кг 07.29.14 .. .. ..
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати кг 07.29.15 824 811 928 450 329 832 127 652
Други руди на цветни метали и техните концентрати кг 07.29.19 - - -
Мрамор и други строителни и декоративни варовици кг 08.11.11 .. .. ..
Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали кг 08.11.12 .. 1 928 154 776 8 771
Варовик и суров гипс кг 08.11.20 .. .. ..
Креда и некалциниран доломит кг 08.11.30 .. 167 471 957 2 424
Шисти кг 08.11.40 .. .. ..
Естествен пясък кг 08.12.11 7 197 245 375 .. ..
Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали кг 08.12.12 .. 28 514 471 335 203 334
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството кг 08.12.13 - - -
Каолин и други каолинови глини кг 08.12.21 .. .. ..
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст кг 08.12.22 .. .. ..
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди кг 08.91.11 - - -
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана кг 08.91.12 - - -
Други минерални суровини за химическото производство и за торове кг 08.91.19 .. .. ..
Сол и чист натриев хлорид; морска вода кг 08.93.10 .. .. ..
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали кг 08.99.10 - - -
Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени карат 08.99.21 - - -
Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви кг 08.99.22 - - -
Други минерали, н.д. кг 08.99.29 270 640 212 197 709 870 8 611
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено кг 10.11.11 9 981 814 9 183 846 67 587
Месо от свине, прясно или охладено кг 10.11.12 159 556 949 126 838 095 651 411
Месо от овце, прясно или охладено кг 10.11.13 2 403 947 2 026 901 22 598
Месо от кози, прясно или охладено кг 10.11.14 .. .. ..
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено кг 10.11.15 .. .. ..
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени кг 10.11.20 5 831 654 5 860 641 15 172
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено кг 10.11.31 349 595 372 452 2 919
Месо от свине, замразено кг 10.11.32 11 243 412 13 447 173 54 472
Месо от овце, замразено кг 10.11.33 .. .. ..
Месо от кози, замразено кг 10.11.34 - - -
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено кг 10.11.35 .. .. ..
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени кг 10.11.39 .. .. ..
Вълна табашка, непрана кг 10.11.41 - - -
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели бр. 10.11.42 65 812 53 410 620
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите кг 10.11.43 295 861 293 701 156
Сурови кожи от овце или агнета бр. 10.11.44 87 897 62 129 70
Сурови кожи от кози или ярета бр. 10.11.45 - - -
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине кг 10.11.50 .. .. ..
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека кг 10.11.60 8 566 554 6 927 929 4 831
Месо от домашни птици, прясно или охладено кг 10.12.10 .. .. ..
Месо от домашни птици, замразено кг 10.12.20 48 960 661 46 625 301 150 630
Мазнини от птици кг 10.12.30 2 263 845 1 760 758 2 604
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици кг 10.12.40 7 555 897 6 214 430 44 794
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера кг 10.12.50 1 189 142 555 635 1 089
Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.11 15 905 734 15 841 784 117 821
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.12 515 456 513 116 6 846
Месо (без месо от едър рогат добитък и свине) и субпродукти, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация кг 10.13.13 4 910 386 4 878 305 21 539
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.14 .. .. ..
Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.15 21 404 988 21 526 235 124 375
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки кг 10.13.16 .. .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти хил.лв 10.13.91 x x ..
Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени кг 10.20.11 453 732 449 400 4 109
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени кг 10.20.12 - - -
Риба, замразена кг 10.20.13 2 839 892 2 985 860 10 686
Филета от риба, замразени кг 10.20.14 773 615 632 334 8 892
Друго месо от риба (дори смляно), замразено кг 10.20.15 - - -
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени кг 10.20.16 .. .. ..
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени кг 10.20.21 - - -
Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека кг 10.20.22 .. .. ..
Риба, сушена, дори осолена или в саламура кг 10.20.23 444 591 427 742 1 709
Риба, вкл. филета, пушена кг 10.20.24 447 471 .. ..
Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия кг 10.20.25 6 094 106 5 868 642 36 552
Хайвер и неговите заместители кг 10.20.26 .. .. ..
Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.31 .. .. ..
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.32 684 420 515 597 4 975
Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.33 318 854 308 331 3 288
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин кг 10.20.34 2 169 339 1 333 241 28 291
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.41 - - -
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.42 445 515 445 515 73
Картофи, замразени кг 10.31.11 .. .. ..
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин кг 10.31.12 .. .. ..
Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи кг 10.31.13 - - -
Картофи, приготвени или консервирани кг 10.31.14 304 452 304 452 1 353
Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7% л 10.32.11 .. .. ..
Сок от портокали # 10.32.12 x x 10 470
Сок от грейпфрути л 10.32.13 .. .. ..
Сок от ананаси л 10.32.14 2 103 065 2 679 796 3 080
Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст) л 10.32.15 - - -
Сок от ябълки л 10.32.16 6 368 430 5 578 872 9 549
Смеси от плодови и зеленчукови сокове л 10.32.17 8 274 897 8 562 887 10 563
Сок от други плодове или зеленчуци л 10.32.19 .. 14 959 234 18 361
Зеленчуци (без картофи), замразени кг 10.39.11 16 904 940 12 981 631 38 066
Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.12 .. .. ..
Зеленчуци (без картофи), сушени кг 10.39.13 .. .. ..
Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.15 2 309 022 2 263 534 4 685
Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.16 523 926 474 984 719
Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.17 .. 47 522 821 137 367
Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина кг 10.39.18 14 013 760 12 921 715 27 841
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени кг 10.39.21 17 560 107 15 803 774 54 941
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове кг 10.39.22 11 319 139 10 629 227 30 600
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин кг 10.39.23 33 878 168 32 652 801 161 960
Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.24 9 814 483 8 774 655 25 573
Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени кг 10.39.25 577 025 588 210 055 196 259 149
Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин кг 10.39.29 39 069 376 40 133 897 154 050
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти кг 10.39.30 .. .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци хил.лв 10.39.91 x x 384
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин кг 10.41.11 .. .. ..
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници кг 10.41.12 - - -
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени кг 10.41.19 .. .. ..
Фъстъчено масло, сурово кг 10.41.21 - - -
Маслиново масло, сурово кг 10.41.22 .. .. ..
Слънчогледово масло, сурово кг 10.41.23 596 898 179 450 140 108 634 736
Рапично, репично и синапено масло, сурови кг 10.41.24 52 446 800 .. ..
Палмово масло, сурово кг 10.41.25 - - -
Други растителни масла, сурови кг 10.41.29 678 648 .. 1 937
Памучен линтер кг 10.41.30 - - -
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини кг 10.41.41 792 774 073 795 845 757 315 696
Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно кг 10.41.42 .. .. ..
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.51 .. .. ..
Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.52 .. .. ..
Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.53 - - -
Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.54 151 353 458 143 457 355 263 250
Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.55 - - -
Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.56 - - -
Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.57 .. .. ..
Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.58 - - -
Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.59 - - -
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин кг 10.41.60 325 774 .. ..
Растителни восъци (без триглицериди) кг 10.41.71 - - -
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход кг 10.41.72 4 184 525 4 039 403 1 182
Маргарин и подобни хранителни мазнини кг 10.42.10 13 642 965 11 876 710 21 678
Сладолед л 10.52.10 11 419 754 10 238 747 40 428
Олющен ориз (карго или кафяв) кг 10.61.11 7 541 334 .. ..
Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен кг 10.61.12 15 705 800 16 835 277 21 392
Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж кг 10.61.21 483 730 112 436 474 319 231 983
Брашно от други зърнено-житни растения кг 10.61.22 5 716 773 4 953 675 3 128
Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове кг 10.61.23 .. .. 321
Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти кг 10.61.24 49 087 437 49 603 617 108 223
Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница кг 10.61.31 .. .. ..
Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения кг 10.61.32 8 781 707 8 800 757 4 150
Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация кг 10.61.33 15 649 024 .. ..
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения кг 10.61.40 177 390 275 .. ..
Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте кг 10.62.11 .. .. ..
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми кг 10.62.12 - - -
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д. кг 10.62.13 .. .. ..
Царевично масло и неговите фракции кг 10.62.14 .. .. ..
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци кг 10.62.20 .. .. ..
Хляб, пресен кг 10.71.11 302 562 817 301 069 151 348 471
Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни кг 10.71.12 76 129 281 77 435 251 374 571
Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия кг 10.72.11 17 094 037 16 161 205 75 949
Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети кг 10.72.12 .. .. ..
Други сухи сладкарски изделия кг 10.72.19 .. .. ..
Макарони, юфка и подобни макаронени изделия кг 10.73.11 11 101 107 11 109 320 14 787
Кус-кус кг 10.73.12 - - -
Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние кг 10.81.11 - - -
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг 10.81.12 .. .. ..
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен кг 10.81.13 - - -
Меласа кг 10.81.14 .. .. ..
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар кг 10.81.20 - - -
Какаова маса, дори обезмаслена кг 10.82.11 .. .. ..
Масло, мазнина и течно масло, от какао кг 10.82.12 - - -
Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.13 .. .. ..
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.14 .. .. ..
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро кг 10.82.21 566 745 .. ..
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми кг 10.82.22 45 023 681 13 015 858 68 333
Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао кг 10.82.23 8 321 901 8 067 238 40 176
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп кг 10.82.24 234 728 233 521 1 525
Кафе, декофеинизирано или печено кг 10.83.11 26 656 382 7 837 455 64 586
Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе кг 10.83.12 1 228 924 1 254 397 5 738
Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг кг 10.83.13 .. .. ..
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате кг 10.83.14 194 904 197 904 1 405
Билков чай кг 10.83.15 2 696 846 2 615 689 24 243
Оцет и заместители на оцета л 10.84.11 12 797 961 11 799 453 11 900
Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица кг 10.84.12 22 424 904 22 165 451 78 263
Сол за хранителни цели кг 10.84.30 31 322 852 31 065 112 5 868
Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв кг 10.85.11 7 293 159 6 493 991 32 973
Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели кг 10.85.12 446 759 467 947 2 638
Готови ястия на базата на зеленчуци кг 10.85.13 16 767 372 16 857 760 62 059
Готови ястия на базата на макаронени изделия кг 10.85.14 702 634 699 143 3 481
Други готови ястия кг 10.85.19 1 191 508 1 209 189 6 065
Хомогенизирани и диетични храни кг 10.86.10 .. .. ..
Готови супи и бульони и препарати за тях кг 10.89.11 1 190 079 1 215 171 8 495
Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин кг 10.89.12 .. .. ..
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели кг 10.89.13 .. .. ..
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни кг 10.89.14 - - -
Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни кг 10.89.16 950 922 920 336 6 024
Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека кг 10.89.17 5 322 091 7 111 235 169 791
Разнообразни хранителни продукти, н.д. кг 10.89.19 59 732 952 58 266 517 211 169
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.10 914 752 677 785 745 536 422 329
Брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.20 16 253 125 16 031 818 4 919
Готови храни за домашни любимци кг 10.92.10 87 576 020 .. ..
Спиртни напитки л алк. 100% 11.01.10 21 497 203 20 626 156 181 828
Пенливи вина от прясно грозде л 11.02.11 297 894 228 205 805
Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст л 11.02.12 110 839 279 87 510 508 198 024
Други ферментирали напитки л 11.03.10 18 796 012 17 938 453 30 520
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде л 11.04.10 966 682 739 661 3 405
Пиво, без отпадъци от пивоварни л 11.05.10 .. .. ..
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни кг 11.05.20 .. .. ..
Малц кг 11.06.10 38 013 741 .. ..
Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани л 11.07.11 782 267 282 775 999 224 211 751
Други безалкохолни напитки л 11.07.19 .. 526 210 480 323 364
Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна # 12.00.11 x x ..
Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки кг 12.00.12 3 011 728 3 108 532 18 426
Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове кг 12.00.19 288 738 301 571 2 157
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин кг 13.10.10 .. .. ..
Сурова коприна (неусукана) кг 13.10.21 - - -
Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене кг 13.10.22 .. .. ..
Дреб от вълна или от фини животински косми кг 13.10.23 .. .. ..
Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене кг 13.10.24 .. .. ..
Памук, подготвен за предене кг 13.10.25 .. .. ..
Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене кг 13.10.26 - - -
Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене кг 13.10.29 .. .. ..
Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.31 - - -
Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.32 - - -
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна кг 13.10.40 - - -
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми кг 13.10.50 4 745 666 3 825 056 121 799
Прежди от памук (без шевните конци) кг 13.10.61 1 951 126 1 869 333 25 524
Шевни конци от памук кг 13.10.62 - - -
Прежди от лен кг 13.10.71 .. .. ..
Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди кг 13.10.72 - - -
Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно кг 13.10.81 167 835 147 608 ..
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85% от тези влакна кг 13.10.82 1 508 836 1 462 677 10 848
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85% от тези влакна кг 13.10.83 .. .. ..
Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци) кг 13.10.84 .. .. ..
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна кг 13.10.85 .. .. 845
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна м2 13.20.11 - - -
Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми м2 13.20.12 .. .. ..
Тъкани от лен м2 13.20.13 .. .. ..
Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) м2 13.20.14 - - -
Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди м2 13.20.19 - - -
Тъкани от памук м2 13.20.20 6 044 838 3 812 159 18 928
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки м2 13.20.31 .. .. ..
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна м2 13.20.32 5 581 400 4 745 754 42 116
Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна м2 13.20.33 .. .. ..
Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти) м2 13.20.41 - - -
Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.42 .. .. ..
Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.43 - - -
Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) м2 13.20.44 - - -
Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки м2 13.20.45 - - -
Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна кг 13.20.46 - - -
Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди хил.лв 13.30.11 x x ..
Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.12 x x ..
Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.13 x x 5 701
Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.19 x x 6 389
Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени кг 13.91.11 .. .. ..
Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене # 13.91.19 x x 29 077
Одеяла (без електрическите одеяла) бр. 13.92.11 .. .. ..
Спално бельо кг 13.92.12 2 351 401 1 785 117 28 889
Покривки и кърпи за маса кг 13.92.13 40 768 .. ..
Кърпи за тоалет или за кухня кг 13.92.14 1 816 103 .. ..
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла м2 13.92.15 .. .. ..
Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия # 13.92.16 x x ..
Амбалажни чували и торбички кг 13.92.21 18 409 216 9 813 813 47 068
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг кг 13.92.22 .. .. ..
Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях кг 13.92.23 9 868 9 868 1 052
Cпални чували; изделия за легла бр. 13.92.24 .. 35 099 792 213 169
Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани) кг 13.92.29 1 569 647 1 236 064 8 075
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас м2 13.93.11 .. .. ..
Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок м2 13.93.12 .. 2 215 ..
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг м2 13.93.13 .. .. ..
Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц) м2 13.93.19 .. .. ..
Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна кг 13.94.11 843 803 497 533 2 790
Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д. кг 13.94.12 858 303 861 887 4 700
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло кг 13.95.10 8 819 445 7 595 887 32 378
Метални и метализирани прежди кг 13.96.11 .. .. ..
Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д. кг 13.96.12 - - -
Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси кг 13.96.13 .. .. ..
Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д. м2 13.96.14 .. 507 727 723
Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна м2 13.96.15 - - -
Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране) кг 13.96.16 229 905 225 806 2 072
Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия хил.лв 13.96.17 x x 8 787
Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.11 x x ..
Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.12 x x ..
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани кг 13.99.13 .. .. ..
Текстилни влакна с дължина ≤ 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали кг 13.99.14 .. .. ..
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка" кг 13.99.15 1 834 451 664 681 8 660
Ватирани текстилни изделия на парчета м2 13.99.16 6 227 169 6 404 296 16 693
Друг текстил и изделия от текстил, н.д. бр. 13.99.19 - - -
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи бр. 14.11.10 26 144 19 534 405
Работни ансамбли и сака за мъже бр. 14.12.11 1 492 335 598 903 27 831
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже бр. 14.12.12 1 415 353 612 959 20 343
Работни ансамбли и сака за жени бр. 14.12.21 225 170 115 478 3 645
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени бр. 14.12.22 208 572 133 087 3 378
Друго работно облекло бр. 14.12.30 2 204 804 1 255 363 19 794
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.11 1 910 958 989 904 16 018
Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.12 1 466 731 909 580 27 012
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.13 631 430 444 872 10 742
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.14 16 748 218 7 216 693 126 653
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.21 2 124 159 342 108 20 501
Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.22 694 137 346 770 19 449
Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.23 1 242 403 432 771 30 202
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.24 6 177 307 2 095 985 66 137
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.31 1 345 690 587 437 46 205
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.32 266 770 49 808 1 881
Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.33 1 611 133 593 359 28 825
Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.34 3 930 291 1 424 770 52 254
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.35 5 290 689 .. ..
Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.11 1 978 949 824 076 14 852
Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.12 6 809 867 5 705 586 28 325
Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.13 13 706 763 7 048 665 101 099
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.14 7 681 579 3 756 874 30 635
Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.21 2 877 581 685 247 18 470
Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.22 .. 312 016 2 453
Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.23 3 809 543 1 206 182 33 194
Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.24 1 526 943 570 282 10 496
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени # 14.14.25 x x 3 217
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени бр. 14.14.30 37 559 107 18 960 036 165 735
Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени хил.лв 14.19.11 x x 6 787
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажно или плетено # 14.19.12 x x ..
Ръкавици, трикотажни или плетени чф. 14.19.13 538 822 536 785 522
Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени # 14.19.19 x x 4 007
Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените хил.лв 14.19.21 x x 1 509
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различно от трикотажното или плетеното бр. 14.19.22 1 317 283 .. ..
Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените # 14.19.23 x x 7 586
Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт) # 14.19.31 x x 1 127
Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани бр. 14.19.32 5 537 231 .. ..
Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали бр. 14.19.41 - - -
Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса бр. 14.19.42 .. .. ..
Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството хил.лв 14.19.43 x x 1 936
Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки бр. 14.20.10 .. - -
Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия # 14.31.10 x x ..
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени бр. 14.39.10 8 471 559 .. ..
Обработени кожухарски кожи # 15.11.10 x x ..
Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи) м2 15.11.21 - - -
Кожи с лаково, метализирано или друго покритие м2 15.11.22 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели кг 15.11.31 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите кг 15.11.32 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри кг 15.11.33 - - -
Обработени кожи без косъм от овце # 15.11.41 x x -
Обработени кожи без косъм от кози # 15.11.42 x x ..
Обработени кожи без косъм от свине # 15.11.43 x x 3 980
Обработени кожи без косъм от други животни кг 15.11.51 - - -
Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна м2 15.11.52 - - -
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали хил.лв 15.12.11 x x 3 421
Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали # 15.12.12 x x 5 983
Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях бр. 15.12.13 .. .. ..
Други изделия от естествена или възстановена кожа (вкл. изделия за технически цели) # 15.12.19 x x 1 274
Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално покритие отпред) чф. 15.20.11 480 785 517 283 6 769
Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки) чф. 15.20.12 .. 27 522 695
Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално покритие отпред и различни специални обувки) чф. 15.20.13 2 433 527 738 588 33 865
Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки) чф. 15.20.14 1 221 401 656 346 5 528
Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни чф. 15.20.21 .. .. ..
Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед) чф. 15.20.29 71 600 8 435 426
Обувки със защитно метално покритие отпред чф. 15.20.31 .. .. ..
Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д. чф. 15.20.32 .. .. ..
Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях хил.лв 15.20.40 x x ..
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.10.11 636 749 616 688 143 843
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната # 16.10.12 x x 29 214
Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани м3 16.10.13 .. .. ..
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина кг 16.10.21 .. .. ..
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук кг 16.10.22 - - -
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука кг 16.10.23 2 717 455 2 607 123 6 343
Дървесен талаш и дървесно брашно кг 16.10.24 11 160 168 6 009 556 1 296
Дървен материал на парчета или на частици кг 16.10.25 55 554 652 54 564 426 5 670
Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти м3 16.10.31 534 441 214
Дървени траверси за релсов път, импрегнирани м3 16.10.32 .. .. ..
Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета м3 16.10.39 92 919 90 159 15 301
Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал хил.лв 16.10.91 x x 362
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук м3 16.21.11 - - -
Плочи от дървесни частици м3 16.21.12 717 215 376 347 117 072
Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина м3 16.21.13 .. .. ..
Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали м3 16.21.14 .. .. ..
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали м2 16.21.15 18 611 317 .. ..
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина м3 16.21.16 .. .. ..
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина м3 16.21.17 - - -
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.18 36 079 44 756 49 832
"Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили м3 16.21.21 12 074 11 228 11 246
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.21.22 - .. ..
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина м3 16.21.23 - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.24 17 642 12 933 26 586
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития м2 16.22.10 504 708 386 558 ..
Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал бр. 16.23.11 161 162 161 026 36 938
Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал кг 16.23.12 .. .. ..
Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д. кг 16.23.19 11 575 296 11 640 699 7 162
Сглобяеми постройки от дървен материал хил.лв 16.23.20 x x 4 852
Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал бр. 16.24.11 9 773 739 8 925 333 105 787
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал кг 16.24.12 109 858 110 358 862
Други опаковки от дървен материал и части за тях кг 16.24.13 19 793 075 18 588 398 29 260
Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал кг 16.29.11 .. .. 620
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал кг 16.29.12 .. .. ..
Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал хил.лв 16.29.13 x x 2 736
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал # 16.29.14 x x 60 600
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци кг 16.29.15 215 690 639 206 951 111 62 212
Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк кг 16.29.21 - - -
Изделия от естествен корк кг 16.29.22 .. .. ..
Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк кг 16.29.23 .. .. ..
Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д. кг 16.29.24 - - -
Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия кг 16.29.25 - - -
Химична дървесна маса за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.11 - - -
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.12 .. .. ..
Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.13 - - -
Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните кг 90% сухо в-во 17.11.14 .. .. ..
Вестникарска хартия на роли или на листа кг 17.12.11 - - -
Хартия и картон, ръчно отлети кг 17.12.12 - - -
Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети кг 17.12.13 .. - -
Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели кг 17.12.14 .. .. ..
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.12.20 30 883 481 26 806 038 42 661
Крафтлайнер, неизбелен, непокрит кг 17.12.31 .. .. ..
Крафтлайнер, избелен, непокрит кг 17.12.32 .. .. ..
Полухимична хартия за навълняване "флутинг" кг 17.12.33 - - -
Хартия за навълняване "флутинг", различна от полухимичната кг 17.12.34 .. 35 259 239 21 504
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит кг 17.12.35 .. .. ..
Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена кг 17.12.41 .. .. ..
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.42 .. .. ..
Филтърна хартия и картон; филцова хартия кг 17.12.43 - - -
Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина ≤ 5 см) кг 17.12.44 - - -
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити кг 17.12.51 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити кг 17.12.59 - - -
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа кг 17.12.60 - - -
Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа кг 17.12.71 - - -
Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа кг 17.12.72 - - -
Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества кг 17.12.73 .. .. ..
Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.74 - - -
Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.75 - - -
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг 17.12.76 .. .. ..
Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа кг 17.12.77 .. .. ..
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.78 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.79 .. .. ..
Вълнообразeн картон (велпапе) на роли или на листа кг 17.21.11 157 737 553 36 941 825 46 161
Торби, пликове и кесии от хартия или картон кг 17.21.12 10 755 768 10 104 317 42 929
Кутии и кашони от вълнообразен картон кг 17.21.13 173 288 460 164 537 160 278 615
Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон кг 17.21.14 25 674 855 25 171 374 96 799
Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини кг 17.21.15 2 012 374 2 337 733 10 772
Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.22.11 44 517 066 44 021 981 136 857
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна кг 17.22.12 19 823 829 16 279 290 172 656
Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон кг 17.22.13 3 115 101 2 614 265 15 248
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина ≤ 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните ≤ 36 см, а другата ≤ 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии кг 17.23.11 949 600 927 975 3 467
Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали, от хартия или картон кг 17.23.12 291 900 .. ..
Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или картон # 17.23.13 x x 18 731
Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани кг 17.23.14 710 948 705 399 2 377
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци кг 17.24.11 220 814 216 191 974
Стенни облицовки от текстилни материали кг 17.24.12 - - -
Етикети от хартия или картон кг 17.29.11 .. .. ..
Филтри на блокове и плочи от хартиена маса кг 17.29.12 .. .. ..
Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 см; бобини, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина ≤ 36 см, или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д. кг 17.29.19 20 429 713 14 688 582 36 026
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично хил.лв 18.11.10 x x 15 020
Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни хил.лв 18.12.11 x x 38 623
Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали хил.лв 18.12.12 x x 75 600
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири пъти седмично хил.лв 18.12.13 x x 7 222
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички хил.лв 18.12.14 x x 90 672
Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия хил.лв 18.12.16 x x 62 124
Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д. хил.лв 18.12.19 x x 288 695
Услуги по предпечатна подготовка хил.лв 18.13.10 x x 13 978
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли хил.лв 18.13.20 x x 6 955
Спомагателни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.13.30 x x 2 051
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.14.10 x x 9 014
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи хил.лв 18.20.10 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи хил.лв 18.20.20 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер хил.лв 18.20.30 x x -
Смола и смолен (пеков) кокс кг 19.10.30 - - -
Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове м3 20.11.11 .. .. ..
Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи кг 20.11.12 .. .. ..
Втечнен и сгъстен въздух кг 20.11.13 .. .. ..
Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди # 20.12.11 x x -
Хромни оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди кг 20.12.12 - - -
Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите кг 20.12.19 .. .. ..
Cинтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези лакове кг 20.12.21 162 464 173 107 1 444
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход кг 20.12.22 .. .. ..
Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене кг 20.12.23 - - -
Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори # 20.12.24 x x -
Металоиди кг 20.13.21 .. .. ..
Халогениди или сулфиди на неметалните елементи кг 20.13.22 - - -
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак кг 20.13.23 - - -
Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид # 20.13.24 x x 61 910
Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли # 20.13.25 x x -
Метални халогениди # 20.13.31 x x ..
Хипохлорити, хлорати и перхлорати кг 20.13.32 .. .. ..
Cулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати кг 20.13.41 10 016 933 .. ..
Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите) # 20.13.42 x x 24 596
Карбонати # 20.13.43 x x ..
Cоли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние кг 20.13.51 1 236 1 238 ..
Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали кг 20.13.52 .. 590 890 ..
Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода кг 20.13.61 - - -
Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини # 20.13.62 x x 1 284
Водороден пероксид кг H2O2 20.13.63 - - -
Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди кг 20.13.64 .. .. ..
Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия кг 20.13.65 - - -
Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра кг 20.13.66 .. .. ..
Пържени железни пирити кг 20.13.67 - - -
Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени г 20.13.68 - - -
Ациклени въглеводороди кг 20.14.11 .. .. ..
Циклени въглеводороди кг 20.14.12 - - -
Хлорни производни на ациклените въглеводороди кг 20.14.13 - - -
Cулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани кг 20.14.14 - - -
Други производни на въглеводородите кг 20.14.19 - - -
Промишлени мастни алкохоли кг 20.14.21 - - -
Моноалкохоли кг 20.14.22 .. .. ..
Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни кг 20.14.23 14 622 180 .. ..
Феноли; фенолни алкохоли и техните производни кг 20.14.24 .. .. ..
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини кг 20.14.31 5 178 840 5 315 050 4 511
Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни кг 20.14.32 .. .. ..
Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни кг 20.14.33 5 209 320 4 418 570 3 700
Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли кг 20.14.34 .. .. ..
Cъединения с аминна функционална група кг 20.14.41 .. .. ..
Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина кг 20.14.42 .. .. ..
Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни кг 20.14.43 - - -
Cъединения с други азотни функционални групи кг 20.14.44 .. .. ..
Органични тиосъединения и други органоминерални съединения кг 20.14.51 .. .. ..
Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли кг 20.14.52 - - -
Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни кг 20.14.53 - - -
Cъединения с алдехидна функционална група кг 20.14.61 .. .. ..
Cъединения с кетонна и хинонна функционална група кг 20.14.62 .. .. ..
Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни кг 20.14.63 .. .. ..
Ензими и други органични съединения, н.д. кг 20.14.64 .. .. ..
Производни на смолата или на други растителни продукти кг 20.14.71 - - -
Дървени въглища кг 20.14.72 2 297 545 2 137 200 2 500
Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти кг 20.14.73 - - -
Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание ≥ 80% обемни л 20.14.74 80 572 919 55 228 007 90 430
Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание л 20.14.75 59 375 193 62 296 494 107 743
Отпадъчни луги при производството на целулозна маса, без таловото масло кг 20.14.80 - - -
Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк кг N 20.15.10 .. .. ..
Амониев хлорид; нитрити # 20.15.20 x x ..
Карбамид кг N 20.15.31 .. .. ..
Амониев сулфат кг N 20.15.32 - - -
Амониев нитрат кг N 20.15.33 .. .. ..
Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат кг N 20.15.34 - - -
Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства кг N 20.15.35 - - -
Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат кг N 20.15.36 .. .. ..
Други азотни торове и смеси от торове кг N 20.15.39 .. .. ..
Суперфосфати кг P2O5 20.15.41 .. .. ..
Други фосфорни торове кг P2O5 20.15.49 - - -
Калиев хлорид кг 20.15.51 - - -
Калиев сулфат кг K2O 20.15.52 - - -
Други калиеви торове кг K2O 20.15.59 - - -
Натриев нитрат кг 20.15.60 .. .. ..
Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий кг 20.15.71 .. .. ..
Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) кг 20.15.72 - .. ..
Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат) кг 20.15.73 .. .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор кг 20.15.74 .. .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий кг 20.15.75 - - -
Калиеви нитрати кг N 20.15.76 - - -
Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат кг 20.15.79 492 449 503 449 4 548
Торове от животински или растителен произход кг 20.15.80 72 248 71 678 1 384
Полимери на етилена в първични форми кг 20.16.10 .. .. ..
Полимери на стирена в първични форми кг 20.16.20 .. .. ..
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми кг 20.16.30 .. .. ..
Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми кг 20.16.40 19 005 612 17 616 395 39 743
Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми кг 20.16.51 103 995 507 97 597 378 152 540
Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми кг 20.16.52 .. .. ..
Акрилови полимери в първични форми кг 20.16.53 .. .. ..
Полиамиди в първични форми кг 20.16.54 - - -
Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми кг 20.16.55 .. .. ..
Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми кг 20.16.56 .. .. ..
Силикони в първични форми кг 20.16.57 .. .. ..
Други полимери в първични форми, н.д. кг 20.16.59 .. .. ..
Cинтетичен каучук в първични форми кг 20.17.10 - - -
Инсектициди кг акт. в-во 20.20.11 .. 2 022 850 29 724
Хербициди кг акт. в-во 20.20.12 .. .. ..
Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията кг акт. в-во 20.20.13 - - -
Дезинфекционни средства кг акт. в-во 20.20.14 .. .. ..
Фунгициди кг акт. в-во 20.20.15 .. .. ..
Опасни пестициди кг акт. в-во 20.20.16 - - -
Други пестициди и агрохимикали кг акт. в-во 20.20.19 660 379 662 255 2 976
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда кг 20.30.11 28 828 555 28 739 539 47 127
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда кг 20.30.12 15 072 155 15 102 086 ..
Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити кг 20.30.21 - - -
Други бои и лакове; сикативни препарати; кит кг 20.30.22 621 788 259 556 603 914 144 728
Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои кг 20.30.23 - - -
Печатарски мастила кг 20.30.24 399 535 399 528 2 616
Суров глицерол, глицеролови води и луги кг 20.41.10 - - -
Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните кг 20.41.20 .. .. ..
Cапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти кг 20.41.31 10 306 557 9 769 145 16 172
Перилни и почистващи препарати кг 20.41.32 105 641 972 100 195 804 164 184
Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди хил.лв 20.41.41 x x 144 617
Изкуствени восъци и восъчни препарати кг 20.41.42 .. .. ..
Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или метали кг 20.41.43 1 885 329 1 645 086 5 642
Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане кг 20.41.44 762 267 758 861 1 622
Парфюми и тоалетни води л 20.42.11 .. .. ..
Продукти за гримиране на устните и очите хил.лв 20.42.12 x x ..
Препарати за маникюр или педикюр хил.лв 20.42.13 x x 6 281
Пудри за козметична и тоалетна употреба хил.лв 20.42.14 x x 178
Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето) хил.лв 20.42.15 x x 103 057
Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса # 20.42.16 x x 17 427
Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д. кг 20.42.17 6 568 542 6 439 511 53 787
Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите # 20.42.18 x x 59 211
Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д. кг 20.42.19 .. .. ..
Барути и експлозиви кг 20.51.11 19 311 956 17 669 570 24 415
Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори # 20.51.12 x x ..
Изделия за фойерверки кг 20.51.13 - - -
Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия кг 20.51.14 .. .. ..
Кибрити кг 20.51.20 .. .. ..
Лепила кг 20.52.10 4 303 563 4 281 001 15 519
Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции кг 20.53.10 .. .. ..
Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия м2 20.59.11 - - -
Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д. кг 20.59.12 - - -
Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла кг 20.59.20 3 773 863 3 395 863 2 553
Мастила, без печатарските кг 20.59.30 - .. ..
Cмазочни препарати кг 20.59.41 1 102 853 1 139 868 3 656
Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти кг 20.59.42 .. .. ..
Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване кг 20.59.43 10 465 391 10 720 971 17 807
Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи кг 20.59.51 .. .. ..
Пасти за моделиране; състави, наречени "зъболекарски восъци" и други зъболекарски състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д. кг 20.59.52 732 580 679 652 ..
Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми кг 20.59.53 - - -
Активен въглен кг 20.59.54 - - -
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти кг 20.59.55 - - -
Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени "ускорители на вулканизацията"; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д. кг 20.59.56 .. .. ..
Cвързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти кг 20.59.57 .. .. ..
Биодизел кг 20.59.58 137 125 545 .. ..
Други разнообразни химични продукти, н.д. # 20.59.59 x x 4 603
Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин кг 20.59.60 - - -
Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.11 .. .. ..
Cинтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери кг 20.60.12 - - -
Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични кг 20.60.13 7 550 455 7 630 750 59 279
Cинтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали кг 20.60.14 .. .. ..
Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.21 - - -
Прежди с висока здравина от вискозна коприна кг 20.60.22 - - -
Други изкуствени прежди, единични кг 20.60.23 .. .. ..
Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали кг 20.60.24 - - -
Cалицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери кг 21.10.10 - - -
Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти кг 21.10.20 .. .. ..
Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни кг 21.10.31 - - -
Сулфонамиди кг 21.10.32 - - -
Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д. кг 21.10.40 .. .. ..
Провитамини, витамини и техните производни хил.лв 21.10.51 x x ..
Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони г 21.10.52 .. .. ..
Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни хил.лв 21.10.53 x x ..
Антибиотици кг 21.10.54 .. .. ..
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д. хил.лв 21.10.60 x x 3 627
Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици кг 21.20.11 .. .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици кг 21.20.12 .. .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици кг 21.20.13 28 156 514 24 608 841 667 483
Антисеруми и ваксини кг 21.20.21 .. .. ..
Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди хил.лв 21.20.22 x x -
Диагностични реактиви и други лекарствени продукти кг 21.20.23 .. .. ..
Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ # 21.20.24 x x 21 373
Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили бр. 22.11.11 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди бр. 22.11.12 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети бр. 22.11.13 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми от каучук бр. 22.11.14 - - -
Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажни гуми, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук # 22.11.15 x x ..
Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук кг 22.11.16 - - -
Регенерирани пневматични гуми от каучук бр. 22.11.20 .. .. ..
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти кг 22.19.10 .. .. 4 406
Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили кг 22.19.20 6 646 455 5 777 570 30 901
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.30 28 331 886 22 163 289 576 515
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук кг 22.19.40 .. .. ..
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми кг 22.19.50 .. .. ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.60 .. .. ..
Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук # 22.19.71 x x ..
Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук кг 22.19.72 .. .. ..
Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук # 22.19.73 x x 99 877
Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси кг 22.21.10 44 739 189 44 021 647 136 153
Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси кг 22.21.21 18 124 270 17 695 714 61 549
Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси кг 22.21.29 .. .. ..
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали кг 22.21.30 164 858 042 153 570 750 506 810
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси кг 22.21.41 .. .. ..
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси кг 22.21.42 1 400 876 1 229 093 5 696
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена кг 22.22.11 85 230 005 82 237 578 235 685
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена кг 22.22.12 8 406 567 7 990 776 43 676
Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси кг 22.22.13 13 442 320 12 522 699 49 384
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси бр. 22.22.14 3 106 035 965 2 780 488 645 217 113
Други опаковки от пластмаси кг 22.22.19 .. .. ..
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси м2 22.23.11 49 548 .. 885
Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси бр. 22.23.12 8 071 457 7 682 484 144 994
Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси кг 22.23.13 578 959 575 705 2 830
Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси # 22.23.14 x x 311 503
Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани м2 22.23.15 - - -
Изделия от пластмаси за строителството, н.д. кг 22.23.19 4 833 238 .. ..
Сглобяеми постройки от пластмаси хил.лв 22.23.20 x x ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси кг 22.29.10 217 272 212 449 3 938
Cамозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина ≤ 20 см, от пластмаси кг 22.29.21 1 445 450 .. ..
Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси кг 22.29.22 412 108 275 589 1 640
Cъдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни изделия, от пластмаси кг 22.29.23 9 508 715 9 399 567 51 080
Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия хил.лв 22.29.24 x x 3 206
Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси кг 22.29.25 .. .. ..
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси кг 22.29.26 180 737 183 952 1 619
Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д. # 22.29.29 x x ..
Услуги по производство на други изделия от пластмаси хил.лв 22.29.91 x x 135 755
Cтъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин # 23.11.11 x x -
Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин м2 23.11.12 .. .. ..
Cтъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка кг 23.12.11 .. .. ..
Предпазно стъкло # 23.12.12 x x 117 485
Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети) # 23.12.13 x x ..
Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло # 23.13.11 x x 326 389
Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните бр. 23.13.12 .. .. ..
Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло бр. 23.13.13 .. .. ..
Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум бр. 23.13.14 - - -
Cнопчета, ровинг, влакна и прежди, от стъклени влакна кг 23.14.11 - - -
Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна кг 23.14.12 109 983 105 738 ..
Стъклена маса; стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби, необработено кг 23.19.11 - - -
Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи, "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, плочи или подобни форми кг 23.19.12 .. .. ..
Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло кг 23.19.21 - - -
Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла кг 23.19.22 - - -
Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло # 23.19.23 x x ..
Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло хил.лв 23.19.24 x x -
Електрически изолатори от стъкло кг 23.19.25 - - -
Изделия от стъкло, н.д. # 23.19.26 x x 5 130
Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.11 - - -
Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.12 7 958 910 7 980 441 12 511
Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д. кг 23.20.13 2 866 939 2 921 360 2 505
Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия кг 23.20.14 .. .. 4 576
Керамични плочки м2 23.31.10 27 916 357 30 005 836 225 987
Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика # 23.32.11 x x 42 494
Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика # 23.32.12 x x -
Тръби и съединителни части за тях от керамика кг 23.32.13 - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от порцелан кг 23.41.11 .. .. ..
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.41.12 .. .. ..
Cтатуетки и други предмети за украса от порцелан и други керамични материали хил.лв 23.41.13 x x -
Cанитарна керамика бр. 23.42.10 .. .. ..
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения кг 23.43.10 .. .. ..
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан кг 23.44.11 - - -
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.44.12 .. .. ..
Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки кг 23.49.11 - - -
Други нестроителни керамични изделия, н.д. кг 23.49.12 1 270 612 443 489 1 238
Несмлян цимент (клинкер) кг 23.51.11 1 999 876 980 .. ..
Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент кг 23.51.12 .. .. ..
Негасена, гасена и хидратна вар кг 23.52.10 1 278 104 381 290 873 934 37 361
Гипсови свързващи вещества кг 23.52.20 434 861 510 .. ..
Калциниран или агломериран доломит кг 23.52.30 - - -
Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.11 840 732 992 854 642 896 114 331
Cглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.12 176 824 508 168 886 864 42 006
Cглобяеми постройки от бетон т 23.61.20 .. .. ..
Изделия от гипс за строителството м2 23.62.10 .. .. ..
Готови за изливане бетонови смеси кг 23.63.10 11 726 226 725 11 071 606 958 425 063
Неогнеупорни строителни разтвори кг 23.64.10 280 933 119 280 736 895 43 142
Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества м2 23.65.11 - - -
Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия # 23.65.12 x x -
Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д. кг 23.69.11 10 780 924 9 594 519 3 013
Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д. кг 23.69.19 153 155 249 153 740 951 29 482
Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър кг 23.70.11 18 553 522 16 932 531 15 732
Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахoве от други скални материали; изделия от агломерирани шисти кг 23.70.12 51 077 426 47 966 793 38 374
Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика кг 23.91.11 1 443 852 1 398 311 29 119
Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон м2 23.91.12 49 002 45 946 2 206
Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани кг 23.99.11 .. .. ..
Изделия от асфалт или от подобни продукти # 23.99.12 x x ..
Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран кг 23.99.13 .. 1 686 827 099 153 574
Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на други форми на въглерода под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати кг 23.99.14 - - -
Изкуствен корунд кг 23.99.15 - - -
Изделия от други неметални минерални материали, н.д. кг 23.99.19 407 781 044 345 408 683 48 148
Необработен чугун и огледален "шпигел" чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми кг 24.10.11 - - -
Феросплави кг 24.10.12 - - -
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94% тегловно, на парчета, топчета или подобни форми кг 24.10.13 - - -
Гранули и прахове от необработен чугун и огледален "шпигел" чугун или стомана кг 24.10.14 .. .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана кг 24.10.21 .. .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.22 - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана кг 24.10.23 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.31 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.32 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.33 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.34 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.35 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана) кг 24.10.36 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.41 .. .. ..
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.42 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.43 - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.51 .. .. ..
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.52 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.53 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.54 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана кг 24.10.55 - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана кг 24.10.61 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана кг 24.10.62 .. .. ..
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана кг 24.10.63 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.64 - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана кг 24.10.65 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана кг 24.10.66 .. .. ..
Кухи пръти за сондажи кг 24.10.67 - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана кг 24.10.71 .. .. ..
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.10.72 - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана кг 24.10.73 - - -
Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана кг 24.10.74 .. .. ..
Елементи за релсов път от стомана кг 24.10.75 - .. ..
Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана кг 24.20.11 .. .. ..
Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана кг 24.20.12 - - -
Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана кг 24.20.13 96 480 93 980 ..
Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана кг 24.20.14 - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.21 - - -
Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.22 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.23 - - -
Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.24 - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.31 - - -
Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.32 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.33 108 391 235 96 061 463 120 882
Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.34 306 289 329 .. ..
Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.35 .. .. ..
Фитинги за тръби, неотлети, от стомана кг 24.20.40 290 011 286 343 3 915
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана кг 24.31.10 27 192 443 26 093 539 34 124
Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата кг 24.31.20 .. .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана кг 24.31.30 - - -
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити кг 24.32.10 .. .. ..
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити кг 24.32.20 .. .. ..
Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана кг 24.33.11 .. .. ..
Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.33.12 - - -
Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана кг 24.33.20 249 115 249 115 564
"Сандвич" панели от стоманени листове с покритие кг 24.33.30 24 760 767 24 312 576 71 085
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана кг 24.34.11 49 531 852 44 435 310 57 650
Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана кг 24.34.12 - - -
Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана кг 24.34.13 - - -
Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.10 .. .. ..
Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.20 419 403 37 342
Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах кг 24.41.30 - - -
Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.40 - .. ..
Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.50 .. .. ..
Недеформиран алуминий кг 24.42.11 .. .. ..
Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд кг 24.42.12 - - -
Прахове и люспи от алуминий кг 24.42.21 - - -
Пръти и профили от алуминий кг 24.42.22 .. .. ..
Тел от алуминий кг 24.42.23 .. .. ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от алуминий кг 24.42.26 .. .. ..
Недеформирано олово кг 24.43.11 114 291 649 115 007 191 397 798
Недеформиран цинк кг 24.43.12 .. .. ..
Недеформиран калай кг 24.43.13 .. .. ..
Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово кг 24.43.21 - - -
Пудра, прахове и люспи, от цинк кг 24.43.22 .. .. ..
Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк кг 24.43.23 .. 102 638 220
Пръти, профили и тел, от калай кг 24.43.24 - - -
Меден камък; циментна мед (медна утайка) кг 24.44.11 .. .. ..
Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране кг 24.44.12 .. .. ..
Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави кг 24.44.13 349 430 612 .. ..
Прахове и люспи от мед кг 24.44.21 - - -
Пръти и профили от мед кг 24.44.22 .. .. ..
Тел от мед кг 24.44.23 .. .. ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед кг 24.44.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 мм, от мед кг 24.44.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от мед кг 24.44.26 .. .. ..
Недеформиран никел кг 24.45.11 - - -
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия кг 24.45.12 .. .. ..
Прахове и люспи от никел кг 24.45.21 - - -
Пръти, профили и тел, от никел кг 24.45.22 - - -
Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел кг 24.45.23 - - -
Тръби и фитинги за тръби от никел кг 24.45.24 - - -
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави кг 24.45.30 .. .. ..
Услуги по леене на ковък чугун кг 24.51.11 782 329 718 862 2 124
Услуги по леене на сферографитен чугун кг 24.51.12 7 458 230 7 133 356 27 268
Услуги по леене на сив чугун кг 24.51.13 16 095 260 14 504 767 40 027
Тръби и кухи профили от чугун кг 24.51.20 - - -
Фитинги за тръби от чугун кг 24.51.30 .. .. ..
Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях кг 24.52.10 .. .. ..
Фитинги за тръби, отлети от стомана кг 24.52.30 - - -
Услуги по леене на леки метали кг 24.53.10 .. .. ..
Услуги по леене на други метали кг 24.54.10 .. .. ..
Сглобяеми постройки от метал т 25.11.10 51 110 44 629 138 201
Мостове и елементи за мостове от стомана кг 25.11.21 - - -
Кули и стълбове от стомана кг 25.11.22 11 260 736 2 399 437 6 840
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий кг 25.11.23 204 805 262 186 661 838 501 129
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий бр. 25.12.10 734 376 679 086 248 036
Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана хил.лв 25.21.11 x x ..
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане бр. 25.21.12 25 615 11 723 15 686
Части за котли за централно отопление хил.лв 25.21.13 x x 1 359
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични устройства, от стомана или алуминий кг 25.29.11 10 051 249 10 088 050 69 698
Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий кг 25.29.12 2 125 667 2 184 330 5 955
Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“ бр. 25.30.11 .. 27 1 076
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини кг 25.30.12 - - -
Части за парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 25.30.13 x x ..
Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне кг 25.30.21 - - -
Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне хил.лв 25.30.22 x x -
Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства бр. 25.40.12 .. .. ..
Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях кг 25.40.13 13 577 14 802 279
Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия хил.лв 25.40.14 x x 97 408
Услуги по коване на метал хил.лв 25.50.11 x x 3 580
Услуги по щамповане на метал хил.лв 25.50.12 x x 1 479
Услуги по валцуване на метал хил.лв 25.50.13 x x ..
Продукти от праховометалургични материали хил.лв 25.50.20 x x 1 790
Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал хил.лв 25.61.11 x x 44 946
Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал хил.лв 25.61.12 x x ..
Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие хил.лв 25.61.21 x x 2 458
Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал хил.лв 25.61.22 x x 36 893
Услуги по струговане на метални части хил.лв 25.62.10 x x 209 915
Услуги по друго механично обработване на метал хил.лв 25.62.20 x x 327 593
Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета бр. 25.71.11 .. .. ..
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти) # 25.71.12 x x -
Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр # 25.71.13 x x -
Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране бр. 25.71.14 .. .. ..
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях кг 25.71.15 - - -
Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали бр. 25.72.11 .. .. ..
Други брави и резета от неблагородни метали бр. 25.72.12 .. .. ..
Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали # 25.72.13 x x 7 695
Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от неблагородни метали кг 25.72.14 7 253 699 9 464 960 39 672
Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа кг 25.73.10 482 882 474 263 1 683
Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа кг 25.73.20 137 915 125 756 1 776
Други инструменти за ръчна работа кг 25.73.30 567 740 544 655 12 605
Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини кг 25.73.40 510 469 290 344 34 129
Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми # 25.73.50 x x 16 564
Други сечива и инструменти кг 25.73.60 228 999 398 372 12 507
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≥ 50 л, но ≤ 300 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.11 83 341 45 572 ..
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.12 .. .. ..
Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана бр. 25.92.11 285 910 177 .. ..
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≤ 300 л, от алуминий бр. 25.92.12 .. .. ..
Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали # 25.92.13 x x 110 186
Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана кг 25.93.11 .. .. ..
Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от мед или алуминий кг 25.93.12 .. .. ..
Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти, от стомана или мед кг 25.93.13 43 168 995 28 337 157 40 415
Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий кг 25.93.14 7 329 933 7 207 336 9 433
Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства # 25.93.15 x x ..
Пружини и ресори от стомана или мед кг 25.93.16 2 755 198 2 854 698 25 792
Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях # 25.93.17 x x 567
Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия за ръчна работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д. кг 25.93.18 - - -
Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д. кг 25.94.11 4 117 153 2 352 781 9 942
Свързващи елементи без резба, от стомана, н.д. кг 25.94.12 .. .. ..
Свързващи елементи със или без резба, от мед кг 25.94.13 .. .. ..
Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий # 25.99.11 x x ..
Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий кг 25.99.12 3 581 747 3 682 189 19 087
Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали # 25.99.21 x x 25 553
Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали хил.лв 25.99.22 x x ..
Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали хил.лв 25.99.23 x x -
Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали хил.лв 25.99.24 x x 3 248
Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани пайети, от неблагородни метали хил.лв 25.99.25 x x ..
Гребни винтове и техните лопатки бр. 25.99.26 - - -
Други изделия от неблагородни метали, н.д. # 25.99.29 x x 482 798
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби бр. 26.11.11 .. - -
Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби бр. 26.11.12 .. .. ..
Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци бр. 26.11.21 .. .. ..
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях бр. 26.11.22 .. 48 943 ..
Електронни интегрални схеми бр. 26.11.30 9 694 301 .. ..
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д. # 26.11.40 x x ..
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки бр. 26.11.50 3 532 101 .. ..
Монтирани печатни платки бр. 26.12.10 32 221 588 27 754 024 71 367
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри бр. 26.12.20 .. .. ..
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти) бр. 26.12.30 4 003 380 4 079 130 2 618
Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни компютри бр. 26.20.11 .. .. ..
Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа бр. 26.20.12 - - -
Настолни компютри бр. 26.20.13 3 722 3 722 3 048
Системи за обработка на информация, цифрови бр. 26.20.14 4 446 4 535 2 392
Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство бр. 26.20.15 4 479 4 479 13 685
Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство бр. 26.20.16 2 810 1 333 ..
Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри бр. 26.20.17 .. .. ..
Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа бр. 26.20.18 - - -
Запаметяващи устройства бр. 26.20.21 - - -
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис кг 26.20.22 - - -
Други системи за обработка на информация, н.д. бр. 26.20.30 .. .. ..
Части и принадлежности за компютърна техника хил.лв 26.20.40 x x ..
Предаватели с вграден приемник бр. 26.30.11 .. .. ..
Предаватели без вграден приемник бр. 26.30.12 .. .. ..
Телевизионни камери бр. 26.30.13 .. .. ..
Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки бр. 26.30.21 - - -
Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи бр. 26.30.22 - - -
Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи) бр. 26.30.23 .. .. ..
Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства хил.лв 26.30.30 x x 3 164
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери # 26.30.40 x x 8 275
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати бр. 26.30.50 1 764 205 .. 43 160
Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство бр. 26.40.11 .. .. ..
Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия бр. 26.40.12 - - -
Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ бр. 26.40.20 .. .. ..
Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук бр. 26.40.31 .. .. ..
Магнетофони и други апарати за записване на звук бр. 26.40.32 - - -
Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ бр. 26.40.33 .. .. ..
Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са основно предназначени за компютрите бр. 26.40.34 .. .. ..
Микрофони и техните стойки бр. 26.40.41 27 041 27 095 2 591
Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон бр. 26.40.42 .. .. ..
Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука бр. 26.40.43 .. 918 3 530
Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д. бр. 26.40.44 - - -
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ # 26.40.51 x x ..
Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели хил.лв 26.40.52 x x -
Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор бр. 26.40.60 .. .. ..
Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация # 26.51.11 x x 1 840
Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика бр. 26.51.12 .. .. ..
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление # 26.51.20 x x 8 869
Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма бр. 26.51.31 - - -
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане бр. 26.51.32 - - -
Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д. бр. 26.51.33 .. .. ..
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения бр. 26.51.41 - - -
Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи бр. 26.51.42 - - -
Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство бр. 26.51.43 .. 658 157
Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника бр. 26.51.44 - - -
Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д. бр. 26.51.45 .. .. ..
Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри бр. 26.51.51 .. .. 10 181
Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове бр. 26.51.52 5 801 019 5 805 585 53 430
Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д. бр. 26.51.53 305 363 305 363 24 197
Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи бр. 26.51.61 - - -
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите бр. 26.51.62 - - -
Броячи за газове, течности или електричество бр. 26.51.63 163 913 105 947 6 211
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри бр. 26.51.64 .. .. ..
Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични бр. 26.51.65 .. .. 342
Уреди и машини за измерване или проверка, н.д. # 26.51.66 x x ..
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка бр. 26.51.70 762 780 648 605 56 963
Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление хил.лв 26.51.81 x x ..
Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка) хил.лв 26.51.82 x x 45 306
Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи хил.лв 26.51.83 x x -
Части и принадлежности за броячи хил.лв 26.51.84 x x ..
Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и машини за измерване или проверка, н.д. хил.лв 26.51.85 x x 28 457
Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите хил.лв 26.51.86 x x ..
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали бр. 26.52.11 - - -
Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри бр. 26.52.12 - - -
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства бр. 26.52.13 .. .. ..
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници бр. 26.52.14 .. .. ..
Часовникови механизми, комплектувани и сглобени бр. 26.52.21 - - -
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях хил.лв 26.52.22 x x -
Други части за часовници хил.лв 26.52.23 x x -
Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател бр. 26.52.24 .. .. ..
Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания # 26.60.11 x x ..
Електромедицински диагностични апарати бр. 26.60.12 .. .. ..
Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 26.60.13 .. .. ..
Сърдечни стимулатори; слухови апарати # 26.60.14 x x ..
Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване бр. 26.70.11 .. .. ..
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография бр. 26.70.12 - - -
Цифрови фотоапарати бр. 26.70.13 - - -
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати бр. 26.70.14 - - -
Кинокамери бр. 26.70.15 - - -
Кинопрожекционни апарати бр. 26.70.16 - - -
Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника # 26.70.19 x x -
Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване # 26.70.21 x x ..
Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи бр. 26.70.22 .. .. ..
Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д. бр. 26.70.23 .. .. ..
Оптични контролно-измервателни уреди бр. 26.70.24 .. .. ..
Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия хил.лв 26.70.25 x x 1 002
Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д. хил.лв 26.70.26 x x ..
Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани кг 26.80.11 - - -
Оптични носители, незаписани кг 26.80.12 .. .. ..
Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани кг 26.80.13 .. .. ..
Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани кг 26.80.14 72 890 70 991 2 669
Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток бр. 27.11.10 506 255 .. ..
Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт бр. 27.11.21 - .. ..
Двигатели за променлив ток, еднофазни бр. 27.11.22 .. .. ..
Двигатели за променлив ток с мощност ≤ 750 Вт, многофазни бр. 27.11.23 22 037 15 482 3 070
Двигатели за променлив ток с мощност > 750 Вт, но ≤ 75 кВт, многофазни бр. 27.11.24 58 317 52 363 23 960
Двигатели за променлив ток с мощност > 75 кВт, многофазни бр. 27.11.25 - - -
Генератори за променлив ток (алтернатори) бр. 27.11.26 - - -
Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия бр. 27.11.31 .. .. ..
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели бр. 27.11.32 .. .. ..
Електрически трансформатори с течен диелектрик бр. 27.11.41 .. .. ..
Други електрически трансформатори с мощност ≤ 16 кВА бр. 27.11.42 .. .. ..
Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА бр. 27.11.43 .. .. ..
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори бр. 27.11.50 .. 3 164 621 43 338
Части за електрически двигатели и генератори хил.лв 27.11.61 x x 20 981
Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели # 27.11.62 x x 59 189
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение >1 000 В бр. 27.12.10 743 340 586 561 44 668
Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.21 269 064 .. ..
Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.22 .. .. ..
Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.23 .. .. ..
Релета за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.24 391 231 479 589 12 957
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.31 .. 1 253 621 165 287
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1 000 В бр. 27.12.32 13 234 .. ..
Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия # 27.12.40 x x 242 624
Първични акумулаторни елементи и батерии бр. 27.20.11 .. .. ..
Части за първични акумулаторни елементи и батерии хил.лв 27.20.12 x x -
Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели бр. 27.20.21 .. .. 210 728
Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели бр. елементи 27.20.22 458 168 497 104 82 954
Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори бр. 27.20.23 .. .. ..
Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори хил.лв 27.20.24 x x 20 415
Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна кг 27.31.11 - - -
Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които не са изолирани поотделно кг 27.31.12 - - -
Проводници за намотки кг 27.32.11 .. .. ..
Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници кг 27.32.12 634 953 .. ..
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение ≤ 1 000 В кг 27.32.13 28 458 553 28 110 604 154 273
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1 000 В кг 27.32.14 .. .. ..
Прекъсвачи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.11 .. .. 93 443
Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.12 .. .. ..
Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В, н.д. бр. 27.33.13 109 810 728 92 175 802 77 826
Изолационни части от пластмаси кг 27.33.14 27 308 27 228 438
Изделия, наречени "капсуловани фарове и прожектори" бр. 27.40.11 .. .. ..
Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 27.40.12 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 Вт и напрежение > 100 В, н.д. бр. 27.40.13 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д. бр. 27.40.14 .. .. ..
Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи бр. 27.40.15 .. .. ..
Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети) бр. 27.40.21 .. .. ..
Електрически нощни и настолни лампи и лампиони бр. 27.40.22 .. 39 008 ..
Неелектрически осветители бр. 27.40.23 - - -
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия бр. 27.40.24 70 040 123 519 5 524
Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или на стена бр. 27.40.25 297 350 349 269 6 392
Други осветители # 27.40.30 x x ..
Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни хил.лв 27.40.41 x x ..
Части за осветители хил.лв 27.40.42 x x 1 912
Хладилници и замразители, за домакинска употреба бр. 27.51.11 .. .. ..
Съдомиялни машини за домакинска употреба бр. 27.51.12 - - -
Перални и сушилни машини, за домакинска употреба бр. 27.51.13 - - -
Електрически одеяла бр. 27.51.14 - - -
Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба бр. 27.51.15 164 558 156 404 6 541
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател # 27.51.21 x x 2 629
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател бр. 27.51.22 - - -
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии бр. 27.51.23 .. .. ..
Други битови електронагревателни уреди бр. 27.51.24 .. .. ..
Електрически бойлери и бързовари бр. 27.51.25 1 197 973 1 170 445 155 741
Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения бр. 27.51.26 .. .. ..
Микровълнови фурни бр. 27.51.27 - - -
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на хранителни продукти); грилове и скари бр. 27.51.28 .. .. ..
Реотани кг 27.51.29 12 280 12 130 582
Части за битови електроуреди хил.лв 27.51.30 x x 11 755
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед бр. 27.52.11 .. .. ..
Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива бр. 27.52.12 141 199 153 034 56 147
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана бр. 27.52.13 .. .. ..
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване бр. 27.52.14 84 909 87 524 28 901
Части за неелектрически битови уреди хил.лв 27.52.20 x x 882
Електрически машини и апарати със специфична функция хил.лв 27.90.11 x x 15 195
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби кг 27.90.12 .. .. ..
Графитни електроди и други изделия от графит или други форми на въглерода, за електрическо приложение кг 27.90.13 .. .. ..
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация кг 27.90.20 .. .. ..
Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика бр. 27.90.31 2 192 8 156 6 349
Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика хил.лв 27.90.32 x x ..
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д. хил.лв 27.90.33 x x ..
Инвертори, изправители и статични преобразуватели # 27.90.41 x x 142 072
Горивни клетки хил.лв 27.90.42 x x -
Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1 000 В бр. 27.90.43 - - -
Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и съединители кг 27.90.44 2 216 804 1 808 826 51 551
Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали # 27.90.45 x x ..
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 квар (силнотокови кондензатори) бр. 27.90.51 .. .. ..
Други постоянни електрически кондензатори бр. 27.90.52 .. .. ..
Променливи или настройващи електрически кондензатори бр. 27.90.53 .. .. ..
Незагряващи електрически резистори бр. 27.90.60 413 294 .. 1 457
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища # 27.90.70 x x ..
Части за електрически кондензатори хил.лв 27.90.81 x x -
Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри хил.лв 27.90.82 x x -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови бр. 28.11.11 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални двигатели с искрово запалване бр. 28.11.12 - - -
Дизелови двигатели, без автомобилните бр. 28.11.13 .. - -
Парни турбини кВт 28.11.21 - - -
Хидравлични турбини и колела кВт 28.11.22 .. .. ..
Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите кВт 28.11.23 - - -
Ветрогенератори бр. 28.11.24 - - -
Части за парни турбини хил.лв 28.11.31 x x ..
Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите) хил.лв 28.11.32 x x ..
Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите хил.лв 28.11.33 x x -
Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели хил.лв 28.11.41 x x 5 492
Части за дизелови двигатели хил.лв 28.11.42 x x 4 961
Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри) бр. 28.12.11 841 274 816 967 202 888
Ротационни хидравлични и пневматични двигатели бр. 28.12.12 771 675 .. ..
Маслено-хидравлични помпи бр. 28.12.13 .. .. ..
Хидравлични и пневматични вентили кг 28.12.14 .. .. ..
Хидравлични агрегати бр. 28.12.15 .. .. ..
Хидравлични системи бр. 28.12.16 26 941 26 930 8 141
Части за хидравлични и пневматични двигатели хил.лв 28.12.20 x x 41 019
Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи бр. 28.13.11 .. .. ..
Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото бр. 28.13.12 .. .. ..
Други обемни ротационни помпи за течности бр. 28.13.13 .. .. ..
Други центробежни помпи за течности; други помпи бр. 28.13.14 8 642 8 669 4 720
Вакуумпомпи бр. 28.13.21 .. .. ..
Въздушни помпи, ръчни или крачни бр. 28.13.22 - - -
Компресори за хладилно оборудване бр. 28.13.23 - - -
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят бр. 28.13.24 - - -
Турбокомпресори бр. 28.13.25 - - -
Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане бр. 28.13.26 - - -
Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови бр. 28.13.27 - - -
Други компресори бр. 28.13.28 .. .. ..
Части за помпи и елеватори за течности хил.лв 28.13.31 x x 6 121
Части за въздушни или вакуумпомпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители хил.лв 28.13.32 x x 9 462
Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани кг 28.14.11 708 652 721 714 31 877
Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление кг 28.14.12 .. .. ..
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове кг 28.14.13 87 018 725 60 350 067 120 472
Части за арматурни изделия хил.лв 28.14.20 x x 30 037
Сачмени, ролкови или иглени лагери кг 28.15.10 .. .. ..
Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана кг 28.15.21 .. .. ..
Трансмисионни валове и колена кг 28.15.22 .. .. ..
Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки кг 28.15.23 .. .. ..
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори кг 28.15.24 773 138 396 874 ..
Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки) кг 28.15.25 - - -
Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители) кг 28.15.26 146 836 134 178 1 592
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери # 28.15.31 x x ..
Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана хил.лв 28.15.32 x x ..
Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д. хил.лв 28.15.39 x x ..
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства бр. 28.21.11 4 940 4 239 5 630
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити) # 28.21.12 x x 1 197
Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби # 28.21.13 x x 11 802
Части за пещи и горелки хил.лв 28.21.14 x x ..
Полиспасти бр. 28.22.11 .. .. ..
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани бр. 28.22.12 .. .. ..
Крикове; подемни крикове за превозни средства бр. 28.22.13 .. .. ..
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове бр. 28.22.14 .. .. ..
Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите бр. 28.22.15 .. .. ..
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки бр. 28.22.16 1 231 1 256 26 022
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или материали бр. 28.22.17 582 583 9 929
Други подемно-транспортни машини бр. 28.22.18 .. .. 6 436
Части за подемно-транспортни машини (без кранове) хил.лв 28.22.19 x x 73 074
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки кг 28.22.20 856 198 826 560 5 104
Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство бр. 28.23.10 1 193 089 227 036 52 409
Офис техника бр. 28.23.21 .. .. ..
Части и принадлежности за офис техника, без компютърната хил.лв 28.23.22 x x 205 236
Преносими инструменти с вграден електрически двигател бр. 28.24.11 .. .. ..
Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател бр. 28.24.12 - - -
Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател хил.лв 28.24.21 x x 3 629
Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател хил.лв 28.24.22 x x -
Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове бр. 28.25.11 3 574 3 566 2 070
Апарати за климатизиране на въздух бр. 28.25.12 10 623 10 400 ..
Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за охлаждане или замразяване; термопомпи бр. 28.25.13 .. .. ..
Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д. бр. 28.25.14 .. .. 11 521
Промишлени вентилатори бр. 28.25.20 .. .. ..
Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване # 28.25.30 x x 79 612
Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация бр. 28.29.11 471 471 2 163
Апарати за филтриране или пречистване на течности бр. 28.29.12 .. .. 4 732
Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене бр. 28.29.13 .. .. ..
Машини и устройства за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове бр. 28.29.21 .. .. ..
Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели бр. 28.29.22 .. .. 5 494
Металопластични и механични уплътнители кг 28.29.23 .. .. ..
Везни с автоматично действие, дозатори бр. 28.29.31 .. .. ..
Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни бр. 28.29.32 - - -
Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване # 28.29.39 x x 9 357
Центрофуги, н.д. бр. 28.29.41 .. .. ..
Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло бр. 28.29.42 - - -
Автоматични машини за продажба на стоки бр. 28.29.43 .. .. ..
Промишлени съдомиялни бр. 28.29.50 .. .. ..
Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата бр. 28.29.60 .. .. ..
Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване бр. 28.29.70 454 .. ..
Части за въздушни или водни газгенератори хил.лв 28.29.81 x x ..
Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове хил.лв 28.29.82 x x 1 571
Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове # 28.29.83 x x 4 316
Неелектрически части за машини, н.д. хил.лв 28.29.84 x x 11 699
Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане хил.лв 28.29.85 x x 49 176
Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване хил.лв 28.29.86 x x 22 607
Зеленчуково-градинарски трактори бр. 28.30.10 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя ≤ 37 кВт бр. 28.30.21 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт, но ≤ 59 кВт бр. 28.30.22 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт бр. 28.30.23 - - -
Плугове бр. 28.30.31 662 680 1 260
Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене бр. 28.30.32 1 620 1 661 9 024
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини бр. 28.30.33 - .. ..
Разпръсквачи на торове бр. 28.30.34 .. .. ..
Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки бр. 28.30.39 2 739 2 663 6 449
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки) бр. 28.30.40 .. .. ..
Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д. бр. 28.30.51 .. .. ..
Други машини и устройства за сенокос бр. 28.30.52 .. .. ..
Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки) бр. 28.30.53 - - -
Машини за събиране на корени или грудки бр. 28.30.54 - - -
Други машини и приспособления за събиране на реколтата или за вършитба бр. 28.30.59 216 198 3 726
Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели бр. 28.30.60 123 126 1 229
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селското стопанство бр. 28.30.70 .. .. ..
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или сухи бобови растения бр. 28.30.81 .. .. ..
Доилни машини бр. 28.30.82 .. .. ..
Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните бр. 28.30.83 41 .. ..
Инкубатори и брудери за птицевъдството бр. 28.30.84 - - -
Други машини и апарати за птицевъдството бр. 28.30.85 .. .. ..
Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д. бр. 28.30.86 241 .. ..
Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д. хил.лв 28.30.91 x x 10 470
Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация хил.лв 28.30.92 x x 7 721
Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство хил.лв 28.30.93 x x ..
Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д. хил.лв 28.30.94 x x -
Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане бр. 28.41.11 .. .. ..
Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал бр. 28.41.12 .. .. ..
Стругове, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.21 .. .. ..
Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.22 60 60 2 736
Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал бр. 28.41.23 29 29 2 726
Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и други металорежещи машини бр. 28.41.24 .. .. ..
Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал бр. 28.41.31 .. .. ..
Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал бр. 28.41.32 .. .. ..
Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични и други преси за обработка на метал бр. 28.41.33 .. .. ..
Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал бр. 28.41.34 .. .. ..
Части и принадлежности за машини за обработка на метал хил.лв 28.41.40 x x 15 439
Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло бр. 28.49.11 .. .. ..
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза # 28.49.12 x x 23 628
Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на метални листове бр. 28.49.13 61 61 2 339
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави кг 28.49.21 12 530 14 322 1 045
Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини кг 28.49.22 .. .. ..
Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини кг 28.49.23 - - -
Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали хил.лв 28.49.24 x x 11 707
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за валцуване на метали бр. 28.91.11 84 84 ..
Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за валцуване на метали # 28.91.12 x x 7 492
Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи бр. 28.92.11 .. .. ..
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване бр. 28.92.12 .. .. ..
Самоходни булдозери бр. 28.92.21 - - -
Самоходни грейдери и скрепери бр. 28.92.22 - - -
Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци бр. 28.92.23 .. .. ..
Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата) бр. 28.92.24 - - -
Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа бр. 28.92.25 - - -
Други самоходни машини за земни работи бр. 28.92.26 .. .. ..
Ножове за булдозери кг 28.92.27 - - -
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа бр. 28.92.28 - - -
Несамоходни машини за земни работи бр. 28.92.30 .. .. ..
Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми бр. 28.92.40 661 591 6 025
Верижни трактори бр. 28.92.50 - - -
Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове хил.лв 28.92.61 x x 152 019
Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали хил.лв 28.92.62 x x 8 111
Млекарски центрофуги бр. 28.93.11 .. .. ..
Млекопреработващи машини и апарати бр. 28.93.12 868 847 20 889
Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения, н.д. бр. 28.93.13 152 231 3 576
Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки бр. 28.93.14 22 457 22 153 68 889
Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти бр. 28.93.15 3 724 3 957 5 986
Сушилни за селскостопански продукти бр. 28.93.16 - - -
Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини) бр. 28.93.17 5 762 5 719 45 341
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д. бр. 28.93.18 175 177 25 414
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения бр. 28.93.20 .. .. ..
Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки хил.лв 28.93.31 x x ..
Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни хил.лв 28.93.32 x x 26 444
Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн хил.лв 28.93.33 x x ..
Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения хил.лв 28.93.34 x x ..
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.11 - - -
Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.12 - - -
Тъкачни станове бр. 28.94.13 - - -
Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини бр. 28.94.14 .. .. ..
Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали # 28.94.15 x x -
Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство или довършване на филц # 28.94.21 x x -
Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране бр. 28.94.22 - - -
Изстисквачки за пране бр. 28.94.23 - - -
Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба бр. 28.94.24 .. .. ..
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини) бр. 28.94.30 - - -
Шевни машини за домакинска употреба бр. 28.94.40 - - -
Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини # 28.94.51 x x ..
Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия # 28.94.52 x x ..
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях бр. 28.95.11 .. .. ..
Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 28.95.12 x x ..
Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях бр. 28.96.10 699 698 16 904
Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях хил.лв 28.96.20 x x 6 829
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за зашиване на листове бр. 28.99.11 .. .. 899
Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли бр. 28.99.12 .. .. ..
Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.13 - - -
Други печатарски машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.14 .. .. ..
Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран бр. 28.99.20 - - -
Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д. бр. 28.99.31 .. .. ..
Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение хил.лв 28.99.32 x x ..
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д. # 28.99.39 x x 36 704
Части за печатарски и книговезни машини хил.лв 28.99.40 x x ..
Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран хил.лв 28.99.51 x x ..
Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 28.99.52 x x 69 527
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.11 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.12 - - -
Дизелови двигатели за моторни превозни средства бр. 29.10.13 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 см3, нови бр. 29.10.21 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 см3, нови бр. 29.10.22 - - -
Леки автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.23 - - -
Други леки автомобили, нови бр. 29.10.24 .. .. ..
Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача) бр. 29.10.30 - - -
Товарни автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.41 - - -
Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови бр. 29.10.42 .. .. ..
Пътни влекачи за полуремаркета бр. 29.10.43 - - -
Шасита, оборудвани с техния двигател бр. 29.10.44 .. .. ..
Автокранове бр. 29.10.51 - - -
Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни автомобили, с двигател бр. 29.10.52 - - -
Други специални автомобили бр. 29.10.59 .. .. ..
Купета и каросерии за автомобили бр. 29.20.10 .. 63 3 167
Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране (карго контейнери) бр. 29.20.21 1 135 3 052 11 669
Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана бр. 29.20.22 .. .. 600
Други ремаркета и полуремаркета бр. 29.20.23 699 691 5 939
Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства # 29.20.30 x x 9 972
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства кг 29.31.10 24 847 419 22 761 517 653 424
Cвещи за запалване; магнети; динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване # 29.31.21 x x ..
Cтартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства кг 29.31.22 .. .. ..
Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети # 29.31.23 x x ..
Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети хил.лв 29.31.30 x x 756 112
Седалки за автомобили бр. 29.32.10 .. .. ..
Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили # 29.32.20 x x 169 320
Други части и принадлежности за автомобили, н.д. # 29.32.30 x x 495 189
Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на пътници; фериботи ПБТ 30.11.21 - - -
Танкери за нефт, нефтопродукти, химични продукти, втечнени газове ПБТ 30.11.22 - - -
Хладилни кораби, без танкерите ПБТ 30.11.23 - - -
Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари ПБТ 30.11.24 - - -
Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова ПБТ 30.11.31 - - -
Влекачи и тласкачи ПБТ 30.11.32 - - -
Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби ПБТ 30.11.33 - - -
Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море # 30.11.40 x x -
Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци) бр. 30.11.50 .. .. ..
Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.91 x x ..
Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.92 x x ..
Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател бр. 30.12.11 - - -
Надуваеми лодки бр. 30.12.12 - - -
Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута бр. 30.12.19 .. .. ..
Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа бр. 30.20.11 - - -
Дизелелектрически локомотиви бр. 30.20.12 - - -
Други локомотиви; тендери бр. 30.20.13 .. .. ..
Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.20 - - -
Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.31 - - -
Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път бр. 30.20.32 - - -
Товарни вагони за релсов път бр. 30.20.33 1 203 1 203 188 187
Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление # 30.20.40 x x ..
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 30.20.91 x x 53 880
Авиационни двигатели с искрово запалване бр. 30.30.11 - - -
Турбореактивни и турбовитлови двигатели бр. 30.30.12 - - -
Реактивни двигатели, без турбореактивните бр. 30.30.13 - - -
Наземни авиотренажори и части за тях хил.лв 30.30.14 x x ..
Части за авиационни двигатели с искрово запалване хил.лв 30.30.15 x x -
Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели хил.лв 30.30.16 x x -
Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства бр. 30.30.20 .. .. ..
Хеликоптери бр. 30.30.31 .. .. ..
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2 000 кг бр. 30.30.32 .. - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2 000 кг, но ≤ 15 000 кг бр. 30.30.33 - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг бр. 30.30.34 - - -
Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване кг 30.30.40 - - -
Други части за въздухоплавателни и космически средства хил.лв 30.30.50 x x ..
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели хил.лв 30.30.60 x x -
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем ≤ 50 см3 бр. 30.91.11 - - -
Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см3 бр. 30.91.12 - - -
Други мотоциклети; кошове бр. 30.91.13 286 143 277 112 492 112
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове хил.лв 30.91.20 x x ..
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем ≤ 1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.31 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем >1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.32 - - -
Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател бр. 30.92.10 437 806 484 274 206 417
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности бр. 30.92.20 .. .. ..
Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди # 30.92.30 x x ..
Бебешки и детски колички и части за тях # 30.92.40 x x ..
Други превозни средства, н.д. бр. 30.99.10 .. .. ..
Мебели за сядане с рамки от метал бр. 31.00.11 .. .. ..
Мебели за сядане с рамки от дървесина бр. 31.00.12 1 471 608 1 545 061 127 370
Други мебели за сядане бр. 31.00.13 .. .. ..
Части за мебели за сядане хил.лв 31.00.14 x x 86 095
Части за мебели (без части за мебели за сядане) хил.лв 31.00.20 x x 16 183
Офис мебели от метал бр. 31.01.11 113 608 115 927 7 226
Офис мебели от дървесина бр. 31.01.12 213 849 209 424 46 447
Търговски мебели от дървесина бр. 31.01.13 115 467 121 597 48 211
Кухненски мебели бр. 31.02.10 343 604 296 420 60 131
Пружини за легла и поставки за матраци бр. 31.03.11 .. .. 27 405
Матраци и дюшеци, без поставки за матраци бр. 31.03.12 1 020 859 1 002 235 100 766
Други мебели от метал кг 31.09.11 10 178 839 9 321 687 52 912
Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни бр. 31.09.12 1 897 829 1 855 898 287 567
Други мебели от дървесина бр. 31.09.13 632 314 527 471 96 946
Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук) бр. 31.09.14 131 276 130 833 18 650
Монети кг 32.11.10 .. .. ..
Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани хил.лв 32.12.11 x x -
Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни хил.лв 32.12.12 x x -
Бижутерийни и златарски изделия и техните части хил.лв 32.12.13 x x 9 498
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни хил.лв 32.12.14 x x -
Бижута имитация кг 32.13.10 .. .. ..
Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти бр. 32.20.11 - - -
Други струнни музикални инструменти бр. 32.20.12 .. .. ..
Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови музикални инструменти бр. 32.20.13 - - -
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин бр. 32.20.14 .. .. ..
Други музикални инструменти бр. 32.20.15 .. .. ..
Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти хил.лв 32.20.16 x x -
Части и принадлежности за музикални инструменти хил.лв 32.20.20 x x 1 075
Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки за лед и ролкови кънки; части за тях # 32.30.11 x x ..
Обувки за ски и сноуборд чф. 32.30.12 - - -
Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове хил.лв 32.30.13 x x ..
Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика хил.лв 32.30.14 x x 22 221
Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни # 32.30.15 x x ..
Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д. хил.лв 32.30.16 x x 5 056
Кукли с човешки образ бр. 32.40.11 .. .. ..
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека бр. 32.40.12 1 156 197 1 063 250 3 595
Части и принадлежности за кукли с човешки образ хил.лв 32.40.13 x x -
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране хил.лв 32.40.20 x x ..
Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли бр. 32.40.31 - - -
Пъзели (картинни мозайки) бр. 32.40.32 .. .. ..
Други игри и играчки, н.д. хил.лв 32.40.39 x x ..
Карти за игра кг 32.40.41 - - -
Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други игри # 32.40.42 x x 180 226
Инструменти и апарати за зъболечение бр. 32.50.11 379 672 385 172 1 871
Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори бр. 32.50.12 .. 542 293
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.д. бр. 32.50.13 38 705 927 37 923 030 26 606
Апарати за терапия; дихателни апарати бр. 32.50.21 .. .. ..
Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни протези; други артикули и апарати за протези, н.д. # 32.50.22 x x 26 182
Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия хил.лв 32.50.23 x x 5 773
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях бр. 32.50.30 .. .. ..
Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали бр. 32.50.41 30 274 35 537 3 709
Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия # 32.50.42 x x 1 655
Рамки за очила и подобни изделия бр. 32.50.43 .. .. ..
Части за рамки за очила и подобни изделия хил.лв 32.50.44 x x -
Други медицински и хирургически продукти # 32.50.50 x x 4 315
Метли и четки за домакинството бр. 32.91.11 .. .. ..
Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за козметични цели бр. 32.91.12 7 851 115 7 683 203 ..
Други четки, н.д. бр. 32.91.19 3 870 427 3 706 803 6 656
Предпазни каски и други защитни средства # 32.99.11 x x 142 624
Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи бр. 32.99.12 .. .. ..
Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки бр. 32.99.13 - - -
Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях # 32.99.14 x x -
Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди # 32.99.15 x x ..
Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат бр. 32.99.16 .. .. 403
Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия бр. 32.99.21 55 444 177 291 13 957
Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия хил.лв 32.99.22 x x ..
Копчета, секретни копчета и техните части; ципове хил.лв 32.99.23 x x 2 127
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове # 32.99.24 x x ..
Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали кг 32.99.30 - - -
Запалки и други устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части # 32.99.41 x x ..
Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали # 32.99.42 x x ..
Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание ≤ 300 см3 бр. 32.99.43 .. .. ..
Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти хил.лв 32.99.51 x x 6 003
Тоалетни пулверизатори и техните части и глави кг 32.99.52 - - -
Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране кг 32.99.53 45 674 45 674 2 512
Свещи, вощеници и подобни изделия кг 32.99.54 1 545 515 1 577 732 6 827
Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове хил.лв 32.99.55 x x ..
Други разнородни изделия, н.д. # 32.99.59 x x ..
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал хил.лв 33.11.12 x x 5 457
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 33.11.13 x x 21 364
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия хил.лв 33.11.19 x x 491
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни хил.лв 33.12.11 x x 95 805
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия хил.лв 33.12.12 x x ..
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки хил.лв 33.12.14 x x 3 057
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини хил.лв 33.12.15 x x 31 830
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване хил.лв 33.12.18 x x 31 004
Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.12.19 x x 25 658
Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.12.21 x x 4 169
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал хил.лв 33.12.22 x x 7 075
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.12.23 x x 17 782
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителство хил.лв 33.12.24 x x 15 509
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.12.25 x x 10 732
Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.12.26 x x 2 362
Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.12.27 x x 1 679
Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук хил.лв 33.12.28 x x 1 767
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.12.29 x x 74 229
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация хил.лв 33.13.11 x x 18 697
Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати хил.лв 33.13.12 x x 43 748
Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника хил.лв 33.13.13 x x -
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.13.19 x x 9 858
Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия хил.лв 33.14.11 x x 42 091
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения хил.лв 33.14.19 x x 19 261
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове хил.лв 33.15.10 x x 316 135
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства хил.лв 33.16.10 x x 183 491
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 33.17.11 x x 18 383
Услуги по ремонт на друго оборудване хил.лв 33.19.10 x x 2 394
Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал хил.лв 33.20.11 x x 7 148
Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната хил.лв 33.20.21 x x ..
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.20.29 x x ..
Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.20.31 x x 1 723
Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал хил.лв 33.20.32 x x ..
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.20.33 x x ..
Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството хил.лв 33.20.34 x x 77
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.20.35 x x 5 243
Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.20.36 x x ..
Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.20.37 x x -
Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук хил.лв 33.20.38 x x -
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.20.39 x x 22 989
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди хил.лв 33.20.41 x x -
Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.20.42 x x 29 885
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения хил.лв 33.20.50 x x ..
Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси хил.лв 33.20.60 x x 12 433
Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д. хил.лв 33.20.70 x x ..
Рециклирани метални суровини кг 38.32.20 13 772 748 12 507 140 9 942
Рециклирани неметални суровини кг 38.32.30 11 168 464 11 424 422 17 330

-  - няма случай
..  - конфиденциални данни
х  - поради естеството на данните не може да има случай
# - продуктова подкатегория образувана от кодове по ПРОДПРОМ с различни измерителни единици
За продукти от клас 10.51 по КИД-2008 "Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед" данни се събират и предоставят от МЗХГ
Поради специфичния характер на изследването, публикуваните данни подлежат на непрекъснато преразглеждане и актуализиране с цел подобряване качеството на разпространяваните данни.
11.02.2022