Производство и продажби в количество и стойностПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2015)  - 2019 ГОДИНА
Наименование на позицията Измерителна единица Код по КПИД-2015 Производство Продажби общо
Количество Количество Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи)
Железни руди и техните концентрати кг 07.10.10 .. .. ..
Медни руди и техните концентрати кг 07.29.11 31 622 583 229 681 274 934 1 081 851
Никелови руди и техните концентрати кг 07.29.12 - - -
Алуминиеви руди и техните концентрати кг 07.29.13 - - -
Руди на благородни метали и техните концентрати кг 07.29.14 .. .. ..
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати кг 07.29.15 898 094 479 517 746 395 200 727
Други руди на цветни метали и техните концентрати кг 07.29.19 - - -
Мрамор и други строителни и декоративни варовици кг 08.11.11 138 478 245 136 162 944 19 300
Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали кг 08.11.12 2 277 354 535 .. ..
Варовик и суров гипс кг 08.11.20 .. .. ..
Креда и некалциниран доломит кг 08.11.30 182 580 273 176 885 233 2 506
Шисти кг 08.11.40 .. .. ..
Естествен пясък кг 08.12.11 .. .. ..
Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали кг 08.12.12 35 271 516 316 26 145 748 439 178 500
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството кг 08.12.13 - - -
Каолин и други каолинови глини кг 08.12.21 .. .. ..
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст кг 08.12.22 .. .. ..
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди кг 08.91.11 - - -
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана кг 08.91.12 - - -
Други минерални суровини за химическото производство и за торове кг 08.91.19 .. .. ..
Сол и чист натриев хлорид; морска вода кг 08.93.10 .. .. 18 206
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали кг 08.99.10 - - -
Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени карат 08.99.21 - - -
Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви кг 08.99.22 - - -
Други минерали, н.д. кг 08.99.29 256 422 042 226 698 660 9 897
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено кг 10.11.11 9 318 911 8 739 163 61 058
Месо от свине, прясно или охладено кг 10.11.12 159 231 547 141 106 910 684 587
Месо от овце, прясно или охладено кг 10.11.13 2 666 415 2 574 156 26 256
Месо от кози, прясно или охладено кг 10.11.14 .. .. ..
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено кг 10.11.15 92 882 88 332 465
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени кг 10.11.20 5 649 385 5 964 126 14 249
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено кг 10.11.31 165 692 165 362 1 442
Месо от свине, замразено кг 10.11.32 6 895 506 6 863 002 33 073
Месо от овце, замразено кг 10.11.33 .. .. ..
Месо от кози, замразено кг 10.11.34 - - -
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено кг 10.11.35 - - -
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени кг 10.11.39 .. .. ..
Вълна табашка, непрана кг 10.11.41 - - -
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели бр. 10.11.42 185 301 180 799 ..
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите кг 10.11.43 227 747 227 132 104
Сурови кожи от овце или агнета бр. 10.11.44 90 059 120 676 310
Сурови кожи от кози или ярета бр. 10.11.45 - - -
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине кг 10.11.50 .. .. 4 741
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека кг 10.11.60 9 408 393 8 591 638 3 778
Месо от домашни птици, прясно или охладено кг 10.12.10 128 498 088 .. ..
Месо от домашни птици, замразено кг 10.12.20 59 587 278 71 302 713 181 206
Мазнини от птици кг 10.12.30 2 577 662 2 155 830 2 959
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици кг 10.12.40 8 702 489 8 532 770 63 594
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера кг 10.12.50 .. .. ..
Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.11 14 917 847 14 496 851 101 130
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.12 582 738 586 087 6 832
Месо (без месо от едър рогат добитък и свине) и субпродукти, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация кг 10.13.13 4 604 289 4 503 023 21 997
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.14 100 483 841 100 688 161 586 690
Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.15 25 996 382 24 832 984 146 482
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки кг 10.13.16 .. .. 217
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти хил.лв 10.13.91 x x -
Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени кг 10.20.11 576 380 666 321 5 584
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени кг 10.20.12 - - -
Риба, замразена кг 10.20.13 4 879 167 4 377 849 14 394
Филета от риба, замразени кг 10.20.14 329 423 328 314 3 377
Друго месо от риба (дори смляно), замразено кг 10.20.15 - - -
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени кг 10.20.16 - - -
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени кг 10.20.21 .. .. ..
Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека кг 10.20.22 .. .. ..
Риба, сушена, дори осолена или в саламура кг 10.20.23 514 390 520 612 1 753
Риба, вкл. филета, пушена кг 10.20.24 213 221 207 537 2 059
Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия кг 10.20.25 5 829 485 5 695 619 35 922
Хайвер и неговите заместители кг 10.20.26 .. .. ..
Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.31 .. .. ..
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.32 110 181 85 633 1 061
Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.33 413 734 358 370 3 755
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин кг 10.20.34 3 184 578 1 984 492 38 904
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.41 - - -
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.42 325 254 325 056 352
Картофи, замразени кг 10.31.11 5 520 623 5 562 793 6 411
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин кг 10.31.12 .. .. ..
Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи кг 10.31.13 - - -
Картофи, приготвени или консервирани кг 10.31.14 .. .. ..
Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7% л 10.32.11 .. .. ..
Сок от портокали # 10.32.12 x x 11 199
Сок от грейпфрути л 10.32.13 .. .. ..
Сок от ананаси л 10.32.14 2 897 594 2 739 223 3 004
Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст) л 10.32.15 .. .. ..
Сок от ябълки л 10.32.16 10 217 946 10 089 589 17 321
Смеси от плодови и зеленчукови сокове л 10.32.17 8 615 623 7 881 949 9 747
Сок от други плодове или зеленчуци л 10.32.19 .. .. ..
Зеленчуци (без картофи), замразени кг 10.39.11 16 918 910 13 683 515 38 832
Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.12 .. .. ..
Зеленчуци (без картофи), сушени кг 10.39.13 .. .. ..
Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.15 2 720 869 2 327 045 5 031
Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.16 836 269 877 253 1 236
Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.17 .. 46 319 262 127 321
Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина кг 10.39.18 14 406 798 13 593 420 28 222
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени кг 10.39.21 19 492 457 16 608 193 52 078
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове кг 10.39.22 12 521 999 10 310 354 30 438
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин кг 10.39.23 28 416 891 28 360 683 141 827
Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.24 13 829 596 9 237 724 26 696
Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени кг 10.39.25 497 066 853 187 046 893 208 846
Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин кг 10.39.29 33 192 080 31 174 046 118 654
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти кг 10.39.30 .. .. 6 549
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци хил.лв 10.39.91 x x ..
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин кг 10.41.11 .. .. ..
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници кг 10.41.12 - - -
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени кг 10.41.19 - - -
Фъстъчено масло, сурово кг 10.41.21 - - -
Маслиново масло, сурово кг 10.41.22 .. .. ..
Слънчогледово масло, сурово кг 10.41.23 573 548 642 428 814 267 539 893
Рапично, репично и синапено масло, сурови кг 10.41.24 50 694 103 15 549 460 20 591
Палмово масло, сурово кг 10.41.25 - - -
Други растителни масла, сурови кг 10.41.29 .. .. 5 753
Памучен линтер кг 10.41.30 - - -
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини кг 10.41.41 813 036 538 806 235 034 306 857
Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно кг 10.41.42 .. .. ..
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.51 .. .. ..
Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.52 .. .. ..
Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.53 - - -
Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.54 166 478 167 165 069 979 243 957
Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.55 - - -
Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.56 - - -
Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.57 .. .. ..
Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.58 - - -
Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.59 .. .. ..
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин кг 10.41.60 .. .. ..
Растителни восъци (без триглицериди) кг 10.41.71 - - -
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход кг 10.41.72 3 866 341 4 125 768 1 376
Маргарин и подобни хранителни мазнини кг 10.42.10 .. .. ..
Сладолед л 10.52.10 13 246 029 13 603 524 46 114
Олющен ориз (карго или кафяв) кг 10.61.11 8 919 467 5 682 174 4 855
Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен кг 10.61.12 16 644 177 16 249 483 17 552
Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж кг 10.61.21 457 953 077 402 922 930 213 971
Брашно от други зърнено-житни растения кг 10.61.22 7 215 152 5 839 266 2 750
Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове кг 10.61.23 .. .. ..
Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти кг 10.61.24 53 148 268 51 275 866 104 965
Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница кг 10.61.31 .. .. ..
Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения кг 10.61.32 9 449 779 9 606 291 4 600
Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация кг 10.61.33 14 618 669 14 270 715 48 841
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения кг 10.61.40 169 813 636 169 218 021 ..
Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте кг 10.62.11 .. .. ..
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми кг 10.62.12 - - -
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д. кг 10.62.13 .. .. ..
Царевично масло и неговите фракции кг 10.62.14 - - -
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци кг 10.62.20 .. .. ..
Хляб, пресен кг 10.71.11 307 253 101 305 555 774 340 952
Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни кг 10.71.12 79 390 541 80 569 769 403 785
Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия кг 10.72.11 17 942 016 16 473 342 80 642
Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети кг 10.72.12 81 126 633 74 350 210 354 874
Други сухи сладкарски изделия кг 10.72.19 .. .. ..
Макарони, юфка и подобни макаронени изделия кг 10.73.11 9 018 389 9 008 264 11 439
Кус-кус кг 10.73.12 - - -
Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние кг 10.81.11 - - -
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг 10.81.12 .. .. ..
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен кг 10.81.13 - - -
Меласа кг 10.81.14 .. .. ..
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар кг 10.81.20 - - -
Какаова маса, дори обезмаслена кг 10.82.11 .. .. ..
Масло, мазнина и течно масло, от какао кг 10.82.12 - - -
Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.13 .. .. ..
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.14 .. .. ..
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро кг 10.82.21 817 316 816 815 2 200
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми кг 10.82.22 38 224 362 13 364 332 67 755
Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао кг 10.82.23 9 144 555 9 325 832 43 833
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп кг 10.82.24 .. .. ..
Кафе, декофеинизирано или печено кг 10.83.11 .. .. ..
Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе кг 10.83.12 1 951 610 1 935 627 7 722
Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг кг 10.83.13 .. .. ..
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате кг 10.83.14 324 900 324 900 1 585
Билков чай кг 10.83.15 1 911 117 1 877 015 17 801
Оцет и заместители на оцета л 10.84.11 13 557 713 12 183 900 10 411
Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица кг 10.84.12 21 943 249 21 405 327 72 182
Сол за хранителни цели кг 10.84.30 35 654 421 35 790 230 6 464
Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв кг 10.85.11 8 099 097 7 873 147 35 933
Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели кг 10.85.12 502 239 539 465 2 809
Готови ястия на базата на зеленчуци кг 10.85.13 17 342 414 17 353 760 66 389
Готови ястия на базата на макаронени изделия кг 10.85.14 369 723 388 900 2 033
Други готови ястия кг 10.85.19 687 589 694 802 3 813
Хомогенизирани и диетични храни кг 10.86.10 1 836 846 1 798 478 13 266
Готови супи и бульони и препарати за тях кг 10.89.11 1 374 218 1 299 862 8 796
Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин кг 10.89.12 .. .. ..
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели кг 10.89.13 .. .. ..
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни кг 10.89.14 - - -
Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни кг 10.89.16 706 402 706 402 3 700
Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека кг 10.89.17 4 035 514 3 974 610 106 168
Разнообразни хранителни продукти, н.д. кг 10.89.19 50 440 751 51 635 118 176 934
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.10 958 440 639 800 649 992 415 160
Брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.20 7 634 918 7 631 778 2 642
Готови храни за домашни любимци кг 10.92.10 74 407 877 74 027 215 79 977
Спиртни напитки л алк. 100% 11.01.10 22 838 291 22 346 564 197 399
Пенливи вина от прясно грозде л 11.02.11 500 449 153 958 718
Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст л 11.02.12 125 160 921 100 493 848 226 405
Други ферментирали напитки л 11.03.10 19 616 590 19 810 292 31 522
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде л 11.04.10 1 250 064 2 189 919 4 293
Пиво, без отпадъци от пивоварни л 11.05.10 490 590 673 480 711 926 407 699
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни кг 11.05.20 .. .. ..
Малц кг 11.06.10 43 344 446 40 873 507 27 142
Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани л 11.07.11 841 539 813 858 128 678 236 420
Други безалкохолни напитки л 11.07.19 .. 534 538 971 350 744
Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна # 12.00.11 x x ..
Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки кг 12.00.12 2 652 725 2 597 305 13 929
Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове кг 12.00.19 .. 1 267 796 8 272
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин кг 13.10.10 .. .. ..
Сурова коприна (неусукана) кг 13.10.21 - - -
Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене кг 13.10.22 2 863 322 769 693 2 841
Дреб от вълна или от фини животински косми кг 13.10.23 .. .. ..
Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене кг 13.10.24 6 185 384 .. ..
Памук, подготвен за предене кг 13.10.25 .. .. ..
Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене кг 13.10.26 - - -
Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене кг 13.10.29 .. .. ..
Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.31 - - -
Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.32 .. .. ..
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна кг 13.10.40 .. .. ..
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми кг 13.10.50 .. 3 653 725 132 171
Прежди от памук (без шевните конци) кг 13.10.61 2 134 876 2 108 388 24 294
Шевни конци от памук кг 13.10.62 - - -
Прежди от лен кг 13.10.71 .. .. ..
Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди кг 13.10.72 .. .. ..
Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно кг 13.10.81 311 416 345 480 6 077
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85% от тези влакна кг 13.10.82 2 053 294 1 929 174 18 854
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85% от тези влакна кг 13.10.83 .. .. ..
Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци) кг 13.10.84 .. .. ..
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна кг 13.10.85 .. .. ..
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна м2 13.20.11 - - -
Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми м2 13.20.12 .. .. ..
Тъкани от лен м2 13.20.13 .. .. ..
Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) м2 13.20.14 - - -
Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди м2 13.20.19 - - -
Тъкани от памук м2 13.20.20 6 470 162 4 935 954 18 684
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки м2 13.20.31 .. 1 830 477 7 103
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна м2 13.20.32 6 717 470 6 016 529 52 175
Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна м2 13.20.33 .. .. ..
Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти) м2 13.20.41 - - -
Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.42 .. .. ..
Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.43 .. .. ..
Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) м2 13.20.44 - - -
Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки м2 13.20.45 - - -
Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна кг 13.20.46 - - -
Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди хил.лв 13.30.11 x x ..
Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.12 x x ..
Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.13 x x 4 839
Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.19 x x 7 793
Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени кг 13.91.11 .. .. ..
Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене # 13.91.19 x x 22 957
Одеяла (без електрическите одеяла) бр. 13.92.11 .. .. 2 116
Спално бельо кг 13.92.12 2 032 997 1 504 138 27 661
Покривки и кърпи за маса кг 13.92.13 .. 107 194 1 518
Кърпи за тоалет или за кухня кг 13.92.14 2 120 001 .. ..
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла м2 13.92.15 .. .. ..
Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия # 13.92.16 x x 14 716
Амбалажни чували и торбички кг 13.92.21 11 124 450 10 889 647 56 779
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг кг 13.92.22 .. .. ..
Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях кг 13.92.23 12 195 12 287 1 609
Cпални чували; изделия за легла бр. 13.92.24 .. .. ..
Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани) кг 13.92.29 1 479 159 1 742 797 7 143
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас м2 13.93.11 .. .. ..
Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок м2 13.93.12 .. 2 893 123
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг м2 13.93.13 422 420 424 327 9 048
Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц) м2 13.93.19 .. .. ..
Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна кг 13.94.11 725 459 774 586 3 819
Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д. кг 13.94.12 .. .. ..
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло кг 13.95.10 5 993 285 .. ..
Метални и метализирани прежди кг 13.96.11 - - -
Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д. кг 13.96.12 - - -
Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси кг 13.96.13 .. 319 321 ..
Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д. м2 13.96.14 .. .. ..
Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна м2 13.96.15 - - -
Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране) кг 13.96.16 454 910 458 001 3 052
Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия хил.лв 13.96.17 x x 9 179
Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.11 x x 426
Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.12 x x ..
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани кг 13.99.13 .. .. ..
Текстилни влакна с дължина ≤ 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали кг 13.99.14 .. .. ..
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка" кг 13.99.15 1 288 034 .. ..
Ватирани текстилни изделия на парчета м2 13.99.16 6 353 557 3 676 635 12 202
Друг текстил и изделия от текстил, н.д. бр. 13.99.19 - - -
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи бр. 14.11.10 17 537 9 048 744
Работни ансамбли и сака за мъже бр. 14.12.11 1 674 489 721 942 30 764
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже бр. 14.12.12 1 940 874 771 521 21 364
Работни ансамбли и сака за жени бр. 14.12.21 145 007 120 699 3 734
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени бр. 14.12.22 .. .. ..
Друго работно облекло бр. 14.12.30 1 796 316 1 053 232 22 161
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.11 1 453 172 637 264 13 052
Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.12 2 958 109 791 642 23 945
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.13 906 942 557 083 13 432
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.14 14 464 783 6 159 537 107 724
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.21 1 512 305 285 683 22 980
Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.22 604 393 213 659 28 871
Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.23 2 033 430 570 220 35 773
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.24 8 743 109 .. ..
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.31 1 806 146 749 481 67 511
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.32 304 043 51 528 2 010
Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.33 2 443 769 734 091 38 750
Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.34 5 468 995 2 074 458 77 848
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.35 6 597 651 1 796 924 52 217
Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.11 1 688 007 929 072 15 098
Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.12 8 369 555 5 676 854 22 548
Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.13 17 041 312 7 172 654 101 404
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.14 6 673 104 3 169 865 23 386
Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.21 3 113 762 1 218 855 29 274
Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.22 .. 229 181 1 438
Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.23 4 553 779 2 334 090 47 743
Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.24 1 089 684 82 598 1 372
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени # 14.14.25 x x 3 366
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени бр. 14.14.30 42 376 298 23 025 104 205 356
Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени хил.лв 14.19.11 x x 9 829
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажно или плетено # 14.19.12 x x ..
Ръкавици, трикотажни или плетени чф. 14.19.13 464 698 426 932 426
Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени # 14.19.19 x x 2 178
Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените хил.лв 14.19.21 x x 847
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различно от трикотажното или плетеното бр. 14.19.22 .. .. ..
Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените # 14.19.23 x x 5 882
Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт) # 14.19.31 x x 317
Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани бр. 14.19.32 .. .. ..
Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали бр. 14.19.41 - - -
Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса бр. 14.19.42 .. 313 746 1 942
Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството хил.лв 14.19.43 x x 2 560
Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки бр. 14.20.10 .. - -
Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия # 14.31.10 x x 63 353
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени бр. 14.39.10 11 490 030 .. ..
Обработени кожухарски кожи # 15.11.10 x x ..
Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи) м2 15.11.21 .. .. ..
Кожи с лаково, метализирано или друго покритие м2 15.11.22 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели кг 15.11.31 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите кг 15.11.32 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри кг 15.11.33 - - -
Обработени кожи без косъм от овце # 15.11.41 x x -
Обработени кожи без косъм от кози # 15.11.42 x x ..
Обработени кожи без косъм от свине # 15.11.43 x x 3 816
Обработени кожи без косъм от други животни кг 15.11.51 - - -
Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна м2 15.11.52 - - -
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали хил.лв 15.12.11 x x 2 690
Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали # 15.12.12 x x 8 756
Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях бр. 15.12.13 .. .. ..
Други изделия от естествена или възстановена кожа (вкл. изделия за технически цели) # 15.12.19 x x 1 074
Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе) чф. 15.20.11 344 905 280 114 1 804
Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки) чф. 15.20.12 502 074 .. 948
Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки) чф. 15.20.13 3 784 429 1 262 564 52 261
Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки) чф. 15.20.14 .. .. 11 887
Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни чф. 15.20.21 .. .. ..
Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед) чф. 15.20.29 86 282 16 437 633
Обувки със защитно метално бомбе чф. 15.20.31 255 050 .. ..
Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д. чф. 15.20.32 .. .. ..
Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях хил.лв 15.20.40 x x ..
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.10.11 605 448 582 217 147 942
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната # 16.10.12 x x 33 812
Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани м3 16.10.13 .. 3 029 1 085
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина кг 16.10.21 .. .. ..
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук кг 16.10.22 - - -
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука кг 16.10.23 5 928 341 5 938 646 8 132
Дървесен талаш и дървесно брашно кг 16.10.24 5 599 660 5 575 162 1 047
Дървен материал на парчета или на частици кг 16.10.25 86 408 211 87 389 464 11 159
Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти м3 16.10.31 .. .. ..
Дървени траверси за релсов път, импрегнирани м3 16.10.32 .. .. ..
Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета м3 16.10.39 78 749 80 152 15 019
Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал хил.лв 16.10.91 x x 336
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук м3 16.21.11 - - -
Плочи от дървесни частици м3 16.21.12 609 824 318 955 106 889
Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина м3 16.21.13 .. .. ..
Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали м3 16.21.14 .. .. ..
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали м2 16.21.15 14 209 970 14 307 815 27 554
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина м3 16.21.16 .. .. ..
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина м3 16.21.17 - - -
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.18 44 464 44 816 50 891
"Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили м3 16.21.21 15 154 14 877 13 709
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.21.22 .. .. ..
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина м3 16.21.23 - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.24 18 401 14 175 26 698
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития м2 16.22.10 .. .. ..
Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал бр. 16.23.11 163 756 161 685 37 151
Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал кг 16.23.12 .. .. ..
Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д. кг 16.23.19 4 444 740 4 493 837 3 262
Сглобяеми постройки от дървен материал хил.лв 16.23.20 x x 5 626
Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал бр. 16.24.11 8 333 327 8 359 731 102 615
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал кг 16.24.12 58 692 58 122 442
Други опаковки от дървен материал и части за тях кг 16.24.13 20 310 740 19 839 692 32 860
Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал кг 16.29.11 737 097 737 097 1 103
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал кг 16.29.12 .. .. ..
Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал хил.лв 16.29.13 x x 1 570
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал # 16.29.14 x x 53 254
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци кг 16.29.15 252 424 926 243 271 166 76 295
Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк кг 16.29.21 - - -
Изделия от естествен корк кг 16.29.22 .. .. ..
Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк кг 16.29.23 .. .. ..
Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д. кг 16.29.24 - - -
Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия кг 16.29.25 - - -
Химична дървесна маса за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.11 - - -
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.12 .. .. ..
Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.13 - - -
Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните кг 90% сухо в-во 17.11.14 .. .. ..
Вестникарска хартия на роли или на листа кг 17.12.11 .. .. ..
Хартия и картон, ръчно отлети кг 17.12.12 - - -
Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети кг 17.12.13 .. - -
Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели кг 17.12.14 .. .. ..
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.12.20 30 350 487 23 115 389 40 278
Крафтлайнер, неизбелен, непокрит кг 17.12.31 .. .. ..
Крафтлайнер, избелен, непокрит кг 17.12.32 - - -
Полухимична хартия за навълняване "флутинг" кг 17.12.33 - - -
Хартия за навълняване "флутинг", различна от полухимичната кг 17.12.34 .. 31 930 356 21 801
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит кг 17.12.35 .. .. ..
Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена кг 17.12.41 .. .. ..
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.42 .. .. ..
Филтърна хартия и картон; филцова хартия кг 17.12.43 - - -
Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина ≤ 5 см) кг 17.12.44 - - -
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити кг 17.12.51 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити кг 17.12.59 - - -
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа кг 17.12.60 - - -
Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа кг 17.12.71 - - -
Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа кг 17.12.72 - - -
Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества кг 17.12.73 .. .. ..
Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.74 - - -
Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.75 - - -
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг 17.12.76 .. .. ..
Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа кг 17.12.77 - - -
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.78 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.79 .. .. ..
Вълнообразeн картон (велпапе) на роли или на листа кг 17.21.11 150 464 373 36 800 110 51 234
Торби, пликове и кесии от хартия или картон кг 17.21.12 12 034 267 10 438 357 52 318
Кутии и кашони от вълнообразен картон кг 17.21.13 173 932 636 170 786 616 290 222
Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон кг 17.21.14 22 245 805 22 044 318 78 164
Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини кг 17.21.15 2 536 545 2 394 435 12 126
Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.22.11 44 290 177 46 322 623 132 713
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна кг 17.22.12 20 536 976 16 906 003 159 242
Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон кг 17.22.13 1 776 781 1 726 110 12 601
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина ≤ 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните ≤36 см, а другата ≤ 15 см, в несгънато положение; кг 17.23.11 1 124 501 1 126 782 4 281
Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали, от хартия или картон кг 17.23.12 336 203 255 651 ..
Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или картон # 17.23.13 x x 23 019
Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани кг 17.23.14 863 920 861 667 2 762
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци кг 17.24.11 146 214 125 782 770
Стенни облицовки от текстилни материали кг 17.24.12 - - -
Етикети от хартия или картон кг 17.29.11 .. .. ..
Филтри на блокове и плочи от хартиена маса кг 17.29.12 .. .. ..
Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 см; бобини, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина ≤ 36 см, или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д. кг 17.29.19 .. .. ..
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично хил.лв 18.11.10 x x 25 489
Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни хил.лв 18.12.11 x x 72 547
Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали хил.лв 18.12.12 x x 95 601
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири пъти седмично хил.лв 18.12.13 x x 8 938
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички хил.лв 18.12.14 x x 110 478
Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия хил.лв 18.12.16 x x 59 242
Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д. хил.лв 18.12.19 x x ..
Услуги по предпечатна подготовка хил.лв 18.13.10 x x 15 614
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли хил.лв 18.13.20 x x 7 216
Спомагателни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.13.30 x x 2 842
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.14.10 x x 8 089
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи хил.лв 18.20.10 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи хил.лв 18.20.20 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер хил.лв 18.20.30 x x -
Смола и смолен (пеков) кокс кг 19.10.30 - - -
Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове м3 20.11.11 .. .. ..
Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи кг 20.11.12 15 951 086 17 879 468 4 073
Втечнен и сгъстен въздух кг 20.11.13 .. .. ..
Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди # 20.12.11 x x -
Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди кг 20.12.12 - - -
Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите кг 20.12.19 - - -
Cинтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези лакове кг 20.12.21 257 543 283 271 ..
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход кг 20.12.22 .. .. ..
Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене кг 20.12.23 - - -
Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори # 20.12.24 x x -
Металоиди кг 20.13.21 .. .. ..
Халогениди или сулфиди на неметалните елементи кг 20.13.22 - - -
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак кг 20.13.23 - - -
Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид # 20.13.24 x x 102 585
Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли # 20.13.25 x x ..
Метални халогениди # 20.13.31 x x 657
Хипохлорити, хлорати и перхлорати кг 20.13.32 .. .. ..
Cулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати кг 20.13.41 .. .. ..
Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите) # 20.13.42 x x ..
Карбонати # 20.13.43 x x ..
Cоли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние кг 20.13.51 624 711 ..
Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали кг 20.13.52 .. 527 264 ..
Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода кг 20.13.61 - - -
Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини # 20.13.62 x x 802
Водороден пероксид кг H2O2 20.13.63 - - -
Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди кг 20.13.64 .. .. ..
Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия кг 20.13.65 - - -
Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра кг 20.13.66 .. .. ..
Пържени железни пирити кг 20.13.67 - - -
Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени г 20.13.68 - - -
Ациклени въглеводороди кг 20.14.11 .. .. ..
Циклени въглеводороди кг 20.14.12 - - -
Хлорни производни на ациклените въглеводороди кг 20.14.13 - - -
Cулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани кг 20.14.14 - - -
Други производни на въглеводородите кг 20.14.19 - - -
Промишлени мастни алкохоли кг 20.14.21 - - -
Моноалкохоли кг 20.14.22 - - -
Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни кг 20.14.23 .. .. ..
Феноли; фенолни алкохоли и техните производни кг 20.14.24 - - -
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини кг 20.14.31 3 633 785 3 607 270 2 979
Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни кг 20.14.32 .. .. ..
Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни кг 20.14.33 5 456 983 .. 2 488
Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли кг 20.14.34 .. .. ..
Cъединения с аминна функционална група кг 20.14.41 .. .. ..
Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина кг 20.14.42 .. .. ..
Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни кг 20.14.43 - - -
Cъединения с други азотни функционални групи кг 20.14.44 .. .. ..
Органични тиосъединения и други органоминерални съединения кг 20.14.51 .. .. ..
Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли кг 20.14.52 - - -
Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни кг 20.14.53 - - -
Cъединения с алдехидна функционална група кг 20.14.61 .. .. ..
Cъединения с кетонна и хинонна функционална група кг 20.14.62 .. .. ..
Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни кг 20.14.63 .. .. ..
Ензими и други органични съединения, н.д. кг 20.14.64 .. .. ..
Производни на смолата или на други растителни продукти кг 20.14.71 - - -
Дървени въглища кг 20.14.72 2 103 858 2 726 014 3 281
Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти кг 20.14.73 - - -
Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание ≥ 80% обемни л 20.14.74 80 694 736 60 513 082 74 195
Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание л 20.14.75 51 188 226 50 867 323 62 175
Отпадъчни луги при производството на дървесна маса, без таловото масло кг 20.14.80 - - -
Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк кг N 20.15.10 .. .. ..
Амониев хлорид; нитрити # 20.15.20 x x ..
Карбамид кг N 20.15.31 .. .. ..
Амониев сулфат кг N 20.15.32 - - -
Амониев нитрат кг N 20.15.33 .. .. ..
Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат кг N 20.15.34 - - -
Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства кг N 20.15.35 - - -
Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат кг N 20.15.36 .. .. ..
Други азотни торове и смеси от торове кг N 20.15.39 - - -
Суперфосфати кг P2O5 20.15.41 .. .. ..
Други фосфорни торове кг P2O5 20.15.49 - - -
Калиев хлорид кг 20.15.51 - - -
Калиев сулфат кг K2O 20.15.52 - - -
Други калиеви торове кг K2O 20.15.59 - - -
Натриев нитрат кг 20.15.60 .. .. ..
Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий кг 20.15.71 .. .. ..
Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) кг 20.15.72 .. .. ..
Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат) кг 20.15.73 .. .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор кг 20.15.74 .. .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий кг 20.15.75 - - -
Калиеви нитрати кг N 20.15.76 - - -
Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат кг 20.15.79 .. .. ..
Торове от животински или растителен произход кг 20.15.80 .. .. ..
Полимери на етилена в първични форми кг 20.16.10 .. .. ..
Полимери на стирена в първични форми кг 20.16.20 .. .. ..
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми кг 20.16.30 11 159 463 7 177 077 15 893
Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми кг 20.16.40 13 568 469 .. ..
Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми кг 20.16.51 109 834 668 .. ..
Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми кг 20.16.52 .. .. ..
Акрилови полимери в първични форми кг 20.16.53 .. .. ..
Полиамиди в първични форми кг 20.16.54 - - -
Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми кг 20.16.55 .. .. ..
Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми кг 20.16.56 .. .. ..
Силикони в първични форми кг 20.16.57 .. .. ..
Други полимери в първични форми, н.д. кг 20.16.59 .. .. ..
Cинтетичен каучук в първични форми кг 20.17.10 - - -
Инсектициди кг акт. в-во 20.20.11 1 910 239 1 969 928 31 857
Хербициди кг акт. в-во 20.20.12 .. .. ..
Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията кг акт. в-во 20.20.13 - - -
Дезинфекционни средства кг акт. в-во 20.20.14 200 683 196 614 5 236
Фунгициди кг акт. в-во 20.20.15 .. .. ..
Опасни пестициди кг акт. в-во 20.20.16 - - -
Други пестициди и агрохимикали кг акт. в-во 20.20.19 466 877 469 479 2 379
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда кг 20.30.11 .. .. 47 153
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда кг 20.30.12 19 749 941 21 404 575 58 515
Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити кг 20.30.21 .. .. ..
Други бои и лакове; сикативни препарати; кит кг 20.30.22 .. .. ..
Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои кг 20.30.23 .. .. ..
Печатарски мастила кг 20.30.24 .. .. ..
Суров глицерол, глицеролови води и луги кг 20.41.10 - - -
Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните кг 20.41.20 .. .. ..
Cапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти кг 20.41.31 6 371 876 6 534 281 10 986
Перилни и почистващи препарати кг 20.41.32 94 201 365 96 482 524 138 308
Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди хил.лв 20.41.41 x x 113 170
Изкуствени восъци и восъчни препарати кг 20.41.42 .. .. ..
Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или метали кг 20.41.43 1 877 120 1 771 275 6 190
Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане кг 20.41.44 1 476 254 1 476 254 2 205
Парфюми и тоалетни води л 20.42.11 219 449 221 125 15 783
Продукти за гримиране на устните и очите хил.лв 20.42.12 x x ..
Препарати за маникюр или педикюр хил.лв 20.42.13 x x 8 665
Пудри за козметична и тоалетна употреба хил.лв 20.42.14 x x ..
Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето) хил.лв 20.42.15 x x 51 674
Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса # 20.42.16 x x ..
Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д. кг 20.42.17 9 110 122 6 246 621 49 708
Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите # 20.42.18 x x 55 892
Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д. кг 20.42.19 .. 22 800 449 101 548
Барути и експлозиви кг 20.51.11 17 034 435 15 840 531 23 224
Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори # 20.51.12 x x ..
Изделия за фойерверки кг 20.51.13 - - -
Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия кг 20.51.14 .. .. ..
Кибрити кг 20.51.20 .. .. ..
Лепила кг 20.52.10 6 190 181 5 881 091 22 981
Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции кг 20.53.10 .. .. ..
Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия м2 20.59.11 - - -
Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д. кг 20.59.12 - - -
Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла кг 20.59.20 .. .. ..
Мастила, без печатарските кг 20.59.30 - .. ..
Cмазочни препарати кг 20.59.41 .. .. 4 501
Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти кг 20.59.42 .. .. ..
Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване кг 20.59.43 8 628 210 7 895 735 14 304
Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи кг 20.59.51 111 673 122 436 1 599
Пасти за моделиране; състави, наречени "зъболекарски восъци" и други зъболекарски състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д. кг 20.59.52 973 932 1 008 781 10 753
Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми кг 20.59.53 - - -
Активен въглен кг 20.59.54 - - -
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти кг 20.59.55 - - -
Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени "ускорители на вулканизацията"; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д. кг 20.59.56 .. .. ..
Cвързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти кг 20.59.57 .. .. ..
Биодизел кг 20.59.58 .. .. ..
Други разнообразни химични продукти, н.д. # 20.59.59 x x 4 219
Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин кг 20.59.60 .. .. ..
Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.11 .. .. ..
Cинтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери кг 20.60.12 .. .. ..
Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични кг 20.60.13 9 806 827 10 357 340 70 079
Cинтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали кг 20.60.14 .. .. ..
Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.21 - - -
Прежди с висока здравина от вискозна коприна кг 20.60.22 - - -
Други изкуствени прежди, единични кг 20.60.23 .. .. ..
Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали кг 20.60.24 - - -
Cалицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери кг 21.10.10 - - -
Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти кг 21.10.20 .. .. ..
Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни кг 21.10.31 - - -
Сулфонамиди кг 21.10.32 - - -
Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д. кг 21.10.40 .. .. ..
Провитамини, витамини и техните производни хил.лв 21.10.51 x x ..
Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони г 21.10.52 .. .. ..
Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни хил.лв 21.10.53 x x ..
Антибиотици кг 21.10.54 .. .. ..
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д. хил.лв 21.10.60 x x 4 373
Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици кг 21.20.11 .. .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици кг 21.20.12 .. .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици кг 21.20.13 26 006 287 25 004 555 696 677
Антисеруми и ваксини кг 21.20.21 .. .. ..
Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди хил.лв 21.20.22 x x -
Диагностични реактиви и други лекарствени продукти кг 21.20.23 .. .. ..
Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ # 21.20.24 x x 24 846
Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили бр. 22.11.11 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди бр. 22.11.12 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети бр. 22.11.13 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми от каучук бр. 22.11.14 - - -
Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажи, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук # 22.11.15 x x ..
Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук кг 22.11.16 - - -
Регенерирани пневматични гуми от каучук бр. 22.11.20 .. .. ..
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти кг 22.19.10 .. .. ..
Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили кг 22.19.20 6 192 041 5 573 175 30 348
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.30 24 083 033 24 954 397 512 568
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук кг 22.19.40 .. .. ..
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми кг 22.19.50 .. .. ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.60 .. .. ..
Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук # 22.19.71 x x 1 485
Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук кг 22.19.72 .. .. ..
Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук # 22.19.73 x x 112 687
Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси кг 22.21.10 .. .. ..
Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси кг 22.21.21 .. .. ..
Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси кг 22.21.29 5 300 979 5 289 930 40 303
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали кг 22.21.30 146 868 502 138 006 647 479 460
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси кг 22.21.41 .. .. ..
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси кг 22.21.42 1 416 555 1 226 095 8 540
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена кг 22.22.11 83 273 807 82 702 673 249 064
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена кг 22.22.12 7 623 257 7 418 341 38 773
Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси кг 22.22.13 13 300 029 12 884 108 44 998
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси бр. 22.22.14 .. 2 413 594 255 242 103
Други опаковки от пластмаси кг 22.22.19 .. .. 223 168
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси м2 22.23.11 100 271 101 794 1 510
Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси бр. 22.23.12 7 691 444 7 683 820 ..
Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси кг 22.23.13 436 517 434 571 2 781
Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси # 22.23.14 x x 350 621
Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани м2 22.23.15 - - -
Изделия от пластмаси за строителството, н.д. кг 22.23.19 5 282 407 5 050 336 25 226
Сглобяеми постройки от пластмаси хил.лв 22.23.20 x x ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси кг 22.29.10 162 700 162 700 2 318
Cамозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина ≤ 20 см, от пластмаси кг 22.29.21 .. .. 6 215
Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси кг 22.29.22 304 068 181 959 1 136
Cъдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни изделия, от пластмаси кг 22.29.23 15 366 830 12 016 129 61 867
Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия хил.лв 22.29.24 x x 3 013
Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси кг 22.29.25 .. .. ..
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси кг 22.29.26 1 371 672 1 376 940 3 643
Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д. # 22.29.29 x x 171 661
Услуги по производство на други изделия от пластмаси хил.лв 22.29.91 x x 137 281
Cтъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин # 23.11.11 x x -
Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин м2 23.11.12 .. .. ..
Cтъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка кг 23.12.11 .. .. ..
Предпазно стъкло # 23.12.12 x x 103 492
Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети) # 23.12.13 x x ..
Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло # 23.13.11 x x 292 689
Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните бр. 23.13.12 .. .. ..
Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло бр. 23.13.13 31 501 141 .. ..
Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум бр. 23.13.14 - - -
Cнопчета, ровинг, влакна и прежди, от стъклени влакна кг 23.14.11 - - -
Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна кг 23.14.12 .. .. ..
Стъклена маса; стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби, необработено кг 23.19.11 .. .. ..
Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи, "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, плочи или подобни форми кг 23.19.12 .. .. ..
Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло кг 23.19.21 - - -
Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла кг 23.19.22 .. .. ..
Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло # 23.19.23 x x ..
Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло хил.лв 23.19.24 x x -
Електрически изолатори от стъкло кг 23.19.25 - - -
Изделия от стъкло, н.д. # 23.19.26 x x 5 285
Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.11 - - -
Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.12 11 355 820 10 982 789 16 696
Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д. кг 23.20.13 10 475 069 10 820 454 4 090
Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия кг 23.20.14 .. .. ..
Керамични плочки м2 23.31.10 26 869 970 27 006 728 215 614
Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика # 23.32.11 x x 46 854
Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика # 23.32.12 x x ..
Тръби и съединителни части за тях от керамика кг 23.32.13 - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от порцелан кг 23.41.11 - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.41.12 .. .. ..
Cтатуетки и други предмети за украса от порцелан и други керамични материали хил.лв 23.41.13 x x -
Cанитарна керамика бр. 23.42.10 .. .. ..
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения кг 23.43.10 .. .. ..
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан кг 23.44.11 - - -
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.44.12 .. .. ..
Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки кг 23.49.11 - - -
Други нестроителни керамични изделия, н.д. кг 23.49.12 455 907 444 563 1 425
Несмлян цимент (клинкер) кг 23.51.11 2 127 514 351 .. ..
Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент кг 23.51.12 .. .. ..
Негасена, гасена и хидратна вар кг 23.52.10 1 456 785 417 299 900 492 40 016
Гипсови свързващи вещества кг 23.52.20 400 834 754 .. 4 486
Калциниран или агломериран доломит кг 23.52.30 - - -
Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.11 885 192 786 887 892 080 108 293
Cглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.12 156 751 822 149 297 022 35 326
Cглобяеми постройки от бетон т 23.61.20 20 004 21 022 5 773
Изделия от гипс за строителството м2 23.62.10 .. .. ..
Готови за изливане бетонови смеси кг 23.63.10 12 309 197 742 11 803 090 351 439 057
Неогнеупорни строителни разтвори кг 23.64.10 241 272 894 236 957 827 36 318
Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества м2 23.65.11 - - -
Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия # 23.65.12 x x -
Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д. кг 23.69.11 13 410 935 11 801 965 2 911
Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д. кг 23.69.19 119 441 628 115 869 467 29 329
Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър кг 23.70.11 17 002 629 15 891 625 15 728
Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахoве от други скални материали; изделия от агломерирани шисти кг 23.70.12 51 839 472 .. ..
Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика кг 23.91.11 .. 1 519 455 29 506
Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон м2 23.91.12 32 411 32 411 1 857
Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани кг 23.99.11 - - -
Изделия от асфалт или от подобни продукти # 23.99.12 x x ..
Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран кг 23.99.13 .. 1 553 501 119 144 977
Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати кг 23.99.14 - - -
Изкуствен корунд кг 23.99.15 - - -
Изделия от други неметални минерални материали, н.д. кг 23.99.19 471 251 223 353 986 777 49 310
Необработен чугун и огледален "шпигел" чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми кг 24.10.11 - - -
Феросплави кг 24.10.12 - - -
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94% тегловно, на парчета, топчета или подобни форми кг 24.10.13 - - -
Гранули и прахове от необработен чугун и огледален "шпигел" чугун или стомана кг 24.10.14 .. .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана кг 24.10.21 .. .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.22 - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана кг 24.10.23 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.31 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.32 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.33 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.34 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.35 .. - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана) кг 24.10.36 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.41 .. .. ..
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.42 .. .. ..
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.43 - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.51 - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.52 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.53 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.54 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана кг 24.10.55 - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана кг 24.10.61 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана кг 24.10.62 .. .. ..
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана кг 24.10.63 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.64 - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана кг 24.10.65 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана кг 24.10.66 .. .. ..
Кухи пръти за сондажи кг 24.10.67 - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана кг 24.10.71 .. .. ..
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.10.72 .. .. ..
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана кг 24.10.73 - - -
Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана кг 24.10.74 .. .. ..
Елементи за релсов път от стомана кг 24.10.75 .. .. ..
Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана кг 24.20.11 .. .. ..
Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана кг 24.20.12 .. .. ..
Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана кг 24.20.13 .. .. ..
Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана кг 24.20.14 .. .. ..
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.21 - - -
Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.22 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.23 - - -
Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.24 - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.31 - - -
Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.32 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.33 122 782 379 101 777 567 133 081
Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.34 249 721 438 200 749 025 229 968
Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.35 - - -
Фитинги за тръби, неотлети, от стомана кг 24.20.40 212 807 213 915 2 202
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана кг 24.31.10 .. .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата кг 24.31.20 .. .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана кг 24.31.30 - - -
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити кг 24.32.10 .. .. ..
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити кг 24.32.20 .. .. ..
Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана кг 24.33.11 .. .. 73 579
Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.33.12 - - -
Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана кг 24.33.20 .. .. ..
"Сандвич" панели от стоманени листове с покритие кг 24.33.30 23 608 075 23 529 362 72 019
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана кг 24.34.11 54 315 458 43 143 779 57 856
Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана кг 24.34.12 .. .. ..
Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана кг 24.34.13 - - -
Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.10 .. .. ..
Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.20 611 611 46 005
Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах кг 24.41.30 - - -
Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.40 - - -
Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.50 - - -
Недеформиран алуминий кг 24.42.11 .. .. ..
Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд кг 24.42.12 - - -
Прахове и люспи от алуминий кг 24.42.21 - - -
Пръти и профили от алуминий кг 24.42.22 .. .. ..
Тел от алуминий кг 24.42.23 .. .. ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от алуминий кг 24.42.26 .. .. ..
Недеформирано олово кг 24.43.11 108 890 293 109 260 821 423 455
Недеформиран цинк кг 24.43.12 .. .. ..
Недеформиран калай кг 24.43.13 18 232 18 546 358
Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово кг 24.43.21 - - -
Пудра, прахове и люспи, от цинк кг 24.43.22 .. .. ..
Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк кг 24.43.23 320 668 82 801 ..
Пръти, профили и тел, от калай кг 24.43.24 - - -
Меден камък; циментна мед (медна утайка) кг 24.44.11 .. .. ..
Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране кг 24.44.12 .. .. ..
Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави кг 24.44.13 326 248 442 .. ..
Прахове и люспи от мед кг 24.44.21 - - -
Пръти и профили от мед кг 24.44.22 .. .. ..
Тел от мед кг 24.44.23 .. .. ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед кг 24.44.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 мм, от мед кг 24.44.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от мед кг 24.44.26 .. .. 892
Недеформиран никел кг 24.45.11 - - -
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия кг 24.45.12 .. .. ..
Прахове и люспи от никел кг 24.45.21 - - -
Пръти, профили и тел, от никел кг 24.45.22 - - -
Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел кг 24.45.23 - - -
Тръби и фитинги за тръби от никел кг 24.45.24 - - -
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави кг 24.45.30 .. .. ..
Услуги по леене на ковък чугун кг 24.51.11 1 118 331 1 093 806 3 641
Услуги по леене на сферографитен чугун кг 24.51.12 7 503 377 7 393 863 28 941
Услуги по леене на сив чугун кг 24.51.13 21 611 554 19 529 115 51 327
Тръби и кухи профили от чугун кг 24.51.20 - - -
Фитинги за тръби от чугун кг 24.51.30 .. .. ..
Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях кг 24.52.10 12 576 251 13 436 617 47 602
Фитинги за тръби, отлети от стомана кг 24.52.30 .. .. ..
Услуги по леене на леки метали кг 24.53.10 .. 2 435 702 29 649
Услуги по леене на други метали кг 24.54.10 .. .. ..
Сглобяеми постройки от метал т 25.11.10 59 275 47 939 139 972
Мостове и елементи за мостове от стомана кг 25.11.21 .. .. ..
Кули и стълбове от стомана кг 25.11.22 13 607 181 2 456 529 7 787
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий кг 25.11.23 271 675 684 203 531 790 518 639
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий бр. 25.12.10 589 510 590 613 236 097
Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана хил.лв 25.21.11 x x ..
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане бр. 25.21.12 18 094 11 942 17 023
Части за котли за централно отопление хил.лв 25.21.13 x x 1 493
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични устройства, от стомана или алуминий кг 25.29.11 11 835 097 11 591 062 77 362
Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий кг 25.29.12 2 151 750 2 186 103 6 041
Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“ бр. 25.30.11 35 35 2 490
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини кг 25.30.12 - - -
Части за парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 25.30.13 x x 11 006
Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне кг 25.30.21 - - -
Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне хил.лв 25.30.22 x x -
Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства бр. 25.40.12 .. .. ..
Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях кг 25.40.13 117 046 .. 644
Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия хил.лв 25.40.14 x x 71 399
Услуги по коване на метал хил.лв 25.50.11 x x 4 612
Услуги по щамповане на метал хил.лв 25.50.12 x x 1 556
Услуги по валцуване на метал хил.лв 25.50.13 x x ..
Продукти от праховометалургични материали хил.лв 25.50.20 x x 1 758
Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал хил.лв 25.61.11 x x 39 970
Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал хил.лв 25.61.12 x x ..
Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие хил.лв 25.61.21 x x 2 850
Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал хил.лв 25.61.22 x x 46 995
Услуги по струговане на метални части хил.лв 25.62.10 x x 268 941
Услуги по друго механично обработване на метал хил.лв 25.62.20 x x 333 359
Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета бр. 25.71.11 8 461 8 461 611
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти) # 25.71.12 x x -
Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр # 25.71.13 x x -
Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране бр. 25.71.14 .. .. ..
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях кг 25.71.15 - - -
Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали бр. 25.72.11 .. .. ..
Други брави и резета от неблагородни метали бр. 25.72.12 .. .. ..
Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали # 25.72.13 x x ..
Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от неблагородни метали кг 25.72.14 10 627 451 10 298 823 107 859
Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа кг 25.73.10 .. .. ..
Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа кг 25.73.20 149 938 128 772 1 894
Други инструменти за ръчна работа кг 25.73.30 604 605 558 690 16 125
Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини кг 25.73.40 554 122 396 707 47 444
Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми # 25.73.50 x x 17 296
Други сечива и инструменти кг 25.73.60 271 030 482 424 14 767
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≥ 50 л, но ≤ 300 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.11 93 807 46 246 9 274
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.12 2 892 2 731 117
Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана бр. 25.92.11 249 600 939 .. ..
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≤ 300 л, от алуминий бр. 25.92.12 .. .. ..
Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали # 25.92.13 x x 96 619
Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана кг 25.93.11 623 134 591 835 ..
Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от мед или алуминий кг 25.93.12 .. 3 585 586 ..
Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти, от стомана или мед кг 25.93.13 23 409 994 36 140 061 49 667
Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий кг 25.93.14 7 142 829 7 089 721 9 950
Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства # 25.93.15 x x ..
Пружини и ресори от стомана или мед кг 25.93.16 2 721 047 2 951 857 25 565
Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях # 25.93.17 x x ..
Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия за ръчна работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д. кг 25.93.18 - - -
Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д. кг 25.94.11 4 209 691 2 566 106 11 721
Свързващи елементи без резба, от стомана, н.д. кг 25.94.12 .. .. 5 706
Свързващи елементи със или без резба, от мед кг 25.94.13 494 423 170 178 ..
Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий # 25.99.11 x x ..
Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий кг 25.99.12 3 815 219 3 817 816 19 361
Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали # 25.99.21 x x 22 905
Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали хил.лв 25.99.22 x x ..
Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали хил.лв 25.99.23 x x -
Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали хил.лв 25.99.24 x x 3 531
Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани пайети, от неблагородни метали хил.лв 25.99.25 x x 1 883
Гребни винтове и техните лопатки бр. 25.99.26 - - -
Други изделия от неблагородни метали, н.д. # 25.99.29 x x 481 801
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби бр. 26.11.11 .. .. ..
Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби бр. 26.11.12 .. .. ..
Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци бр. 26.11.21 .. .. ..
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях бр. 26.11.22 600 397 105 222 2 467
Електронни интегрални схеми бр. 26.11.30 9 857 491 6 856 226 ..
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д. # 26.11.40 x x ..
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки бр. 26.11.50 5 757 375 1 291 866 4 053
Монтирани печатни платки бр. 26.12.10 44 614 895 32 772 265 85 575
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри бр. 26.12.20 .. .. ..
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти) бр. 26.12.30 3 551 161 3 520 955 2 033
Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни компютри бр. 26.20.11 .. .. ..
Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа бр. 26.20.12 - - -
Настолни компютри бр. 26.20.13 3 447 3 448 3 296
Системи за обработка на информация, цифрови бр. 26.20.14 .. 2 493 1 919
Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство бр. 26.20.15 2 625 2 658 10 416
Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство бр. 26.20.16 .. .. 2 379
Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри бр. 26.20.17 .. .. ..
Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа бр. 26.20.18 - - -
Запаметяващи устройства бр. 26.20.21 - - -
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис кг 26.20.22 - - -
Други системи за обработка на информация, н.д. бр. 26.20.30 .. .. 5 104
Части и принадлежности за компютърна техника хил.лв 26.20.40 x x 5 748
Предаватели с вграден приемник бр. 26.30.11 - - -
Предаватели без вграден приемник бр. 26.30.12 .. .. 18 361
Телевизионни камери бр. 26.30.13 .. .. ..
Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки бр. 26.30.21 - - -
Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи бр. 26.30.22 - - -
Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи) бр. 26.30.23 .. .. 19 209
Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства хил.лв 26.30.30 x x 3 458
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери # 26.30.40 x x 8 684
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати бр. 26.30.50 .. .. 44 981
Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство бр. 26.40.11 .. .. ..
Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия бр. 26.40.12 - - -
Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ бр. 26.40.20 .. .. ..
Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук бр. 26.40.31 .. .. ..
Магнетофони и други апарати за записване на звук бр. 26.40.32 - - -
Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ бр. 26.40.33 - - -
Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са основно предназначени за компютрите бр. 26.40.34 .. .. ..
Микрофони и техните стойки бр. 26.40.41 .. .. ..
Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон бр. 26.40.42 212 424 129 845 17 391
Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука бр. 26.40.43 .. .. 3 275
Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д. бр. 26.40.44 - - -
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ # 26.40.51 x x 709
Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели хил.лв 26.40.52 x x -
Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор бр. 26.40.60 .. .. ..
Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация # 26.51.11 x x 1 584
Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика бр. 26.51.12 - - -
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление # 26.51.20 x x 8 479
Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма бр. 26.51.31 - - -
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане бр. 26.51.32 - - -
Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д. бр. 26.51.33 .. .. ..
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения бр. 26.51.41 - - -
Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи бр. 26.51.42 - - -
Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство бр. 26.51.43 .. .. 305
Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника бр. 26.51.44 - - -
Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д. бр. 26.51.45 2 457 2 457 10 569
Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри бр. 26.51.51 .. .. ..
Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове бр. 26.51.52 4 738 517 4 733 455 77 869
Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д. бр. 26.51.53 294 503 295 400 23 822
Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи бр. 26.51.61 - - -
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите бр. 26.51.62 - - -
Броячи за газове, течности или електричество бр. 26.51.63 320 645 244 173 21 973
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри бр. 26.51.64 .. .. ..
Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични бр. 26.51.65 .. .. ..
Уреди и машини за измерване или проверка, н.д. # 26.51.66 x x 13 131
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка бр. 26.51.70 660 930 598 657 47 474
Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление хил.лв 26.51.81 x x 5 329
Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка) хил.лв 26.51.82 x x 56 722
Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи хил.лв 26.51.83 x x -
Части и принадлежности за броячи хил.лв 26.51.84 x x ..
Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и машини за измерване или проверка, н.д. хил.лв 26.51.85 x x 39 997
Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите хил.лв 26.51.86 x x ..
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали бр. 26.52.11 - - -
Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри бр. 26.52.12 - - -
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства бр. 26.52.13 .. .. ..
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници бр. 26.52.14 .. .. ..
Часовникови механизми, комплектувани и сглобени бр. 26.52.21 - - -
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях хил.лв 26.52.22 x x -
Други части за часовници хил.лв 26.52.23 x x -
Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател бр. 26.52.24 .. .. ..
Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания # 26.60.11 x x ..
Електромедицински диагностични апарати бр. 26.60.12 .. .. ..
Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 26.60.13 .. .. ..
Сърдечни стимулатори; слухови апарати # 26.60.14 x x -
Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване бр. 26.70.11 .. .. ..
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография бр. 26.70.12 - - -
Цифрови фотоапарати бр. 26.70.13 - - -
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати бр. 26.70.14 - - -
Кинокамери бр. 26.70.15 - - -
Кинопрожекционни апарати бр. 26.70.16 - - -
Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника # 26.70.19 x x ..
Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване # 26.70.21 x x 58 634
Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи бр. 26.70.22 2 901 2 900 2 279
Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д. бр. 26.70.23 .. .. ..
Оптични контролно-измервателни уреди бр. 26.70.24 .. .. ..
Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия хил.лв 26.70.25 x x ..
Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д. хил.лв 26.70.26 x x ..
Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани кг 26.80.11 - - -
Оптични носители, незаписани кг 26.80.12 .. .. ..
Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани кг 26.80.13 .. .. ..
Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани кг 26.80.14 88 262 89 637 3 176
Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток бр. 27.11.10 663 596 .. 12 979
Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт бр. 27.11.21 - .. ..
Двигатели за променлив ток, еднофазни бр. 27.11.22 .. .. ..
Двигатели за променлив ток с мощност ≤ 750 Вт, многофазни бр. 27.11.23 31 431 25 312 4 652
Двигатели за променлив ток с мощност > 750 Вт, но ≤ 75 кВт, многофазни бр. 27.11.24 68 591 63 681 23 352
Двигатели за променлив ток с мощност > 75 кВт, многофазни бр. 27.11.25 - - -
Генератори за променлив ток (алтернатори) бр. 27.11.26 .. .. ..
Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия бр. 27.11.31 .. .. ..
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели бр. 27.11.32 383 - -
Електрически трансформатори с течен диелектрик бр. 27.11.41 .. .. ..
Други електрически трансформатори с мощност ≤ 16 кВА бр. 27.11.42 .. .. 18 189
Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА бр. 27.11.43 19 844 .. ..
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори бр. 27.11.50 .. 4 249 222 52 098
Части за електрически двигатели и генератори хил.лв 27.11.61 x x 25 782
Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели # 27.11.62 x x 60 165
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение >1 000 В бр. 27.12.10 707 054 498 578 23 954
Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.21 630 807 .. ..
Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.22 .. .. ..
Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.23 .. .. ..
Релета за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.24 .. 1 326 685 ..
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.31 .. .. 441 796
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1 000 В бр. 27.12.32 21 378 23 661 35 930
Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия # 27.12.40 x x 236 302
Първични акумулаторни елементи и батерии бр. 27.20.11 .. .. ..
Части за първични акумулаторни елементи и батерии хил.лв 27.20.12 x x -
Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели бр. 27.20.21 .. .. 225 951
Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели бр. елементи 27.20.22 461 260 .. ..
Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори бр. 27.20.23 .. .. ..
Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори хил.лв 27.20.24 x x ..
Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна кг 27.31.11 .. .. ..
Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които не са изолирани поотделно кг 27.31.12 - - -
Проводници за намотки кг 27.32.11 1 741 766 .. ..
Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници кг 27.32.12 312 460 .. 5 643
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение ≤ 1 000 В кг 27.32.13 28 409 725 30 242 362 168 274
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1 000 В кг 27.32.14 .. .. ..
Прекъсвачи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.11 .. .. 40 277
Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.12 .. .. ..
Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В, н.д. бр. 27.33.13 99 978 372 73 804 711 74 299
Изолационни части от пластмаси кг 27.33.14 31 337 .. 577
Изделия, наречени "капсуловани фарове и прожектори" бр. 27.40.11 .. .. ..
Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 27.40.12 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 Вт и напрежение > 100 В, н.д. бр. 27.40.13 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д. бр. 27.40.14 .. .. ..
Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи бр. 27.40.15 8 929 7 509 279
Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети) бр. 27.40.21 .. - -
Електрически нощни и настолни лампи и лампиони бр. 27.40.22 78 995 76 985 3 170
Неелектрически осветители бр. 27.40.23 - - -
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия бр. 27.40.24 230 254 .. 7 754
Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или стена бр. 27.40.25 398 745 398 735 6 440
Други осветители # 27.40.30 x x ..
Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни хил.лв 27.40.41 x x 367
Части за осветители хил.лв 27.40.42 x x ..
Хладилници и замразители, за домакинска употреба бр. 27.51.11 .. .. ..
Съдомиялни машини за домакинска употреба бр. 27.51.12 - - -
Перални и сушилни машини, за домакинска употреба бр. 27.51.13 - - -
Електрически одеяла бр. 27.51.14 - - -
Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба бр. 27.51.15 .. .. ..
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател # 27.51.21 x x 3 653
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател бр. 27.51.22 - - -
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии бр. 27.51.23 .. .. ..
Други битови електронагревателни уреди бр. 27.51.24 .. .. ..
Електрически бойлери и бързовари бр. 27.51.25 1 167 790 1 159 880 168 384
Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения бр. 27.51.26 .. .. ..
Микровълнови фурни бр. 27.51.27 - - -
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на хранителни продукти); грилове и скари бр. 27.51.28 .. .. ..
Реотани кг 27.51.29 9 650 9 570 409
Части за битови електроуреди хил.лв 27.51.30 x x 25 094
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед бр. 27.52.11 .. .. ..
Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива бр. 27.52.12 167 127 168 696 55 015
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана бр. 27.52.13 .. .. ..
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване бр. 27.52.14 .. .. ..
Части за неелектрически битови уреди хил.лв 27.52.20 x x 1 288
Електрически машини и апарати със специфична функция хил.лв 27.90.11 x x 14 666
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби кг 27.90.12 .. 80 492 ..
Графитни електроди и други изделия от графит или друг въглерод, за електрическо приложение кг 27.90.13 .. .. ..
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация кг 27.90.20 .. .. 28 574
Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика бр. 27.90.31 .. .. 5 885
Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика хил.лв 27.90.32 x x ..
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д. хил.лв 27.90.33 x x ..
Инвертори, изправители и статични преобразуватели # 27.90.41 x x 105 317
Горивни клетки хил.лв 27.90.42 x x -
Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1 000 В бр. 27.90.43 - - -
Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и съединители кг 27.90.44 2 072 328 1 450 412 45 280
Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали # 27.90.45 x x 2 277
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 квар (силнотокови кондензатори) бр. 27.90.51 .. .. ..
Други постоянни електрически кондензатори бр. 27.90.52 .. .. ..
Променливи или настройващи електрически кондензатори бр. 27.90.53 .. .. ..
Незагряващи електрически резистори бр. 27.90.60 .. .. ..
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища # 27.90.70 x x ..
Части за електрически кондензатори хил.лв 27.90.81 x x -
Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри хил.лв 27.90.82 x x -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови бр. 28.11.11 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални двигатели с искрово запалване бр. 28.11.12 - - -
Дизелови двигатели, без автомобилните бр. 28.11.13 .. - -
Парни турбини кВт 28.11.21 - - -
Хидравлични турбини и колела кВт 28.11.22 .. .. ..
Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите кВт 28.11.23 - - -
Ветрогенератори бр. 28.11.24 - - -
Части за парни турбини хил.лв 28.11.31 x x ..
Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите) хил.лв 28.11.32 x x ..
Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите хил.лв 28.11.33 x x -
Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели хил.лв 28.11.41 x x 13 459
Части за дизелови двигатели хил.лв 28.11.42 x x 2 209
Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри) бр. 28.12.11 .. .. ..
Ротационни хидравлични и пневматични двигатели бр. 28.12.12 .. .. ..
Маслено-хидравлични помпи бр. 28.12.13 .. .. ..
Хидравлични и пневматични вентили кг 28.12.14 .. .. ..
Хидравлични агрегати бр. 28.12.15 .. .. ..
Хидравлични системи бр. 28.12.16 10 495 10 495 8 550
Части за хидравлични и пневматични двигатели хил.лв 28.12.20 x x 50 028
Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи бр. 28.13.11 .. .. 535
Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото бр. 28.13.12 .. .. ..
Други обемни ротационни помпи за течности бр. 28.13.13 .. .. ..
Други центробежни помпи за течности; други помпи бр. 28.13.14 10 473 10 418 3 906
Вакуумпомпи бр. 28.13.21 .. .. ..
Въздушни помпи, ръчни или крачни бр. 28.13.22 - - -
Компресори за хладилно оборудване бр. 28.13.23 - - -
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят бр. 28.13.24 - - -
Турбокомпресори бр. 28.13.25 - - -
Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане бр. 28.13.26 - - -
Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови бр. 28.13.27 - - -
Други компресори бр. 28.13.28 .. .. ..
Части за помпи и елеватори за течности хил.лв 28.13.31 x x 7 533
Части за въздушни или вакуумпомпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители хил.лв 28.13.32 x x 13 169
Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани кг 28.14.11 519 551 509 775 32 402
Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление кг 28.14.12 .. .. ..
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове кг 28.14.13 36 012 078 40 547 077 93 901
Части за арматурни изделия хил.лв 28.14.20 x x 25 052
Сачмени, ролкови или иглени лагери кг 28.15.10 .. .. ..
Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана кг 28.15.21 .. .. ..
Трансмисионни валове и колена кг 28.15.22 .. .. ..
Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки кг 28.15.23 .. .. ..
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори кг 28.15.24 1 021 345 492 088 8 514
Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки) кг 28.15.25 .. .. ..
Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители) кг 28.15.26 154 025 140 904 1 786
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери # 28.15.31 x x ..
Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана хил.лв 28.15.32 x x ..
Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д. хил.лв 28.15.39 x x 13 455
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства бр. 28.21.11 5 104 .. ..
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити) # 28.21.12 x x 1 137
Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби # 28.21.13 x x 15 424
Части за пещи и горелки хил.лв 28.21.14 x x ..
Полиспасти бр. 28.22.11 .. .. ..
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани бр. 28.22.12 .. .. ..
Крикове; подемни крикове за превозни средства бр. 28.22.13 .. .. ..
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове бр. 28.22.14 .. .. 25 261
Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите бр. 28.22.15 .. 1 277 12 292
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки бр. 28.22.16 944 976 19 132
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или материали бр. 28.22.17 1 781 1 784 7 804
Други подемно-транспортни машини бр. 28.22.18 291 333 5 043
Части за подемно-транспортни машини (без кранове) хил.лв 28.22.19 x x 87 521
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки кг 28.22.20 310 854 310 854 1 073
Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство бр. 28.23.10 915 553 530 154 96 192
Офис техника бр. 28.23.21 .. .. ..
Части и принадлежности за офис техника, без компютърната хил.лв 28.23.22 x x 228 129
Преносими инструменти с вграден електрически двигател бр. 28.24.11 .. .. ..
Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател бр. 28.24.12 - - -
Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател хил.лв 28.24.21 x x 3 888
Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател хил.лв 28.24.22 x x -
Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове бр. 28.25.11 4 345 4 345 4 116
Апарати за климатизиране на въздух бр. 28.25.12 10 924 10 647 ..
Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за охлаждане или замразяване; термопомпи бр. 28.25.13 .. .. ..
Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д. бр. 28.25.14 .. .. 14 818
Промишлени вентилатори бр. 28.25.20 .. .. ..
Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване # 28.25.30 x x 86 549
Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация бр. 28.29.11 220 212 1 699
Апарати за филтриране или пречистване на течности бр. 28.29.12 .. .. ..
Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене бр. 28.29.13 .. .. ..
Машини и устройства за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове бр. 28.29.21 1 556 1 786 53 275
Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели бр. 28.29.22 .. .. 9 605
Металопластични и механични уплътнители кг 28.29.23 9 754 9 754 837
Везни с автоматично действие, дозатори бр. 28.29.31 .. .. ..
Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни бр. 28.29.32 - - -
Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване # 28.29.39 x x 11 527
Центрофуги, н.д. бр. 28.29.41 - - -
Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло бр. 28.29.42 - - -
Автоматични машини за продажба на стоки бр. 28.29.43 .. .. ..
Промишлени съдомиялни бр. 28.29.50 .. .. ..
Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата бр. 28.29.60 .. .. ..
Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване бр. 28.29.70 507 564 663
Части за въздушни или водни газгенератори хил.лв 28.29.81 x x ..
Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове хил.лв 28.29.82 x x 1 456
Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове # 28.29.83 x x 3 640
Неелектрически части за машини, н.д. хил.лв 28.29.84 x x 16 227
Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане хил.лв 28.29.85 x x ..
Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване хил.лв 28.29.86 x x ..
Зеленчуково-градинарски трактори бр. 28.30.10 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя ≤ 37 кВт бр. 28.30.21 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт, но ≤ 59 кВт бр. 28.30.22 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт бр. 28.30.23 - - -
Плугове бр. 28.30.31 155 148 1 495
Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене бр. 28.30.32 876 872 9 850
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини бр. 28.30.33 .. .. ..
Разпръсквачки на торове бр. 28.30.34 .. .. ..
Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки бр. 28.30.39 1 580 1 627 9 125
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки) бр. 28.30.40 .. .. ..
Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д. бр. 28.30.51 .. .. ..
Други машини и устройства за сенокос бр. 28.30.52 .. .. ..
Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки) бр. 28.30.53 - - -
Машини за събиране на корени или грудки бр. 28.30.54 - - -
Други машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба бр. 28.30.59 374 338 7 732
Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели бр. 28.30.60 124 129 1 126
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селското стопанство бр. 28.30.70 .. .. ..
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или сухи бобови растения бр. 28.30.81 .. .. ..
Доилни машини бр. 28.30.82 .. .. ..
Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните бр. 28.30.83 .. .. ..
Инкубатори и брудери за птицевъдството бр. 28.30.84 - - -
Други машини и апарати за птицевъдството бр. 28.30.85 .. .. ..
Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д. бр. 28.30.86 220 224 ..
Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д. хил.лв 28.30.91 x x 13 230
Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация хил.лв 28.30.92 x x 5 897
Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство хил.лв 28.30.93 x x ..
Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д. хил.лв 28.30.94 x x -
Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане бр. 28.41.11 54 54 ..
Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал бр. 28.41.12 35 34 5 941
Стругове, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.21 890 874 ..
Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.22 57 57 884
Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал бр. 28.41.23 36 36 2 217
Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и други металорежещи машини бр. 28.41.24 .. .. 6 616
Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал бр. 28.41.31 .. .. 17 949
Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал бр. 28.41.32 25 23 2 047
Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични и други преси за обработка на метал бр. 28.41.33 .. .. ..
Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал бр. 28.41.34 .. .. ..
Части и принадлежности за машини за обработка на метал хил.лв 28.41.40 x x 19 177
Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло бр. 28.49.11 1 947 1 982 17 927
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза # 28.49.12 x x 21 812
Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на метални листове бр. 28.49.13 45 45 ..
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави кг 28.49.21 69 618 77 570 5 969
Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини кг 28.49.22 .. .. 2 685
Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини кг 28.49.23 - - -
Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали хил.лв 28.49.24 x x 12 000
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за валцуване на метали бр. 28.91.11 .. .. ..
Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за валцуване на метали # 28.91.12 x x 8 111
Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи бр. 28.92.11 .. .. ..
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване бр. 28.92.12 .. .. ..
Самоходни булдозери бр. 28.92.21 - - -
Самоходни грейдери и скрепери бр. 28.92.22 - - -
Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци бр. 28.92.23 .. .. ..
Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата) бр. 28.92.24 - - -
Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа бр. 28.92.25 - - -
Други самоходни машини за земни работи бр. 28.92.26 - - -
Ножове за булдозери кг 28.92.27 - - -
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа бр. 28.92.28 .. .. ..
Несамоходни машини за земни работи бр. 28.92.30 .. .. ..
Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми бр. 28.92.40 70 70 3 341
Верижни трактори бр. 28.92.50 - - -
Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове хил.лв 28.92.61 x x 199 573
Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали хил.лв 28.92.62 x x 7 801
Млекарски центрофуги бр. 28.93.11 - - -
Млекопреработващи машини и апарати бр. 28.93.12 906 900 25 163
Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения, н.д. бр. 28.93.13 92 308 3 737
Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки бр. 28.93.14 42 534 18 197 63 711
Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти бр. 28.93.15 .. .. ..
Сушилни за селскостопански продукти бр. 28.93.16 .. .. ..
Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини) бр. 28.93.17 .. .. ..
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д. бр. 28.93.18 246 247 28 092
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения бр. 28.93.20 .. .. ..
Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки хил.лв 28.93.31 x x ..
Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни хил.лв 28.93.32 x x 30 517
Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн хил.лв 28.93.33 x x ..
Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения хил.лв 28.93.34 x x ..
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.11 .. .. ..
Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.12 - - -
Тъкачни станове бр. 28.94.13 - - -
Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини бр. 28.94.14 60 54 491
Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали # 28.94.15 x x -
Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за п # 28.94.21 x x ..
Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране бр. 28.94.22 - - -
Изстисквачки за пране бр. 28.94.23 - - -
Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба бр. 28.94.24 .. .. ..
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини) бр. 28.94.30 - - -
Шевни машини за домакинска употреба бр. 28.94.40 - - -
Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини # 28.94.51 x x ..
Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия # 28.94.52 x x ..
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях бр. 28.95.11 31 31 990
Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 28.95.12 x x ..
Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях бр. 28.96.10 645 690 23 819
Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях хил.лв 28.96.20 x x 5 981
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за зашиване на листове бр. 28.99.11 .. .. 721
Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли бр. 28.99.12 .. .. ..
Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.13 - - -
Други печатарски машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.14 18 .. ..
Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран бр. 28.99.20 - - -
Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д. бр. 28.99.31 13 13 796
Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение хил.лв 28.99.32 x x ..
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д. # 28.99.39 x x ..
Части за печатарски и книговезни машини хил.лв 28.99.40 x x ..
Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран хил.лв 28.99.51 x x ..
Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 28.99.52 x x 53 151
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.11 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.12 - - -
Дизелови двигатели за моторни превозни средства бр. 29.10.13 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 см3, нови бр. 29.10.21 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 см3, нови бр. 29.10.22 - - -
Леки автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.23 - - -
Други леки автомобили, нови бр. 29.10.24 .. .. ..
Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача) бр. 29.10.30 - - -
Товарни автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.41 - - -
Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови бр. 29.10.42 .. .. ..
Пътни влекачи за полуремаркета бр. 29.10.43 - - -
Шасита, оборудвани с техния двигател бр. 29.10.44 - - -
Автокранове бр. 29.10.51 - - -
Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни автомобили, с двигател бр. 29.10.52 - - -
Други специални автомобили бр. 29.10.59 .. .. ..
Купета и каросерии за автомобили бр. 29.20.10 .. .. ..
Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране (карго контейнери) бр. 29.20.21 1 469 3 369 11 504
Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана бр. 29.20.22 .. .. ..
Други ремаркета и полуремаркета бр. 29.20.23 452 445 5 841
Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства # 29.20.30 x x ..
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства кг 29.31.10 31 016 955 25 239 533 735 542
Cвещи за запалване; магнети; динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване # 29.31.21 x x ..
Cтартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства кг 29.31.22 614 203 608 037 12 903
Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети # 29.31.23 x x ..
Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети хил.лв 29.31.30 x x 855 708
Седалки за автомобили бр. 29.32.10 .. .. ..
Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили # 29.32.20 x x 191 014
Други части и принадлежности за автомобили, н.д. # 29.32.30 x x 380 175
Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на пътници; фериботи ПБТ 30.11.21 - - -
Танкери за нефт, нефтопродукти, химични продукти, втечнени газове ПБТ 30.11.22 .. .. ..
Хладилни кораби, без танкерите ПБТ 30.11.23 - - -
Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари ПБТ 30.11.24 - - -
Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова ПБТ 30.11.31 - - -
Влекачи и тласкачи ПБТ 30.11.32 .. .. ..
Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби ПБТ 30.11.33 .. .. ..
Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море # 30.11.40 x x -
Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци) бр. 30.11.50 .. .. ..
Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.91 x x ..
Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.92 x x ..
Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател бр. 30.12.11 - - -
Надуваеми лодки бр. 30.12.12 - - -
Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута бр. 30.12.19 .. .. ..
Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа бр. 30.20.11 - - -
Дизелелектрически локомотиви бр. 30.20.12 - - -
Други локомотиви; тендери бр. 30.20.13 .. .. ..
Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.20 - - -
Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.31 - - -
Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път бр. 30.20.32 - - -
Товарни вагони за релсов път бр. 30.20.33 1 181 1 181 121 412
Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление # 30.20.40 x x ..
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 30.20.91 x x 72 738
Авиационни двигатели с искрово запалване бр. 30.30.11 - - -
Турбореактивни и турбовитлови двигатели бр. 30.30.12 - - -
Реактивни двигатели, без турбореактивните бр. 30.30.13 - - -
Наземни авиотренажори и части за тях хил.лв 30.30.14 x x ..
Части за авиационни двигатели с искрово запалване хил.лв 30.30.15 x x -
Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели хил.лв 30.30.16 x x -
Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства бр. 30.30.20 .. .. ..
Хеликоптери бр. 30.30.31 .. .. ..
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2 000 кг бр. 30.30.32 - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2 000 кг, но ≤ 15 000 кг бр. 30.30.33 - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг бр. 30.30.34 - - -
Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване кг 30.30.40 - - -
Други части за въздухоплавателни и космически средства хил.лв 30.30.50 x x ..
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели хил.лв 30.30.60 x x -
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем ≤ 50 см3 бр. 30.91.11 - - -
Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см3 бр. 30.91.12 - - -
Други мотоциклети; кошове бр. 30.91.13 201 316 204 020 333 510
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове хил.лв 30.91.20 x x ..
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем ≤ 1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.31 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем >1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.32 - - -
Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател бр. 30.92.10 638 427 633 469 232 843
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности бр. 30.92.20 .. .. ..
Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди # 30.92.30 x x 57 567
Бебешки и детски колички и части за тях # 30.92.40 x x ..
Други превозни средства, н.д. бр. 30.99.10 .. .. 12 705
Мебели за сядане с рамки от метал бр. 31.00.11 2 077 838 2 074 405 53 037
Мебели за сядане с рамки от дървесина бр. 31.00.12 1 765 400 1 752 164 139 666
Други мебели за сядане бр. 31.00.13 .. .. 4 186
Части за мебели за сядане хил.лв 31.00.14 x x 100 121
Части за мебели (без части за мебели за сядане) хил.лв 31.00.20 x x ..
Офис мебели от метал бр. 31.01.11 120 808 119 631 8 670
Офис мебели от дървесина бр. 31.01.12 216 930 195 206 45 063
Търговски мебели от дървесина бр. 31.01.13 126 891 126 872 55 004
Кухненски мебели бр. 31.02.10 281 262 276 295 57 953
Пружини за легла и поставки за матраци бр. 31.03.11 834 669 793 894 20 111
Матраци и дюшеци, без поставки за матраци бр. 31.03.12 943 423 822 243 88 732
Други мебели от метал кг 31.09.11 10 692 927 9 380 458 46 374
Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни бр. 31.09.12 2 262 900 2 232 727 289 276
Други мебели от дървесина бр. 31.09.13 1 179 720 1 078 491 100 949
Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук) бр. 31.09.14 144 273 144 145 17 446
Монети кг 32.11.10 .. .. ..
Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани хил.лв 32.12.11 x x -
Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни хил.лв 32.12.12 x x -
Бижутерийни и златарски изделия и техните части хил.лв 32.12.13 x x 11 861
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни хил.лв 32.12.14 x x ..
Бижута имитация кг 32.13.10 .. .. 645
Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти бр. 32.20.11 - - -
Други струнни музикални инструменти бр. 32.20.12 .. .. ..
Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови музикални инструменти бр. 32.20.13 - - -
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин бр. 32.20.14 .. .. ..
Други музикални инструменти бр. 32.20.15 .. .. ..
Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти хил.лв 32.20.16 x x -
Части и принадлежности за музикални инструменти хил.лв 32.20.20 x x ..
Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки за лед и ролкови кънки; части за тях # 32.30.11 x x ..
Обувки за ски и сноуборд чф. 32.30.12 - - -
Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове хил.лв 32.30.13 x x ..
Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика хил.лв 32.30.14 x x 18 780
Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни # 32.30.15 x x 92 435
Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д. хил.лв 32.30.16 x x 4 311
Кукли с човешки образ бр. 32.40.11 .. .. ..
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека бр. 32.40.12 300 981 .. ..
Части и принадлежности за кукли с човешки образ хил.лв 32.40.13 x x -
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране хил.лв 32.40.20 x x ..
Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли бр. 32.40.31 - - -
Пъзели (картинни мозайки) бр. 32.40.32 .. .. ..
Други игри и играчки, н.д. хил.лв 32.40.39 x x ..
Карти за игра кг 32.40.41 .. .. ..
Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други игри # 32.40.42 x x ..
Инструменти и апарати за зъболечение бр. 32.50.11 865 850 871 342 2 993
Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори бр. 32.50.12 .. .. 400
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.д. бр. 32.50.13 22 429 171 18 487 331 25 155
Апарати за терапия; дихателни апарати бр. 32.50.21 316 316 ..
Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни протези; други артикули и апарати за протези, н.д. # 32.50.22 x x 23 041
Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия хил.лв 32.50.23 x x 5 972
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях бр. 32.50.30 .. .. ..
Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали бр. 32.50.41 27 727 40 939 891
Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия # 32.50.42 x x ..
Рамки за очила и подобни изделия бр. 32.50.43 .. .. ..
Части за рамки за очила и подобни изделия хил.лв 32.50.44 x x -
Други медицински и хирургически продукти # 32.50.50 x x 1 109
Метли и четки за домакинството бр. 32.91.11 .. .. ..
Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за козметични цели бр. 32.91.12 .. .. ..
Други четки, н.д. бр. 32.91.19 3 420 366 3 505 670 7 675
Предпазни каски и други защитни средства # 32.99.11 x x ..
Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи бр. 32.99.12 .. .. ..
Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки бр. 32.99.13 - - -
Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях # 32.99.14 x x -
Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди # 32.99.15 x x ..
Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат бр. 32.99.16 .. .. ..
Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия бр. 32.99.21 180 094 208 593 16 008
Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия хил.лв 32.99.22 x x ..
Копчета, секретни копчета и техните части; ципове хил.лв 32.99.23 x x 2 663
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове # 32.99.24 x x -
Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали кг 32.99.30 - - -
Запалки и устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части # 32.99.41 x x ..
Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали # 32.99.42 x x ..
Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание ≤ 300 см3 бр. 32.99.43 .. .. ..
Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти хил.лв 32.99.51 x x 5 500
Тоалетни пулверизатори и техните части и глави кг 32.99.52 - - -
Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране кг 32.99.53 65 267 65 267 2 281
Свещи, вощеници и подобни изделия кг 32.99.54 1 006 612 1 162 783 6 234
Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове хил.лв 32.99.55 x x ..
Други разнородни изделия, н.д. # 32.99.59 x x 6 969
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал хил.лв 33.11.12 x x 5 201
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 33.11.13 x x 26 065
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия хил.лв 33.11.19 x x 816
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни хил.лв 33.12.11 x x 123 903
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия хил.лв 33.12.12 x x 24 778
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки хил.лв 33.12.14 x x 3 524
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини хил.лв 33.12.15 x x 23 805
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване хил.лв 33.12.18 x x 21 263
Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.12.19 x x 24 526
Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.12.21 x x 4 404
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал хил.лв 33.12.22 x x 6 880
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.12.23 x x 24 201
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителство хил.лв 33.12.24 x x 24 382
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.12.25 x x 7 475
Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.12.26 x x 1 633
Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.12.27 x x 1 743
Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук хил.лв 33.12.28 x x 3 170
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.12.29 x x 83 073
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация хил.лв 33.13.11 x x 20 614
Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати хил.лв 33.13.12 x x 45 667
Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника хил.лв 33.13.13 x x -
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.13.19 x x 11 787
Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия хил.лв 33.14.11 x x 42 903
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения хил.лв 33.14.19 x x 21 536
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове хил.лв 33.15.10 x x 304 955
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства хил.лв 33.16.10 x x 234 249
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 33.17.11 x x 33 419
Услуги по ремонт на друго оборудване хил.лв 33.19.10 x x 4 418
Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал хил.лв 33.20.11 x x 2 191
Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната хил.лв 33.20.21 x x ..
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.20.29 x x 52 102
Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.20.31 x x 1 188
Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал хил.лв 33.20.32 x x 2 020
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.20.33 x x ..
Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството хил.лв 33.20.34 x x ..
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.20.35 x x 5 114
Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.20.36 x x ..
Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.20.37 x x -
Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук хил.лв 33.20.38 x x -
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.20.39 x x 22 230
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди хил.лв 33.20.41 x x -
Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.20.42 x x 28 194
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения хил.лв 33.20.50 x x 21 343
Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси хил.лв 33.20.60 x x 19 953
Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д. хил.лв 33.20.70 x x ..
Рециклирани метални суровини кг 38.32.20 26 386 194 23 597 543 17 437
Рециклирани неметални суровини кг 38.32.30 17 897 361 17 078 787 37 007

-  - няма случай
..  - конфиденциални данни
х  - поради естеството на данните не може да има случай
# - продуктова подкатегория образувана от кодове по ПРОДПРОМ с различни измерителни единици
За продукти от клас 10.51 по КИД-2008 "Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед" данни се събират и предоставят от МЗХГ
08.02.2021
ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ ПО НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРОДУКЦИЯ (ПРОДПРОМ) - Производство в количество, продажби - общо в количество и стойност, продажби на вътрешния пазар в количество и стойност, стойност на ишлеме
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Боряна Настанлиева

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2,София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 267

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 август 2020 г.
Дата на публикуване31 август 2020 г.
Дата на последно актуализиране31 август 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването осигурява данни за произведените и продадените промишлени изделия, както и за извършените промишлени услуги в съответствие с изискванията на Регламент на Съвета № 3924/91.

Показатели: производство общо (в количество), производство на ишлеме в количество, продажби общо в количество и стойност, продажби на вътрешния пазар в количество и стойност, стойност на ишлеме - общо и за чуждестранни клиенти.

Годишни данни:

· на ниво продукт по Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ) - общо за страната;

· агрегирани данни по продуктови подкатегори на Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015) - общо за страната.

Използвани класификации

· Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ), която е пряко приложение на PRODCOM List - Номенклатура на промишлените продукти на ЕС. Актуализира се всяка година, съгласно промените в PRODCOM List. ПРОДПРОМ представлява дезагрегация на продуктовите категории и продуктовите подкатегории в КПИД-2008 до продуктови позиции, които могат да бъдат измерени в натурално изражение.

· Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015).

Обхват

Предприятия от нефинансовия сектор, произвеждащи промишлени продукти и/или извършващи промишлени услуги.

Понятия и дефиниции

Основни показатели:

· производство общо в количество - включва цялата действително произведена промишлена продукция през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот; спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя);

· производство на ишлеме в количество - включва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя;

· продажби общо в количество - включва цялото количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби общо в стойност - включва нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи. При производство на ишлеме продажбите в стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби на вътрешния пазар в количество - включва цялото количество продадена собствена промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производството на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби на вътрешния пазар в стойност - включва нетния размер на приходите от продажба на вътрешния пазар на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи. При производството на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· стойност на ишлеме - общо - включва стойността, получена за извършената промишлена услуга в хил. лв., без ДДС и акцизи;

· стойност на ишлеме за чуждестранни клиенти - включва стойността, получена за извършената промишлена услуга в хил. лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.

Статистическа единица

Eдиница на наблюдението е предприятието.

Предприятието е най-малката организационна единица, извършваща една или няколко промишлени дейности на едно или повече места.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е извадково и целевата съвкупност се състои от предприятията от нефинансовия сектор, произвеждащи поне един промишлен продукт (изделие или услуга) от ПРОДПРОМ.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за промишлени изделия, произведени на територията на страната и за извършени промишлени услуги от нефинансовите предприятия.

Времеви обхват

2001-2019 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

· Натурална измерителна единица съгласно ПРОДПРОМ;

· Хиляди левове (за показателите в стойност).

Отчетен период

Календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

• Закон за статистиката;

• Национална статистическа програма.

Европейски регламенти:

• Регламент № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно основаване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността.

• Регламент № 347/2003 на Комисията от 30 декември 2002 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2003 година.

• Регламент № 210/2004 на Комисията от 23 декември 2003 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2004 година.

• Регламент № 912/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагане на Регламент № 3924/91 на Съвета относно основаване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността.

• Регламент № 317/2006 на Комисията от 22 декември 2005 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2005 година.

• Регламент № 294/2007 на Комисията от 20 февруари 2007 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2006 година.

• Регламент № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. за изменение на някои регламенти на ЕО относно специфични статистически области, прилагащи статистическата класификация на икономическите дейности NACE Revision 2.

• Регламент № 1165/2007 на Комисията от 03 септември 2007 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2007 година.

• Регламент № 36/2009 на Комисията от 11 юли 2008 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2008 година.

• Регламент № 163/2010 на Комисията от 09 февруари 2010 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2009 година.

• Регламент № 860/2010 на Комисията от 10 септември 2010 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2010 година.

• Регламент № 830/2011 на Комисията от 27 юли 2011 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2011 година.

• Регламент № 907/2012 на Комисията от 20 август 2012 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2012 година.

• Регламент (ЕС) № 936/2013 на Комисията от 12 септември 2013 за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) №3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2013 година.

• Регламент (ЕС) № 842/2014 на Комисията от 4 юли 2014 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2014 година.

• Регламент (ЕС) № 1711/2015 на Комисията от 17 септември 2015 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2015 година.

• Регламент (ЕС) № 1872/2016 на Комисията от 6 октомври 2016 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2016 година.

• Регламент на (ЕС) № 2119/2017 на Комисията от 22 ноември 2017 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2017 година.

• Регламент на (ЕС) № 1933/2019 на Комисията от 6 ноември 2019 година за установяване на посочения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2019 година.

Споделяне на данни

Данните от ПРОДПРОМ изследването се изпращат в Евростат в рамките на регламентирания шестмесечен срок след отчетната година в необходимия технически формат. Същите се използват за попълване на международни въпросници (UN, FAO, IFA, ICSG, ITTO, WBMS, ICAC, TCQ, Wood Energy Enquiry, Eurostat MFA Questionnaire).

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са първичните данни на предприятията. Националните правила определят като конфиденциална статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три предприятия или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на едно предприятие е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно срока посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните, агрегирани по продуктови подкатегории на КПИД-2015 се публикуват на интернет сайта на НСИ. Детайлна информация за всички показатели и продуктови позиции по ПРОДПРОМ е достъпна за предоставяне при поискване. Потребителите са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно, актуализация при ревизия на данните.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Предварителни данни в табличен вид към прессъобщение по Годишна бизнес статистика.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Районите, областите и общините в Република България.

Онлайн база данни

 Данните по ПРОДПРОМ за последната отчетна година агрегирани по продуктови подкатегории на КПИД-2015 се публикуват на интернет сайта на НСИ, рубрика Бизнес статистика, Годишна бизнес статистика, Други годишни данни - Промишлени продукти в натурално изражение - Производство и продажби в количество и стойност: http://www.nsi.bg/bg/node/1227. Данните от 2008 г. са достъпни в онлайн системата „Инфостат“: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=743

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по договори, споразумения и индивидуални потребителски заявки.

Методологични документи

Методологични бележки на наблюдението. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/IND_PRODPROM_Methodology.pdf

 

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Извършват се различни видове аритметически и логически контроли на микро и макро ниво; правят се сравнения с историческите данни, с данните за износа и с резултатите от други изследвания в НСИ.

Оценка на качеството

Евростат извършва валидация на данните и прилага допълнителен контрол на ниво ЕС.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните по ПРОДПРОМ са:

· Евростат и различни международни организации;

· Държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения и договори;

· Научни институти, университети, икономически анализатори, студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено изследване на удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

В съответствие с Регламент на Съвета № 3924/91 е осигурена необходимата пълнота на данните по всички показатели.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е извадково. Прилаганият метод включва изчерпателно всички предприятия от нефинансовия сектор, произвеждащи промишлени продукти и извършващи промишлени услуги, при определен стойностен праг (нетен размер на приходи от продажби на промишлена продукция и промишлени услуги). Моделът на извадката осигурява 90% обхват от продажбите на промишлена продукция на национално ниво за всеки клас по КИД-2008.

Извадкови грешки

Извадкови грешки липсват. Прилаганият извадков метод е т. нар. „cut-off”, при който се определя минималния размер на показателя, по който се формира извадката и се включват изчерпателно всички единици със стойността на показателя, равна или надвишаваща минималния.

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки са сведени до минимум, чрез механизъм на верификация на подадените данни; ревизия; осигуряване на липсващи данни и експертни оценки.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Сроковете за публикуване на данните по ПРОДПРОМ на национално ниво са t+8 месеца за предварителните и t+11 месеца за окончателните данни. За Евростат данните се изпращат в рамките на регламентирания срок t+6 месеца, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Сроковете стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Методиката за изчисляването на показателите е напълно хармонизирана с изискванията на Регламент на Съвета № 3924/91, което осигурява сравнимост на данните между страните членки на ЕС.

Сравнимост във времето

Динамичните редове са напълно съпоставими за периода 2008 - 2018 година

Съгласуваност между предметни области

Извършва се логически контрол и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Годишна бизнес статистика, Външна търговия и Краткосрочна бизнес статистика.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Изследването се провежда съгласно препоръките на ЕС за намаляване натоварването на респондентите и в съответствие със Стратегията за развитие на Националната статистическа система, 2013-2017 г. В съответствие с чл.5 ал.3 на Регламент на Съвета № 3924/91 за намаляване на натовареността пряко се използват данните за продукти от клас 10.51 „Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед“ по КИД-2008, събрани от административен източник - Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“.

За събирането на данни се използва онлайн базирана информационна система „Бизнес статистика“, която пести време, усилия и прави участието в изследването по-ефективно, като се осигурява методологическа и техническа помощ на респондентите в реално време.

Изследва се натоварването на респондентите (измерено чрез изразходваното време) с включен въпрос за времето в минути, необходимо за подготовка и попълване на данните.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Допуска се ревизиране на публикуваните данни.

Ревизия на данните - практика

При ревизия на данните публикуваните данни се обновяват във възможно най-кратки срокове.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Основен източник на данни е годишен въпросник „Справка за производството и продажбите на промишлени продукти“;

· Административен източник - Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“ (за продукти от клас 10.51 „Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед“ по КИД-2008).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Данните от годишния въпросник „Справка за производството и продажбите на промишлени продукти“ се въвеждат, редактират и обработват в Информационна система „Бизнес статистика“ (ИС „БС“). ИС “БС“ е реализирана като централизирана публична Web-базирана система, инсталирана и обслужвана от НСИ. Системата функционира целогодишно и позволява достъп на външни потребители (респонденти и счетоводни къщи) 24 часа в денонощието. Системата позволява данните да бъдат въвеждани на части и да бъдат редактирани многократно до края на съответния срок за подаването им. По време на попълване на справката за потребителите e осигурен удобен и лесен достъп до методологически указанията чрез бутон “Указания“. Събирането на данни чрез Web-базирана информационна система „Бизнес статистика“ пести време, усилия и прави участието в изследването по-ефективно, като се осигурява методологическа и техническа помощ на респондентите в реално време. На сайта на НСИ в рубрика „Годишна отчетност за дейността на предприятията“, „Справка за производството и продажбите на промишлени продукти“ в последната колона с наименование „Файл“ има достъпен за изтегляне прикачен файл в xls формат на всеки ред по код на КИД 2008. В ръководството за потребителя (указания за работа с ИС „БС“) в т. 8. Страница „Справка ПРОДКОМ” са описани подробно стъпките за подаване на справката.

Валидиране на данни

1. За удобство на потребителите, в ИС „БС“ са заложени множество аритметични и логически контроли, което гарантира обвързаност (micro data linking) и по-високо качество на първичните данни. По време на попълването на справката за производството и продажбите на промишлени продукти в ИС „БС“, системата алармира при наличие на проблеми, като извежда съобщение с кратко описание на констатираните при валидирането проблеми. Възможно е да бъдат констатирани проблеми от задължителен характер (фатални грешки) и/или от препоръчителен характер (предупреждения). При наличие на фатални грешки системата маркира справката като „Проблемна”. При липса на проблеми или наличие само на предупреждения системата маркира справката като „Валидна”. При възникнали въпроси по технически проблеми или от методологичен характер комуникацията с респондентите се осъществява по телефон (на сайта на НСИ са публикувани телефони на методолози от Централно управление (ЦУ) на НСИ и на експерти от ТСБ) и чрез отговор на постъпили запитвания по e-mail.

 2. След крайния срок за подаване на справката и след като е получена на хартиен носител, е въведена в ИС „БС“, експертите от IT отделa изтеглят данните от ИС „БС“ и с помощта на SPSS формират файлове с изходи и филтри за оглед на получените данни (оглед за екстремни стойности, за несъответствия спрямо предходен период и т.н.). На сървър, до който ТСБ имат достъп, се зареждат файловете за оглед (филтрите). Експертите от ТСБ се свързват с респондентите по телефон или e-mail и коригират или потвърждават данните.

3. След направения оглед от експертите от ТСБ, експертите от ЦУ на НСИ правят вторичен оглед на данните (на базата на обновените изходи и филтри, след нанесените от ТСБ корекции в ИС „БС“). При установени грешки и несъответствия, които не са били отстранени от ТСБ, осъществяват комуникация със съответното ТСБ (което се свързва с респондента) или директно с респондента по телефон или e-mail. Всички аритметични и логически контроли се описват подробно в т.нар. техническо задание, което впоследствие се изпълнява от програмисти, които разработват програмния продукт за въвеждането на данните и за последващия контрол на данните.

Обработка на данни

Извършва се редактиране на наличните данни и експертна оценка на липсващите. Показателите за страната се изчисляват на ниво продукт (осемзначeн код) по ПРОДПРОМ и продуктова подкатегория (шестзначен код) на КПИД-2015.

Изглаждане

Не се налага изглаждане на данните.

Коментар

С цел да се избегне конфиденциалността на детайлно ниво, данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в агрегиран вид - по продуктови подкатегории на КПИД-2015.

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Анелия Вихърова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 129

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Производство и продажби в количество и стойност