Производство и продажби в количество и стойностПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2015)  - 2018 ГОДИНА
Наименование на позицията Измерителна единица Код по КПИД-2015 Производство Продажби общо
Количество Количество Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи)
Железни руди и техните концентрати кг 07.10.10 .. .. ..
Медни руди и техните концентрати кг 07.29.11 31 257 526 533 683 765 780 1 105 267
Никелови руди и техните концентрати кг 07.29.12 - - -
Алуминиеви руди и техните концентрати кг 07.29.13 - - -
Руди на благородни метали и техните концентрати кг 07.29.14 .. - -
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати кг 07.29.15 867 695 861 506 113 142 199 778
Други руди на цветни метали и техните концентрати кг 07.29.19 .. .. ..
Мрамор и други строителни и декоративни варовици кг 08.11.11 115 174 658 115 651 402 14 806
Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали кг 08.11.12 3 066 088 918 1 836 495 657 5 548
Варовик и суров гипс кг 08.11.20 5 961 322 662 4 921 104 551 29 375
Креда и некалциниран доломит кг 08.11.30 199 089 065 170 016 965 2 646
Шисти кг 08.11.40 - - -
Естествен пясък кг 08.12.11 6 659 655 053 6 402 038 933 80 511
Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали кг 08.12.12 31 965 949 236 25 415 133 561 185 671
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството кг 08.12.13 - - -
Каолин и други каолинови глини кг 08.12.21 .. .. ..
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст кг 08.12.22 967 456 280 941 964 491 6 627
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди кг 08.91.11 - - -
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана кг 08.91.12 - - -
Други минерални суровини за химическото производство и за торове кг 08.91.19 .. .. ..
Сол и чист натриев хлорид; морска вода кг 08.93.10 .. .. 19 982
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали кг 08.99.10 - - -
Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени карат 08.99.21 - - -
Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви кг 08.99.22 - - -
Други минерали, н.д. кг 08.99.29 249 826 208 265 304 359 13 038
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено кг 10.11.11 8 273 849 7 853 718 52 938
Месо от свине, прясно или охладено кг 10.11.12 171 430 528 138 741 334 594 334
Месо от овце, прясно или охладено кг 10.11.13 2 797 871 2 804 970 28 303
Месо от кози, прясно или охладено кг 10.11.14 - - -
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено кг 10.11.15 22 626 15 964 56
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени кг 10.11.20 4 245 161 4 383 286 10 612
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено кг 10.11.31 184 760 183 973 1 724
Месо от свине, замразено кг 10.11.32 7 928 857 5 114 346 20 927
Месо от овце, замразено кг 10.11.33 36 682 36 682 467
Месо от кози, замразено кг 10.11.34 - - -
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено кг 10.11.35 - - -
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени кг 10.11.39 949 519 1 013 506 2 100
Вълна табашка, непрана кг 10.11.41 - - -
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели бр. 10.11.42 .. .. ..
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите кг 10.11.43 349 354 345 610 621
Сурови кожи от овце или агнета бр. 10.11.44 64 886 97 647 438
Сурови кожи от кози или ярета бр. 10.11.45 .. .. ..
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине кг 10.11.50 2 492 558 2 415 346 4 232
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека кг 10.11.60 9 154 620 8 361 255 4 392
Месо от домашни птици, прясно или охладено кг 10.12.10 121 770 126 108 339 884 388 776
Месо от домашни птици, замразено кг 10.12.20 61 242 664 40 665 123 150 374
Мазнини от птици кг 10.12.30 2 896 431 1 997 586 2 503
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици кг 10.12.40 8 521 058 7 255 922 97 712
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера кг 10.12.50 361 869 356 754 2 636
Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.11 12 305 417 12 300 776 89 882
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.12 535 125 533 384 5 801
Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине), осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация кг 10.13.13 4 202 701 4 199 428 20 583
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.14 100 667 177 100 496 505 569 148
Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.15 25 139 699 25 287 354 140 327
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки кг 10.13.16 .. .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти хил.лв 10.13.91 x x -
Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени кг 10.20.11 588 687 594 339 4 681
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени кг 10.20.12 - - -
Риба, замразена кг 10.20.13 3 973 107 3 897 811 13 637
Филета от риба, замразени кг 10.20.14 362 060 329 892 2 457
Друго месо от риба (дори смляно), замразено кг 10.20.15 - - -
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени кг 10.20.16 - - -
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени кг 10.20.21 - - -
Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека кг 10.20.22 .. .. ..
Риба, сушена, дори осолена или в саламура кг 10.20.23 386 441 393 189 1 648
Риба, вкл. филета, пушена кг 10.20.24 132 282 132 395 1 286
Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия кг 10.20.25 5 404 826 5 359 869 35 932
Хайвер и неговите заместители кг 10.20.26 .. .. ..
Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.31 .. .. ..
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.32 102 273 92 096 1 261
Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.33 399 942 331 298 3 409
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин кг 10.20.34 3 252 071 2 223 800 39 901
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.41 - - -
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.42 391 041 391 041 205
Картофи, замразени кг 10.31.11 8 467 199 8 451 650 10 051
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин кг 10.31.12 - - -
Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи кг 10.31.13 - - -
Картофи, приготвени или консервирани кг 10.31.14 261 304 257 264 870
Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7% л 10.32.11 .. .. ..
Сок от портокали # 10.32.12 x x 11 041
Сок от грейпфрути л 10.32.13 .. .. ..
Сок от ананаси л 10.32.14 2 739 696 2 752 510 3 018
Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст) л 10.32.15 .. - -
Сок от ябълки л 10.32.16 8 420 262 7 757 543 11 512
Смеси от плодови и зеленчукови сокове л 10.32.17 9 367 678 8 077 473 8 624
Сок от други плодове или зеленчуци л 10.32.19 25 832 398 20 964 615 30 450
Зеленчуци (без картофи), замразени кг 10.39.11 12 600 708 13 417 488 33 188
Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.12 - - -
Зеленчуци (без картофи), сушени кг 10.39.13 1 326 437 1 278 251 24 627
Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.15 2 394 966 2 234 002 5 189
Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.16 978 631 1 047 185 1 482
Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.17 47 826 720 46 442 211 119 820
Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина кг 10.39.18 15 419 537 15 132 499 29 909
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени кг 10.39.21 19 561 412 16 375 798 51 883
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове кг 10.39.22 11 645 867 9 891 307 27 731
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин кг 10.39.23 30 800 940 25 954 113 130 380
Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.24 11 067 740 9 780 830 25 741
Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени кг 10.39.25 472 624 897 170 601 847 188 520
Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин кг 10.39.29 33 939 615 34 817 474 125 638
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти кг 10.39.30 .. 39 161 200 5 311
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци хил.лв 10.39.91 x x ..
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин кг 10.41.11 .. .. ..
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници кг 10.41.12 - - -
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени кг 10.41.19 - - -
Фъстъчено масло, сурово кг 10.41.21 - - -
Маслиново масло, сурово кг 10.41.22 - - -
Слънчогледово масло, сурово кг 10.41.23 559 171 514 394 639 739 501 581
Рапично, репично и синапено масло, сурови кг 10.41.24 36 979 614 .. ..
Палмово масло, сурово кг 10.41.25 - - -
Други растителни масла, сурови кг 10.41.29 .. .. 4 198
Памучен линтер кг 10.41.30 - - -
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини кг 10.41.41 781 785 859 722 709 534 257 073
Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно кг 10.41.42 .. .. ..
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.51 .. - -
Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.52 .. .. ..
Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.53 - - -
Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.54 171 134 586 154 384 716 228 100
Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.55 - - -
Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.56 - - -
Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.57 .. .. ..
Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.58 - - -
Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.59 .. .. ..
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин кг 10.41.60 .. 14 333 ..
Растителни восъци (без триглицериди) кг 10.41.71 - - -
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход кг 10.41.72 2 843 200 2 434 092 1 011
Маргарин и подобни хранителни мазнини кг 10.42.10 11 537 673 9 300 009 17 658
Сладолед л 10.52.10 29 667 844 29 673 973 80 676
Олющен ориз (карго или кафяв) кг 10.61.11 6 859 860 3 979 698 3 005
Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен кг 10.61.12 19 792 758 17 370 697 15 476
Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж кг 10.61.21 476 566 632 425 369 694 209 988
Брашно от други зърнено-житни растения кг 10.61.22 6 338 926 5 462 591 2 751
Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове кг 10.61.23 .. .. 337
Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти кг 10.61.24 43 126 319 42 859 593 83 848
Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница кг 10.61.31 5 665 626 5 301 176 2 484
Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения кг 10.61.32 8 599 986 8 508 431 4 173
Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация кг 10.61.33 14 239 479 13 703 977 48 867
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения кг 10.61.40 188 029 121 176 529 720 43 006
Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте кг 10.62.11 .. .. ..
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми кг 10.62.12 - - -
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д. кг 10.62.13 .. .. ..
Царевично масло и неговите фракции кг 10.62.14 .. .. ..
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци кг 10.62.20 .. .. ..
Хляб, пресен кг 10.71.11 316 885 787 313 649 396 320 875
Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни кг 10.71.12 76 071 358 74 783 982 367 924
Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия кг 10.72.11 21 386 188 15 675 399 75 954
Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети кг 10.72.12 83 515 423 77 506 164 360 584
Други сухи сладкарски изделия кг 10.72.19 17 788 499 17 342 639 69 341
Макарони, юфка и подобни макаронени изделия кг 10.73.11 9 375 785 9 302 131 11 340
Кус-кус кг 10.73.12 - - -
Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние кг 10.81.11 - - -
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг 10.81.12 - - -
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен кг 10.81.13 - - -
Меласа кг 10.81.14 - .. ..
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар кг 10.81.20 - - -
Какаова маса, дори обезмаслена кг 10.82.11 .. .. ..
Масло, мазнина и течно масло, от какао кг 10.82.12 - - -
Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.13 .. .. ..
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.14 .. .. ..
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро кг 10.82.21 789 400 795 629 2 208
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми кг 10.82.22 39 453 820 13 168 041 65 987
Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао кг 10.82.23 9 404 503 9 514 028 43 888
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп кг 10.82.24 .. .. ..
Кафе, декофеинизирано или печено кг 10.83.11 26 280 912 7 833 087 65 274
Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе кг 10.83.12 914 967 954 722 5 327
Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг кг 10.83.13 .. .. ..
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате кг 10.83.14 312 229 312 229 1 988
Билков чай кг 10.83.15 1 911 844 1 867 244 14 964
Оцет и заместители на оцета л 10.84.11 11 710 326 10 933 619 9 297
Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица кг 10.84.12 22 875 480 21 640 126 72 245
Сол за хранителни цели кг 10.84.30 39 446 588 39 358 089 5 609
Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв кг 10.85.11 5 289 149 5 399 762 28 216
Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели кг 10.85.12 887 108 860 125 3 426
Готови ястия на базата на зеленчуци кг 10.85.13 16 334 497 15 922 655 54 402
Готови ястия на базата на макаронени изделия кг 10.85.14 601 678 600 741 2 491
Други готови ястия кг 10.85.19 1 460 320 1 429 896 6 019
Хомогенизирани и диетични храни кг 10.86.10 1 779 295 1 799 150 13 045
Готови супи и бульони и препарати за тях кг 10.89.11 1 354 715 1 278 784 8 755
Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин кг 10.89.12 3 364 118 3 320 174 12 269
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели кг 10.89.13 2 329 901 2 063 078 6 533
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни кг 10.89.14 - - -
Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни кг 10.89.16 420 819 420 819 1 579
Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека кг 10.89.17 3 585 029 3 848 580 96 616
Разнообразни хранителни продукти, н.д. кг 10.89.19 41 991 068 42 321 934 150 281
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.10 909 540 470 727 409 454 385 367
Брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.20 7 225 295 7 065 807 2 415
Готови храни за домашни любимци кг 10.92.10 55 395 954 55 201 931 62 478
Спиртни напитки л алк. 100% 11.01.10 23 034 752 21 091 340 179 656
Пенливи вина от прясно грозде л 11.02.11 457 720 332 677 1 060
Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст л 11.02.12 138 656 630 106 453 883 234 681
Други ферментирали напитки л 11.03.10 17 721 347 17 475 610 28 535
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде л 11.04.10 529 457 432 423 1 187
Пиво, без отпадъци от пивоварни л 11.05.10 527 972 800 497 602 951 418 679
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни кг 11.05.20 .. .. ..
Малц кг 11.06.10 43 587 174 .. ..
Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани л 11.07.11 840 185 246 821 543 653 225 815
Други безалкохолни напитки л 11.07.19 502 842 174 496 531 579 332 328
Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна # 12.00.11 x x 208 981
Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки кг 12.00.12 3 663 581 3 314 997 18 890
Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове кг 12.00.19 867 530 906 056 6 435
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин кг 13.10.10 .. .. ..
Сурова коприна (неусукана) кг 13.10.21 .. .. ..
Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене кг 13.10.22 2 250 829 978 949 2 636
Дреб от вълна или от фини животински косми кг 13.10.23 782 364 715 172 5 230
Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене кг 13.10.24 .. .. ..
Памук, подготвен за предене кг 13.10.25 .. .. ..
Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене кг 13.10.26 - - -
Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене кг 13.10.29 .. .. ..
Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.31 .. .. ..
Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.32 .. .. ..
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна кг 13.10.40 .. .. ..
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми кг 13.10.50 5 902 013 4 312 673 140 197
Прежди от памук (без шевните конци) кг 13.10.61 2 316 598 2 035 989 18 600
Шевни конци от памук кг 13.10.62 .. .. ..
Прежди от лен кг 13.10.71 .. .. ..
Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди кг 13.10.72 .. .. ..
Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно кг 13.10.81 640 897 607 051 8 423
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85% от тези влакна кг 13.10.82 2 115 150 1 979 831 15 909
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85% от тези влакна кг 13.10.83 .. 3 863 865 ..
Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци) кг 13.10.84 3 870 274 2 058 543 32 842
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна кг 13.10.85 .. .. ..
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна м2 13.20.11 - - -
Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми м2 13.20.12 .. 978 766 10 684
Тъкани от лен м2 13.20.13 .. .. ..
Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) м2 13.20.14 - - -
Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди м2 13.20.19 - - -
Тъкани от памук м2 13.20.20 7 352 107 4 500 246 17 803
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки м2 13.20.31 2 684 366 2 411 711 7 339
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна м2 13.20.32 .. .. ..
Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна м2 13.20.33 .. .. ..
Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти) м2 13.20.41 - - -
Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.42 275 099 .. ..
Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.43 .. .. ..
Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) м2 13.20.44 - - -
Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки м2 13.20.45 - - -
Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна кг 13.20.46 - - -
Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди хил.лв 13.30.11 x x 4 853
Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.12 x x ..
Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.13 x x 4 791
Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.19 x x 8 664
Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени кг 13.91.11 .. .. ..
Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене # 13.91.19 x x 24 299
Одеяла (без електрическите одеяла) бр. 13.92.11 209 116 209 508 2 904
Спално бельо кг 13.92.12 2 167 153 1 869 289 32 147
Покривки и кърпи за маса кг 13.92.13 209 489 227 655 1 684
Кърпи за тоалет или за кухня кг 13.92.14 2 123 821 2 090 223 24 853
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла м2 13.92.15 663 250 663 328 11 572
Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия # 13.92.16 x x 14 615
Амбалажни чували и торбички кг 13.92.21 11 256 344 10 949 142 58 673
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг кг 13.92.22 154 739 147 239 2 462
Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях кг 13.92.23 11 675 12 568 1 513
Cпални чували; изделия за легла бр. 13.92.24 36 948 546 34 930 824 200 107
Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани) кг 13.92.29 1 526 403 1 208 177 3 674
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас м2 13.93.11 .. .. ..
Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок м2 13.93.12 727 581 572 999 4 740
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг м2 13.93.13 .. .. ..
Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц) м2 13.93.19 .. .. ..
Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна кг 13.94.11 800 772 906 237 3 596
Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д. кг 13.94.12 405 879 379 771 3 651
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло кг 13.95.10 8 937 597 6 229 039 25 613
Метални и метализирани прежди кг 13.96.11 - - -
Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д. кг 13.96.12 - - -
Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси кг 13.96.13 .. 300 049 ..
Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д. м2 13.96.14 .. .. ..
Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна м2 13.96.15 - - -
Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране) кг 13.96.16 447 587 424 446 2 622
Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия хил.лв 13.96.17 x x 20 409
Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.11 x x 621
Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.12 x x 1 770
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани кг 13.99.13 .. .. ..
Текстилни влакна с дължина ≤ 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали кг 13.99.14 .. .. ..
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка" кг 13.99.15 1 404 825 638 521 ..
Ватирани текстилни изделия на парчета м2 13.99.16 2 844 636 2 884 480 11 507
Друг текстил и изделия от текстил, н.д. бр. 13.99.19 - - -
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи бр. 14.11.10 16 436 10 881 1 121
Работни ансамбли и сака за мъже бр. 14.12.11 1 694 602 832 139 28 587
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже бр. 14.12.12 2 004 327 754 366 20 673
Работни ансамбли и сака за жени бр. 14.12.21 172 961 130 124 3 760
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени бр. 14.12.22 250 009 107 768 2 086
Друго работно облекло бр. 14.12.30 2 580 806 1 316 763 26 217
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.11 1 184 195 468 801 11 630
Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.12 2 047 476 654 210 17 954
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.13 1 203 161 311 277 9 412
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.14 15 993 289 6 195 460 104 876
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.21 2 289 295 1 165 300 32 712
Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.22 833 067 246 229 29 291
Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.23 1 970 150 569 362 35 853
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.24 9 619 618 2 533 594 73 403
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.31 1 937 107 788 104 66 987
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.32 494 207 49 049 1 924
Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.33 2 521 778 808 713 42 294
Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.34 5 557 696 2 412 093 79 041
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.35 8 590 198 3 336 443 74 354
Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.11 2 770 482 1 876 899 29 248
Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.12 9 773 538 6 656 085 28 511
Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.13 16 971 560 5 452 412 82 367
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.14 7 863 931 3 475 249 28 465
Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.21 3 420 870 1 081 153 25 849
Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.22 512 208 49 346 553
Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.23 5 865 057 3 688 090 65 150
Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.24 996 402 153 290 2 025
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени # 14.14.25 x x 3 976
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени бр. 14.14.30 40 973 875 21 008 437 188 420
Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени хил.лв 14.19.11 x x 6 566
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажно или плетено # 14.19.12 x x 74 490
Ръкавици, трикотажни или плетени чф. 14.19.13 606 602 594 366 512
Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени # 14.19.19 x x 1 552
Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените хил.лв 14.19.21 x x 1 045
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различно от трикотажното или плетеното бр. 14.19.22 1 484 201 441 417 11 501
Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените # 14.19.23 x x 4 249
Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт) # 14.19.31 x x ..
Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани бр. 14.19.32 .. .. 780
Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали бр. 14.19.41 - - -
Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса бр. 14.19.42 978 116 245 803 1 521
Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството хил.лв 14.19.43 x x 2 058
Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки бр. 14.20.10 - - -
Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия # 14.31.10 x x 64 070
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени бр. 14.39.10 11 292 702 7 676 189 164 378
Обработени кожухарски кожи # 15.11.10 x x ..
Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи) м2 15.11.21 .. .. ..
Кожи с лаково, метализирано или друго покритие м2 15.11.22 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели кг 15.11.31 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите кг 15.11.32 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри кг 15.11.33 - - -
Обработени кожи без косъм от овце # 15.11.41 x x -
Обработени кожи без косъм от кози # 15.11.42 x x ..
Обработени кожи без косъм от свине # 15.11.43 x x ..
Обработени кожи без косъм от други животни кг 15.11.51 - - -
Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна м2 15.11.52 - - -
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали хил.лв 15.12.11 x x 2 107
Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали # 15.12.12 x x 6 243
Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях бр. 15.12.13 - - -
Други изделия от естествена или възстановена кожа (вкл. изделия за технически цели) # 15.12.19 x x 970
Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе) чф. 15.20.11 473 983 412 168 1 902
Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки) чф. 15.20.12 568 997 35 694 553
Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки) чф. 15.20.13 4 340 758 1 488 054 54 870
Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки) чф. 15.20.14 2 504 869 1 489 203 14 151
Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни чф. 15.20.21 .. .. ..
Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед) чф. 15.20.29 53 513 .. ..
Обувки със защитно метално бомбе чф. 15.20.31 265 038 .. ..
Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д. чф. 15.20.32 48 899 .. ..
Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях хил.лв 15.20.40 x x ..
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.10.11 637 046 606 806 153 979
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната # 16.10.12 x x 45 509
Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани м3 16.10.13 2 409 2 520 882
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина кг 16.10.21 126 329 126 329 390
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук кг 16.10.22 - - -
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука кг 16.10.23 3 902 539 3 980 299 8 493
Дървесен талаш и дървесно брашно кг 16.10.24 4 268 549 4 090 037 779
Дървен материал на парчета или на частици кг 16.10.25 108 846 874 108 239 083 16 005
Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти м3 16.10.31 .. .. ..
Дървени траверси за релсов път, импрегнирани м3 16.10.32 .. .. ..
Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета м3 16.10.39 92 997 92 742 15 866
Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал хил.лв 16.10.91 x x 379
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук м3 16.21.11 - - -
Плочи от дървесни частици м3 16.21.12 608 708 280 113 94 463
Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина м3 16.21.13 .. .. ..
Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали м3 16.21.14 234 154 229 745 ..
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали м2 16.21.15 15 309 629 15 921 621 28 105
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина м3 16.21.16 .. .. ..
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина м3 16.21.17 - - -
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.18 53 284 49 399 50 878
"Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили м3 16.21.21 7 203 6 923 10 467
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.21.22 - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина м3 16.21.23 - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.24 18 810 13 768 18 913
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития м2 16.22.10 296 080 263 749 14 952
Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал бр. 16.23.11 147 002 149 310 32 616
Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал кг 16.23.12 .. .. ..
Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д. кг 16.23.19 5 326 561 5 338 772 2 948
Сглобяеми постройки от дървен материал хил.лв 16.23.20 x x 4 949
Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал бр. 16.24.11 8 488 540 8 326 089 101 063
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал кг 16.24.12 .. .. ..
Други опаковки от дървен материал и части за тях кг 16.24.13 21 284 379 20 538 003 30 266
Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал кг 16.29.11 895 084 895 084 1 596
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал кг 16.29.12 .. .. ..
Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал хил.лв 16.29.13 x x 1 858
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал # 16.29.14 x x 52 101
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци кг 16.29.15 269 542 941 264 330 421 81 629
Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк кг 16.29.21 - - -
Изделия от естествен корк кг 16.29.22 .. .. ..
Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк кг 16.29.23 .. .. ..
Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д. кг 16.29.24 - - -
Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия кг 16.29.25 .. .. ..
Химична дървесна маса за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.11 - - -
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.12 .. .. ..
Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.13 - - -
Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните кг 90% сухо в-во 17.11.14 .. .. ..
Вестникарска хартия на роли или на листа кг 17.12.11 .. .. ..
Хартия и картон, ръчно отлети кг 17.12.12 - - -
Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети кг 17.12.13 - - -
Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели кг 17.12.14 .. .. ..
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.12.20 26 778 430 21 695 752 37 228
Крафтлайнер, неизбелен, непокрит кг 17.12.31 .. .. ..
Крафтлайнер, избелен, непокрит кг 17.12.32 - - -
Полухимична хартия за навълняване "флутинг" кг 17.12.33 - - -
Хартия за навълняване "флутинг", различна от полухимичната кг 17.12.34 58 201 061 27 980 538 23 244
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит кг 17.12.35 .. .. ..
Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена кг 17.12.41 .. .. ..
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.42 .. .. ..
Филтърна хартия и картон; филцова хартия кг 17.12.43 - - -
Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина ≤ 5 см) кг 17.12.44 - - -
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити кг 17.12.51 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити кг 17.12.59 - - -
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа кг 17.12.60 - - -
Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа кг 17.12.71 - - -
Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа кг 17.12.72 - - -
Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
кг 17.12.73 .. .. ..
Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.74 - - -
Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.75 - - -
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг 17.12.76 .. .. ..
Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа кг 17.12.77 .. .. ..
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.78 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.79 .. .. ..
Вълнообразeн картон (велпапе) на роли или на листа кг 17.21.11 152 197 434 39 436 780 53 313
Торби, пликове и кесии от хартия или картон кг 17.21.12 12 082 891 11 162 012 55 078
Кутии и кашони от вълнообразен картон кг 17.21.13 181 996 463 178 220 152 289 802
Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон кг 17.21.14 25 977 528 26 058 456 91 280
Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини кг 17.21.15 1 679 803 1 412 808 9 973
Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.22.11 40 196 267 44 124 931 124 997
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна кг 17.22.12 21 866 002 18 156 711 179 879
Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон кг 17.22.13 1 600 437 1 554 950 10 941
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина ≤ 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните ≤36 см, а другата ≤ 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии кг 17.23.11 3 709 654 3 633 659 4 193
Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали, от хартия или картон кг 17.23.12 252 946 220 946 881
Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или картон # 17.23.13 x x 26 654
Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани кг 17.23.14 371 361 366 366 1 724
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци кг 17.24.11 200 526 157 226 1 314
Стенни облицовки от текстилни материали кг 17.24.12 - - -
Етикети от хартия или картон кг 17.29.11 7 626 599 7 536 565 33 002
Филтри на блокове и плочи от хартиена маса кг 17.29.12 .. .. ..
Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 см; бобини, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина ≤ 36 см, или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д. кг 17.29.19 23 229 605 14 802 356 46 110
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично хил.лв 18.11.10 x x 33 242
Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни хил.лв 18.12.11 x x 35 590
Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали хил.лв 18.12.12 x x 75 897
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири пъти седмично хил.лв 18.12.13 x x 12 512
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички хил.лв 18.12.14 x x 98 032
Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия хил.лв 18.12.16 x x 49 583
Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д. хил.лв 18.12.19 x x 302 509
Услуги по предпечатна подготовка хил.лв 18.13.10 x x 16 465
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли хил.лв 18.13.20 x x 6 858
Спомагателни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.13.30 x x 2 994
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.14.10 x x 8 564
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи хил.лв 18.20.10 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи хил.лв 18.20.20 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер хил.лв 18.20.30 x x -
Смола и смолен (пеков) кокс кг 19.10.30 - - -
Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове м3 20.11.11 .. .. 44 997
Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи кг 20.11.12 12 392 304 11 653 996 2 614
Втечнен и сгъстен въздух кг 20.11.13 .. .. ..
Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди # 20.12.11 x x -
Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди кг 20.12.12 - - -
Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите кг 20.12.19 - - -
Cинтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези лакове кг 20.12.21 864 758 699 727 1 944
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход кг 20.12.22 .. .. ..
Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене кг 20.12.23 - - -
Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори # 20.12.24 x x -
Металоиди кг 20.13.21 .. .. ..
Халогениди или сулфиди на неметалните елементи кг 20.13.22 .. .. ..
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак кг 20.13.23 - - -
Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид # 20.13.24 x x 78 288
Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли # 20.13.25 x x ..
Метални халогениди # 20.13.31 x x 1 120
Хипохлорити, хлорати и перхлорати # 20.13.32 x x 1 776
Cулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати кг 20.13.41 14 839 331 15 870 223 8 856
Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите) # 20.13.42 x x ..
Карбонати # 20.13.43 x x ..
Cоли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние кг 20.13.51 .. .. ..
Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали кг 20.13.52 .. 484 279 ..
Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода кг 20.13.61 - - -
Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини # 20.13.62 x x 248
Водороден пероксид кг H2O2 20.13.63 - - -
Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди кг 20.13.64 .. .. ..
Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия кг 20.13.65 - - -
Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра кг 20.13.66 .. .. ..
Пържени железни пирити кг 20.13.67 - - -
Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени г 20.13.68 - - -
Ациклени въглеводороди кг 20.14.11 .. .. ..
Циклени въглеводороди кг 20.14.12 - - -
Хлорни производни на ациклените въглеводороди кг 20.14.13 - - -
Cулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани кг 20.14.14 - - -
Други производни на въглеводородите кг 20.14.19 - - -
Промишлени мастни алкохоли кг 20.14.21 - - -
Моноалкохоли кг 20.14.22 - - -
Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни кг 20.14.23 .. .. ..
Феноли; фенолни алкохоли и техните производни кг 20.14.24 .. .. ..
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини кг 20.14.31 2 576 600 2 508 818 2 400
Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни кг 20.14.32 - - -
Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни кг 20.14.33 3 442 198 2 961 458 2 208
Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли кг 20.14.34 .. .. ..
Cъединения с аминна функционална група кг 20.14.41 - - -
Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина кг 20.14.42 .. .. ..
Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни кг 20.14.43 - - -
Cъединения с други азотни функционални групи кг 20.14.44 - - -
Органични тиосъединения и други органоминерални съединения кг 20.14.51 .. .. ..
Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли кг 20.14.52 - - -
Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни кг 20.14.53 - - -
Cъединения с алдехидна функционална група кг 20.14.61 .. .. ..
Cъединения с кетонна и хинонна функционална група кг 20.14.62 .. .. ..
Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни кг 20.14.63 - - -
Ензими и други органични съединения, н.д. кг 20.14.64 .. .. ..
Производни на смолата или на други растителни продукти кг 20.14.71 - - -
Дървени въглища кг 20.14.72 2 039 888 1 742 102 1 506
Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти кг 20.14.73 - - -
Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание ≥ 80% обемни л 20.14.74 74 914 017 56 722 268 69 080
Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание л 20.14.75 43 160 479 43 463 828 48 264
Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк кг N 20.15.10 .. .. ..
Амониев хлорид; нитрити # 20.15.20 x x ..
Карбамид кг N 20.15.31 2 858 164 2 949 834 7 325
Амониев сулфат кг N 20.15.32 - - -
Амониев нитрат кг N 20.15.33 .. .. ..
Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат кг N 20.15.34 - - -
Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства кг N 20.15.35 - - -
Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат кг N 20.15.36 .. .. ..
Други азотни торове и смеси от торове кг N 20.15.39 .. .. ..
Суперфосфати кг P2O5 20.15.41 .. .. ..
Други фосфорни торове кг P2O5 20.15.49 - - -
Калиев хлорид кг K2O 20.15.51 - - -
Калиев сулфат кг K2O 20.15.52 - - -
Други калиеви торове кг K2O 20.15.59 .. .. ..
Натриев нитрат кг 20.15.60 .. .. ..
Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий кг 20.15.71 .. .. ..
Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) кг 20.15.72 .. .. ..
Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат) кг 20.15.73 .. .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор кг 20.15.74 .. .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий кг 20.15.75 - - -
Калиеви нитрати кг N 20.15.76 - - -
Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат кг 20.15.79 .. .. 17 986
Торове от животински или растителен произход кг 20.15.80 134 752 204 886 3 291
Полимери на етилена в първични форми кг 20.16.10 45 552 924 33 882 918 54 893
Полимери на стирена в първични форми кг 20.16.20 .. .. ..
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми кг 20.16.30 11 550 287 7 780 120 17 566
Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми кг 20.16.40 13 673 003 13 215 117 32 582
Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми кг 20.16.51 77 352 635 73 467 234 149 314
Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми кг 20.16.52 .. .. ..
Акрилови полимери в първични форми кг 20.16.53 .. .. ..
Полиамиди в първични форми кг 20.16.54 .. .. ..
Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми кг 20.16.55 .. .. ..
Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми кг 20.16.56 .. .. ..
Силикони в първични форми кг 20.16.57 .. .. ..
Други полимери в първични форми, н.д. кг 20.16.59 .. .. ..
Cинтетичен каучук в първични форми кг 20.17.10 - - -
Инсектициди кг акт. в-во 20.20.11 .. .. 20 930
Хербициди кг акт. в-во 20.20.12 - - -
Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията кг акт. в-во 20.20.13 - - -
Дезинфекционни средства кг акт. в-во 20.20.14 105 041 108 965 4 772
Фунгициди кг акт. в-во 20.20.15 .. .. ..
Опасни пестициди кг акт. в-во 20.20.16 - - -
Други пестициди и агрохимикали кг акт. в-во 20.20.19 373 906 387 221 1 893
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда кг 20.30.11 40 645 113 39 524 790 60 176
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда кг 20.30.12 9 292 344 8 977 472 37 647
Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити кг 20.30.21 .. .. ..
Други бои и лакове; сикативни препарати; кит кг 20.30.22 540 171 950 479 477 181 139 905
Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои кг 20.30.23 .. .. ..
Печатарски мастила кг 20.30.24 .. .. ..
Суров глицерол, глицеролови води и луги кг 20.41.10 - - -
Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните кг 20.41.20 .. .. ..
Cапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти кг 20.41.31 9 129 015 9 114 630 13 133
Перилни и почистващи препарати кг 20.41.32 101 190 970 100 857 529 147 722
Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди хил.лв 20.41.41 x x 85 871
Изкуствени восъци и восъчни препарати кг 20.41.42 .. .. ..
Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или метали кг 20.41.43 1 908 506 1 760 167 6 181
Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане кг 20.41.44 1 341 452 1 340 048 2 516
Парфюми и тоалетни води л 20.42.11 227 366 233 071 14 678
Продукти за гримиране на устните и очите хил.лв 20.42.12 x x 4 491
Препарати за маникюр или педикюр хил.лв 20.42.13 x x 8 663
Пудри за козметична и тоалетна употреба хил.лв 20.42.14 x x 348
Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето) хил.лв 20.42.15 x x 48 278
Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса # 20.42.16 x x 15 052
Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д. кг 20.42.17 5 993 863 5 951 837 48 326
Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите # 20.42.18 x x 54 225
Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д. кг 20.42.19 38 639 763 21 373 740 95 969
Барути и експлозиви кг 20.51.11 15 251 586 14 137 885 25 301
Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори # 20.51.12 x x ..
Изделия за фойерверки кг 20.51.13 - - -
Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия кг 20.51.14 .. .. ..
Кибрити кг 20.51.20 .. .. ..
Лепила кг 20.52.10 4 592 602 4 627 572 16 465
Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции кг 20.53.10 2 906 602 2 505 289 154 952
Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия м2 20.59.11 - - -
Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д. кг 20.59.12 - - -
Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла кг 20.59.20 1 073 150 973 117 3 060
Мастила, без печатарските кг 20.59.30 - .. ..
Cмазочни препарати кг 20.59.41 .. .. 5 529
Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти кг 20.59.42 3 320 323 3 305 413 7 854
Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване кг 20.59.43 8 663 985 8 285 914 14 935
Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи кг 20.59.51 .. .. 901
Пасти за моделиране; състави, наречени "зъболекарски восъци" и други зъболекарски състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д. кг 20.59.52 1 085 568 781 964 8 135
Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми кг 20.59.53 - - -
Активен въглен кг 20.59.54 - - -
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти кг 20.59.55 - - -
Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени "ускорители на вулканизацията"; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д. кг 20.59.56 .. .. 1 117
Cвързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти кг 20.59.57 6 429 401 5 595 627 2 987
Биодизел кг 20.59.58 126 550 823 .. ..
Други разнообразни химични продукти, н.д. # 20.59.59 x x 6 280
Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин кг 20.59.60 .. .. ..
Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.11 .. .. ..
Cинтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери кг 20.60.12 - - -
Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични кг 20.60.13 11 679 031 11 745 240 78 005
Cинтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали кг 20.60.14 .. .. ..
Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.21 - - -
Прежди с висока здравина от вискозна коприна кг 20.60.22 - - -
Други изкуствени прежди, единични кг 20.60.23 .. .. ..
Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали кг 20.60.24 - - -
Cалицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери кг 21.10.10 - - -
Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти кг 21.10.20 .. .. ..
Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни кг 21.10.31 - - -
Сулфонамиди кг 21.10.32 - - -
Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д. кг 21.10.40 .. .. ..
Провитамини, витамини и техните производни хил.лв 21.10.51 x x ..
Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони г 21.10.52 .. .. ..
Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни хил.лв 21.10.53 x x ..
Антибиотици кг 21.10.54 .. .. ..
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д. хил.лв 21.10.60 x x 4 873
Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици кг 21.20.11 .. .. 49 614
Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици кг 21.20.12 .. .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици кг 21.20.13 27 036 133 27 314 561 652 348
Антисеруми и ваксини кг 21.20.21 .. .. ..
Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди хил.лв 21.20.22 x x -
Диагностични реактиви и други лекарствени продукти кг 21.20.23 .. .. ..
Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ # 21.20.24 x x 27 428
Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили бр. 22.11.11 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди бр. 22.11.12 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети бр. 22.11.13 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми от каучук бр. 22.11.14 - - -
Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажи, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук # 22.11.15 x x ..
Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук кг 22.11.16 - - -
Регенерирани пневматични гуми от каучук бр. 22.11.20 26 198 18 809 5 913
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти кг 22.19.10 .. .. ..
Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили кг 22.19.20 6 548 927 6 258 983 34 664
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.30 20 223 209 21 936 554 442 960
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук кг 22.19.40 .. .. ..
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми кг 22.19.50 .. .. ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.60 .. .. ..
Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук # 22.19.71 x x 1 350
Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук кг 22.19.72 .. .. ..
Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук # 22.19.73 x x 121 351
Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси кг 22.21.10 51 224 996 51 055 106 141 734
Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси кг 22.21.21 15 185 113 14 808 545 50 594
Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси кг 22.21.29 4 899 151 4 899 405 33 436
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали кг 22.21.30 120 806 882 115 680 215 422 273
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси кг 22.21.41 23 031 505 19 330 128 88 499
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси кг 22.21.42 1 172 655 2 533 279 7 881
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена кг 22.22.11 90 833 450 88 038 957 244 880
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена кг 22.22.12 5 809 842 5 768 761 29 324
Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси кг 22.22.13 14 973 044 12 901 145 42 270
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси бр. 22.22.14 2 743 652 663 2 414 593 520 251 434
Други опаковки от пластмаси кг 22.22.19 44 552 336 46 107 552 196 559
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси м2 22.23.11 109 424 109 424 1 571
Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси бр. 22.23.12 .. .. 167 002
Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси кг 22.23.13 714 550 714 550 4 408
Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси # 22.23.14 x x 324 658
Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани м2 22.23.15 - - -
Изделия от пластмаси за строителството, н.д. кг 22.23.19 4 607 937 4 533 390 24 907
Сглобяеми постройки от пластмаси хил.лв 22.23.20 x x ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси кг 22.29.10 166 160 163 179 2 427
Cамозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина ≤ 20 см, от пластмаси кг 22.29.21 2 315 478 2 316 947 4 976
Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси кг 22.29.22 219 727 126 724 929
Cъдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни изделия, от пластмаси кг 22.29.23 14 792 117 14 348 577 66 998
Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия хил.лв 22.29.24 x x 2 768
Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси кг 22.29.25 .. .. 632
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси кг 22.29.26 1 700 609 1 689 358 6 035
Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д. # 22.29.29 x x 158 553
Услуги по производство на други изделия от пластмаси хил.лв 22.29.91 x x 125 275
Cтъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин # 23.11.11 x x -
Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин м2 23.11.12 .. .. ..
Cтъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка кг 23.12.11 14 353 248 12 626 346 19 844
Предпазно стъкло # 23.12.12 x x 109 823
Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети) # 23.12.13 x x 119 335
Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло # 23.13.11 x x 222 983
Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните бр. 23.13.12 460 279 545 421 726 155 201 491
Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло бр. 23.13.13 33 074 395 .. 17 068
Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум бр. 23.13.14 - - -
Cнопчета, ровинг, влакна и прежди, от стъклени влакна кг 23.14.11 - - -
Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна кг 23.14.12 .. .. ..
Стъклена маса; стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби, необработено кг 23.19.11 - - -
Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи, "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, плочи или подобни форми кг 23.19.12 .. .. 171
Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло кг 23.19.21 - - -
Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла кг 23.19.22 .. .. ..
Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло # 23.19.23 x x ..
Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло хил.лв 23.19.24 x x -
Електрически изолатори от стъкло кг 23.19.25 - - -
Изделия от стъкло, н.д. # 23.19.26 x x 8 103
Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.11 - - -
Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.12 9 776 203 9 334 121 12 242
Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д. кг 23.20.13 11 536 865 11 553 145 4 055
Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия кг 23.20.14 531 344 499 480 6 058
Керамични плочки м2 23.31.10 29 906 451 28 209 195 204 936
Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика # 23.32.11 x x 43 804
Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика # 23.32.12 x x -
Тръби и съединителни части за тях от керамика кг 23.32.13 - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от порцелан кг 23.41.11 - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.41.12 201 717 201 717 396
Cтатуетки и други предмети за украса от порцелан и други керамични материали хил.лв 23.41.13 x x -
Cанитарна керамика бр. 23.42.10 3 102 146 2 672 986 142 317
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения
кг 23.43.10 293 338 154 185 1 391
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан кг 23.44.11 - - -
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.44.12 .. .. ..
Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки кг 23.49.11 - - -
Други нестроителни керамични изделия, н.д. кг 23.49.12 387 419 376 445 1 003
Несмлян цимент (клинкер) кг 23.51.11 2 297 773 791 .. ..
Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент кг 23.51.12 2 323 588 439 2 228 438 505 258 961
Негасена, гасена и хидратна вар кг 23.52.10 1 544 692 545 313 995 032 38 622
Гипсови свързващи вещества кг 23.52.20 356 073 367 52 684 524 4 243
Калциниран или агломериран доломит кг 23.52.30 - - -
Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.11 750 020 238 758 733 480 97 461
Cглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.12 134 953 440 139 924 342 34 982
Cглобяеми постройки от бетон т 23.61.20 53 931 53 307 15 609
Изделия от гипс за строителството м2 23.62.10 .. .. ..
Готови за изливане бетонови смеси кг 23.63.10 10 811 898 985 10 267 707 637 390 098
Неогнеупорни строителни разтвори кг 23.64.10 227 322 142 224 248 188 30 008
Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества м2 23.65.11 - - -
Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия # 23.65.12 x x -
Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д. кг 23.69.11 12 792 005 10 560 860 3 122
Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д. кг 23.69.19 112 276 201 100 766 869 27 263
Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър кг 23.70.11 25 331 271 22 355 857 14 271
Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахoве от други скални материали; изделия от агломерирани шисти кг 23.70.12 86 354 768 84 790 940 41 101
Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика кг 23.91.11 1 662 787 1 604 423 26 562
Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон м2 23.91.12 33 428 33 428 1 800
Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани кг 23.99.11 - - -
Изделия от асфалт или от подобни продукти # 23.99.12 x x ..
Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран кг 23.99.13 3 387 490 397 1 233 685 000 116 164
Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати кг 23.99.14 - - -
Изкуствен корунд кг 23.99.15 - - -
Изделия от други неметални минерални материали, н.д. кг 23.99.19 256 575 783 230 072 442 47 737
Необработен чугун и огледален "шпигел" чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми кг 24.10.11 - - -
Феросплави кг 24.10.12 - - -
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94% тегловно, на парчета, топчета или подобни форми кг 24.10.13 - - -
Гранули и прахове от необработен чугун и огледален "шпигел" чугун или стомана кг 24.10.14 - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана кг 24.10.21 .. .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.22 - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана кг 24.10.23 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.31 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.32 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.33 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.34 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.35 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана) кг 24.10.36 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.41 .. .. ..
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.42 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.43 - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.51 - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.52 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.53 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.54 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана кг 24.10.55 - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана кг 24.10.61 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана кг 24.10.62 .. .. ..
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана кг 24.10.63 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.64 - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана кг 24.10.65 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана кг 24.10.66 .. .. ..
Кухи пръти за сондажи кг 24.10.67 - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана кг 24.10.71 .. .. ..
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.10.72 - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана кг 24.10.73 - - -
Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана кг 24.10.74 .. .. ..
Елементи за релсов път от стомана кг 24.10.75 .. .. ..
Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана кг 24.20.11 .. .. ..
Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана кг 24.20.12 .. .. ..
Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана кг 24.20.13 .. .. ..
Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана кг 24.20.14 .. .. ..
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.21 - - -
Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.22 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.23 - - -
Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.24 - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.31 - - -
Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.32 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.33 122 481 949 89 971 504 126 933
Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.34 238 019 047 200 975 095 247 208
Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.35 - - -
Фитинги за тръби, неотлети, от стомана кг 24.20.40 161 753 156 421 2 111
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана кг 24.31.10 .. .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата кг 24.31.20 .. .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана кг 24.31.30 - - -
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити кг 24.32.10 .. .. ..
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити кг 24.32.20 .. .. ..
Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана кг 24.33.11 249 204 337 74 745 771 84 322
Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.33.12 - - -
Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана кг 24.33.20 .. .. ..
"Сандвич" панели от стоманени листове с покритие кг 24.33.30 21 283 669 21 214 516 70 149
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана кг 24.34.11 50 348 735 39 682 846 53 812
Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана кг 24.34.12 .. .. ..
Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана кг 24.34.13 - - -
Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.10 .. .. ..
Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.20 .. .. ..
Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах кг 24.41.30 - - -
Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.40 - - -
Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.50 - - -
Недеформиран алуминий кг 24.42.11 .. .. ..
Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд кг 24.42.12 - - -
Прахове и люспи от алуминий кг 24.42.21 - - -
Пръти и профили от алуминий кг 24.42.22 55 790 352 45 190 177 247 262
Тел от алуминий кг 24.42.23 .. .. ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от алуминий кг 24.42.26 .. .. 52 565
Недеформирано олово кг 24.43.11 104 849 485 105 104 756 427 779
Недеформиран цинк кг 24.43.12 .. .. ..
Недеформиран калай кг 24.43.13 .. .. ..
Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово кг 24.43.21 - - -
Пудра, прахове и люспи, от цинк кг 24.43.22 .. .. ..
Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк кг 24.43.23 .. .. ..
Пръти, профили и тел, от калай кг 24.43.24 - - -
Меден камък; циментна мед (медна утайка) кг 24.44.11 .. .. ..
Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране кг 24.44.12 .. .. ..
Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави кг 24.44.13 346 523 550 .. ..
Прахове и люспи от мед кг 24.44.21 - - -
Пръти и профили от мед кг 24.44.22 .. .. ..
Тел от мед кг 24.44.23 2 016 775 2 109 808 23 732
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед кг 24.44.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 мм, от мед кг 24.44.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от мед кг 24.44.26 .. .. ..
Недеформиран никел кг 24.45.11 - - -
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия кг 24.45.12 - - -
Прахове и люспи от никел кг 24.45.21 - - -
Пръти, профили и тел, от никел кг 24.45.22 - - -
Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел кг 24.45.23 - - -
Тръби и фитинги за тръби от никел кг 24.45.24 - - -
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави кг 24.45.30 .. .. ..
Услуги по леене на ковък чугун кг 24.51.11 1 068 103 1 064 074 2 662
Услуги по леене на сферографитен чугун кг 24.51.12 8 016 369 7 781 166 28 214
Услуги по леене на сив чугун кг 24.51.13 27 081 636 25 110 537 57 851
Тръби и кухи профили от чугун кг 24.51.20 - - -
Фитинги за тръби от чугун кг 24.51.30 .. .. ..
Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях кг 24.52.10 9 621 448 10 534 404 43 231
Фитинги за тръби, отлети от стомана кг 24.52.30 - - -
Услуги по леене на леки метали кг 24.53.10 3 464 931 3 000 666 34 976
Услуги по леене на други метали кг 24.54.10 .. .. 4 613
Сглобяеми постройки от метал т 25.11.10 74 368 50 636 143 456
Мостове и елементи за мостове от стомана кг 25.11.21 .. .. ..
Кули и стълбове от стомана кг 25.11.22 13 618 490 3 706 153 12 134
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий кг 25.11.23 219 306 900 192 450 947 454 172
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий бр. 25.12.10 561 281 561 903 226 891
Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана хил.лв 25.21.11 x x ..
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане бр. 25.21.12 16 616 10 918 15 814
Части за котли за централно отопление хил.лв 25.21.13 x x 1 686
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични устройства, от стомана или алуминий кг 25.29.11 22 294 032 12 087 474 72 761
Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий кг 25.29.12 2 021 876 1 961 339 5 601
Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“ бр. 25.30.11 68 68 1 394
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини кг 25.30.12 - - -
Части за парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 25.30.13 x x 8 638
Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне кг 25.30.21 - - -
Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне хил.лв 25.30.22 x x -
Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства бр. 25.40.12 .. .. ..
Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях кг 25.40.13 97 090 94 741 826
Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия хил.лв 25.40.14 x x 153 933
Услуги по коване на метал хил.лв 25.50.11 x x 7 908
Услуги по щамповане на метал хил.лв 25.50.12 x x 1 137
Услуги по валцуване на метал хил.лв 25.50.13 x x ..
Продукти от праховометалургични материали хил.лв 25.50.20 x x 2 816
Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал хил.лв 25.61.11 x x 45 375
Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал хил.лв 25.61.12 x x 9 364
Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие хил.лв 25.61.21 x x 2 786
Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал хил.лв 25.61.22 x x 40 072
Услуги по струговане на метални части хил.лв 25.62.10 x x 248 476
Услуги по друго механично обработване на метал хил.лв 25.62.20 x x 292 681
Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета бр. 25.71.11 .. .. ..
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти) # 25.71.12 x x -
Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр # 25.71.13 x x -
Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране бр. 25.71.14 .. .. ..
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях кг 25.71.15 - - -
Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали бр. 25.72.11 148 124 131 125 772
Други брави и резета от неблагородни метали бр. 25.72.12 752 830 718 938 3 303
Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали # 25.72.13 x x 37 028
Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от неблагородни метали кг 25.72.14 10 332 363 10 567 518 102 499
Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа кг 25.73.10 112 181 111 102 552
Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа кг 25.73.20 131 553 120 795 1 835
Други инструменти за ръчна работа кг 25.73.30 632 224 590 052 ..
Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини кг 25.73.40 575 159 433 304 49 462
Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми # 25.73.50 x x 15 830
Други сечива и инструменти кг 25.73.60 314 330 542 080 14 496
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≥ 50 л, но ≤ 300 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.11 57 076 47 878 10 457
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.12 1 956 1 982 88
Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана бр. 25.92.11 224 957 232 213 731 944 68 379
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≤ 300 л, от алуминий бр. 25.92.12 .. .. ..
Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали # 25.92.13 x x 73 774
Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана кг 25.93.11 626 361 641 535 3 254
Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от мед или алуминий кг 25.93.12 3 383 475 3 398 178 9 290
Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти, от стомана или мед кг 25.93.13 13 084 551 18 081 012 28 504
Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий кг 25.93.14 6 942 825 6 615 805 9 747
Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства # 25.93.15 x x ..
Пружини и ресори от стомана или мед кг 25.93.16 3 416 291 3 671 718 27 552
Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях # 25.93.17 x x 725
Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия за ръчна работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д. кг 25.93.18 - - -
Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д. кг 25.94.11 5 185 185 3 586 746 45 664
Свързващи елементи без резба, от стомана, н.д. кг 25.94.12 598 337 578 401 16 308
Свързващи елементи със или без резба, от мед кг 25.94.13 435 261 .. ..
Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий # 25.99.11 x x 12 587
Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий кг 25.99.12 3 906 303 3 848 108 18 715
Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали # 25.99.21 x x 26 014
Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали хил.лв 25.99.22 x x ..
Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали хил.лв 25.99.23 x x -
Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали хил.лв 25.99.24 x x 3 096
Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани пайети, от неблагородни метали хил.лв 25.99.25 x x ..
Гребни винтове и техните лопатки бр. 25.99.26 - - -
Други изделия от неблагородни метали, н.д. # 25.99.29 x x 479 632
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби бр. 26.11.11 .. .. ..
Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби бр. 26.11.12 .. .. ..
Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци бр. 26.11.21 .. 673 216 691
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях бр. 26.11.22 52 100 65 219 2 361
Електронни интегрални схеми бр. 26.11.30 29 254 323 26 224 775 236 907
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д. # 26.11.40 x x 13 190
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки бр. 26.11.50 8 036 797 1 414 652 5 537
Монтирани печатни платки бр. 26.12.10 59 285 988 36 200 631 91 149
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри бр. 26.12.20 .. .. ..
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти) бр. 26.12.30 1 966 795 1 888 088 1 361
Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни компютри бр. 26.20.11 .. .. ..
Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа бр. 26.20.12 .. .. ..
Настолни компютри бр. 26.20.13 3 814 3 814 3 264
Системи за обработка на информация, цифрови бр. 26.20.14 906 825 3 083
Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство бр. 26.20.15 2 880 2 915 16 439
Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство бр. 26.20.16 966 .. 1 146
Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри бр. 26.20.17 - - -
Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа бр. 26.20.18 .. .. ..
Запаметяващи устройства бр. 26.20.21 - - -
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис кг 26.20.22 - - -
Други системи за обработка на информация, н.д. бр. 26.20.30 .. .. 4 526
Части и принадлежности за компютърна техника хил.лв 26.20.40 x x 5 336
Предаватели с вграден приемник бр. 26.30.11 - - -
Предаватели без вграден приемник бр. 26.30.12 8 446 8 430 27 862
Телевизионни камери бр. 26.30.13 .. .. ..
Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки бр. 26.30.21 - - -
Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи бр. 26.30.22 - - -
Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи) бр. 26.30.23 353 250 288 963 22 181
Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства хил.лв 26.30.30 x x 3 008
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери # 26.30.40 x x 6 686
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати бр. 26.30.50 1 566 385 1 724 031 43 568
Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство бр. 26.40.11 - - -
Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия бр. 26.40.12 - - -
Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ бр. 26.40.20 .. .. ..
Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук бр. 26.40.31 .. .. ..
Магнетофони и други апарати за записване на звук бр. 26.40.32 .. .. ..
Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ бр. 26.40.33 - - -
Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са основно предназначени за компютрите бр. 26.40.34 .. .. ..
Микрофони и техните стойки бр. 26.40.41 - - -
Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон бр. 26.40.42 115 235 .. ..
Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука бр. 26.40.43 .. .. 4 054
Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д. бр. 26.40.44 - - -
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ # 26.40.51 x x 1 207
Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели хил.лв 26.40.52 x x ..
Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор бр. 26.40.60 .. .. ..
Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация бр. 26.51.11 - - -
Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика бр. 26.51.12 - - -
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление бр. 26.51.20 40 635 42 924 10 461
Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма бр. 26.51.31 - - -
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане бр. 26.51.32 - - -
Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д. бр. 26.51.33 24 012 24 975 707
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения бр. 26.51.41 - - -
Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи бр. 26.51.42 - - -
Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство бр. 26.51.43 .. .. 455
Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника бр. 26.51.44 .. .. ..
Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д. бр. 26.51.45 1 417 2 943 ..
Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри бр. 26.51.51 .. .. ..
Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове бр. 26.51.52 .. .. 22 574
Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д. бр. 26.51.53 253 017 254 079 26 064
Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи бр. 26.51.61 - - -
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите бр. 26.51.62 - - -
Броячи за газове, течности или електричество бр. 26.51.63 427 875 328 849 26 515
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри бр. 26.51.64 .. .. ..
Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични бр. 26.51.65 .. .. ..
Уреди и машини за измерване или проверка, н.д. # 26.51.66 x x 5 975
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка бр. 26.51.70 556 305 510 600 43 241
Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление хил.лв 26.51.81 x x 4 765
Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка) хил.лв 26.51.82 x x 13 697
Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи хил.лв 26.51.83 x x -
Части и принадлежности за броячи хил.лв 26.51.84 x x ..
Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и машини за измерване или проверка, н.д. хил.лв 26.51.85 x x 33 427
Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите хил.лв 26.51.86 x x ..
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали бр. 26.52.11 - - -
Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри бр. 26.52.12 - - -
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства бр. 26.52.13 - - -
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници бр. 26.52.14 - - -
Часовникови механизми, комплектувани и сглобени бр. 26.52.21 - - -
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях хил.лв 26.52.22 x x -
Други части за часовници хил.лв 26.52.23 x x -
Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател бр. 26.52.24 213 765 213 743 1 194
Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания # 26.60.11 x x ..
Електромедицински диагностични апарати бр. 26.60.12 .. .. ..
Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 26.60.13 .. .. ..
Сърдечни стимулатори; слухови апарати # 26.60.14 x x -
Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване бр. 26.70.11 .. .. ..
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография бр. 26.70.12 - - -
Цифрови фотоапарати бр. 26.70.13 - - -
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати бр. 26.70.14 - - -
Кинокамери бр. 26.70.15 - - -
Кинопрожекционни апарати бр. 26.70.16 - - -
Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника # 26.70.19 x x ..
Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване # 26.70.21 x x 55 295
Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи бр. 26.70.22 .. .. 5 253
Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д. бр. 26.70.23 .. .. 55 225
Оптични контролно-измервателни уреди бр. 26.70.24 .. .. ..
Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия хил.лв 26.70.25 x x 1 637
Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д. хил.лв 26.70.26 x x ..
Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани кг 26.80.11 - - -
Оптични носители, незаписани кг 26.80.12 .. .. ..
Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани кг 26.80.13 - - -
Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани кг 26.80.14 74 505 74 800 3 230
Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток бр. 27.11.10 1 136 615 .. 18 002
Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт бр. 27.11.21 - .. ..
Двигатели за променлив ток, еднофазни бр. 27.11.22 12 439 11 301 1 568
Двигатели за променлив ток с мощност ≤ 750 Вт, многофазни бр. 27.11.23 20 133 16 451 2 842
Двигатели за променлив ток с мощност > 750 Вт, но ≤ 75 кВт, многофазни бр. 27.11.24 76 180 70 332 21 845
Двигатели за променлив ток с мощност > 75 кВт, многофазни бр. 27.11.25 - - -
Генератори за променлив ток (алтернатори) бр. 27.11.26 - - -
Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия бр. 27.11.31 .. .. ..
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели бр. 27.11.32 .. - -
Електрически трансформатори с течен диелектрик бр. 27.11.41 5 778 5 528 88 340
Други електрически трансформатори с мощност ≤ 16 кВА бр. 27.11.42 1 499 538 1 402 683 11 549
Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА бр. 27.11.43 22 768 22 716 16 152
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори бр. 27.11.50 .. 4 422 187 42 031
Части за електрически двигатели и генератори хил.лв 27.11.61 x x 28 192
Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели # 27.11.62 x x 47 203
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение >1 000 В бр. 27.12.10 619 750 619 813 43 119
Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.21 .. .. ..
Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.22 55 153 823 55 860 721 ..
Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.23 .. 58 887 3 699
Релета за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.24 255 596 882 935 39 203
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.31 .. .. 348 256
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1 000 В бр. 27.12.32 10 860 11 722 25 479
Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия # 27.12.40 x x 199 442
Първични акумулаторни елементи и батерии бр. 27.20.11 .. .. ..
Части за първични акумулаторни елементи и батерии хил.лв 27.20.12 x x -
Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели бр. 27.20.21 .. .. 209 466
Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели бр. елементи 27.20.22 427 889 423 859 92 412
Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори бр. 27.20.23 .. .. ..
Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори хил.лв 27.20.24 x x 20 213
Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна кг 27.31.11 .. - -
Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които не са изолирани поотделно кг 27.31.12 - - -
Проводници за намотки кг 27.32.11 .. .. ..
Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници кг 27.32.12 383 391 189 344 ..
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение ≤ 1 000 В кг 27.32.13 26 190 359 25 444 711 168 609
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1 000 В кг 27.32.14 .. .. ..
Прекъсвачи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.11 .. .. 34 368
Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.12 .. .. ..
Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В, н.д. бр. 27.33.13 108 321 538 76 032 492 73 249
Изолационни части от пластмаси кг 27.33.14 38 383 39 820 563
Изделия, наречени "капсуловани фарове и прожектори" бр. 27.40.11 .. .. ..
Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 27.40.12 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 Вт и напрежение > 100 В, н.д. бр. 27.40.13 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д. бр. 27.40.14 .. .. ..
Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи бр. 27.40.15 .. .. ..
Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например батерии, акумулатори, магнети) бр. 27.40.21 .. - -
Електрически нощни и настолни лампи и лампиони бр. 27.40.22 140 954 129 713 3 852
Неелектрически осветители бр. 27.40.23 - - -
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия бр. 27.40.24 .. .. 14 168
Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или стена бр. 27.40.25 514 893 499 601 6 733
Други осветители # 27.40.30 x x 50 655
Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни хил.лв 27.40.41 x x ..
Части за осветители хил.лв 27.40.42 x x 4 831
Хладилници и замразители, за домакинска употреба бр. 27.51.11 .. .. ..
Съдомиялни машини за домакинска употреба бр. 27.51.12 - - -
Перални и сушилни машини, за домакинска употреба бр. 27.51.13 - - -
Електрически одеяла бр. 27.51.14 .. .. ..
Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба бр. 27.51.15 .. .. ..
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател # 27.51.21 x x ..
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател бр. 27.51.22 - - -
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии бр. 27.51.23 .. .. ..
Други битови електронагревателни уреди бр. 27.51.24 .. .. ..
Електрически бойлери и бързовари бр. 27.51.25 1 087 716 1 076 257 151 124
Електрически апарати за затопляне на помещения и на почвата или за подобни приложения бр. 27.51.26 194 914 189 839 15 919
Микровълнови фурни бр. 27.51.27 - - -
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на хранителни продукти); грилове и скари бр. 27.51.28 190 212 191 048 7 613
Реотани кг 27.51.29 .. .. ..
Части за битови електроуреди хил.лв 27.51.30 x x 28 406
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед бр. 27.52.11 .. .. 7 408
Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива бр. 27.52.12 184 414 170 733 54 152
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана бр. 27.52.13 .. .. ..
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване бр. 27.52.14 .. .. 4 950
Части за неелектрически битови уреди хил.лв 27.52.20 x x 3 339
Електрически машини и апарати със специфична функция хил.лв 27.90.11 x x 6 080
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби кг 27.90.12 286 459 .. 2 369
Графитни електроди и други изделия от графит или друг въглерод, за електрическо приложение кг 27.90.13 .. .. ..
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация кг 27.90.20 397 000 385 875 25 693
Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика бр. 27.90.31 .. .. 10 052
Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика хил.лв 27.90.32 x x -
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д. хил.лв 27.90.33 x x 17 480
Инвертори, изправители и статични преобразуватели # 27.90.41 x x 108 800
Горивни клетки хил.лв 27.90.42 x x -
Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1 000 В бр. 27.90.43 - - -
Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и съединители кг 27.90.44 1 560 033 1 093 079 28 260
Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали # 27.90.45 x x 2 295
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 квар (силнотокови кондензатори) бр. 27.90.51 .. .. ..
Други постоянни електрически кондензатори бр. 27.90.52 .. .. ..
Променливи или настройващи електрически кондензатори бр. 27.90.53 .. .. ..
Незагряващи електрически резистори бр. 27.90.60 .. .. ..
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища # 27.90.70 x x 4 858
Части за електрически кондензатори хил.лв 27.90.81 x x -
Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри хил.лв 27.90.82 x x -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови бр. 28.11.11 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални двигатели с искрово запалване бр. 28.11.12 - - -
Дизелови двигатели, без автомобилните бр. 28.11.13 .. - -
Парни турбини кВт 28.11.21 - - -
Хидравлични турбини и колела кВт 28.11.22 .. .. ..
Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите кВт 28.11.23 - - -
Ветрогенератори бр. 28.11.24 - - -
Части за парни турбини хил.лв 28.11.31 x x ..
Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите) хил.лв 28.11.32 x x ..
Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите хил.лв 28.11.33 x x -
Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели хил.лв 28.11.41 x x 12 582
Части за дизелови двигатели хил.лв 28.11.42 x x 5 766
Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри) бр. 28.12.11 816 807 815 417 228 119
Ротационни хидравлични и пневматични двигатели бр. 28.12.12 .. .. ..
Маслено-хидравлични помпи бр. 28.12.13 .. .. ..
Хидравлични и пневматични вентили кг 28.12.14 .. .. ..
Хидравлични агрегати бр. 28.12.15 .. .. 2 910
Хидравлични системи бр. 28.12.16 10 269 10 244 5 132
Части за хидравлични и пневматични двигатели хил.лв 28.12.20 x x 56 442
Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи бр. 28.13.11 .. .. 845
Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото бр. 28.13.12 .. .. ..
Други обемни ротационни помпи за течности бр. 28.13.13 .. .. ..
Други центробежни помпи за течности; други помпи бр. 28.13.14 .. .. 5 060
Вакуумпомпи бр. 28.13.21 .. .. ..
Въздушни помпи, ръчни или крачни бр. 28.13.22 - - -
Компресори за хладилно оборудване бр. 28.13.23 - - -
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят бр. 28.13.24 - - -
Турбокомпресори бр. 28.13.25 - - -
Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане бр. 28.13.26 - - -
Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови бр. 28.13.27 - - -
Други компресори бр. 28.13.28 .. .. ..
Части за помпи и елеватори за течности хил.лв 28.13.31 x x 13 154
Части за въздушни или вакуум помпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители хил.лв 28.13.32 x x 23 296
Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани кг 28.14.11 .. 488 985 7 860
Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление кг 28.14.12 .. .. ..
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове кг 28.14.13 21 614 774 32 685 645 72 793
Части за арматурни изделия хил.лв 28.14.20 x x 26 038
Сачмени, ролкови или иглени лагери кг 28.15.10 .. .. ..
Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана кг 28.15.21 .. .. ..
Трансмисионни валове и колена кг 28.15.22 .. .. 1 118
Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки кг 28.15.23 .. .. ..
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори кг 28.15.24 1 093 422 636 985 10 595
Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки) кг 28.15.25 - - -
Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители) кг 28.15.26 159 379 147 103 1 447
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери # 28.15.31 x x ..
Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана хил.лв 28.15.32 x x ..
Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д. хил.лв 28.15.39 x x 19 602
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства бр. 28.21.11 5 409 4 985 6 239
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити) # 28.21.12 x x ..
Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби # 28.21.13 x x 12 657
Части за пещи и горелки хил.лв 28.21.14 x x 18 974
Полиспасти бр. 28.22.11 16 445 15 589 59 749
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани бр. 28.22.12 - - -
Крикове; подемни крикове за превозни средства бр. 28.22.13 .. .. 2 237
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове бр. 28.22.14 .. 9 865 21 247
Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите бр. 28.22.15 1 602 1 465 17 365
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки бр. 28.22.16 1 803 1 955 26 803
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или материали бр. 28.22.17 586 586 7 655
Други подемно-транспортни машини бр. 28.22.18 442 375 5 790
Части за подемно-транспортни машини (без кранове) хил.лв 28.22.19 x x 95 163
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки кг 28.22.20 .. .. ..
Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство бр. 28.23.10 752 894 584 904 129 933
Офис техника бр. 28.23.21 .. .. ..
Части и принадлежности за офис техника, без компютърната хил.лв 28.23.22 x x 175 852
Преносими инструменти с вграден електрически двигател бр. 28.24.11 .. .. ..
Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател бр. 28.24.12 .. .. ..
Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател хил.лв 28.24.21 x x 7 480
Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател хил.лв 28.24.22 x x -
Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове бр. 28.25.11 4 110 4 110 4 536
Апарати за климатизиране на въздух бр. 28.25.12 11 268 10 661 56 396
Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за охлаждане или замразяване; термопомпи бр. 28.25.13 5 997 14 764 22 345
Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д. бр. 28.25.14 16 097 16 091 6 408
Промишлени вентилатори бр. 28.25.20 5 979 5 646 5 980
Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване # 28.25.30 x x 81 903
Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация бр. 28.29.11 117 113 742
Апарати за филтриране или пречистване на течности бр. 28.29.12 .. .. 8 976
Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене бр. 28.29.13 .. .. ..
Машини и устройства за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове бр. 28.29.21 1 921 1 947 58 184
Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели бр. 28.29.22 .. .. 7 590
Металопластични и механични уплътнители кг 28.29.23 .. .. ..
Везни с автоматично действие, дозатори бр. 28.29.31 229 232 2 383
Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни бр. 28.29.32 - - -
Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване # 28.29.39 x x 9 281
Центрофуги, н.д. бр. 28.29.41 - - -
Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло бр. 28.29.42 - - -
Автоматични машини за продажба на стоки бр. 28.29.43 .. .. 10 005
Промишлени съдомиялни бр. 28.29.50 .. .. ..
Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата бр. 28.29.60 277 277 4 727
Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване бр. 28.29.70 .. .. 1 454
Части за въздушни или водни газгенератори хил.лв 28.29.81 x x ..
Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове хил.лв 28.29.82 x x 1 120
Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове # 28.29.83 x x 4 835
Неелектрически части за машини, н.д. хил.лв 28.29.84 x x 11 314
Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане хил.лв 28.29.85 x x 24 146
Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване хил.лв 28.29.86 x x ..
Зеленчуково-градинарски трактори бр. 28.30.10 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя ≤ 37 кВт бр. 28.30.21 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт, но ≤ 59 кВт бр. 28.30.22 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт бр. 28.30.23 - - -
Плугове бр. 28.30.31 201 217 1 729
Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене бр. 28.30.32 956 815 9 398
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини бр. 28.30.33 - .. ..
Разпръсквачки на торове бр. 28.30.34 41 34 301
Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки бр. 28.30.39 940 830 6 299
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки) бр. 28.30.40 .. .. ..
Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д. бр. 28.30.51 .. .. ..
Други машини и устройства за сенокос бр. 28.30.52 .. .. ..
Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки) бр. 28.30.53 - - -
Машини за събиране на корени или грудки бр. 28.30.54 - - -
Други машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба бр. 28.30.59 319 408 6 794
Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели бр. 28.30.60 93 90 1 017
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селското стопанство бр. 28.30.70 .. .. ..
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или сухи бобови растения бр. 28.30.81 .. .. ..
Доилни машини бр. 28.30.82 .. .. ..
Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните бр. 28.30.83 .. .. ..
Инкубатори и брудери за птицевъдството бр. 28.30.84 - - -
Други машини и апарати за птицевъдството бр. 28.30.85 23 23 681
Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д. бр. 28.30.86 195 193 ..
Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д. хил.лв 28.30.91 x x 9 846
Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация хил.лв 28.30.92 x x 5 411
Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство хил.лв 28.30.93 x x 844
Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д. хил.лв 28.30.94 x x -
Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане бр. 28.41.11 45 39 3 040
Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал бр. 28.41.12 59 61 12 427
Стругове, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.21 959 965 59 538
Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.22 83 83 15 431
Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал бр. 28.41.23 70 70 947
Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и други металорежещи машини бр. 28.41.24 348 408 7 043
Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал бр. 28.41.31 78 78 6 010
Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал бр. 28.41.32 .. .. ..
Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични и други преси за обработка на метал бр. 28.41.33 .. .. ..
Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал бр. 28.41.34 .. .. ..
Части и принадлежности за машини за обработка на метал хил.лв 28.41.40 x x 17 356
Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло бр. 28.49.11 1 797 1 675 11 219
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза # 28.49.12 x x 22 677
Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на метални листове бр. 28.49.13 53 53 4 968
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави кг 28.49.21 84 118 84 211 5 410
Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини кг 28.49.22 .. .. 1 881
Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини кг 28.49.23 - - -
Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали хил.лв 28.49.24 x x 15 099
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за валцуване на метали бр. 28.91.11 .. .. ..
Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за валцуване на метали # 28.91.12 x x 8 474
Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи бр. 28.92.11 .. .. ..
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване бр. 28.92.12 .. .. ..
Самоходни булдозери бр. 28.92.21 - - -
Самоходни грейдери и скрепери бр. 28.92.22 - - -
Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци бр. 28.92.23 - - -
Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата) бр. 28.92.24 - - -
Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа бр. 28.92.25 - - -
Други самоходни машини за земни работи бр. 28.92.26 - - -
Ножове за булдозери кг 28.92.27 - - -
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа бр. 28.92.28 .. .. ..
Несамоходни машини за земни работи бр. 28.92.30 .. .. ..
Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми бр. 28.92.40 31 31 1 754
Верижни трактори бр. 28.92.50 - - -
Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове хил.лв 28.92.61 x x 189 325
Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали хил.лв 28.92.62 x x 6 537
Млекарски центрофуги бр. 28.93.11 - - -
Млекопреработващи машини и апарати бр. 28.93.12 1 069 1 069 26 309
Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения, н.д. бр. 28.93.13 .. 121 973
Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки бр. 28.93.14 15 546 15 422 55 430
Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти бр. 28.93.15 4 661 4 659 11 216
Сушилни за селскостопански продукти бр. 28.93.16 .. .. ..
Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини) бр. 28.93.17 5 094 5 371 47 466
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д. бр. 28.93.18 167 166 13 768
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения бр. 28.93.20 .. .. 684
Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки хил.лв 28.93.31 x x ..
Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни хил.лв 28.93.32 x x 30 448
Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн хил.лв 28.93.33 x x ..
Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения хил.лв 28.93.34 x x ..
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.11 .. .. ..
Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.12 - - -
Тъкачни станове бр. 28.94.13 - - -
Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини бр. 28.94.14 98 65 943
Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали # 28.94.15 x x -
Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство или довършване на филц # 28.94.21 x x ..
Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране бр. 28.94.22 - - -
Изстисквачки за пране бр. 28.94.23 - - -
Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба бр. 28.94.24 .. .. ..
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини) бр. 28.94.30 - - -
Шевни машини за домакинска употреба бр. 28.94.40 - - -
Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини # 28.94.51 x x 138
Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия # 28.94.52 x x ..
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях бр. 28.95.11 19 19 2 265
Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 28.95.12 x x 2 100
Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях бр. 28.96.10 633 624 20 252
Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях хил.лв 28.96.20 x x 6 144
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за зашиване на листове бр. 28.99.11 .. .. 896
Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли бр. 28.99.12 322 .. ..
Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.13 - - -
Други печатарски машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.14 26 .. 1 703
Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран бр. 28.99.20 .. .. ..
Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д. бр. 28.99.31 28 28 1 134
Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение хил.лв 28.99.32 x x ..
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д. # 28.99.39 x x 42 788
Части за печатарски и книговезни машини хил.лв 28.99.40 x x ..
Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран хил.лв 28.99.51 x x ..
Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 28.99.52 x x 48 400
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.11 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.12 - - -
Дизелови двигатели за моторни превозни средства бр. 29.10.13 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 см3, нови бр. 29.10.21 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 см3, нови бр. 29.10.22 - - -
Леки автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.23 - - -
Други леки автомобили, нови бр. 29.10.24 .. .. ..
Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача) бр. 29.10.30 - - -
Товарни автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.41 - - -
Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови бр. 29.10.42 - - -
Пътни влекачи за полуремаркета бр. 29.10.43 - - -
Шасита, оборудвани с техния двигател бр. 29.10.44 - - -
Автокранове бр. 29.10.51 - - -
Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни автомобили, с двигател бр. 29.10.52 - - -
Други специални автомобили бр. 29.10.59 - .. ..
Купета и каросерии за автомобили бр. 29.20.10 86 86 ..
Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране (карго контейнери) бр. 29.20.21 1 482 1 485 7 135
Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана бр. 29.20.22 .. .. ..
Други ремаркета и полуремаркета бр. 29.20.23 679 697 7 654
Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства # 29.20.30 x x 7 525
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства кг 29.31.10 44 337 947 19 952 242 625 379
Cвещи за запалване; магнети; динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване # 29.31.21 x x ..
Cтартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства кг 29.31.22 496 661 512 988 10 479
Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети # 29.31.23 x x ..
Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети хил.лв 29.31.30 x x 709 270
Седалки за автомобили бр. 29.32.10 .. .. ..
Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили # 29.32.20 x x 44 629
Други части и принадлежности за автомобили, н.д. # 29.32.30 x x 288 846
Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на пътници; фериботи ПБТ 30.11.21 - - -
Танкери за нефт, нефтопродукти, химични продукти, втечнени газове ПБТ 30.11.22 .. .. ..
Хладилни кораби, без танкерите ПБТ 30.11.23 - - -
Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари ПБТ 30.11.24 - - -
Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова ПБТ 30.11.31 - - -
Влекачи и тласкачи ПБТ 30.11.32 .. .. ..
Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби ПБТ 30.11.33 .. .. ..
Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море # 30.11.40 x x -
Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)
бр. 30.11.50 .. .. ..
Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.91 x x ..
Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.92 x x 4 428
Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател бр. 30.12.11 - - -
Надуваеми лодки бр. 30.12.12 - - -
Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута бр. 30.12.19 220 220 1 162
Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа бр. 30.20.11 - - -
Дизелелектрически локомотиви бр. 30.20.12 - - -
Други локомотиви; тендери бр. 30.20.13 .. .. ..
Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.20 - - -
Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.31 - - -
Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път бр. 30.20.32 - - -
Товарни вагони за релсов път бр. 30.20.33 485 485 ..
Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление # 30.20.40 x x 51 475
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 30.20.91 x x 78 234
Авиационни двигатели с искрово запалване бр. 30.30.11 - - -
Турбореактивни и турбовитлови двигатели бр. 30.30.12 - - -
Реактивни двигатели, без турбореактивните бр. 30.30.13 - - -
Наземни авиотренажори и части за тях хил.лв 30.30.14 x x ..
Части за авиационни двигатели с искрово запалване хил.лв 30.30.15 x x -
Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели хил.лв 30.30.16 x x -
Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства бр. 30.30.20 - .. ..
Хеликоптери бр. 30.30.31 .. .. ..
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2 000 кг бр. 30.30.32 - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2 000 кг, но ≤ 15 000 кг бр. 30.30.33 - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг бр. 30.30.34 - - -
Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване кг 30.30.40 - - -
Други части за въздухоплавателни и космически средства хил.лв 30.30.50 x x ..
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели хил.лв 30.30.60 x x -
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем ≤ 50 см3 бр. 30.91.11 - - -
Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см3 бр. 30.91.12 - - -
Други мотоциклети; кошове бр. 30.91.13 .. .. ..
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове хил.лв 30.91.20 x x -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем ≤ 1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.31 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем >1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.32 - - -
Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател бр. 30.92.10 738 611 775 735 307 834
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности бр. 30.92.20 .. .. ..
Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди # 30.92.30 x x 41 104
Бебешки и детски колички и части за тях # 30.92.40 x x ..
Други превозни средства, н.д. бр. 30.99.10 .. .. ..
Мебели за сядане с рамки от метал бр. 31.00.11 1 905 312 1 902 368 56 872
Мебели за сядане с рамки от дървесина бр. 31.00.12 1 694 556 1 696 786 132 488
Други мебели за сядане бр. 31.00.13 .. .. ..
Части за мебели за сядане хил.лв 31.00.14 x x 186 350
Части за мебели (без части за мебели за сядане) хил.лв 31.00.20 x x 44 927
Офис мебели от метал бр. 31.01.11 127 246 126 240 10 807
Офис мебели от дървесина бр. 31.01.12 231 760 219 393 44 958
Търговски мебели от дървесина бр. 31.01.13 147 924 150 857 54 097
Кухненски мебели бр. 31.02.10 359 213 262 151 56 795
Пружини за легла и поставки за матраци бр. 31.03.11 810 154 .. 19 181
Матраци и дюшеци, без поставки за матраци бр. 31.03.12 995 872 949 093 88 629
Други мебели от метал кг 31.09.11 9 581 021 10 350 265 55 034
Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни бр. 31.09.12 2 335 240 1 826 736 275 692
Други мебели от дървесина бр. 31.09.13 717 373 635 974 87 087
Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук) бр. 31.09.14 158 549 157 041 18 674
Монети кг 32.11.10 .. .. ..
Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани хил.лв 32.12.11 x x -
Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни хил.лв 32.12.12 x x -
Бижутерийни и златарски изделия и техните части хил.лв 32.12.13 x x 12 782
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни хил.лв 32.12.14 x x ..
Бижута имитация кг 32.13.10 .. .. 848
Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти бр. 32.20.11 - - -
Други струнни музикални инструменти бр. 32.20.12 .. .. ..
Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови музикални инструменти бр. 32.20.13 - - -
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин бр. 32.20.14 .. .. ..
Други музикални инструменти бр. 32.20.15 .. .. ..
Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти хил.лв 32.20.16 x x -
Части и принадлежности за музикални инструменти хил.лв 32.20.20 x x ..
Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки за лед и ролкови кънки; части за тях # 32.30.11 x x ..
Обувки за ски и сноуборд чф. 32.30.12 - - -
Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове хил.лв 32.30.13 x x ..
Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика хил.лв 32.30.14 x x 15 657
Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни # 32.30.15 x x 101 627
Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д. хил.лв 32.30.16 x x 3 752
Кукли с човешки образ бр. 32.40.11 .. .. ..
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека бр. 32.40.12 .. .. ..
Части и принадлежности за кукли с човешки образ хил.лв 32.40.13 x x -
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране хил.лв 32.40.20 x x ..
Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли бр. 32.40.31 - - -
Пъзели (картинни мозайки) бр. 32.40.32 .. .. ..
Други игри и играчки, н.д. # 32.40.39 x x ..
Карти за игра кг 32.40.41 .. .. ..
Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други игри # 32.40.42 x x ..
Инструменти и апарати за зъболечение бр. 32.50.11 628 388 621 439 3 035
Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори бр. 32.50.12 .. .. 389
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.д. бр. 32.50.13 35 430 441 22 432 031 182 798
Апарати за терапия; дихателни апарати бр. 32.50.21 .. .. ..
Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни протези; други артикули и апарати за протези, н.д. # 32.50.22 x x 21 396
Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия хил.лв 32.50.23 x x 5 314
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях бр. 32.50.30 14 093 14 139 3 807
Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали бр. 32.50.41 52 216 47 584 814
Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия # 32.50.42 x x ..
Рамки за очила и подобни изделия бр. 32.50.43 .. .. ..
Части за рамки за очила и подобни изделия хил.лв 32.50.44 x x -
Други медицински и хирургически продукти # 32.50.50 x x 895
Метли и четки за домакинството бр. 32.91.11 3 095 657 3 054 481 3 217
Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за козметични цели бр. 32.91.12 4 757 797 4 703 414 1 592
Други четки, н.д. бр. 32.91.19 4 592 348 4 480 276 6 880
Предпазни каски и други защитни средства # 32.99.11 x x ..
Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи бр. 32.99.12 .. .. ..
Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки бр. 32.99.13 - - -
Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях # 32.99.14 x x -
Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди # 32.99.15 x x ..
Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат бр. 32.99.16 .. .. 346
Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия бр. 32.99.21 147 192 163 920 18 329
Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия хил.лв 32.99.22 x x ..
Копчета, секретни копчета и техните части; ципове хил.лв 32.99.23 x x 3 153
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове # 32.99.24 x x -
Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали кг 32.99.30 - - -
Запалки и устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части # 32.99.41 x x ..
Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали # 32.99.42 x x ..
Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание ≤ 300 см3 бр. 32.99.43 - - -
Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти хил.лв 32.99.51 x x 5 278
Тоалетни пулверизатори и техните части и глави кг 32.99.52 - - -
Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране кг 32.99.53 72 130 72 530 1 593
Свещи, вощеници и подобни изделия кг 32.99.54 1 243 932 1 258 405 6 935
Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове хил.лв 32.99.55 x x ..
Други разнородни изделия, н.д. # 32.99.59 x x 6 773
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал хил.лв 33.11.12 x x 5 323
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 33.11.13 x x 21 500
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия хил.лв 33.11.19 x x 1 873
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни хил.лв 33.12.11 x x 147 777
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия хил.лв 33.12.12 x x 24 385
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки хил.лв 33.12.14 x x 3 052
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини хил.лв 33.12.15 x x 22 792
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване хил.лв 33.12.18 x x 16 884
Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.12.19 x x 20 314
Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.12.21 x x 4 680
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал хил.лв 33.12.22 x x 5 571
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.12.23 x x 25 354
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителство хил.лв 33.12.24 x x 32 729
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.12.25 x x 8 018
Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.12.26 x x 1 511
Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.12.27 x x 2 638
Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук хил.лв 33.12.28 x x 2 542
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.12.29 x x 82 412
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация хил.лв 33.13.11 x x 20 718
Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати хил.лв 33.13.12 x x 39 542
Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника хил.лв 33.13.13 x x -
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.13.19 x x 8 474
Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия хил.лв 33.14.11 x x 26 154
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения хил.лв 33.14.19 x x 17 130
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове хил.лв 33.15.10 x x 253 766
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства хил.лв 33.16.10 x x 207 091
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 33.17.11 x x ..
Услуги по ремонт на друго оборудване хил.лв 33.19.10 x x 2 623
Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал хил.лв 33.20.11 x x 2 854
Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната хил.лв 33.20.21 x x ..
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.20.29 x x 44 493
Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.20.31 x x 2 228
Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал хил.лв 33.20.32 x x 822
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.20.33 x x ..
Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството хил.лв 33.20.34 x x ..
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.20.35 x x 5 156
Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.20.36 x x 704
Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.20.37 x x ..
Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук хил.лв 33.20.38 x x -
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.20.39 x x 34 638
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди хил.лв 33.20.41 x x -
Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.20.42 x x 30 757
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения хил.лв 33.20.50 x x 22 722
Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси хил.лв 33.20.60 x x 23 139
Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д. хил.лв 33.20.70 x x ..

-  - няма случай
..  - конфиденциални данни
х  - поради естеството на данните не може да има случай
# - продуктова подкатегория образувана от кодове по ПРОДПРОМ с различни измерителни единици
За продукти от клас 10.51 по КИД-2008 "Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед" данни се събират и предоставят от МЗХГ
17.02.2020
ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ ПО НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРОДУКЦИЯ (ПРОДПРОМ) - Производство в количество, продажби - общо в количество и стойност, продажби на вътрешния пазар в количество и стойност, стойност на ишлеме
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Боряна Настанлиева

Длъжност

Главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2,София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 267

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване05 декември 2018 г.
Дата на публикуване05 декември 2018 г.
Дата на последно актуализиране05 декември 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването осигурява данни за произведените и продадените промишлени изделия, както и за извършените промишлени услуги в съответствие с изискванията на Регламент на Съвета № 3924/91.

Показатели: производство общо (в количество), производство на ишлеме в количество, продажби общо в количество и стойност, продажби на вътрешния пазар в количество и стойност, стойност на ишлеме - общо и за чуждестранни клиенти.

Годишни данни:

· на ниво продукт по Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ) - общо за страната;

· агрегирани данни по продуктови подкатегори на Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015) - общо за страната.

Използвани класификации

· Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ), която е пряко приложение на PRODCOM List - Номенклатура на промишлените продукти на ЕС. Актуализира се всяка година, съгласно промените в PRODCOM List. ПРОДПРОМ представлява дезагрегация на продуктовите категории и продуктовите подкатегории в КПИД-2008 до продуктови позиции, които могат да бъдат измерени в натурално изражение.

· Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015).

Обхват

Предприятия от нефинансовия сектор, произвеждащи промишлени продукти и/или извършващи промишлени услуги.

Понятия и дефиниции

Основни показатели:

· производство общо в количество - включва цялата действително произведена промишлена продукция през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот; спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя);

· производство на ишлеме в количество - включва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя;

· продажби общо в количество - включва цялото количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби общо в стойност - включва нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи. При производство на ишлеме продажбите в стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби на вътрешния пазар в количество - включва цялото количество продадена собствена промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производството на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби на вътрешния пазар в стойност - включва нетния размер на приходите от продажба на вътрешния пазар на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи. При производството на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· стойност на ишлеме - общо - включва стойността, получена за извършената промишлена услуга в хил. лв., без ДДС и акцизи;

· стойност на ишлеме за чуждестранни клиенти - включва стойността, получена за извършената промишлена услуга в хил. лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.

Статистическа единица

Eдиница на наблюдението е предприятието.

Предприятието е най-малката организационна единица, извършваща една или няколко промишлени дейности на едно или повече места.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е извадково и целевата съвкупност се състои от предприятията от нефинансовия сектор, произвеждащи поне един промишлен продукт (изделие или услуга) от ПРОДПРОМ.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за промишлени изделия, произведени на територията на страната и за извършени промишлени услуги от нефинансовите предприятия.

Времеви обхват

2001-2017година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

· Натурална измерителна единица съгласно ПРОДПРОМ;

· Хиляди левове (за показателите в стойност).

Отчетен период

Календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

• Закон за статистиката;

• Национална статистическа програма.

Европейски регламенти:

• Регламент № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно основаване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността;

• Регламент № 347/2003 на Комисията от 30 декември 2002 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2003 г.;

• Регламент № 210/2004 на Комисията от 23 декември 2003 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2004 г.;

• Регламент № 912/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагане на Регламент № 3924/91 на Съвета относно основаване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността;

• Регламент № 317/2006 на Комисията от 22 декември 2005 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2005 г.;

• Регламент № 294/2007 на Комисията от 20 февруари 2007 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2006 г.;

• Регламент № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. за изменение на някои регламенти на ЕО относно специфични статистически области, прилагащи статистическата класификация на икономическите дейности NACE Revision 2;

• Регламент № 1165/2007 на Комисията от 03 септември 2007 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2007 г.;

• Регламент № 36/2009 на Комисията от 11 юли 2008 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2008 г.;

• Регламент № 163/2010 на Комисията от 09 февруари 2010 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2009 г;

• Регламент № 860/2010 на Комисията от 10 септември 2010 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2010 г.;

• Регламент № 830/2011 на Комисията от 27 юли 2011 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2011 г.;

• Регламент № 907/2012 на Комисията от 20 август 2012 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2012 г.;

• Регламент (ЕС) № 936/2013 на Комисията от 12 септември 2013 за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) №3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2013 г.;

• Регламент (ЕС) № 842/2014 на Комисията от 4 юли 2014 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2014 година.

• Регламент (ЕС) № 1711/2015 на Комисията от 17 септември 2015 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2015 година.

• Регламент (ЕС) № 1872/2016 на Комисията от 6 октомври 2016 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2016 година.

• Регламент на (ЕС) № 2119/2017 Комисията от 22 ноември 2017 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2017 година.

Споделяне на данни

Данните от ПРОДПРОМ изследването се изпращат в Евростат в рамките на регламентирания шестмесечен срок след отчетната година в необходимия технически формат. Същите се използват за попълване на международни въпросници (UN, FAO, IFA, ICSG, ITTO, WBMS, ICAC, TCQ, Wood Energy Enquiry, Eurostat MFA Questionnaire).

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са първичните данни на предприятията. Националните правила определят като конфиденциална статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три предприятия или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на едно предприятие е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно срока посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните, агрегирани по продуктови подкатегории на КПИД-2015 се публикуват на интернет сайта на НСИ. Детайлна информация за всички показатели и продуктови позиции по ПРОДПРОМ е достъпна за предоставяне при поискване. Потребителите са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно, актуализация при ревизия на данните.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Предварителни данни в табличен вид към прессъобщение по Годишна бизнес статистика.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Районите, областите и общините в Република България.

Онлайн база данни

 Данните по ПРОДПРОМ за последната отчетна година агрегирани по продуктови подкатегории на КПИД-2015 се публикуват на интернет сайта на НСИ, рубрика Бизнес статистика, Годишна бизнес статистика, Други годишни данни - Промишлени продукти в натурално изражение - Производство и продажби в количество и стойност: http://www.nsi.bg/bg/node/1227. Данните от 2008 г. са достъпни в онлайн системата „Инфостат“: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=743

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по договори, споразумения и индивидуални потребителски заявки.

Методологични документи

Методологични бележки на наблюдението. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/IND_PRODPROM_Methodology.pdf

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Извършват се различни видове аритметически и логически контроли на микро и макро ниво; правят се сравнения с историческите данни, с данните за износа и с резултатите от други изследвания в НСИ.

Оценка на качеството

Евростат извършва валидация на данните и прилага допълнителен контрол на ниво ЕС.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните по ПРОДПРОМ са:

· Евростат и различни международни организации;

· Държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения и договори;

· Научни институти, университети, икономически анализатори, студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено изследване на удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

В съответствие с Регламент на Съвета № 3924/91 е осигурена необходимата пълнота на данните по всички показатели.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е извадково. Прилаганият метод включва изчерпателно всички предприятия от нефинансовия сектор, произвеждащи промишлени продукти и извършващи промишлени услуги, при определен стойностен праг (нетен размер на приходи от продажби на промишлена продукция и промишлени услуги). Моделът на извадката осигурява 90% обхват от продажбите на промишлена продукция на национално ниво за всеки клас по КИД-2008.

Извадкови грешки

Извадкови грешки липсват. Прилаганият извадков метод е т. нар. „cut-off”, при който се определя минималния размер на показателя, по който се формира извадката и се включват изчерпателно всички единици със стойността на показателя, равна или надвишаваща минималния.

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки са сведени до минимум, чрез механизъм на верификация на подадените данни; ревизия; осигуряване на липсващи данни и експертни оценки.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Сроковете за публикуване на данните по ПРОДПРОМ на национално ниво са t+8 месеца за предварителните и t+11 месеца за окончателните данни. За Евростат данните се изпращат в рамките на регламентирания срок t+6 месеца, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Сроковете стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Методиката за изчисляването на показателите е напълно хармонизирана с изискванията на Регламент на Съвета № 3924/91, което осигурява сравнимост на данните между страните членки на ЕС.

Сравнимост във времето

Динамичните редове са напълно съпоставими за периода 2008 - 2017 година

Съгласуваност между предметни области

Извършва се логически контрол и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Годишна бизнес статистика, Външна търговия и Краткосрочна бизнес статистика.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Изследването се провежда съгласно препоръките на ЕС за намаляване натоварването на респондентите и в съответствие със Стратегията за развитие на Националната статистическа система, 2013-2017 г. В съответствие с чл.5 ал.3 на Регламент на Съвета № 3924/91 за намаляване на натовареността пряко се използват данните за продукти от клас 10.51 „Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед“ по КИД-2008, събрани от административен източник - Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“.

За събирането на данни се използва онлайн базирана информационна система „Бизнес статистика“, която пести време, усилия и прави участието в изследването по-ефективно, като се осигурява методологическа и техническа помощ на респондентите в реално време.

Изследва се натоварването на респондентите (измерено чрез изразходваното време) с включен въпрос за времето в минути, необходимо за подготовка и попълване на данните.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Допуска се ревизиране на публикуваните данни.

Ревизия на данните - практика

При ревизия на данните публикуваните данни се обновяват във възможно най-кратки срокове.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Основен източник на данни е годишен въпросник „Справка за производството и продажбите на промишлени продукти“;

· Административен източник - Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“ (за продукти от клас 10.51 „Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед“ по КИД-2008).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Данните от годишния въпросник „Справка за производството и продажбите на промишлени продукти“ се въвеждат, редактират и обработват в Информационна система „Бизнес статистика“ (ИС „БС“). ИС “БС“ е реализирана като централизирана публична Web-базирана система, инсталирана и обслужвана от НСИ. Системата функционира целогодишно и позволява достъп на външни потребители (респонденти и счетоводни къщи) 24 часа в денонощието. Системата позволява данните да бъдат въвеждани на части и да бъдат редактирани многократно до края на съответния срок за подаването им. За потребителите e осигурен удобен и лесен достъп до методологически указанията.Събирането на данни чрез Web-базирана информационна система „Бизнес статистика“ пести време, усилия и прави участието в изследването по-ефективно, като се осигурява методологическа и техническа помощ на респондентите в реално време. На сайта на НСИ в рубрика „Годишна отчетност за дейността на предприятията“, „Справка за производството и продажбите на промишлени продукти“ в последната колона с наименование „Файл“ има достъпен за изтегляне прикачен файл в xls формат на всеки ред по код на КИД 2008. В ръководството за потребителя (указания за работа с ИС „БС“) в т. 8. Страница „Справка ПРОДКОМ” са описани подробно стъпките за подаване на справката.

Валидиране на данни

1. За удобство на потребителите, в ИС „БС“ са заложени множество аритметични и логически контроли, което гарантира обвързаност (micro data linking) и по-високо качество на първичните данни. По време на попълването на справката за производството и продажбите на промишлени продукти в ИС „БС“, системата алармира при наличие на проблеми, като извежда съобщение с кратко описание на констатираните при валидирането проблеми. Възможно е да бъдат констатирани проблеми от задължителен характер (фатални грешки) и/или от препоръчителен характер (предупреждения). При наличие на фатални грешки системата маркира справката като „Проблемна”. При липса на проблеми или наличие само на предупреждения системата маркира справката като „Валидна”. При възникнали въпроси по технически проблеми или от методологичен характер комуникацията с респондентите се осъществява по телефон (на сайта на НСИ са публикувани телефони на методолози от Централно управление (ЦУ) на НСИ и на експерти от ТСБ) и чрез отговор на постъпили запитвания по e-mail.

2. След крайния срок за подаване на справката и след като е получена на хартиен носител, е въведена в ИС „БС“, експертите от IT отделa изтеглят данните от ИС „БС“ и с помощта на SPSS формират файлове с изходи и филтри за оглед на получените данни (оглед за екстремни стойности, за несъответствия спрямо предходен период и т.н.). На сървър, до който ТСБ имат достъп, се зареждат файловете за оглед (филтрите). Експертите от ТСБ се свързват с респондентите по телефон или e-mail и коригират или потвърждават данните.

3. След направения оглед от експертите от ТСБ, експертите от ЦУ на НСИ правят вторичен оглед на данните (на базата на обновените изходи и филтри, след нанесените от ТСБ корекции в ИС „БС“). При установени грешки и несъответствия, които не са били отстранени от ТСБ, осъществяват комуникация със съответното ТСБ (което се свързва с респондента) или директно с респондента по телефон или e-mail. Всички аритметични и логически контроли се описват подробно в т.нар. техническо задание, което впоследствие се изпълнява от програмисти, които разработват програмния продукт за въвеждането на данните и за последващия контрол на данните.

Обработка на данни

Извършва се редактиране на наличните данни и експертна оценка на липсващите. Показателите за страната се изчисляват на ниво продукт (осемзначeн код) по ПРОДПРОМ и продуктова подкатегория (шестзначен код) на КПИД-2015.

Изглаждане

Не се налага изглаждане на данните.

Коментар

С цел да се избегне конфиденциалността на детайлно ниво, данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в агрегиран вид - по продуктови подкатегории на КПИД-2008.

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Анелия Вихърова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 129

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Производство и продажби в количество и стойност