Премини към основното съдържание

Производство и продажби в количество и стойност


ПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2015) - 2022* ГОДИНА
Наименование на позицията Измерителна единица Код по КПИД-2015 Производство Продажби общо1
Общо количество в т.ч. на ишлеме количество Количество Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи)
Железни руди и техните концентрати кг 07.10.10 .. - .. ..
Медни руди и техните концентрати кг 07.29.11 35 521 491 289 .. 582 101 043 1 627 338
Никелови руди и техните концентрати кг 07.29.12 - - - -
Алуминиеви руди и техните концентрати кг 07.29.13 - - - -
Руди на благородни метали и техните концентрати кг 07.29.14 .. - .. ..
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати кг 07.29.15 878 702 959 .. 528 837 852 166 578
Други руди на цветни метали и техните концентрати кг 07.29.19 - - - -
Мрамор и други строителни и декоративни варовици кг 08.11.11 161 139 576 - .. ..
Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали кг 08.11.12 .. - 3 455 574 282 10 517
Варовик и суров гипс кг 08.11.20 .. .. .. ..
Креда и некалциниран доломит кг 08.11.30 204 217 116 - 228 376 556 2 573
Шисти кг 08.11.40 .. - .. ..
Естествен пясък кг 08.12.11 7 123 206 270 - 7 010 139 867 ..
Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали кг 08.12.12 .. 993 684 439 .. ..
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащ чакъл или трошен камък, за строителството кг 08.12.13 - - - -
Каолин и други каолинови глини кг 08.12.21 609 760 294 .. .. ..
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст кг 08.12.22 .. - .. ..
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди кг 08.91.11 - - - -
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана кг 08.91.12 - - - -
Други минерални суровини за химическото производство и за торове кг 08.91.19 .. - .. ..
Сол и чист натриев хлорид; морска вода кг 08.93.10 .. - .. 21 834
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали кг 08.99.10 .. - .. ..
Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени карат 08.99.21 - - - -
Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви кг 08.99.22 - - - -
Други минерали, н.д. кг 08.99.29 195 605 370 .. 128 212 352 7 578
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено кг 10.11.11 17 166 307 .. 10 729 673 97 568
Месо от свине, прясно или охладено кг 10.11.12 150 107 067 10 468 983 137 051 807 777 590
Месо от овце, прясно или охладено кг 10.11.13 2 017 206 702 708 1 847 735 29 634
Месо от кози, прясно или охладено кг 10.11.14 .. - .. ..
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено кг 10.11.15 347 987 - 706 503 4 020
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени кг 10.11.20 6 638 424 .. 6 838 537 20 028
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено кг 10.11.31 874 926 - 917 373 5 011
Месо от свине, замразено кг 10.11.32 12 955 195 - 14 840 693 62 333
Месо от овце, замразено кг 10.11.33 .. - .. ..
Месо от кози, замразено кг 10.11.34 - - - -
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено кг 10.11.35 - - - -
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени кг 10.11.39 .. - .. ..
Вълна табашка, непрана кг 10.11.41 - - - -
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели бр. 10.11.42 20 244 - 19 243 ..
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите кг 10.11.43 145 186 - 385 606 601
Сурови кожи от овце или агнета бр. 10.11.44 51 529 - 45 385 135
Сурови кожи от кози или ярета бр. 10.11.45 - - - -
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине кг 10.11.50 2 669 244 .. 2 149 408 5 875
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека кг 10.11.60 7 725 131 .. 6 490 037 5 517
Месо от домашни птици, прясно или охладено кг 10.12.10 .. 9 242 223 .. ..
Месо от домашни птици, замразено кг 10.12.20 35 111 724 7 891 992 28 005 666 145 450
Мазнини от птици кг 10.12.30 2 692 031 480 338 2 326 282 8 459
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици кг 10.12.40 14 209 073 1 325 083 5 991 448 98 542
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера кг 10.12.50 481 044 - 513 843 2 331
Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.11 14 983 557 - 14 947 417 134 238
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.12 685 212 - 655 080 9 757
Месо (без месо от едър рогат добитък и свине) и субпродукти, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация кг 10.13.13 4 821 996 - 4 812 225 29 937
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.14 106 049 832 .. 105 753 687 786 637
Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.15 .. 44 946 .. ..
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки кг 10.13.16 .. - .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти хил.лв 10.13.91 x x x ..
Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени кг 10.20.11 742 864 - 741 617 6 534
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени кг 10.20.12 26 169 - 25 594 5 826
Риба, замразена кг 10.20.13 4 990 690 15 844 5 123 996 23 523
Филета от риба, замразени кг 10.20.14 1 499 919 .. 1 339 700 21 101
Друго месо от риба (дори смляно), замразено кг 10.20.15 .. - .. ..
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени кг 10.20.16 .. - .. ..
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени кг 10.20.21 .. - .. ..
Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека кг 10.20.22 .. - .. ..
Риба, сушена, дори осолена или в саламура кг 10.20.23 524 323 - 535 887 3 239
Риба, вкл. филета, пушена кг 10.20.24 396 375 - 360 757 6 404
Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия кг 10.20.25 7 178 349 .. 7 307 641 50 798
Хайвер и неговите заместители кг 10.20.26 123 141 - 117 252 906
Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.31 .. - .. ..
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.32 567 232 - 418 778 3 547
Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.33 389 224 .. 404 550 6 114
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин кг 10.20.34 1 689 291 .. 1 184 642 31 533
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.41 - - - -
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.42 404 530 - 405 836 68
Картофи, замразени кг 10.31.11 .. - .. ..
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин кг 10.31.12 .. - .. ..
Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи кг 10.31.13 - - - -
Картофи, приготвени или консервирани кг 10.31.14 567 516 - 827 760 1 983
Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7 % л 10.32.11 .. - .. ..
Сок от портокали # 10.32.12 x x x 8 425
Сок от грейпфрути л 10.32.13 .. - .. ..
Сок от ананаси л 10.32.14 .. - 1 741 597 2 014
Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст) л 10.32.15 .. - .. ..
Сок от ябълки л 10.32.16 7 440 413 .. 7 354 532 15 883
Смеси от плодови и зеленчукови сокове л 10.32.17 .. .. 8 574 859 13 196
Сок от други плодове или зеленчуци л 10.32.19 .. - .. ..
Зеленчуци (без картофи), замразени кг 10.39.11 17 719 346 1 527 047 15 159 557 50 631
Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.12 .. - .. ..
Зеленчуци (без картофи), сушени кг 10.39.13 .. - .. ..
Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.15 1 882 831 - 1 613 658 4 058
Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.16 312 351 - 242 444 478
Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.17 .. 2 946 982 50 287 744 175 318
Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина кг 10.39.18 9 616 833 - 10 794 575 30 451
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени кг 10.39.21 17 339 602 3 022 884 14 863 722 65 882
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове кг 10.39.22 12 228 052 .. 11 136 682 40 669
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин кг 10.39.23 28 148 899 .. 27 317 115 165 314
Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.24 7 273 209 - 7 490 689 19 882
Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени кг 10.39.25 144 801 509 14 983 172 150 500 994 315 994
Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин кг 10.39.29 40 763 392 .. 37 421 570 191 402
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти кг 10.39.30 .. - .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци хил.лв 10.39.91 x x x 757
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин кг 10.41.11 .. - .. ..
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници кг 10.41.12 - - - -
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени кг 10.41.19 - - - -
Фъстъчено масло, сурово кг 10.41.21 - - - -
Маслиново масло, сурово кг 10.41.22 .. - .. ..
Слънчогледово масло, сурово кг 10.41.23 882 146 811 191 781 244 677 694 805 2 137 932
Рапично, репично и синапено масло, сурови кг 10.41.24 44 779 928 .. .. ..
Палмово масло, сурово кг 10.41.25 - - - -
Други растителни масла, сурови кг 10.41.29 120 713 .. 97 176 1 499
Памучен линтер кг 10.41.30 - - - -
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини кг 10.41.41 1 142 209 458 .. 1 075 164 409 705 140
Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно кг 10.41.42 800 538 - 802 431 2 013
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.51 .. - .. ..
Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.52 .. - .. ..
Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.53 - - - -
Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.54 180 026 818 2 648 688 186 930 191 716 455
Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.55 - - - -
Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.56 .. - .. ..
Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.57 - - - -
Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.58 - - - -
Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.59 .. - .. ..
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин кг 10.41.60 .. .. .. 499
Растителни восъци (без триглицериди) кг 10.41.71 - - - -
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход кг 10.41.72 4 304 106 - 4 311 518 1 711
Маргарин и подобни хранителни мазнини кг 10.42.10 .. .. .. ..
Сладолед л 10.52.10 12 261 497 .. 12 019 498 50 085
Олющен ориз (карго или кафяв) кг 10.61.11 8 477 186 .. 6 595 244 7 989
Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен кг 10.61.12 21 823 166 .. 20 879 903 31 719
Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж кг 10.61.21 502 450 076 11 817 139 443 521 581 380 787
Брашно от други зърнено-житни растения кг 10.61.22 3 596 105 .. 2 590 226 3 206
Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове кг 10.61.23 252 592 .. .. 259
Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти кг 10.61.24 57 180 565 - 62 904 413 161 857
Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница кг 10.61.31 .. .. .. ..
Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения кг 10.61.32 6 729 823 - 6 708 045 4 910
Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация кг 10.61.33 .. .. .. ..
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения кг 10.61.40 .. .. .. 65 976
Нишесте; инулин; пшеничен глутен; декстрин и друго модифицирано нишесте кг 10.62.11 .. - .. ..
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми кг 10.62.12 - - - -
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д. кг 10.62.13 .. - .. ..
Царевично масло и неговите фракции кг 10.62.14 .. - .. ..
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци кг 10.62.20 .. - .. ..
Хляб, пресен кг 10.71.11 306 286 054 254 805 305 234 419 494 250
Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни кг 10.71.12 66 337 087 .. 63 125 775 405 045
Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия кг 10.72.11 14 534 398 - 13 506 853 76 109
Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети кг 10.72.12 .. .. .. ..
Други сухи сладкарски изделия кг 10.72.19 24 894 680 .. 25 360 130 138 773
Макарони, юфка и подобни макаронени изделия кг 10.73.11 10 981 317 - 10 956 034 20 268
Кус-кус кг 10.73.12 - - - -
Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние кг 10.81.11 - - - -
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг 10.81.12 .. - .. ..
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен кг 10.81.13 - - - -
Меласа кг 10.81.14 .. - .. ..
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар кг 10.81.20 - - - -
Какаова маса, дори обезмаслена кг 10.82.11 .. - .. ..
Масло, мазнина и течно масло, от какао кг 10.82.12 .. - .. ..
Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.13 .. .. .. ..
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.14 .. - .. ..
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро кг 10.82.21 448 255 - 448 699 1 620
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми кг 10.82.22 46 275 742 .. 16 142 721 104 111
Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао кг 10.82.23 9 045 373 .. 8 946 007 55 672
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп кг 10.82.24 .. - .. ..
Кафе, декофеинизирано или печено кг 10.83.11 .. .. 8 989 896 74 522
Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе кг 10.83.12 765 147 .. 759 224 ..
Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг кг 10.83.13 .. - .. ..
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате кг 10.83.14 175 139 - 174 799 1 546
Билков чай кг 10.83.15 1 707 876 .. 1 666 937 21 788
Оцет и заместители на оцета л 10.84.11 16 376 623 - 16 308 662 19 634
Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица кг 10.84.12 .. - .. ..
Сол за хранителни цели кг 10.84.30 27 487 205 - 27 869 796 6 312
Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв кг 10.85.11 11 505 323 .. 6 793 977 46 738
Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели кг 10.85.12 1 077 170 .. 956 329 7 196
Готови ястия на базата на зеленчуци кг 10.85.13 17 202 247 - 17 297 654 81 904
Готови ястия на базата на макаронени изделия кг 10.85.14 561 102 - 914 348 5 507
Други готови ястия кг 10.85.19 1 662 119 - 1 673 379 18 096
Хомогенизирани и диетични храни кг 10.86.10 1 551 205 - 1 485 544 11 189
Готови супи и бульони и препарати за тях кг 10.89.11 1 148 925 - 1 139 596 8 852
Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин кг 10.89.12 .. - .. ..
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели кг 10.89.13 1 448 381 - 1 413 793 6 742
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни кг 10.89.14 - - - -
Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни кг 10.89.16 1 988 502 - 1 988 503 16 075
Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека кг 10.89.17 8 093 930 880 849 8 011 328 213 206
Разнообразни хранителни продукти, н.д. кг 10.89.19 74 122 934 .. 73 114 933 327 867
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.10 980 585 841 .. 813 938 029 658 126
Брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.20 20 897 344 .. 16 175 730 6 478
Готови храни за домашни любимци кг 10.92.10 89 447 503 - 89 459 187 ..
Спиртни напитки л алк. 100% 11.01.10 27 158 617 .. 24 165 711 260 831
Пенливи вина от прясно грозде л 11.02.11 69 268 - 132 179 689
Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст л 11.02.12 98 803 821 1 606 744 79 613 310 ..
Други ферментирали напитки л 11.03.10 20 079 483 - 19 919 574 37 333
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде л 11.04.10 1 342 253 .. 1 086 051 4 019
Пиво, без отпадъци от пивоварни л 11.05.10 .. - .. ..
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни кг 11.05.20 50 725 365 - 48 424 029 31 838
Малц кг 11.06.10 40 985 200 - 42 688 258 41 109
Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани л 11.07.11 942 931 884 .. 890 967 413 294 252
Други безалкохолни напитки л 11.07.19 .. 5 592 096 501 255 634 385 325
Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна # 12.00.11 x x x ..
Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки кг 12.00.12 16 842 268 .. 13 341 722 132 631
Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове кг 12.00.19 .. - .. ..
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин кг 13.10.10 .. - .. ..
Сурова коприна (неусукана) кг 13.10.21 - - - -
Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене кг 13.10.22 1 147 501 .. 495 483 2 268
Дреб от вълна или от фини животински косми кг 13.10.23 904 015 .. .. ..
Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене кг 13.10.24 .. .. .. ..
Памук, подготвен за предене кг 13.10.25 .. - .. ..
Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене кг 13.10.26 - - - -
Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене кг 13.10.29 .. - .. ..
Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.31 .. - .. ..
Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.32 - - - -
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна кг 13.10.40 - - - -
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми кг 13.10.50 6 542 910 .. .. ..
Прежди от памук (без шевните конци) кг 13.10.61 1 691 594 - 1 615 811 34 020
Шевни конци от памук кг 13.10.62 - - - -
Прежди от лен кг 13.10.71 .. - .. ..
Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди кг 13.10.72 - - - -
Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно кг 13.10.81 222 974 .. 254 155 6 513
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % от тези влакна кг 13.10.82 770 841 - 909 650 8 813
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % от тези влакна кг 13.10.83 6 268 203 .. 4 841 498 73 122
Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци) кг 13.10.84 .. .. .. ..
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна кг 13.10.85 .. - .. ..
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна м2 13.20.11 - - - -
Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми м2 13.20.12 798 237 - 945 966 11 033
Тъкани от лен м2 13.20.13 .. .. .. ..
Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) м2 13.20.14 - - .. ..
Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди м2 13.20.19 - - - -
Тъкани от памук м2 13.20.20 5 049 369 .. 3 076 250 17 984
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки м2 13.20.31 .. .. .. ..
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна м2 13.20.32 7 417 010 - 6 973 452 64 377
Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна м2 13.20.33 .. - .. ..
Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти) м2 13.20.41 .. - .. ..
Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.42 .. - .. ..
Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.43 - - - -
Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) м2 13.20.44 - - - -
Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки м2 13.20.45 - - - -
Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна кг 13.20.46 - - - -
Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди хил.лв 13.30.11 x x x ..
Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.12 x x x ..
Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.13 x x x 7 602
Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.19 x x x 7 576
Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени кг 13.91.11 .. - .. 3 305
Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене # 13.91.19 x x x 49 045
Одеяла (без електрическите одеяла) бр. 13.92.11 .. - .. ..
Спално бельо кг 13.92.12 1 584 669 .. 1 853 763 33 001
Покривки и кърпи за маса кг 13.92.13 .. .. .. 1 528
Кърпи за тоалет или за кухня кг 13.92.14 .. 54 464 .. ..
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла м2 13.92.15 768 856 .. 755 798 20 034
Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия # 13.92.16 x x x ..
Амбалажни чували и торбички кг 13.92.21 9 796 637 .. .. ..
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг кг 13.92.22 264 665 .. 218 060 4 823
Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях кг 13.92.23 .. - .. 1 715
Cпални чували; изделия за легла бр. 13.92.24 38 066 556 6 305 751 .. 259 449
Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани) кг 13.92.29 1 447 871 240 523 4 078 264 22 016
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас м2 13.93.11 .. - .. ..
Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок м2 13.93.12 .. - .. ..
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг м2 13.93.13 .. - .. ..
Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц) м2 13.93.19 772 882 .. .. ..
Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна кг 13.94.11 733 250 .. 742 038 4 244
Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д. кг 13.94.12 1 615 555 - 1 647 883 6 262
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло кг 13.95.10 7 853 633 .. 6 862 834 ..
Метални и метализирани прежди кг 13.96.11 .. - .. ..
Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д. кг 13.96.12 - - - -
Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси кг 13.96.13 140 511 .. .. ..
Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д. м2 13.96.14 20 401 - .. 1 600
Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна м2 13.96.15 - - - -
Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране) кг 13.96.16 289 391 .. 282 757 3 127
Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия хил.лв 13.96.17 x x x ..
Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.11 x x x ..
Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.12 x x x 4 937
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани кг 13.99.13 .. .. .. ..
Текстилни влакна с дължина ≤ 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали кг 13.99.14 .. - .. ..
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка" кг 13.99.15 1 500 954 .. 682 308 11 554
Ватирани текстилни изделия на парчета м2 13.99.16 2 706 115 717 430 2 900 305 10 136
Друг текстил и изделия от текстил, н.д. бр. 13.99.19 - - - -
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи бр. 14.11.10 54 869 40 593 61 487 5 272
Работни ансамбли и сака за мъже бр. 14.12.11 1 356 619 759 181 624 357 29 409
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже бр. 14.12.12 1 588 601 1 019 921 721 323 32 620
Работни ансамбли и сака за жени бр. 14.12.21 129 011 59 691 102 763 4 447
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени бр. 14.12.22 170 688 116 008 103 797 2 747
Друго работно облекло бр. 14.12.30 1 529 376 742 042 781 331 17 163
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.11 2 154 406 1 647 382 677 818 33 871
Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.12 2 025 935 1 176 385 896 769 40 313
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.13 1 406 192 606 104 930 800 26 987
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.14 14 953 705 8 740 102 7 662 474 153 015
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.21 1 278 225 1 153 124 257 777 28 530
Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.22 321 736 206 774 141 696 16 170
Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.23 1 375 019 863 212 591 419 39 455
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.24 5 264 507 3 896 956 2 024 943 ..
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.31 899 036 636 570 377 405 36 112
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.32 167 778 83 361 89 695 4 254
Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.33 1 618 554 1 075 065 759 452 47 796
Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.34 3 503 595 2 292 212 1 537 919 69 651
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.35 6 581 074 .. 2 296 802 66 488
Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.11 1 427 078 685 946 927 739 16 232
Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.12 6 666 557 .. 3 907 038 23 782
Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.13 10 919 681 8 214 085 6 039 688 102 120
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.14 .. 3 959 020 .. 47 096
Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.21 2 026 868 1 677 715 550 626 20 520
Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.22 918 153 528 701 417 389 4 649
Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.23 3 176 338 2 451 138 1 714 445 58 644
Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.24 .. 484 446 681 222 13 034
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени # 14.14.25 x x x 3 902
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени бр. 14.14.30 43 905 758 19 146 184 22 312 997 245 379
Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени хил.лв 14.19.11 x x x 12 544
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажно или плетено # 14.19.12 x x x ..
Ръкавици, трикотажни или плетени чф. 14.19.13 298 254 79 663 221 741 441
Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени # 14.19.19 x x x 2 395
Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените хил.лв 14.19.21 x x x 799
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различно от трикотажното или плетеното бр. 14.19.22 1 816 971 1 153 970 733 078 ..
Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените # 14.19.23 x x x ..
Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт) # 14.19.31 x x x 291
Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани бр. 14.19.32 .. .. 233 104 3 534
Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали бр. 14.19.41 .. .. - -
Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса бр. 14.19.42 .. 656 355 848 898 ..
Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството хил.лв 14.19.43 x x x 2 511
Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки бр. 14.20.10 .. - .. ..
Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия # 14.31.10 x x x 91 078
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени бр. 14.39.10 9 822 362 .. .. 201 460
Обработени кожухарски кожи # 15.11.10 x x x ..
Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи) м2 15.11.21 - - - -
Кожи с лаково, метализирано или друго покритие м2 15.11.22 .. - .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели кг 15.11.31 18 279 .. 15 544 275
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите кг 15.11.32 .. - .. ..
Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри кг 15.11.33 - - - -
Обработени кожи без косъм от овце # 15.11.41 x x x -
Обработени кожи без косъм от кози # 15.11.42 x x x ..
Обработени кожи без косъм от свине # 15.11.43 x x x ..
Обработени кожи без косъм от други животни кг 15.11.51 - - - -
Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна м2 15.11.52 - - - -
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали хил.лв 15.12.11 x x x 3 988
Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали # 15.12.12 x x x 11 609
Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях бр. 15.12.13 .. - .. ..
Други изделия от естествена или възстановена кожа (вкл. изделия за технически цели) # 15.12.19 x x x 2 945
Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално покритие отпред) чф. 15.20.11 253 022 - 264 038 1 646
Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки) чф. 15.20.12 .. .. .. 3 549
Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално покритие отпред и различни специални обувки) чф. 15.20.13 2 793 855 2 049 735 727 205 36 549
Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки) чф. 15.20.14 1 275 479 .. 919 774 ..
Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни чф. 15.20.21 .. .. .. ..
Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед) чф. 15.20.29 159 942 156 235 .. ..
Обувки със защитно метално покритие отпред чф. 15.20.31 .. .. .. ..
Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д. чф. 15.20.32 .. - .. ..
Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях хил.лв 15.20.40 x x x ..
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.10.11 583 136 1 430 578 534 243 300
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната # 16.10.12 x x x 38 464
Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани м3 16.10.13 .. - .. ..
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина кг 16.10.21 198 562 - 198 562 590
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук кг 16.10.22 - - - -
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука кг 16.10.23 3 262 001 .. 3 202 327 8 750
Дървесен талаш и дървесно брашно кг 16.10.24 13 181 156 - 12 435 726 1 880
Дървен материал на парчета или на частици кг 16.10.25 47 831 986 .. 48 118 565 ..
Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти м3 16.10.31 .. - .. ..
Дървени траверси за релсов път, импрегнирани м3 16.10.32 .. - .. ..
Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета м3 16.10.39 89 612 - 91 782 17 442
Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал хил.лв 16.10.91 x x x 2 085
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук м3 16.21.11 - - - -
Плочи от дървесни частици м3 16.21.12 686 490 .. 332 102 184 677
Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина м3 16.21.13 .. - .. ..
Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали м3 16.21.14 .. - .. ..
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали м2 16.21.15 23 740 452 - 20 450 190 101 155
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина м3 16.21.16 .. - .. ..
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина м3 16.21.17 - - - -
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.18 37 071 - 36 370 66 218
"Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили м3 16.21.21 9 522 - .. 13 613
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.21.22 - - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина м3 16.21.23 - - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.24 14 069 - 9 923 24 095
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития м2 16.22.10 468 921 - 465 502 ..
Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал бр. 16.23.11 285 790 .. 271 187 82 016
Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал кг 16.23.12 .. - .. ..
Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д. кг 16.23.19 6 944 346 - 6 997 714 7 322
Сглобяеми постройки от дървен материал хил.лв 16.23.20 x x x 12 026
Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал бр. 16.24.11 10 596 367 27 546 10 893 188 214 902
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал кг 16.24.12 .. - .. 1 869
Други опаковки от дървен материал и части за тях кг 16.24.13 27 793 191 - .. 54 640
Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал кг 16.29.11 1 609 389 - 1 607 712 2 154
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал кг 16.29.12 .. - .. ..
Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал хил.лв 16.29.13 x x x 6 761
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал # 16.29.14 x x x 89 903
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци кг 16.29.15 226 359 839 .. 217 949 516 118 277
Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк кг 16.29.21 - - - -
Изделия от естествен корк кг 16.29.22 99 242 - 91 562 2 124
Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк кг 16.29.23 .. - .. ..
Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д. кг 16.29.24 - - - -
Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия кг 16.29.25 .. - .. ..
Химична дървесна маса за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.11 - - - -
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.12 .. - .. ..
Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.13 - - - -
Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните кг 90% сухо в-во 17.11.14 .. - .. ..
Вестникарска хартия на роли или на листа кг 17.12.11 - - - -
Хартия и картон, ръчно отляти кг 17.12.12 - - - -
Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети кг 17.12.13 - - - -
Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели кг 17.12.14 .. .. .. ..
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.12.20 15 864 062 - 15 579 355 37 779
Крафтлайнер, неизбелен, непокрит кг 17.12.31 .. .. .. ..
Крафтлайнер, избелен, непокрит кг 17.12.32 .. - .. ..
Полухимична хартия за навълняване "флутинг" кг 17.12.33 - - - -
Хартия за навълняване "флутинг", различна от полухимичната кг 17.12.34 .. - .. ..
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит кг 17.12.35 .. - .. ..
Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена кг 17.12.41 .. - .. ..
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.42 .. - .. ..
Филтърна хартия и картон; филцова хартия кг 17.12.43 - - - -
Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина ≤ 5 см) кг 17.12.44 - - - -
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити кг 17.12.51 - - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити кг 17.12.59 - - - -
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа кг 17.12.60 - - - -
Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа кг 17.12.71 - - - -
Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа кг 17.12.72 - - - -
Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
кг 17.12.73 .. .. .. ..
Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.74 - - - -
Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.75 - - - -
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг 17.12.76 .. - .. ..
Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа кг 17.12.77 .. - .. ..
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.78 - - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.79 11 102 555 .. 8 670 464 33 627
Вълнообразeн картон (велпапе) на роли или на листа кг 17.21.11 157 508 374 - 35 062 266 69 426
Торби, пликове и кесии от хартия или картон кг 17.21.12 14 030 846 514 422 13 152 509 67 994
Кутии и кашони от вълнообразен картон кг 17.21.13 183 682 665 .. 175 795 405 428 402
Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон кг 17.21.14 32 280 107 - 31 872 063 137 195
Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини кг 17.21.15 2 421 822 .. 2 415 616 12 510
Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.22.11 40 033 236 .. 39 733 924 175 098
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна кг 17.22.12 21 472 246 .. 18 723 786 246 030
Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон кг 17.22.13 4 989 574 - 4 818 663 13 047
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина ≤ 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните ≤ 36 см, а другата ≤ 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии кг 17.23.11 630 182 - 952 130 4 417
Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали, от хартия или картон кг 17.23.12 286 918 .. .. ..
Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или картон # 17.23.13 x x x ..
Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани кг 17.23.14 814 873 .. 808 227 3 802
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци кг 17.24.11 230 200 - 218 424 840
Стенни облицовки от текстилни материали кг 17.24.12 - - - -
Етикети от хартия или картон кг 17.29.11 .. .. .. ..
Филтри на блокове и плочи от хартиена маса кг 17.29.12 .. - .. ..
Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 см; бобини, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина ≤ 36 см, или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д. кг 17.29.19 23 598 820 5 082 556 18 596 202 57 185
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично хил.лв 18.11.10 x x x 22 755
Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни хил.лв 18.12.11 x x x 46 134
Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали хил.лв 18.12.12 x x x 107 451
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири пъти седмично хил.лв 18.12.13 x x x 11 806
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички хил.лв 18.12.14 x x x 126 526
Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия хил.лв 18.12.16 x x x 93 218
Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д. хил.лв 18.12.19 x x x 378 479
Услуги по предпечатна подготовка хил.лв 18.13.10 x x x 16 656
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли хил.лв 18.13.20 x x x 7 683
Спомагателни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.13.30 x x x 834
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.14.10 x x x 10 995
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи хил.лв 18.20.10 x x x 663
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи хил.лв 18.20.20 x x x ..
Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер хил.лв 18.20.30 x x x -
Смола и смолен (пеков) кокс кг 19.10.30 - - - -
Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове м3 20.11.11 .. .. .. ..
Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи кг 20.11.12 .. - .. ..
Втечнен и сгъстен въздух кг 20.11.13 .. .. .. ..
Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди # 20.12.11 x x x ..
Хромни оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди кг 20.12.12 - - - -
Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите кг 20.12.19 - - - -
Cинтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези лакове кг 20.12.21 .. - .. 5 996
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход кг 20.12.22 .. - .. ..
Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене кг 20.12.23 .. - .. ..
Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори # 20.12.24 x x x -
Металоиди кг 20.13.21 .. - .. ..
Халогениди или сулфиди на неметалните елементи кг 20.13.22 - - - -
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак кг 20.13.23 - - - -
Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид # 20.13.24 x x x 291 354
Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли # 20.13.25 x x x ..
Метални халогениди # 20.13.31 x x x 1 826
Хипохлорити, хлорати и перхлорати кг 20.13.32 2 974 388 - .. ..
Cулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати кг 20.13.41 11 419 068 - 10 959 231 5 675
Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите) # 20.13.42 x x x ..
Карбонати # 20.13.43 x x x ..
Cоли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние кг 20.13.51 .. - .. ..
Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали кг 20.13.52 .. - .. 573
Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода кг 20.13.61 - - - -
Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини # 20.13.62 x x x ..
Водороден пероксид кг H2O2 20.13.63 - - - -
Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди кг 20.13.64 .. - .. ..
Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия кг 20.13.65 - - - -
Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра кг 20.13.66 .. .. .. ..
Пържени железни пирити кг 20.13.67 - - - -
Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени г 20.13.68 - - - -
Ациклени въглеводороди кг 20.14.11 .. .. - -
Циклени въглеводороди кг 20.14.12 .. - .. ..
Хлорни производни на ациклените въглеводороди кг 20.14.13 - - - -
Cулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани кг 20.14.14 - - - -
Други производни на въглеводородите кг 20.14.19 - - - -
Промишлени мастни алкохоли кг 20.14.21 - - - -
Моноалкохоли кг 20.14.22 - - - -
Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни кг 20.14.23 .. .. 29 055 285 38 720
Феноли; фенолни алкохоли и техните производни кг 20.14.24 - - - -
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини кг 20.14.31 .. - .. ..
Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни кг 20.14.32 - - - -
Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни кг 20.14.33 22 470 885 .. .. ..
Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли кг 20.14.34 .. - .. ..
Cъединения с аминна функционална група кг 20.14.41 .. - .. ..
Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина кг 20.14.42 - - - -
Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни кг 20.14.43 - - - -
Cъединения с други азотни функционални групи кг 20.14.44 - - - -
Органични тиосъединения и други органоминерални съединения кг 20.14.51 .. - .. ..
Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли кг 20.14.52 .. - .. ..
Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естери на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни кг 20.14.53 - - - -
Cъединения с алдехидна функционална група кг 20.14.61 .. - .. ..
Cъединения с кетонна и хинонна функционална група кг 20.14.62 .. - .. ..
Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни кг 20.14.63 .. - .. ..
Ензими и други органични съединения, н.д. кг 20.14.64 .. - .. ..
Производни на смолата или на други растителни продукти кг 20.14.71 - - - -
Дървени въглища кг 20.14.72 2 315 637 .. 2 123 460 2 720
Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти кг 20.14.73 - - - -
Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание ≥ 80 % обемни л 20.14.74 123 622 857 - 109 024 756 257 370
Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание л 20.14.75 42 031 488 - 42 427 034 85 316
Отпадъчни луги при производството на целулозна маса, без таловото масло кг 20.14.80 - - - -
Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк кг N 20.15.10 .. - .. ..
Амониев хлорид; нитрити # 20.15.20 x x x ..
Карбамид кг N 20.15.31 .. - .. 41 559
Амониев сулфат кг N 20.15.32 - - - -
Амониев нитрат кг N 20.15.33 .. - .. ..
Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат кг N 20.15.34 - - - -
Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства кг N 20.15.35 .. - .. ..
Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат кг N 20.15.36 .. .. .. ..
Други азотни торове и смеси от торове кг N 20.15.39 .. - .. ..
Суперфосфати кг P2O5 20.15.41 .. - .. ..
Други фосфорни торове кг P2O5 20.15.49 - - - -
Калиев хлорид кг 20.15.51 - - - -
Калиев сулфат кг K2O 20.15.52 - - - -
Други калиеви торове кг K2O 20.15.59 - - - -
Натриев нитрат кг 20.15.60 - - - -
Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий кг 20.15.71 .. - 12 002 064 27 584
Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) кг 20.15.72 - - - -
Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат) кг 20.15.73 .. - .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор кг 20.15.74 70 606 735 - 51 899 517 88 467
Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий кг 20.15.75 .. - .. ..
Калиеви нитрати кг N 20.15.76 - - - -
Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат кг 20.15.79 1 246 185 - 1 146 185 4 186
Торове от животински или растителен произход кг 20.15.80 1 780 740 - 1 680 931 4 877
Полимери на етилена в първични форми кг 20.16.10 54 786 326 .. 36 468 867 77 032
Полимери на стирена в първични форми кг 20.16.20 .. - .. ..
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми кг 20.16.30 .. - .. ..
Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми кг 20.16.40 16 449 432 .. .. ..
Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми кг 20.16.51 102 398 026 .. 21 097 737 46 326
Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми кг 20.16.52 .. - .. ..
Акрилови полимери в първични форми кг 20.16.53 .. - .. ..
Полиамиди в първични форми кг 20.16.54 .. - .. ..
Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми кг 20.16.55 .. - .. ..
Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми кг 20.16.56 .. - .. 552
Силикони в първични форми кг 20.16.57 .. - .. ..
Други полимери в първични форми, н.д. кг 20.16.59 .. - .. ..
Синтетичен каучук в първични форми кг 20.17.10 - - - -
Инсектициди кг акт. в-во 20.20.11 2 772 293 - 2 772 087 ..
Хербициди кг акт. в-во 20.20.12 .. - .. ..
Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията кг акт. в-во 20.20.13 .. - .. ..
Дезинфекционни средства кг акт. в-во 20.20.14 .. - .. ..
Фунгициди кг акт. в-во 20.20.15 .. - .. ..
Опасни пестициди кг акт. в-во 20.20.16 - - - -
Други пестициди и агрохимикали кг акт. в-во 20.20.19 636 900 - 635 891 2 919
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда кг 20.30.11 20 045 444 - 19 840 159 49 840
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда кг 20.30.12 11 448 750 - .. ..
Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити кг 20.30.21 - - .. ..
Други бои и лакове; сикативни препарати; кит кг 20.30.22 .. .. .. ..
Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои кг 20.30.23 - - - -
Печатарски мастила кг 20.30.24 .. - 984 953 7 597
Суров глицерол, глицеролови води и луги кг 20.41.10 - - - -
Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните кг 20.41.20 .. - .. ..
Cапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти кг 20.41.31 8 780 860 .. 7 130 895 18 145
Перилни и почистващи препарати кг 20.41.32 99 082 231 .. 93 700 305 166 215
Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди хил.лв 20.41.41 x x x 142 071
Изкуствени восъци и восъчни препарати кг 20.41.42 .. - .. ..
Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или метали кг 20.41.43 1 477 659 - 1 450 782 3 717
Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане кг 20.41.44 .. - .. 1 168
Парфюми и тоалетни води л 20.42.11 245 363 - 261 979 23 746
Продукти за гримиране на устните и очите хил.лв 20.42.12 x x x ..
Препарати за маникюр или педикюр хил.лв 20.42.13 x x x 11 352
Пудри за козметична и тоалетна употреба хил.лв 20.42.14 x x x 161
Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето) хил.лв 20.42.15 x x x 99 010
Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса # 20.42.16 x x x 20 630
Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д. кг 20.42.17 6 119 797 80 546 6 287 149 68 499
Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите # 20.42.18 x x x 84 881
Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д. кг 20.42.19 31 671 908 .. 25 680 741 129 516
Барути и експлозиви кг 20.51.11 19 425 486 - 18 041 631 156 076
Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори # 20.51.12 x x x ..
Изделия за фойерверки кг 20.51.13 - - - -
Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия кг 20.51.14 .. - .. ..
Кибрити кг 20.51.20 .. - .. ..
Лепила кг 20.52.10 2 317 120 - 2 346 654 12 220
Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции кг 20.53.10 3 839 215 .. 3 293 759 140 008
Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия м2 20.59.11 - - - -
Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д. кг 20.59.12 - - - -
Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла кг 20.59.20 .. .. .. ..
Мастила, без печатарските кг 20.59.30 - - .. ..
Cмазочни препарати кг 20.59.41 1 128 184 - 528 189 3 494
Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти кг 20.59.42 .. - .. ..
Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване кг 20.59.43 10 741 505 - 9 393 123 19 718
Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи кг 20.59.51 .. - .. ..
Пасти за моделиране; състави, наречени "зъболекарски восъци" и други зъболекарски състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д. кг 20.59.52 977 772 - 903 024 18 327
Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми кг 20.59.53 - - - -
Активен въглен кг 20.59.54 - - - -
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти кг 20.59.55 .. - .. ..
Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени "ускорители на вулканизацията"; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д. кг 20.59.56 9 665 - 8 566 591
Cвързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти кг 20.59.57 .. - 10 010 171 12 640
Биодизел кг 20.59.58 267 117 807 .. .. ..
Други разнообразни химични продукти, н.д. # 20.59.59 x x x 7 900
Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин кг 20.59.60 - - - -
Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.11 .. - .. ..
Cинтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери кг 20.60.12 - - - -
Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични кг 20.60.13 .. - .. ..
Синтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали кг 20.60.14 .. - .. ..
Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.21 - - - -
Прежди с висока здравина от вискозна коприна кг 20.60.22 - - - -
Други изкуствени прежди, единични кг 20.60.23 .. .. .. ..
Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали кг 20.60.24 - - - -
Cалицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери кг 21.10.10 - - - -
Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти кг 21.10.20 .. - .. ..
Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни кг 21.10.31 - - - -
Сулфонамиди кг 21.10.32 - - - -
Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д. кг 21.10.40 .. - .. ..
Провитамини, витамини и техните производни хил.лв 21.10.51 x x x ..
Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони г 21.10.52 .. - .. ..
Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни хил.лв 21.10.53 x x x ..
Антибиотици кг 21.10.54 .. - .. ..
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д. хил.лв 21.10.60 x x x 4 317
Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици кг 21.20.11 .. - .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици кг 21.20.12 .. - .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици кг 21.20.13 18 504 299 .. 18 958 983 703 945
Антисеруми и ваксини кг 21.20.21 .. - .. ..
Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди хил.лв 21.20.22 x x x -
Диагностични реактиви и други лекарствени продукти кг 21.20.23 .. - .. ..
Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ # 21.20.24 x x x 23 763
Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили бр. 22.11.11 - - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди бр. 22.11.12 - - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети бр. 22.11.13 - - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми от каучук бр. 22.11.14 - - - -
Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажни гуми, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук # 22.11.15 x x x ..
Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук кг 22.11.16 - - - -
Регенерирани пневматични гуми от каучук бр. 22.11.20 .. 17 256 .. ..
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти кг 22.19.10 .. - .. 2 861
Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили кг 22.19.20 6 567 825 .. 5 065 040 27 359
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.30 25 075 861 .. 20 749 653 612 746
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук кг 22.19.40 .. - .. ..
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми кг 22.19.50 .. - .. ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.60 .. - .. ..
Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук # 22.19.71 x x x ..
Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук кг 22.19.72 .. - .. ..
Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук # 22.19.73 x x x 136 644
Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси кг 22.21.10 .. - .. ..
Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси кг 22.21.21 .. 973 723 .. ..
Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси кг 22.21.29 5 462 851 - .. ..
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали кг 22.21.30 170 554 124 .. 146 156 391 749 280
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси кг 22.21.41 .. - .. ..
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси кг 22.21.42 1 363 179 - 1 384 466 10 647
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена кг 22.22.11 89 197 863 - 86 844 649 360 141
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена кг 22.22.12 5 519 843 - 5 466 631 41 504
Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси кг 22.22.13 13 629 491 29 902 13 640 825 78 478
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси бр. 22.22.14 3 479 203 200 .. 3 275 573 205 364 164
Други опаковки от пластмаси кг 22.22.19 .. .. .. 320 014
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси м2 22.23.11 .. - .. ..
Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси бр. 22.23.12 .. - 8 559 186 185 236
Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси кг 22.23.13 434 116 - 432 898 3 898
Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси # 22.23.14 x x x 474 417
Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани м2 22.23.15 - - - -
Изделия от пластмаси за строителството, н.д. кг 22.23.19 5 284 982 .. 4 979 631 41 703
Сглобяеми постройки от пластмаси хил.лв 22.23.20 x x x ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси кг 22.29.10 166 045 - 166 449 3 012
Cамозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина ≤ 20 см, от пластмаси кг 22.29.21 1 105 158 - 1 871 613 13 466
Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси кг 22.29.22 77 637 - 77 637 1 173
Cъдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни изделия, от пластмаси кг 22.29.23 10 849 964 .. 11 260 838 79 186
Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия хил.лв 22.29.24 x x x 4 752
Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси кг 22.29.25 .. - .. ..
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси кг 22.29.26 .. - .. 2 448
Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д. # 22.29.29 x x x 265 590
Услуги по производство на други изделия от пластмаси хил.лв 22.29.91 x x x ..
Cтъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин # 23.11.11 x x x -
Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин м2 23.11.12 .. - .. ..
Cтъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка кг 23.12.11 .. .. .. ..
Предпазно стъкло # 23.12.12 x x x 187 994
Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети) # 23.12.13 x x x ..
Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло # 23.13.11 x x x ..
Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните бр. 23.13.12 .. - .. ..
Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло бр. 23.13.13 .. - .. ..
Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум бр. 23.13.14 - - - -
Cнопчета, ровинг, влакна и прежди, от стъклени влакна кг 23.14.11 .. - .. ..
Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна кг 23.14.12 .. - .. ..
Стъклена маса; стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби, необработено кг 23.19.11 .. - .. ..
Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи; "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, плочи или подобни форми кг 23.19.12 .. - .. ..
Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло кг 23.19.21 - - - -
Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла кг 23.19.22 - - - -
Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло # 23.19.23 x x x ..
Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло хил.лв 23.19.24 x x x -
Електрически изолатори от стъкло кг 23.19.25 - - - -
Изделия от стъкло, н.д. # 23.19.26 x x x 10 071
Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.11 .. .. .. ..
Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.12 7 650 494 - 8 084 480 23 217
Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д. кг 23.20.13 2 076 274 - 2 084 274 4 078
Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия кг 23.20.14 632 497 - 620 309 9 052
Керамични плочки м2 23.31.10 26 391 674 - 27 297 812 318 607
Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика # 23.32.11 x x x 74 072
Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика # 23.32.12 x x x ..
Тръби и съединителни части за тях от керамика кг 23.32.13 - - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от порцелан кг 23.41.11 - - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.41.12 472 817 - 457 677 1 026
Cтатуетки и други предмети за украса от порцелан и други керамични материали хил.лв 23.41.13 x x x ..
Cанитарна керамика бр. 23.42.10 3 139 555 .. 3 182 574 202 230
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения
кг 23.43.10 244 688 - .. ..
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан кг 23.44.11 - - - -
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.44.12 .. - .. ..
Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки кг 23.49.11 - - - -
Други нестроителни керамични изделия, н.д. кг 23.49.12 295 209 - 311 485 1 777
Несмлян цимент (клинкер) кг 23.51.11 1 951 982 440 - .. ..
Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент кг 23.51.12 .. - .. ..
Негасена, гасена и хидратна вар кг 23.52.10 1 415 533 593 - 280 125 863 67 480
Гипсови свързващи вещества кг 23.52.20 245 656 280 .. .. ..
Калциниран или агломериран доломит кг 23.52.30 - - - -
Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.11 863 050 549 - 852 045 399 144 233
Cглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.12 159 595 420 - 145 432 554 55 477
Cглобяеми постройки от бетон т 23.61.20 .. - .. ..
Изделия от гипс за строителството м2 23.62.10 .. - .. ..
Готови за изливане бетонови смеси кг 23.63.10 12 316 681 685 .. 12 030 604 256 582 368
Неогнеупорни строителни разтвори кг 23.64.10 304 781 397 - 293 317 831 68 960
Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества м2 23.65.11 - - - -
Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия # 23.65.12 x x x -
Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д. кг 23.69.11 8 892 982 - 7 990 432 3 725
Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д. кг 23.69.19 91 972 079 - 92 770 907 38 926
Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър кг 23.70.11 27 670 826 .. 27 825 134 22 919
Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахoве от други скални материали; изделия от агломерирани шисти кг 23.70.12 126 905 744 .. 115 169 910 45 070
Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика кг 23.91.11 1 708 500 .. 1 494 741 40 741
Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон м2 23.91.12 41 864 - 41 350 2 651
Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани кг 23.99.11 55 492 - 55 492 500
Изделия от асфалт или от подобни продукти # 23.99.12 x x x ..
Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран кг 23.99.13 3 996 725 375 .. .. ..
Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на други форми на въглерода под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати кг 23.99.14 .. - .. ..
Изкуствен корунд кг 23.99.15 - - - -
Изделия от други неметални минерални материали, н.д. кг 23.99.19 1 063 892 371 - 919 678 278 99 414
Необработен чугун и огледален "шпигел" чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми кг 24.10.11 - - - -
Феросплави кг 24.10.12 - - - -
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми кг 24.10.13 - - - -
Гранули и прахове от необработен чугун и огледален "шпигел" чугун или стомана кг 24.10.14 .. - .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана кг 24.10.21 .. - .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.22 - - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана кг 24.10.23 .. - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.31 .. - .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.32 .. - .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.33 - - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.34 - - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.35 .. - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана) кг 24.10.36 - - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.41 .. - .. ..
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.42 - - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.43 - - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.51 - - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.52 - - - -
Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.53 - - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.54 - - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана кг 24.10.55 - - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана кг 24.10.61 - - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана кг 24.10.62 .. - .. ..
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана кг 24.10.63 - - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.64 - - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана кг 24.10.65 - - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана кг 24.10.66 .. - .. ..
Кухи пръти за сондажи кг 24.10.67 - - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана кг 24.10.71 .. - .. ..
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.10.72 - - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана кг 24.10.73 - - - -
Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана кг 24.10.74 .. - .. ..
Елементи за релсов път от стомана кг 24.10.75 .. - .. ..
Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана кг 24.20.11 .. - .. ..
Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана кг 24.20.12 - - - -
Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана кг 24.20.13 .. - .. ..
Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана кг 24.20.14 - - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.21 - - - -
Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.22 - - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.23 - - - -
Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.24 - - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.31 - - - -
Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.32 - - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.33 81 343 892 .. 70 671 590 178 463
Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.34 258 439 851 .. 216 481 368 492 696
Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.35 .. - .. ..
Фитинги за тръби, неотлети, от стомана кг 24.20.40 187 470 - 220 504 2 928
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана кг 24.31.10 .. - .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата кг 24.31.20 .. - .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана кг 24.31.30 - - - -
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити кг 24.32.10 .. - .. ..
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити кг 24.32.20 .. .. .. ..
Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана кг 24.33.11 .. 20 008 975 42 744 931 105 254
Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.33.12 - - - -
Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана кг 24.33.20 766 273 - 766 273 5 386
"Сандвич" панели от стоманени листове с покритие кг 24.33.30 25 541 715 - 25 424 740 119 055
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана кг 24.34.11 47 245 245 .. 42 346 697 87 844
Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана кг 24.34.12 - - - -
Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана кг 24.34.13 - - - -
Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.10 .. - 14 431 ..
Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.20 522 - 525 56 638
Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах кг 24.41.30 - - - -
Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.40 - - - -
Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.50 .. - .. ..
Недеформиран алуминий кг 24.42.11 .. - .. ..
Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд кг 24.42.12 - - - -
Прахове и люспи от алуминий кг 24.42.21 - - - -
Пръти и профили от алуминий кг 24.42.22 .. - .. ..
Тел от алуминий кг 24.42.23 .. - .. ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.24 .. .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.25 .. - .. ..
Тръби и фитинги за тръби от алуминий кг 24.42.26 .. - .. ..
Недеформирано олово кг 24.43.11 .. - .. ..
Недеформиран цинк кг 24.43.12 .. - .. ..
Недеформиран калай кг 24.43.13 .. - .. ..
Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово кг 24.43.21 - - - -
Пудра, прахове и люспи, от цинк кг 24.43.22 .. - .. ..
Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк кг 24.43.23 .. .. .. ..
Пръти, профили и тел, от калай кг 24.43.24 - - - -
Меден камък; циментна мед (медна утайка) кг 24.44.11 .. - .. ..
Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране кг 24.44.12 .. - .. ..
Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави кг 24.44.13 368 617 197 .. .. ..
Прахове и люспи от мед кг 24.44.21 - - - -
Пръти и профили от мед кг 24.44.22 .. .. .. ..
Тел от мед кг 24.44.23 16 636 123 .. 16 353 168 ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед кг 24.44.24 .. .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 мм, от мед кг 24.44.25 .. .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от мед кг 24.44.26 26 903 - 26 978 1 368
Недеформиран никел кг 24.45.11 - - - -
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия кг 24.45.12 .. - .. ..
Прахове и люспи от никел кг 24.45.21 - - - -
Пръти, профили и тел, от никел кг 24.45.22 - - - -
Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел кг 24.45.23 - - - -
Тръби и фитинги за тръби от никел кг 24.45.24 - - - -
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави кг 24.45.30 2 201 785 - 2 251 118 ..
Услуги по леене на ковък чугун кг 24.51.11 1 205 284 - 1 164 132 4 888
Услуги по леене на сферографитен чугун кг 24.51.12 9 811 221 - 9 306 347 59 641
Услуги по леене на сив чугун кг 24.51.13 19 506 171 - 16 804 919 75 597
Тръби и кухи профили от чугун кг 24.51.20 - - - -
Фитинги за тръби от чугун кг 24.51.30 .. - .. 63 814
Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях кг 24.52.10 5 151 625 - 4 176 715 36 100
Фитинги за тръби, отлети от стомана кг 24.52.30 - - - -
Услуги по леене на леки метали кг 24.53.10 1 909 487 .. .. ..
Услуги по леене на други метали кг 24.54.10 .. - .. 5 129
Сглобяеми постройки от метал т 25.11.10 56 530 .. 52 507 207 070
Мостове и елементи за мостове от стомана кг 25.11.21 - - - -
Кули и стълбове от стомана кг 25.11.22 16 462 470 .. 2 799 319 14 258
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий кг 25.11.23 304 456 272 33 325 687 213 667 569 877 782
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий бр. 25.12.10 870 441 8 495 874 912 310 597
Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана хил.лв 25.21.11 x x x ..
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане бр. 25.21.12 32 822 .. 13 879 20 144
Части за котли за централно отопление хил.лв 25.21.13 x x x ..
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични устройства, от стомана или алуминий кг 25.29.11 .. - .. 93 410
Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий кг 25.29.12 2 033 570 - 2 036 622 7 965
Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“ бр. 25.30.11 .. - .. ..
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини кг 25.30.12 .. - .. ..
Части за парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 25.30.13 x x x 8 379
Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне кг 25.30.21 - - - -
Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне хил.лв 25.30.22 x x x -
Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства бр. 25.40.12 .. - .. ..
Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях кг 25.40.13 21 228 - 18 715 1 139
Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия хил.лв 25.40.14 x x x 225 766
Услуги по коване на метал хил.лв 25.50.11 x x x 6 070
Услуги по щамповане на метал хил.лв 25.50.12 x x x 2 591
Услуги по валцуване на метал хил.лв 25.50.13 x x x 8 395
Продукти от праховометалургични материали хил.лв 25.50.20 x x x ..
Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал хил.лв 25.61.11 x x x 57 480
Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал хил.лв 25.61.12 x x x ..
Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие хил.лв 25.61.21 x x x 3 652
Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал хил.лв 25.61.22 x x x ..
Услуги по струговане на метални части хил.лв 25.62.10 x x x 340 977
Услуги по друго механично обработване на метал хил.лв 25.62.20 x x x 602 033
Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета бр. 25.71.11 .. - .. 1 427
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти) # 25.71.12 x x x -
Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр # 25.71.13 x x x -
Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране бр. 25.71.14 .. - .. ..
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях кг 25.71.15 - - - -
Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали бр. 25.72.11 .. - .. ..
Други брави и резета от неблагородни метали бр. 25.72.12 .. - .. ..
Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали # 25.72.13 x x x ..
Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от неблагородни метали кг 25.72.14 3 941 772 .. 9 168 858 65 613
Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа кг 25.73.10 451 302 - 451 302 1 728
Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа кг 25.73.20 128 955 - 114 472 1 852
Други инструменти за ръчна работа кг 25.73.30 734 786 .. 727 919 18 419
Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини кг 25.73.40 594 690 .. 547 268 58 603
Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми # 25.73.50 x x x 14 214
Други сечива и инструменти кг 25.73.60 157 415 - 152 419 9 804
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≥ 50 л, но ≤ 300 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.11 62 911 - 61 318 ..
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.12 .. - .. 335
Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана бр. 25.92.11 .. - .. ..
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≤ 300 л, от алуминий бр. 25.92.12 126 359 901 - 129 664 677 37 635
Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали # 25.92.13 x x x 194 701
Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана кг 25.93.11 488 809 - .. 4 972
Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от мед или алуминий кг 25.93.12 .. - .. ..
Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти, от стомана или мед кг 25.93.13 28 773 818 - 25 900 830 63 580
Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий кг 25.93.14 7 706 826 - 7 763 408 19 317
Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства # 25.93.15 x x x 1 242
Пружини и ресори от стомана или мед кг 25.93.16 3 179 408 .. 3 324 179 36 497
Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях # 25.93.17 x x x 495
Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия за ръчна работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д. кг 25.93.18 - - - -
Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д. кг 25.94.11 5 009 574 1 409 001 3 407 445 16 290
Свързващи елементи без резба, от стомана, н.д. кг 25.94.12 546 947 .. 1 074 357 12 852
Свързващи елементи със или без резба, от мед кг 25.94.13 353 637 .. .. 226
Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий # 25.99.11 x x x ..
Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий кг 25.99.12 3 891 516 - 3 906 150 27 051
Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали # 25.99.21 x x x 34 259
Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали хил.лв 25.99.22 x x x ..
Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали хил.лв 25.99.23 x x x 1 349
Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали хил.лв 25.99.24 x x x 4 278
Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани пайети, от неблагородни метали хил.лв 25.99.25 x x x 2 081
Гребни винтове и техните лопатки бр. 25.99.26 - - - -
Други изделия от неблагородни метали, н.д. # 25.99.29 x x x 788 883
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби бр. 26.11.11 .. .. - -
Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби бр. 26.11.12 .. - .. ..
Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци бр. 26.11.21 .. - .. ..
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях бр. 26.11.22 166 196 .. 14 774 1 135
Електронни интегрални схеми бр. 26.11.30 14 665 731 .. .. 179 076
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д. # 26.11.40 x x x ..
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки бр. 26.11.50 4 648 720 4 068 481 585 536 4 489
Монтирани печатни платки бр. 26.12.10 38 881 692 6 840 431 30 996 123 134 605
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри бр. 26.12.20 .. - .. ..
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти) бр. 26.12.30 7 798 310 - 7 542 400 5 701
Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни компютри бр. 26.20.11 71 807 .. 91 688 66 213
Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа бр. 26.20.12 .. - .. ..
Настолни компютри бр. 26.20.13 8 137 .. 5 419 7 877
Системи за обработка на информация, цифрови бр. 26.20.14 1 342 - 1 399 3 893
Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство бр. 26.20.15 4 088 - 4 088 16 246
Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство бр. 26.20.16 .. .. 1 848 4 046
Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри бр. 26.20.17 .. - .. ..
Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа бр. 26.20.18 - - - -
Запаметяващи устройства бр. 26.20.21 - - - -
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис кг 26.20.22 - - - -
Други системи за обработка на информация, н.д. бр. 26.20.30 .. - .. 8 654
Части и принадлежности за компютърна техника хил.лв 26.20.40 x x x 5 997
Предаватели с вграден приемник бр. 26.30.11 .. - .. ..
Предаватели без вграден приемник бр. 26.30.12 .. - .. 25 269
Телевизионни камери бр. 26.30.13 .. - .. ..
Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки бр. 26.30.21 - - - -
Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи бр. 26.30.22 - - - -
Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи) бр. 26.30.23 428 657 .. 371 986 36 069
Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства хил.лв 26.30.30 x x x 946
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери # 26.30.40 x x x 11 110
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати бр. 26.30.50 4 671 170 .. .. ..
Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство бр. 26.40.11 - - - -
Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия бр. 26.40.12 - - - -
Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ бр. 26.40.20 25 778 .. 21 375 2 207
Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук бр. 26.40.31 .. - .. ..
Магнетофони и други апарати за записване на звук бр. 26.40.32 - - - -
Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ бр. 26.40.33 - - - -
Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са основно предназначени за компютрите бр. 26.40.34 .. - .. ..
Микрофони и техните стойки бр. 26.40.41 .. - .. ..
Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон бр. 26.40.42 .. - .. ..
Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука бр. 26.40.43 .. - 826 4 007
Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д. бр. 26.40.44 - - - -
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ # 26.40.51 x x x ..
Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели хил.лв 26.40.52 x x x ..
Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор бр. 26.40.60 .. - .. ..
Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация # 26.51.11 x x x ..
Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика бр. 26.51.12 .. - .. ..
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление # 26.51.20 x x x ..
Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма бр. 26.51.31 - - - -
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане бр. 26.51.32 - - - -
Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д. бр. 26.51.33 .. - .. ..
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения бр. 26.51.41 - - - -
Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи бр. 26.51.42 - - - -
Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство бр. 26.51.43 .. - .. ..
Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника бр. 26.51.44 - - - -
Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д. бр. 26.51.45 19 841 - 25 389 13 184
Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри бр. 26.51.51 .. - .. 7 571
Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове бр. 26.51.52 7 892 677 - 7 306 154 89 656
Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д. бр. 26.51.53 403 847 - 413 701 27 649
Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи бр. 26.51.61 - - - -
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите бр. 26.51.62 - - - -
Броячи за газове, течности или електричество бр. 26.51.63 137 127 .. 127 804 7 355
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри бр. 26.51.64 .. - .. ..
Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични бр. 26.51.65 .. - .. 324
Уреди и машини за измерване или проверка, н.д. # 26.51.66 x x x 17 692
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка бр. 26.51.70 658 950 .. 572 190 73 646
Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление хил.лв 26.51.81 x x x ..
Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка) хил.лв 26.51.82 x x x 59 730
Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи хил.лв 26.51.83 x x x -
Части и принадлежности за броячи хил.лв 26.51.84 x x x ..
Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и машини за измерване или проверка, н.д. хил.лв 26.51.85 x x x 40 029
Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите хил.лв 26.51.86 x x x ..
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали бр. 26.52.11 - - - -
Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри бр. 26.52.12 .. - .. ..
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства бр. 26.52.13 .. - .. ..
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници бр. 26.52.14 .. - .. ..
Часовникови механизми, комплектувани и сглобени бр. 26.52.21 - - - -
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях хил.лв 26.52.22 x x x -
Други части за часовници хил.лв 26.52.23 x x x -
Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател бр. 26.52.24 .. - .. ..
Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания # 26.60.11 x x x ..
Електромедицински диагностични апарати бр. 26.60.12 .. - .. ..
Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 26.60.13 .. - .. ..
Сърдечни стимулатори; слухови апарати # 26.60.14 x x x -
Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване бр. 26.70.11 .. - .. ..
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография бр. 26.70.12 - - - -
Цифрови фотоапарати бр. 26.70.13 - - - -
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати бр. 26.70.14 - - - -
Кинокамери бр. 26.70.15 - - - -
Кинопрожекционни апарати бр. 26.70.16 - - - -
Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника # 26.70.19 x x x -
Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване # 26.70.21 x x x ..
Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи бр. 26.70.22 13 066 - 17 904 16 592
Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д. бр. 26.70.23 24 996 - 55 985 134 613
Оптични контролно-измервателни уреди бр. 26.70.24 .. - .. ..
Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия хил.лв 26.70.25 x x x ..
Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д. хил.лв 26.70.26 x x x ..
Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани кг 26.80.11 - - - -
Оптични носители, незаписани кг 26.80.12 .. - .. ..
Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани кг 26.80.13 - - - -
Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани кг 26.80.14 69 266 - 70 771 3 510
Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток бр. 27.11.10 .. 702 406 60 382 ..
Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт бр. 27.11.21 - - - -
Двигатели за променлив ток, еднофазни бр. 27.11.22 .. - .. ..
Двигатели за променлив ток с мощност ≤ 750 Вт, многофазни бр. 27.11.23 54 352 - 53 618 18 713
Двигатели за променлив ток с мощност > 750 Вт, но ≤ 75 кВт, многофазни бр. 27.11.24 52 639 - 51 255 36 312
Двигатели за променлив ток с мощност > 75 кВт, многофазни бр. 27.11.25 - - - -
Генератори за променлив ток (алтернатори) бр. 27.11.26 - - - -
Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия бр. 27.11.31 .. - .. ..
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели бр. 27.11.32 .. .. .. ..
Електрически трансформатори с течен диелектрик бр. 27.11.41 .. - .. ..
Други електрически трансформатори с мощност ≤ 16 кВА бр. 27.11.42 .. .. .. ..
Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА бр. 27.11.43 25 738 - 25 744 22 254
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори бр. 27.11.50 .. .. 2 349 781 40 077
Части за електрически двигатели и генератори хил.лв 27.11.61 x x x 39 268
Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели # 27.11.62 x x x 64 617
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение >1 000 В бр. 27.12.10 495 891 - 702 280 ..
Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.21 .. .. .. ..
Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.22 .. .. .. ..
Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.23 .. .. .. ..
Релета за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.24 .. - 469 893 7 188
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.31 1 463 815 .. 1 313 462 220 758
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1 000 В бр. 27.12.32 .. - .. ..
Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия # 27.12.40 x x x 379 100
Първични акумулаторни елементи и батерии бр. 27.20.11 .. - .. ..
Части за първични акумулаторни елементи и батерии хил.лв 27.20.12 x x x ..
Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели бр. 27.20.21 2 492 357 - 2 509 794 243 282
Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели бр. елементи 27.20.22 432 716 - 423 373 87 853
Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори бр. 27.20.23 .. - .. ..
Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори хил.лв 27.20.24 x x x ..
Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна кг 27.31.11 - - - -
Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които не са изолирани поотделно кг 27.31.12 - - - -
Проводници за намотки кг 27.32.11 1 564 488 .. .. ..
Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници кг 27.32.12 591 881 .. .. 4 888
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение ≤ 1 000 В кг 27.32.13 46 999 557 .. 46 443 848 323 196
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1 000 В кг 27.32.14 .. - .. ..
Прекъсвачи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.11 .. 2 147 494 .. 124 169
Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.12 .. - .. ..
Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В, н.д. бр. 27.33.13 .. 71 584 244 106 349 848 105 963
Изолационни части от пластмаси кг 27.33.14 7 978 - .. 2 063
Изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“ бр. 27.40.11 .. - .. ..
Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 27.40.12 .. - .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 Вт и напрежение > 100 В, н.д. бр. 27.40.13 .. - .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д. бр. 27.40.14 .. - .. ..
Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи бр. 27.40.15 13 305 - 13 540 ..
Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети) бр. 27.40.21 .. .. .. ..
Електрически нощни и настолни лампи и лампиони бр. 27.40.22 .. - .. 829
Неелектрически осветители бр. 27.40.23 - - - -
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия бр. 27.40.24 115 150 - 119 400 8 397
Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или на стена бр. 27.40.25 381 917 - 397 400 19 807
Други осветители # 27.40.30 x x x ..
Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни хил.лв 27.40.41 x x x ..
Части за осветители хил.лв 27.40.42 x x x ..
Хладилници и замразители, за домакинска употреба бр. 27.51.11 .. - .. ..
Съдомиялни машини за домакинска употреба бр. 27.51.12 - - - -
Перални и сушилни машини, за домакинска употреба бр. 27.51.13 - - - -
Електрически одеяла бр. 27.51.14 - - - -
Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба бр. 27.51.15 .. - .. ..
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател # 27.51.21 x x x 5 998
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател бр. 27.51.22 - - - -
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии бр. 27.51.23 .. - .. ..
Други битови електронагревателни уреди бр. 27.51.24 .. - .. 5 391
Електрически бойлери и бързовари бр. 27.51.25 1 162 120 - 1 157 008 224 754
Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения бр. 27.51.26 .. .. .. ..
Микровълнови фурни бр. 27.51.27 - - - -
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на хранителни продукти); грилове и скари бр. 27.51.28 184 961 - 185 949 ..
Реотани кг 27.51.29 19 419 - 21 529 866
Части за битови електроуреди хил.лв 27.51.30 x x x 10 331
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед бр. 27.52.11 .. - .. ..
Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива бр. 27.52.12 165 785 - 163 332 103 896
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана бр. 27.52.13 .. - .. ..
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване бр. 27.52.14 141 488 - 141 996 69 959
Части за неелектрически битови уреди хил.лв 27.52.20 x x x 8 524
Електрически машини и апарати със специфична функция хил.лв 27.90.11 x x x 31 987
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби кг 27.90.12 .. .. .. ..
Графитни електроди и други изделия от графит или други форми на въглерода, за електрическо приложение кг 27.90.13 .. - .. ..
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация кг 27.90.20 .. .. .. ..
Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика бр. 27.90.31 1 411 - 1 411 ..
Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика хил.лв 27.90.32 x x x ..
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д. хил.лв 27.90.33 x x x ..
Инвертори, изправители и статични преобразуватели # 27.90.41 x x x 160 666
Горивни клетки хил.лв 27.90.42 x x x -
Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1 000 В бр. 27.90.43 - - - -
Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и съединители кг 27.90.44 9 229 315 .. 9 069 699 88 800
Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали # 27.90.45 x x x 5 392
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 квар (силнотокови кондензатори) бр. 27.90.51 .. - .. ..
Други постоянни електрически кондензатори бр. 27.90.52 .. .. .. ..
Променливи или настройващи електрически кондензатори бр. 27.90.53 .. .. .. ..
Незагряващи електрически резистори бр. 27.90.60 761 860 .. 366 635 1 999
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища # 27.90.70 x x x ..
Части за електрически кондензатори хил.лв 27.90.81 x x x ..
Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри хил.лв 27.90.82 x x x -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови бр. 28.11.11 - - - -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални двигатели с искрово запалване бр. 28.11.12 - - - -
Дизелови двигатели, без автомобилните бр. 28.11.13 - - - -
Парни турбини кВт 28.11.21 - - - -
Хидравлични турбини и колела кВт 28.11.22 - - - -
Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите кВт 28.11.23 - - - -
Ветрогенератори бр. 28.11.24 - - - -
Части за парни турбини хил.лв 28.11.31 x x x ..
Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите) хил.лв 28.11.32 x x x ..
Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите хил.лв 28.11.33 x x x ..
Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели хил.лв 28.11.41 x x x 8 304
Части за дизелови двигатели хил.лв 28.11.42 x x x 4 804
Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри) бр. 28.12.11 933 705 .. 1 091 892 ..
Ротационни хидравлични и пневматични двигатели бр. 28.12.12 2 260 586 - 2 236 981 ..
Маслено-хидравлични помпи бр. 28.12.13 .. - .. ..
Хидравлични и пневматични вентили кг 28.12.14 .. - .. 36 246
Хидравлични агрегати бр. 28.12.15 641 - .. ..
Хидравлични системи бр. 28.12.16 .. - .. 8 859
Части за хидравлични и пневматични двигатели хил.лв 28.12.20 x x x 69 549
Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи бр. 28.13.11 .. - .. ..
Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото бр. 28.13.12 .. - .. ..
Други обемни ротационни помпи за течности бр. 28.13.13 .. - .. ..
Други центробежни помпи за течности; други помпи бр. 28.13.14 7 083 - 7 274 4 812
Вакуумпомпи бр. 28.13.21 .. - .. ..
Въздушни помпи, ръчни или крачни бр. 28.13.22 - - - -
Компресори за хладилно оборудване бр. 28.13.23 - - - -
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят бр. 28.13.24 - - - -
Турбокомпресори бр. 28.13.25 - - - -
Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане бр. 28.13.26 - - - -
Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови бр. 28.13.27 - - - -
Други компресори бр. 28.13.28 - - .. ..
Части за помпи и елеватори за течности хил.лв 28.13.31 x x x 8 780
Части за въздушни или вакуумпомпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители хил.лв 28.13.32 x x x 12 228
Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани кг 28.14.11 519 734 .. 941 275 42 346
Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление кг 28.14.12 .. - .. ..
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове кг 28.14.13 37 887 374 .. 50 690 639 132 108
Части за арматурни изделия хил.лв 28.14.20 x x x 35 064
Сачмени, ролкови или иглени лагери кг 28.15.10 .. - .. ..
Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана кг 28.15.21 .. - .. ..
Трансмисионни валове и колена кг 28.15.22 .. - .. ..
Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки кг 28.15.23 .. - .. ..
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори кг 28.15.24 565 737 - 564 942 10 363
Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки) кг 28.15.25 - - - -
Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители) кг 28.15.26 174 356 - 184 161 4 141
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери # 28.15.31 x x x ..
Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана хил.лв 28.15.32 x x x ..
Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д. хил.лв 28.15.39 x x x 18 516
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства бр. 28.21.11 .. - .. ..
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити) # 28.21.12 x x x ..
Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби # 28.21.13 x x x 17 430
Части за пещи и горелки хил.лв 28.21.14 x x x 32 161
Полиспасти бр. 28.22.11 .. - .. ..
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани бр. 28.22.12 .. - .. ..
Крикове; подемни крикове за превозни средства бр. 28.22.13 .. - .. ..
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове бр. 28.22.14 .. - .. ..
Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите бр. 28.22.15 354 - 264 3 960
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки бр. 28.22.16 .. - .. ..
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или материали бр. 28.22.17 639 - 637 8 612
Други подемно-транспортни машини бр. 28.22.18 371 .. 381 7 579
Части за подемно-транспортни машини (без кранове) хил.лв 28.22.19 x x x 117 077
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки кг 28.22.20 1 199 324 - 1 199 324 9 084
Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство бр. 28.23.10 402 183 .. 339 998 80 609
Офис техника бр. 28.23.21 .. - .. ..
Части и принадлежности за офис техника, без компютърната хил.лв 28.23.22 x x x ..
Преносими инструменти с вграден електрически двигател бр. 28.24.11 .. - .. ..
Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател бр. 28.24.12 - - .. ..
Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател хил.лв 28.24.21 x x x ..
Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател хил.лв 28.24.22 x x x -
Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове бр. 28.25.11 3 957 - 3 957 2 986
Апарати за климатизиране на въздух бр. 28.25.12 .. - .. ..
Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за охлаждане или замразяване; термопомпи бр. 28.25.13 40 528 - 41 898 26 864
Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д. бр. 28.25.14 .. - .. 9 217
Промишлени вентилатори бр. 28.25.20 6 327 - 5 891 10 603
Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване # 28.25.30 x x x ..
Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация бр. 28.29.11 372 - 372 1 728
Апарати за филтриране или пречистване на течности бр. 28.29.12 .. - .. ..
Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене бр. 28.29.13 .. - .. ..
Машини и устройства за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове бр. 28.29.21 .. - .. 59 468
Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели бр. 28.29.22 8 101 - 9 193 13 884
Металопластични и механични уплътнители кг 28.29.23 .. - .. ..
Везни с автоматично действие, дозатори бр. 28.29.31 238 - 238 1 115
Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни бр. 28.29.32 - - - -
Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване # 28.29.39 x x x 11 693
Центрофуги, н.д. бр. 28.29.41 - - - -
Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло бр. 28.29.42 - - - -
Автоматични машини за продажба на стоки бр. 28.29.43 .. - .. ..
Промишлени съдомиялни бр. 28.29.50 .. - .. ..
Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата бр. 28.29.60 469 - 469 5 099
Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване бр. 28.29.70 469 - 481 ..
Части за въздушни или водни газгенератори хил.лв 28.29.81 x x x ..
Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове хил.лв 28.29.82 x x x 1 232
Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове # 28.29.83 x x x ..
Неелектрически части за машини, н.д. хил.лв 28.29.84 x x x 25 549
Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане хил.лв 28.29.85 x x x 65 287
Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване хил.лв 28.29.86 x x x 40 304
Зеленчуково-градинарски трактори бр. 28.30.10 - - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя ≤ 37 кВт бр. 28.30.21 - - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт, но ≤ 59 кВт бр. 28.30.22 - - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт бр. 28.30.23 - - - -
Плугове бр. 28.30.31 .. - .. 1 604
Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене бр. 28.30.32 1 340 - 1 299 10 365
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини бр. 28.30.33 - - - -
Разпръсквачи на торове бр. 28.30.34 19 - 18 144
Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки бр. 28.30.39 1 345 - 1 225 6 859
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки) бр. 28.30.40 .. - .. ..
Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д. бр. 28.30.51 - - .. ..
Други машини и устройства за сенокос бр. 28.30.52 .. - .. ..
Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки) бр. 28.30.53 - - - -
Машини за събиране на корени или грудки бр. 28.30.54 - - - -
Други машини и приспособления за събиране на реколтата или за вършитба бр. 28.30.59 304 - 304 9 274
Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели бр. 28.30.60 143 - 142 2 443
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полурeмаркета за селското стопанство бр. 28.30.70 .. - .. ..
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или сухи бобови растения бр. 28.30.81 .. - .. ..
Доилни машини бр. 28.30.82 .. - .. ..
Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните бр. 28.30.83 .. - .. 2 446
Инкубатори и брудери за птицевъдството бр. 28.30.84 - - - -
Други машини и апарати за птицевъдството бр. 28.30.85 .. - .. ..
Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д. бр. 28.30.86 410 - 406 893
Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д. хил.лв 28.30.91 x x x 11 911
Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация хил.лв 28.30.92 x x x 10 630
Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство хил.лв 28.30.93 x x x ..
Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д. хил.лв 28.30.94 x x x -
Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане бр. 28.41.11 .. - .. ..
Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал бр. 28.41.12 .. - .. ..
Стругове, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.21 .. - .. 33 882
Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.22 69 - 69 1 870
Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал бр. 28.41.23 48 - 48 1 363
Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и други металорежещи машини бр. 28.41.24 212 - 208 5 905
Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал бр. 28.41.31 60 - 60 9 515
Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал бр. 28.41.32 .. - .. ..
Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични и други преси за обработка на метал бр. 28.41.33 .. - 44 ..
Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал бр. 28.41.34 .. - .. ..
Части и принадлежности за машини за обработка на метал хил.лв 28.41.40 x x x 18 968
Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло бр. 28.49.11 .. - .. ..
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза # 28.49.12 x x x 35 511
Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на метални листове бр. 28.49.13 14 .. .. ..
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави кг 28.49.21 55 039 - 54 982 5 148
Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини кг 28.49.22 .. - .. 3 508
Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини кг 28.49.23 .. - .. ..
Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали хил.лв 28.49.24 x x x 18 516
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за валцуване на метали бр. 28.91.11 .. - .. ..
Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за валцуване на метали # 28.91.12 x x x ..
Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи бр. 28.92.11 .. - .. ..
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване бр. 28.92.12 .. - .. ..
Самоходни булдозери бр. 28.92.21 - - - -
Самоходни грейдери и скрепери бр. 28.92.22 - - - -
Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци бр. 28.92.23 .. - .. ..
Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата) бр. 28.92.24 - - - -
Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа бр. 28.92.25 - - - -
Други самоходни машини за земни работи бр. 28.92.26 .. - .. ..
Ножове за булдозери кг 28.92.27 - - - -
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа бр. 28.92.28 - - - -
Несамоходни машини за земни работи бр. 28.92.30 .. - .. ..
Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми бр. 28.92.40 .. - .. ..
Верижни трактори бр. 28.92.50 - - - -
Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове хил.лв 28.92.61 x x x 258 147
Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали хил.лв 28.92.62 x x x ..
Млекарски центрофуги бр. 28.93.11 .. - .. ..
Млекопреработващи машини и апарати бр. 28.93.12 797 - 848 13 237
Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения, н.д. бр. 28.93.13 169 - 172 ..
Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки бр. 28.93.14 11 542 - 11 528 68 244
Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти бр. 28.93.15 .. - .. 3 278
Сушилни за селскостопански продукти бр. 28.93.16 - - - -
Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини) бр. 28.93.17 10 202 - 10 565 65 120
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д. бр. 28.93.18 73 - 74 25 897
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения бр. 28.93.20 224 - 224 11 327
Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки хил.лв 28.93.31 x x x -
Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни хил.лв 28.93.32 x x x 35 300
Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн хил.лв 28.93.33 x x x 2 628
Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения хил.лв 28.93.34 x x x 5 028
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.11 - - - -
Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.12 - - - -
Тъкачни станове бр. 28.94.13 - - - -
Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини бр. 28.94.14 .. - .. ..
Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали # 28.94.15 x x x -
Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство или довършване на филц # 28.94.21 x x x -
Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране бр. 28.94.22 - - - -
Изстисквачки за пране бр. 28.94.23 - - - -
Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба бр. 28.94.24 - - - -
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини) бр. 28.94.30 .. - .. ..
Шевни машини за домакинска употреба бр. 28.94.40 - - - -
Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини # 28.94.51 x x x ..
Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия # 28.94.52 x x x ..
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях бр. 28.95.11 .. - 18 812
Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 28.95.12 x x x ..
Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях бр. 28.96.10 624 - 611 18 063
Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях хил.лв 28.96.20 x x x 10 602
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за зашиване на листове бр. 28.99.11 .. - .. ..
Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли бр. 28.99.12 .. - .. ..
Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.13 - - - -
Други печатарски машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.14 .. - .. ..
Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран бр. 28.99.20 - - - -
Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д. бр. 28.99.31 .. - .. ..
Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение хил.лв 28.99.32 x x x ..
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д. # 28.99.39 x x x 68 125
Части за печатарски и книговезни машини хил.лв 28.99.40 x x x ..
Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран хил.лв 28.99.51 x x x ..
Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 28.99.52 x x x ..
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.11 - - - -
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.12 - - - -
Дизелови двигатели за моторни превозни средства бр. 29.10.13 - - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 см3, нови бр. 29.10.21 .. - .. ..
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 см3, нови бр. 29.10.22 - - - -
Леки автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.23 - - - -
Други леки автомобили, нови бр. 29.10.24 .. - .. ..
Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача) бр. 29.10.30 - - - -
Товарни автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.41 - - - -
Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови бр. 29.10.42 .. - .. ..
Пътни влекачи за полуремаркета бр. 29.10.43 - - - -
Шасита, оборудвани с техния двигател бр. 29.10.44 .. - .. ..
Автокранове бр. 29.10.51 - - - -
Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни автомобили, с двигател бр. 29.10.52 - - - -
Други специални автомобили бр. 29.10.59 - - .. ..
Купета и каросерии за автомобили бр. 29.20.10 .. - 67 1 460
Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране (карго контейнери) бр. 29.20.21 2 755 - 2 778 12 949
Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана бр. 29.20.22 .. - .. 967
Други ремаркета и полуремаркета бр. 29.20.23 745 - 714 8 759
Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства # 29.20.30 x x x 14 564
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства кг 29.31.10 38 611 110 1 218 749 37 284 535 1 027 571
Свещи за запалване; магнети; динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване # 29.31.21 x x x ..
Cтартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства кг 29.31.22 .. - .. ..
Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети # 29.31.23 x x x ..
Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети хил.лв 29.31.30 x x x ..
Седалки за автомобили бр. 29.32.10 .. - .. ..
Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили # 29.32.20 x x x ..
Други части и принадлежности за автомобили, н.д. # 29.32.30 x x x 734 250
Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на пътници; фериботи ПБТ 30.11.21 - - - -
Танкери за нефт, нефтопродукти, химични продукти, втечнени газове ПБТ 30.11.22 - - - -
Хладилни кораби, без танкерите ПБТ 30.11.23 - - - -
Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари ПБТ 30.11.24 - - - -
Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова ПБТ 30.11.31 - - - -
Влекачи и тласкачи ПБТ 30.11.32 - - - -
Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби ПБТ 30.11.33 .. - .. ..
Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море # 30.11.40 x x x -
Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)
бр. 30.11.50 .. - 8 328 11 849
Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.91 x x x ..
Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.92 x x x ..
Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател бр. 30.12.11 .. - .. ..
Надуваеми лодки бр. 30.12.12 - - - -
Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута бр. 30.12.19 175 - 175 748
Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа бр. 30.20.11 - - - -
Дизелелектрически локомотиви бр. 30.20.12 - - - -
Други локомотиви; тендери бр. 30.20.13 .. - .. ..
Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.20 - - - -
Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.31 - - - -
Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път бр. 30.20.32 - - - -
Товарни вагони за релсов път бр. 30.20.33 1 194 - 1 194 251 217
Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление # 30.20.40 x x x ..
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 30.20.91 x x x 29 569
Авиационни двигатели с искрово запалване бр. 30.30.11 - - - -
Турбореактивни и турбовитлови двигатели бр. 30.30.12 - - - -
Реактивни двигатели, без турбореактивните бр. 30.30.13 - - - -
Наземни авиотренажори и части за тях хил.лв 30.30.14 x x x -
Части за авиационни двигатели с искрово запалване хил.лв 30.30.15 x x x -
Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели хил.лв 30.30.16 x x x -
Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства бр. 30.30.20 - - - -
Хеликоптери бр. 30.30.31 - - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2 000 кг бр. 30.30.32 .. - .. ..
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2 000 кг, но ≤ 15 000 кг бр. 30.30.33 - - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг бр. 30.30.34 - - - -
Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване кг 30.30.40 - - - -
Други части за въздухоплавателни и космически средства хил.лв 30.30.50 x x x ..
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели хил.лв 30.30.60 x x x -
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем ≤ 50 см3 бр. 30.91.11 - - - -
Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см3 бр. 30.91.12 - - - -
Други мотоциклети; кошове бр. 30.91.13 553 317 .. 523 710 1 068 520
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове хил.лв 30.91.20 x x x ..
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем ≤ 1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.31 - - - -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем >1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.32 - - - -
Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател бр. 30.92.10 373 541 .. 331 676 184 332
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности бр. 30.92.20 .. - .. ..
Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди # 30.92.30 x x x ..
Бебешки и детски колички и части за тях # 30.92.40 x x x ..
Други превозни средства, н.д. бр. 30.99.10 .. - .. 5 072
Мебели за сядане с рамки от метал бр. 31.00.11 1 185 207 - 1 217 373 34 620
Мебели за сядане с рамки от дървесина бр. 31.00.12 .. .. .. ..
Други мебели за сядане бр. 31.00.13 .. - .. 3 590
Части за мебели за сядане хил.лв 31.00.14 x x x 120 347
Части за мебели (без части за мебели за сядане) хил.лв 31.00.20 x x x 41 780
Офис мебели от метал бр. 31.01.11 243 936 - 255 040 14 885
Офис мебели от дървесина бр. 31.01.12 241 001 .. 251 865 74 120
Търговски мебели от дървесина бр. 31.01.13 95 199 - 118 441 63 253
Кухненски мебели бр. 31.02.10 550 902 .. 541 911 94 809
Пружини за легла и поставки за матраци бр. 31.03.11 878 094 - .. 33 367
Матраци и дюшеци, без поставки за матраци бр. 31.03.12 837 167 - 823 773 139 413
Други мебели от метал кг 31.09.11 6 644 937 - 8 463 557 67 341
Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни бр. 31.09.12 1 503 657 .. 1 454 481 387 462
Други мебели от дървесина бр. 31.09.13 671 457 1 892 659 664 137 188
Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук) бр. 31.09.14 .. - .. 27 489
Монети кг 32.11.10 .. .. .. ..
Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани хил.лв 32.12.11 x x x -
Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни хил.лв 32.12.12 x x x -
Бижутерийни и златарски изделия и техните части хил.лв 32.12.13 x x x 15 572
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни хил.лв 32.12.14 x x x -
Бижута имитация кг 32.13.10 .. - 13 331 1 455
Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти бр. 32.20.11 - - - -
Други струнни музикални инструменти бр. 32.20.12 .. - .. ..
Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови музикални инструменти бр. 32.20.13 - - - -
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин бр. 32.20.14 .. - .. ..
Други музикални инструменти бр. 32.20.15 .. - .. ..
Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти хил.лв 32.20.16 x x x -
Части и принадлежности за музикални инструменти хил.лв 32.20.20 x x x 2 301
Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки за лед и ролкови кънки; части за тях # 32.30.11 x x x ..
Обувки за ски и сноуборд чф. 32.30.12 - - - -
Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове хил.лв 32.30.13 x x x ..
Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика хил.лв 32.30.14 x x x 34 417
Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни # 32.30.15 x x x ..
Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д. хил.лв 32.30.16 x x x 5 320
Кукли с човешки образ бр. 32.40.11 .. .. .. ..
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека бр. 32.40.12 578 197 .. 492 885 5 670
Части и принадлежности за кукли с човешки образ хил.лв 32.40.13 x x x -
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране хил.лв 32.40.20 x x x ..
Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли бр. 32.40.31 - - - -
Пъзели (картинни мозайки) бр. 32.40.32 .. - .. ..
Други игри и играчки, н.д. хил.лв 32.40.39 x x x ..
Карти за игра кг 32.40.41 .. .. .. ..
Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други игри # 32.40.42 x x x ..
Инструменти и апарати за зъболечение бр. 32.50.11 67 530 - 67 530 3 398
Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори бр. 32.50.12 .. - .. ..
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.д. бр. 32.50.13 .. - .. 33 291
Апарати за терапия; дихателни апарати бр. 32.50.21 .. - .. ..
Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни протези; други артикули и апарати за протези, н.д. # 32.50.22 x x x ..
Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия хил.лв 32.50.23 x x x 8 556
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях бр. 32.50.30 8 178 - 8 700 4 479
Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали бр. 32.50.41 31 056 - 40 563 ..
Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия # 32.50.42 x x x ..
Рамки за очила и подобни изделия бр. 32.50.43 .. - .. ..
Части за рамки за очила и подобни изделия хил.лв 32.50.44 x x x -
Други медицински и хирургически продукти # 32.50.50 x x x 3 999
Метли и четки за домакинството бр. 32.91.11 .. - .. ..
Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за козметични цели бр. 32.91.12 7 694 383 - 7 626 084 ..
Други четки, н.д. бр. 32.91.19 .. - 2 332 291 5 919
Предпазни каски и други защитни средства # 32.99.11 x x x 27 920
Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи бр. 32.99.12 .. - .. ..
Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки бр. 32.99.13 - - - -
Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях # 32.99.14 x x x -
Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди # 32.99.15 x x x ..
Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат бр. 32.99.16 171 857 - 171 932 552
Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия бр. 32.99.21 .. .. .. ..
Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия хил.лв 32.99.22 x x x ..
Копчета, секретни копчета и техните части; ципове хил.лв 32.99.23 x x x 2 349
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове # 32.99.24 x x x -
Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали кг 32.99.30 - - - -
Запалки и други устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части # 32.99.41 x x x ..
Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали # 32.99.42 x x x ..
Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание ≤ 300 см3 бр. 32.99.43 .. - .. ..
Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти хил.лв 32.99.51 x x x 12 970
Тоалетни пулверизатори и техните части и глави кг 32.99.52 - - - -
Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране кг 32.99.53 49 350 - 55 450 2 442
Свещи, вощеници и подобни изделия кг 32.99.54 2 041 703 - 2 086 479 10 889
Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове хил.лв 32.99.55 x x x ..
Други разнородни изделия, н.д. # 32.99.59 x x x ..
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал хил.лв 33.11.12 x x x 4 856
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 33.11.13 x x x 40 980
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия хил.лв 33.11.19 x x x 1 279
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни хил.лв 33.12.11 x x x 96 399
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия хил.лв 33.12.12 x x x 29 961
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки хил.лв 33.12.14 x x x 11 700
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини хил.лв 33.12.15 x x x 37 135
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване хил.лв 33.12.18 x x x 29 719
Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.12.19 x x x 59 451
Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.12.21 x x x 6 817
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал хил.лв 33.12.22 x x x 6 923
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.12.23 x x x 25 844
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителство хил.лв 33.12.24 x x x 28 982
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.12.25 x x x 16 065
Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.12.26 x x x 1 724
Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.12.27 x x x 2 002
Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук хил.лв 33.12.28 x x x 4 234
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.12.29 x x x 88 586
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация хил.лв 33.13.11 x x x 19 770
Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати хил.лв 33.13.12 x x x 50 477
Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника хил.лв 33.13.13 x x x -
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.13.19 x x x 11 287
Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия хил.лв 33.14.11 x x x 32 017
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения хил.лв 33.14.19 x x x 32 536
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове хил.лв 33.15.10 x x x 376 030
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства хил.лв 33.16.10 x x x 272 538
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 33.17.11 x x x 53 196
Услуги по ремонт на друго оборудване хил.лв 33.19.10 x x x 4 158
Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал хил.лв 33.20.11 x x x 8 959
Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната хил.лв 33.20.21 x x x ..
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.20.29 x x x ..
Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.20.31 x x x 4 598
Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал хил.лв 33.20.32 x x x 4 709
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.20.33 x x x ..
Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството хил.лв 33.20.34 x x x ..
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.20.35 x x x 26 820
Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.20.36 x x x ..
Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.20.37 x x x -
Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук хил.лв 33.20.38 x x x -
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.20.39 x x x 37 110
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди хил.лв 33.20.41 x x x ..
Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.20.42 x x x 48 937
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения хил.лв 33.20.50 x x x 44 440
Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси хил.лв 33.20.60 x x x 21 980
Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д. хил.лв 33.20.70 x x x ..
Рециклирани суровини от благородни метали кг 38.32.21 .. - .. ..
Рециклирани суровини от чугун или стомана кг 38.32.22 .. - .. ..
Рециклирани суровини от мед кг 38.32.23 .. - .. ..
Рециклирани суровини от никел кг 38.32.24 - - - -
Рециклирани суровини от алуминий кг 38.32.25 .. - .. ..
Други рециклирани метални суровини кг 38.32.29 .. .. .. 901
Рециклирани неметални суровини кг 38.32.30 21 959 346 .. 20 338 833 38 701

1включва продадената промишлена продукция, произведена за собствена сметка и продадена промишлена продукция по договор за изработка на ишлеме от ишлемодателя през отчетния период
* - предварителни данни
-  - няма случай
..  - конфиденциални данни
х  - поради естеството на данните не може да има случай
# - продуктова подкатегория образувана от кодове по ПРОДПРОМ с различни измерителни единици
За продукти от клас 10.51 по КИД-2008 "Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед" данни се събират и предоставят от МЗ
31.08.2023