Тримесечни фискални данни


Динамичен ред: GFS_quarterly_fiscal_data.xls
ТРИМЕСЕЧЕН ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК ПО ПОД СЕКТОРИ НА СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
Дирекция "Макроикономическа статистика"
отдел "Финансови национални сметки"
Елена Петрова
Теодора Тодорова
държавен експерт
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 507
+359 2 9857 609
 
Последно обновяване на данните: 25 октомври 2019 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеТримесечните данни за приходи, разходи и дефицит/излишък по подсектори на сектор "Държавно управление" се формират на база касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа на бюджетните единици, както и на тримесечни данни за държавните предприятия, прекласифицирани в сектора.
2Използвани класификации• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010).
3ОбхватСъгласно ЕСС 2010 сектор "Държавно управление" се състои от три подсектора - подсектор "Централно държавно управление"; подсектор "Местно управление" и подсектор "Социалноосигурителни фондове". На основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС държавите-членки на ЕС следва да публикуват тримесечни фискални данни по под сектори на сектор "Държавно управление".
4Единици на измерванeмлн.лв.
5Период, за който се отнасят даннитетримесечни данни
6Период, за който има налични данни2019 г.
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)

Директива 2011/85 на ЕС за бюджетните рамки на държавите-членки на ЕС.

Закон за публичните финанси на Р България.

8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg.
10Методологични документи• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010).
11Източници на данниОсновни източници на данни за разработване на тримесечните данни по подсектори на сектор "Държавно управление" са:
• Отчет за касовото изпълнение на държавния бюджет, автономните бюджетни единици, НОИ и НЗОК;
• Оборотни ведомости на бюджетните единици
• Статистическа информация за държавните предприятия, прекласифицирани в сектор "Държавно управление" - държавни болници, НК "Железопътна инфраструктура", БДЖ "Пътнически превози" и др.
12Честота на събиране на даннитетримесечно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици по подсектори на сектор "Държавно управление".

 

Страници