Месечни фискални данни


Динамичен ред: GFS_monthly_fiscal_data.xls
МЕСЕЧЕН ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК НА ПОД СЕКТОРИ “ЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ” И "СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ"
Дирекция "Макроикономическа статистика"
отдел "Финансови национални сметки"
Милена Георгиева
Теодора Тодорова
държавен експерт
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 708
+359 2 9857 609
 
Последно обновяване на данните: 6 януари 2020 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеМесечните данни за приходи, разходи и дефицит/излишък на подсектор "Централно държавно управление" се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, прекласифицирани в подсектора.Месечните данни за приходи, разходи и дефицит/излишък на подсектор "Социалноосигурителни фондове" се формират на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.
2Използвани класификации• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010).
3ОбхватСъгласно ЕСС 2010 подсектор "Централно държавно управление" и подсектор "Социалноосигурителни фондове" са част от сектор "Държавно управление". На основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС държавните-членки на ЕС следва да публикуват фискални данни на касова основа за подсекторите „Централно държавно управление“ и „Социалноосигурителни фондове“ всеки месец, преди края на последващия месец.
4Единици на измерванeмлн.лв.
5Период, за който се отнасят даннитемесечни данни
6Период, за който има налични данни2014 - 2019 г.
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)

Директива 2011/85 на ЕС за бюджетните рамки на държавите-членки на ЕС;

Закон за публичните финанси на Р България.

8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg.
10Методологични документи• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010).
11Източници на данниОсновни източници на данни за разработване на месечните данни на подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" са:
• месечни отчети за касовото изпълнение на държавния бюджет, автономните бюджетни единици, НОИ и НЗОК;
• месечни оценки на държавните предприяти, прекласифицирани в подсектор "Централно държавно управление" - държавни болници, НК "Железопътна инфраструктура", БДЖ "Пътнически превози" и др.
12Честота на събиране на даннитемесечно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове".

 

Страници