Аренда/наем на земеделска земя


Средни цени на договорите за аренда/наем на земеделска земя
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Сметки и цени в селското и горското стопанство“

Лице за контакт
Гиргина Николова;
Красимира Цонковска
Длъжност
Началник на отдел;
Главен експерт
Адрес

ул. „Панайот Волов” № 2, България 1527

Електронна поща
Телефон
+359 2 9857-646;
+359 2 9857-465
Факс

-

Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване08 май 2018 г.
Дата на публикуване08 май 2018 г.
Дата на последно актуализиране08 май 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните
Националният статистически институт предоставя на Евростат годишни данни за цените за сделките със земеделска земя и цените на рентата в селското стопанство от 2000 година. През 2011 г. беше реализиран проектът по договор за субсидия с Евростат, който имаше за цел разработването на сравними статистически данни съгласно Целевата методология на ЕС за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство, подобряване на системата за събиране на национални данни, осигуряване качеството на информацията чрез прилагането на нови средства за събиране и контрол на данните, осигуряване на потребностите и достъпа до такава информация на потребителите на данни. В рамките на проекта беше събрана информация за тригодишен период от време (2010, 2011 и 2012 г.), като за 2012 г. данните бяха събрани тримесечно. След приключването на проекта Националният статистически институт продължи да разработва тази статистическа информация и редовно да я представя на Евростат. В рамките на Наблюдението за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство, за пазара на земеделска земя се събира информация за следните променливи: 
• Брой на сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през отчетния период - общо и по категории земеделска земя, на национално и регионално ниво. 
• Размер на арендуваната/наетата земеделска земя от наблюдаваните единици - общо и по категории земеделска земя, на национално и регионално ниво. 
• Цена за рентата/наема за единица площ - общо и по категории земеделска земя, на национално и регионално ниво.
Използвани класификации
• Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS); 
• Класификация на наблюдаваните категории земеделска земя; 
• Класификация на икономическите дейности (КИД 2008); 
• Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).
Обхват
Данните за цената на рентата/наема на земеделската земя са събрани от две основни групи респонденти, опериращи на пазара на земеделска земя: 
• Земеделски стопанства (само юридическите лица), наемащи земеделска земя за разширяване на тяхната икономическа дейност (код по КИД-2008 - 01); 
• Дружества със специализирана инвестиционна цел, създадени според националното законодателство специално да извършват операции (покупка, продажба и аренда) на земеделска земя (кодове по КИД-2008 - 6810 и 6820). В обхвата на наблюдението се включват само тези договори за аренда/наем на земеделска земя, при които нейното предназначение за селскостопанско производство не се променя.
Понятия и дефиниции
1. Дефиниция за цената на рентата/наема на земеделска земя 
Наемите съответстват на плащанията, направени на собственика на земята в замяна, на това, че той я предоставя на разположение на друго физическо лице/юридическо лице. На практика това означава действителната цена на наема, договорена от двете страни, включително стойността на свързаните с тях данъци и такси и плащанията в натура, оценени по цена от текущата година. Не се прави разграничение, по отношение продължителността на наемането/договора и времето за сключване на договори. Следователно всички наеми/аренда на земя (дори ако земята се отдаде под наем за по-малко от една година) следва да се вземат предвид при изчисляването на средната наемна цена. В цената на наема/арендата на земеделската земя не се включват: 
• правата, свързани със земята; 
• приспадащия се ДДС; 
• наемите на сгради или жилища, разположени върху него, както и всякакви други разходи, свързани с други активи, с изключение на земеделската земя (текущи разходи за поддръжка на сгради, застраховки на сгради, амортизация на сгради, наеми за професионална употреба на нежилищни сгради и други. В рамките на наблюдението се събира информация за абсолютните цени на договорите за наем/аренда на земеделска земя. От респондентите не се изисква изчисляване на средна цена, когато договорите са повече от един. В този случай те попълват цената, на която най-често са наемали/арендували земя в землището на съответното населено място. 
2. Наблюдавани категории земеделска земя: 
• ниви - редовно обработвана земя, обикновено в системата на сеитбообращение (както е дефинирано за последното изследване на структурата на земеделските стопанства); 
• напоявани площи - обработваема земя, която може да бъде напоявана, ако е необходимо, през референтна година, използвайки оборудването и количеството вода, което обикновено е достъпно; 
• неполивна обработваема земя - обработваема земя, която не може да бъде напоявана поради липса на достъп до вода за напояване; 
• постоянно затревени площи - земя, използвана постоянно (в продължение на пет години или повече) за отглеждане на тревни фуражни култури, чрез култивиране (засяване) или естествено (самозасяване), и която не е включена в сеитбообращението. Съгласно Преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. напояваната земя в България представлява 2.5% от използваната земеделска площ в страната, и така - в съответствие с Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство поотделно цени на напояваната и ненапояваната площ не се наблюдават и не се предоставят на Евростат.
Статистическа единица
1. Отчетни единици: 
• Земеделските стопанства, купуващи земеделска земя за развитието на тяхната икономическа дейност; 
• Дружества със специална инвестиционна цел, създадени съгласно националното законодателство за извършване на операции със земеделска земя (покупка, продажба и отдаване под наем/аренда). 
2. Единица на наблюдение - цената на единица площ (1 декар) арендувана/наета земеделска земя в национална парична единица.
Статистическа съвкупност
• Статистическата съвкупност на земеделските стопанства е дефинирана на базата на информацията от Годишния отчет на земеделските стопанство, където е събрана информация разходите на стопанствата за платени ренти. 
• Статистическата съвкупност на дружествата, опериращи със земеделска земя е дефинирана на базата на подадената от тях информация за промените в стойността на дълготрайните активи през календарната година в Годишния отчет за дейността на дружествата със специализирана инвестиционна цел.
Географски обхват (територия)

Наблюдението обхваща цялата територия на страната.

Времеви обхват

От 2000 година. След 2010 г. данните отговарят на изискванията на Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
• Лева за един декар арендувана/наета земеделска земя. 
• Брой на сключените договори за аренда/наем на земеделска земя. 
• Декари за размера на арендуваната/наетата земеделска земя. За да отговарят на изискванията на Общата методология на Евростат за цената на земеделската земя и рентата, цените след това са преизчислени за 1 хектар.
Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
• Закон за статистиката; 
• Национална статистическа програма; 
• Обща методология на ЕС за статистиката на цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство; 
• ESS-net споразумение между Евростат и държавите членки.
Споделяне на данни

Данните от наблюдението са включени в споразумения за обмен на данни и стратегическо партньорство между Националния статистически иниститут и други институции. Данните на Евростат се предоставят по силата на споразумение с държавите членки.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
• Закон за статистиката http://www.nsi.bg/bg/node/553/
• Регламент (EC) 223/2009 за Европейската статистика (recital 24 и член 20 (4)) oт 11 март 2009 (OJ L 87, p 164) предвижда, че за тази цел е необходимо да се създадат общи принципи и насоки, осигуряващи конфиденциалността на данните, използвани за производството на европейска статистика и достъпа до конфиденциални данни за сметка на техническите решения и изисквания на потребителите в демократичното общество. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:EN:PDF
Конфиденциалност - защита на данните

В съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката индивидуални данни не могат да бъдат публикувани. Разпространението на индивидиулни данни се осъществява единствено съгласно чл. 26 от Закона за статистиката. Проблеми с конфиденциалността на данните възникват на по-ниските географски нива за малките категории земеделска земя (лозя и овощни градини), при които в някои случаи се наблюдават единични договори за аренда/наем на земеделска земя. В тези случаи данните се агрегират на по-високото географско ниво.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Графикът за разпространение на статистическа информация от наблюдението е съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват в съответствие с Глава 5 на Закона за статистиката и Кодекса на Европейската статистическа практика, отчитайки професионалната независимост и неделимостта и прозрачността, където всички потребители са третирани еднакво

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщенията се публикуват редовно на интернет сайта на НСИ в края на м. април, на годината, следваща периода на наблюдение на български и английски език, заедно с разпространението на данните. Прессъобщенията са публикувани на адрес: http://www.nsi.bg/bg/node/11265

Публикации

Данните се публикуват редовно на интернет сайта на НСИ в края на м. април, на годината, следваща периода на наблюдение на български и английски език в областта Статистически данни/Селско и горско стопанство/Селско стопанство.

Онлайн база данни

Данните са налични в ИС ИНФОСТАТ, достъп до която е осигурен през интернет сайта на НСИ. Данните са налични на адрес: http://www.nsi.bg/bg/node/11265

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

• Обща методология за статистиката на цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство.

Документация за качеството

Докладът за качеството не е наличен.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Методите и процудерите по разработването на данните са периодично описвани и тяхното съответствие с Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство е документирано. По време на заседанията на РГ на Евростат „Селскостопански сметки и цени” се обсъждат методологически въпроси и се представят примери за добра практика при разработването на данните от държавите членки. Прави се сравнителен анализ с данните за предишни периоди и други източници на иформация.

Оценка на качеството

Като цяло качеството на данните за цените на договорите за наем/аренда на земеделска земя се определя като добро.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основен потребител на данните от наблюдението е Министерството на земеделието, храните и горите. Данните се предоставят също на бизнеса и гражданите. Отчетени са нуждите на националните потребители, като освен за изискващите се от Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство категории земеделска земя се наблюдават цените на договорите за наем/аренда на още три категории земеделска земя. Данните от наблюдението се предоставят още бизнеса и гражданите.

Удовлетвореност на потребителите

Досега не е провеждано наблюдение за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Всички изискващи се данни, включително и тези на регионално ниво, са представени на Евростат. Данни отделно за напояваната и ненапояваната земя не се разработват, тъй като напояваната земя е под стойностния праг (в проценти), който е посочен в Общата методология ЕС за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство.

Точност и надеждност
Обща точност

Точността на данните се постига чрез осигуряване на задоволителен обхват при подбора на респондентите, разработването на надежден статистически инструментариум, включително и ИТ приложения за събиране, контрол, редактиране на данните чрез елиминиране на екстремните стойности, и методологически указания за провеждането на наблюдението.

Извадкови грешки

Не се изчисляват за този показател.

Неизвадкови грешки

Изчислява се единствено относителен дял на неотговорилите респонденти.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните от Наблюдението за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство се публикуват четири месеца след края на наблюдавания период. Данни за първи път са публикувани на 22.10.2013 година.

Точност на представяне

Не са допуснати закъснения по отношение на сроковете за представяне на данните на Евростат и на Календара за публикуване на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са географски сравними за целия период, за който са налични.

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето за периода 2010-2017 година.

Съгласуваност между предметни области

Прави се сравнение за размера на площите, за които са сключени договори за аренда/наем на земеделска земя с данните от наблюденията за структурата на земеделските стопанства (Пълно преброяване на земеделските стопанства) за всяка от наблюдаваните категории. Съгласуваността с други статистически области не е изследвана.

Вътрешна съгласуваност

Вътрешната съгласуваност на данните е осигурена чрез използването на едни и същи дефиниции, класификации и методи на наблюдение.

Разходи и натовареност

Бюджетът (финансовите средства), необходим за провеждането на наблюдението е публикуван в Националната статистическа програма на интернет сайта на НСИ. За да се намали натовареността върху респондентите събирането на данните се извършва чрез електронен въпросник (офлайн), който включва логически контроли. Като основен измерител за натовареността на респондентите се използва времето необходимо за попълване на данните. Всеки въпросик включва такъв въпрос, на който респондентите трябва да отговорят. Във времето, необходимо за попълване на данните се включва и времето необходимо за тяхната подготовка. На базата на тази информация, натовареността на респондентите може да бъде отчетена като сравнително висока.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В съответствие с прилаганата политика, ревизия на данните се прави когато са настъпили промени в методологията, класификациите и използваните дефиниции.

Ревизия на данните - практика

Ревизия на данните не е предвидена. Наблюденията за структурата на земеделските стопанства се провеждат през определен период от време (обикновено три годишен) и доколкото данните за площите се използват като тегла за претегляне на цените на земеделската земя и на рентата, за част от годините в периода е необходимо преизчисление на средните цени, след като данните за площите по категории земя са налични.

Статистическа обработка
Източници на данни

Директно наблюдение чрез електронен въпросник.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Данните се събират чрез електронен въпросник (офлайн), който се изпраща на респондентите по електронната поща. Въпросникът е наличен също на интернет сайта на НСИ, откъдето може да бъде зареден за ползване от респондентите и експертите в ТСБ. След попълването му, въпросникът се изпраща от респондента на адреса на съответния отдел в ТСБ, на територията, на което се извършва дейността. Всеки отдел отговаря за събирането на данните единствено от респондентите, извършващи дейност на неговата територия. От експертите в ТСБ се изисква да проверят постъпилата от респондентите информация от гледна точка на нейната пълнота и коректност. При откриване на грешки респондентите са своевременно уведомени и поканени да изпратят коректни данни.

Валидиране на данни

Валидирането на данните в процеса на статистическата обработка се извършва с помощта на специално разработен софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с Техническо задание, подготвено от отговорните експерти за провеждането на статистическото наблюдение. Валидирането на данните се извършва на две нива: на регионално ниво - от експертите в ТСБ и на национално - от експертите в НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва чрез специално разработен софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с Техническо задание, подготвено от отговорните експерти за провеждането на статистическото наблюдение. Обработката на данните се извършва на две нива: регионално - от експертите в ТСБ и национално - от експертите в НСИ. На регионално ниво процесът включва проверка, редактиране, валидиране на данните и формиране на регионална база данни. На национално ниво процесът включва проверка, редактиране и валидиране на регионалните данни и формиране на национална база данни и табулация на данните (автоматично генериране на таблици, съдържащи агрегирани данни за броя на сделките със земеделска земя, размера на продадената земя и претеглени средни цени по наблюдаваните категории земеделската земя и географски нива. Агрегирането на данните на национално ниво е съгласно Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство. Средните цени на ниво населено място (LAU2), община (LAU1) и област (NUTS3) се изчисляват като претеглена средна стойност с общия размер на отчетената от респондентите в рамките на наблюдението площ за съответната категория земя по начин на трайно ползване. На геогрфско ниво шест статистически района (NUTS2), две статистически зони (NUTS1) и национално ниво (NUTS0) цените се изчисляват като средно претеглена стойност с общия размер на земята за съответната категория по начин на трайно използване от Наблюдението за структурата на земеделските стопанства (Преброяване на земеделските стопанства) на всеки 10 години.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

-

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 19 юни 2020 - 11:00

  През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 053 лв. за един декар, а на наема/арендата на един декар ниви - 49 лева. Спрямо предходната година при цената на сделките с ниви е отчетено увеличение със 7.4%, докато при рентните плащания цената е по-ниска с 2.0%.

 • петък, 15 май 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2020 г. се повишава с 6.0% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 5.9%, а на продукцията от животновъдството - с 6.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 7.7%, като в растениевъдството се наблюдава ръст с 9.4%, а в животновъдството - с 4.4% .

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2020 г. е по-висок с 2.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.1% спрямо 2019 година.

 • петък, 14 февруари 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2019 г. се повишава с 2.8% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се повишава с 0.9%, а на продукцията от животновъдството - с 12.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 1.6%, като в растениевъдството се наблюдава спад с 0.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение с 11.7%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 1.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.1% спрямо 2018 година.

 • четвъртък, 19 декември 2019 - 11:00

  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г. възлиза на 8 318.0 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение с предходната година.

 • петък, 15 ноември 2019 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2019 г. се понижава с 4.6% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 6.0%, а на продукцията от животновъдството се увеличава с 3.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 2.0%, като в растениевъдството той е с 3.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение с 2.8%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 0.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.4% спрямо 2018 година.

 • понеделник, 21 октомври 2019 - 11:00

  Въпреки отбелязаното увеличение в стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство с 2.7%, доходите на земеделските стопанства през 2018 г. намаляват в сравнение с предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 2.5%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 5.4%, а нетният предприемачески доход  - с 8.7%.

 • четвъртък, 15 август 2019 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2019 г. се увеличава с 5.3% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се повишава с 5.8%, а на продукцията от животновъдството - с 4.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 4.1%, като в растениевъдството то е с 4.9%, а в животновъдството - с 3.0%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2019 г. е по-висок с 3.1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.5% спрямо 2018 година.

 • сряда, 12 юни 2019 - 11:00

  През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 941 лв., което е със 7.9% повече в сравнение с 2017 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 48 лв., или с 4.3% повече спрямо 2017 година.

 • сряда, 15 май 2019 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 5.4% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.1%, а на продукцията от животновъдството - с 2.0%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 5.3%, като увеличението в растениевъдството е с 5.8%, а в животновъдството - с 4.2%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2019 г. отбелязва увеличение с 1.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и намаление с 0.6% спрямо 2018 година.

 • петък, 15 февруари 2019 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.9% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 4.5%, а на цените на продукцията от животновъдството намалява с 4.0%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 1.8%, като спадът в растениевъдството е с 1.4%, а в животновъдството - с 3.3%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2018 г. се повишава с 3.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2017 година.

Страници

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 година
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация публикацията „Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 година” в печатен и електронен формат. Изданието е двуезично - предлага се на български и английски език.

Страници