Статистически данниПрессъобщения

петък, 8 май 2009 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2008 г. са завършили с осъдителна присъда делата за 8 766 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 9 749. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г. се наблюдава намаление с 5.0% на престъпленията, завършили с осъждане и със 7.0% на осъдените лица.
Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 9.4% от всички осъдени лица. Спрямо четвъртото тримесечие на 2007 г. се наблюдава намаление с 13.7%, когато този брой е 1 057.

сряда, 29 април 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2009 г. е с 1.1% над равнището от предходния месец, спрямо съответния месец на предходната намалява с 1.1%. Общият индекс на цени на производител има увеличение с 0.2% в сравнение с предходния месец и с 5.5% намаление в сравнение с март 2008 година.

вторник, 28 април 2009 - 11:00

През април 2009 г. с изключение на строителството в останалите отрасли промишленост, търговия на дребно и услуги показателят бизнес климат регистрира увеличение спрямо предходния месец. Общо за страната той се повишава с 0.6 пункта.

понеделник, 27 април 2009 - 11:00

През март 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 403 718 или с 15.1% по-малко в сравнение с март 2008 година.
Посещенията на чужденци в България през март 2009 г. са 334 417 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. със 7.3%.

четвъртък, 23 април 2009 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилища за първо тримесечие на 2009 г. спрямо четвърто тримесечие на 2008 г. е 87.6%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилища е минус 12.4%.

сряда, 22 април 2009 - 11:00

През март 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са с 1.8% повече в сравнение с предходния месец и достигат до 1 216.4 хил. т, докато превозените пътници се увеличават с 4.4% до 2 544.5 хиляди.

петък, 17 април 2009 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2009 г., предостави информация за реализираните инвестиции на тези предприятия през 2008 г. и инвестиционните им планове за 2009 година.
През 2008 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността са нараснали с 12.2% в номинално изражение спрямо предходната година. Плановете на промишлените предприятия през настоящата 2009 година обаче са за свиване на инвестициите с около 36% спрямо направените през 2008 година.

четвъртък, 16 април 2009 - 11:00

Броят на населените места в България в края на 2008 г. e 5 304, от които 253 са градове и 5 051 села. От общото население на страната към 31.12.2008 г. - 7 606 551 души, близо 71% живее в градовете, а 29% - в селата. С население над 100 хил. души са 7 града на страната. В 144 населени места няма население.

четвъртък, 16 април 2009 - 11:00

През 2008 г. средният общ годишен доход на лице в домакинство е 3748 лв, което е с 12,8% повече от 2007 г.

четвъртък, 16 април 2009 - 11:00

В резултат на демографските и миграционни процеси изчисленото в края на 2008 година население на София възлиза на 1 247 059 души, което е 16.4 на сто от населението на страната.

Страници