Премини към основното съдържание

Калкулатор за изчисляване на личната инфлация

До каква степен Вашата лична инфлация (отчитайки Вашите лични разходи) се различава от официалната инфлация за България? Въведете Вашите лични месечни и годишни разходи и изчислете Вашата лична инфлация.

Потребителската кошница от стоки и услуги, която Националният статистически институт използва, за да изчисли индекса на потребителските цени и чрез него да пресметне процента на инфлация за България, се състои от 852 стоки и услуги. За всяка една стока или услуга - напр. хляб, мляко, билет за кино, бензин - ние изчисляваме средна цена за месеца и средна цена за предходната година. Общият индекс на потребителските цени се изчислява като средна претеглена от промените в цените на всичките 852 стоки, наблюдавани в над 6400 търговски обекта в 27-те градове, в които се извършва наблюдение на цените.

Процентът на инфлация, обаче не зависи само от това как се променят цените на стоките и услугите. Друг важен фактор са теглата на отделните стоки и услуги, включени в потребителската кошница. Теглата определят дела (важността, значимостта) на различните стоки и услуги в потребителската кошница и от там и влиянието на изменението на техните цени върху общото изменение на цените, т.е. върху процента на инфлация.

Теглата, използвани от Националния статистически институт за изчисляване на индексите на цените (процента на инфлация) се определят въз основа на данни от изследването на домакинските бюджети. Те се отнасят за средностатистическия потребител и като такива отразяват структурата на потребление на едно средностатистическо българско домакинство. Средностатистически потребител, обаче, съществува само теоретично. По тази причина официално изчислената инфлация може да се различава от Вашите изчисления на личната инфлация: например, ако Вие не пушите, Вашето лично потребление няма да включва разходи за тютюневи изделия, които са включени в кошницата, използвана за пресмятане на официалния процент на инфлация.

Калкулатор за изчисляване на личната инфлация

Калкулаторът дава възможност да изчислите Вашата лична инфлация, т.е. Вашия индекс на потребителските цени чрез въвеждането на Вашите лични месечни и годишни разходи, които да отговарят на Вашия личен модел на потребление.

Въз основа на въведените данни ще бъдат показани графики и таблица с официалните и с Вашите изчисления на месечната и на годишната инфлация и така ще имате възможност да видите как различните тегла, дължащи се на различните модели на потребление, оказват влияние върху общото изменение на цените. Отделна графика „Сравнение на разходите” съпоставя Вашия личен модел на потребление с модела на потребление на средностатистическото домакинство по основни видове разходи.

Калкулатор за изчисляване на личната инфлация - ръководство за потребителя