Премини към основното съдържание

Статистически речници

Статистически речници
 
Статистическите речници включват:
 
- Основни понятия и термини от теорията и практиката на статистиката, които се използват при подготовката на инструментариума на статистическите изследвания, осъществявани от НСИ, както и при анализа на получената информация.
 
- Дефиниции и определения, обясняващи същността и съдържанието на статистическите класификации.
 
- Терминологичен речник на качеството на статистическата информация - основни понятия и дефиниции, свързани с критериите за качество на статистическата информация.

 

Основни теоретични понятия, използвани в практиката на НСИ

Статистически класификации - основни термини и понятия

Терминологичен речник на качеството