Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на образованието и културата"

 

Отдел „Статистика на образованието и културата” осъществява следните дейности:

1. осигурява изпълнението на съответната част от НСП чрез методологична работа в съответствие с европейското законодателство в тази област, като организира и провежда статистически изследвания в областта на:

а) образованието - годишни изследвания на дейността на образователните институции (предучилищно образование; основно и средно образование; професионално обучение след средно образование; центрове за професионално обучение; висше образование; докторантура), както и репрезентативни изследвания на домакинствата и предприятията в областта на образованието и обучението;

б) културата - годишни изследвания на дейността на културните институции (музеи; театри; библиотеки; кина; радио- и телевизионна програмна дейност; филмово производство; книгоиздателска и печатна дейност).

2. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

3. осъществява междуведомствена координация с други органи на статистиката и ведомства по отношение на статистиката на образованието и културата;

4. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в областта на статистиката на образованието и културата в съответствие с изискванията на международните стандарти и регламентите на ЕК и Евростат;

5. подготвя и разпространява статистическа информация в областта на статистиката на образованието и културата;

6. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на статистиката на образованието и културата; координира дейността по предоставянето на данни от други органи на статистиката;

7. подготвя анализи, аналитични доклади, методологични разработки, предложения и становища в областта на статистиката на образованието и културата както в системата на НСИ, така и за Евростат;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на образованието и културата;

9. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при провеждане на наблюденията на образованието и културата.