Премини към основното съдържание

НСИ накратко

Националният статистически институт на Република България (НСИ) е публичен орган към Министерски съвет със статут на държавна агенция. Съгласно Закона за статистиката,  статистическата дейност в Република България се осъществява от Националната статистическа система (НСС). Тя се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация под методическото ръководство на Националния статистически институт при изпълнение на Националната статистическа програма (НСП).

НСИ осъществява статистическа дейност, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в НСП. Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация.

НСИ координира статистическата дейност на държавата, като сътрудничи с органите на статистиката при подготовката на проекта на НСП и изпълнението й; осигурява методологично единство в изследванията; представлява Националната статистическа система в Европейската статистическа система пред международни организации и поддържа връзки с националните статистически служби на други държави; осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат; координира на национално равнище всички дейности по разработването, производството и разпространението на националната и европейската статистическа информация; проучва и обобщава обществените потребности от статистическа информация; публикува и разпространява статистическа информация.

Националният статистически институт се състои от централно управление със седалище гр. София и шест териториални статистически бюра. Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво.

Нормативната уредба за дейността на НСИ е достъпна за широката общественост на уебсайта на НСИ. Най-важните нормативни актове са Закона за статистиката, Стратегията за развитие на Националната статистическа система, Националната статистическа програма за текущата година, Устройствен правилник на НСИ, Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги и съответната европейска правна рамка в областта на статистиката, включително Кодекса на европейската статистическа практика.

 

ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

Визията, мисията и целите на НСИ са определени в Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2021-2027 г. Стратегията е разработена от НСИ, съвместно с другите органи на статистиката и Българската народна банка, на основание чл.7, т.1, т.3 от Закона за статистиката.

Съгласно Стратегията, визията на НСИ е да гарантира модерна и ефективна Националната статистическа система, гарантираща високо качество на статистическия информационен продукт и доверие от страна на потребители и партньори.

Мисията на НСС на Република България е да осигурява безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда в отговор на нарастващите информационни потребности на всички групи потребители.

Официалната статистическа информация - продукт на НСС, е предназначена за анализи и научни изследвания, за планиране, прогнозиране и вземане на управленски решения на микро- и макроравнище. Статистическите информационни продукти и услуги са насочени към:

 • органите на държавно управление и местната власт;
 • бизнес сектора и неправителствените организации;
 • научната и академична общност;
 • медиите;
 • ЕС, ООН, МВФ и други международни организации;
 • отделни граждани.

При постигането на стратегическите и оперативните цели, както и при осъществяването на конкретните дейности през периода 2021-2017 г., НСС неизменно ще се ръководи както от Фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН и Кодекса на европейската статистическа практика, така и от следните принципи:

 • Надеждност и високо качество
 • Иновативност
 • Адаптивност към извънредните потребности
 • Отвореност към сътрудничества
 • Устойчивост в развитието
 • Проактивност в действията

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Развитието на Националната статистическа система през периода 2021 - 2027 г. следва четири стратегически цели:

 • Модерна и ефективна Национална статистическа система
 • Високо качество и доверие в официалната статистика
 • Преход от статистика към статистика с добавена стойност
 • Активно сътрудничество с национални и международни партньори

НСС произвежда статистическа информация в съответствие с добрите практики, като използва наличните източници на данни, както и съвременни методи за събиране, обработка и разпространение на данни. Официалната статистика е основа за изработването на всички публични политики както на национално, така и на европейско равнище и гарантира вземането на информирани управленски решения. Нейната роля е изключително важна в нарастващият поток от информация, в това число и фалшиви новини.

Производството на статистическа информация е невъзможно без навременното и качествено предоставяне на първични данни от бизнеса, домакинствата и гражданите. От гледна точка на обществото ефективна Национална статистическа система е система, която произвежда полезна и значима за управлението на микро- и макроравнище информация при възможно най-ниски разходи. Съществено условие за успешното разпространение на статистическа информация е предоставянето й в разбираема и достъпна форма.

Устойчивото развитие на НСС е невъзможно без наличието на подходяща законова рамка и функционална среда. По-ефективното сътрудничество с Евростат и националните статистически системи на другите държави членки е важно условие за пълноценното интегриране на националната ни статистика в ЕСС. Висококвалифицираните и мотивирани човешки ресурси са ключов фактор за реализиране на мисията на НСС и постигането на стратегическите и оперативни цели на развитието за периода 2021-2027 година.

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Ключовите области в прилагането на стратегическите цели са:

 • Просперитет и жизнени стандарти на населението
 • Икономическо и социално развитие
 • Миграция
 • Околна среда и климатични промени
 • Устойчиво развитие 2030

 

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Модернизиране на Националната статистическа система

 • Обезпечаване и оптимизиране на управлението на ресурсите за повишаване на административния капацитет на Националната статистическа система.
 • Подобряване на информационната инфраструктура на Националната статистическа система и модернизиране на организацията и функционирането на НСИ като водеща институция.

Модернизиране на производствения процес

 • Разширяване на обхвата на интегрирания подход при управление на отделните фази на производствения статистически процес в рамките на НСС.
 • Осъвременяване на методите за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация
 • Дигитализация и оперативна съвместимост

Модернизиране на регулаторната рамка (нормативната база)

 • Привеждане на правната рамка в съответствие със съвременните тенденции в обществено-икономическото развитие и повишаващите се изисквания към навремеността на статистическата информация
 • Гарантиране на независимостта на официалната статистика

Качество, нововъведения и сигурност

 • Внедряване на нови подходи за производството на статистическата информация
 • Сигурност на информацията

Ясна комуникация и сътрудничество със заинтересованите страни

 • Изграждане на устойчива комуникация със заинтересованите страни
 • Повишаване на статистическата култура на различни групи заинтересовани страни

Обезпечаване на националните, европейските и глобалните потребности от статистическа информация

 • Осигуряване на лесен достъп до статистика за всички
 • Разработване на политика и осигуряване на условия за управление на пространствени данни

Разширяване на националното и международното сътрудничество

 • Задълбочаване на партньорствата в рамките на Европейската статистическа система
 • Принос в постигането на европейските стандарти от статистическите органи в страните от Западните Балкани и страните от Източното партньорство
 • Активно участие при определяне на приоритетите в сферата на статистиката в глобален и европейски план и в работата на ООН, ОИРС и др. международни институции и организации