Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на работната сила"

Цвета Костова - Севастиянова
Началник на отдел "Статистика на работната сила"
 
Родена в гр. София.
Магистър „Бизнес и административни информационни технологии и комуникации“ - Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (2011 - 2013 г.).
Магистър „Статистика и иконометрия“ - Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2001 - 2003 г.).
Бакалавър „Статистика и иконометрия“ - Университет за национално и световно стопанство, гр. София (1997 - 2001 г.).
Работи в НСИ от 2003 г. като последователно заема различни експертни длъжности в областта на статистиката на пазара на труда. Началник на отдел „Статистика на работната сила“ от януари 2024 година.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 619

 

Отдел „Статистика на работната сила” осъществява следните дейности:

1. събира, обработва и разпространява официална статистическа информация за състоянието и динамиката на заетостта и безработицата;

2. осъществява наблюдение на работната сила, с цел да се осигури информация за най-важните характеристики на заетостта и безработицата в Република България;

3. разработва нова и усъвършенства съществуващата методология, методика и инструментариум на статистическото изследване на работната сила по начин, осигуряващ в максимална степен съгласуваност с изискванията за качество на Европейска статистическа система и удовлетворяване на нуждите на потребителите;

4. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическото изследване на работната сила;

5. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно статистическото изследване на работната сила;

6. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и пилотни проекти, както и в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени експертни групи по теми, свързани със статистика на работната сила;

7. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическото изследване на работната сила;

8. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в областта на статистическото изследване на работна сила, в съответствие с изискванията на националните и международни стандарти;

9. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събираната и предоставяна информация за работната сила;

10. изготвя доклади за качеството и подготвя метаданни за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ в областта на статистиката на работната сила;

11. поддържа динамични редове и предоставя данни от статистическото изследване на работната сила за общите статистически издания на НСИ, международни въпросници, както и за информационното обслужване на потребителите;

12. участва в разработването и актуализирането на използваните в НСИ класификации и номенклатури.