Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на населението и жилищния фонд"

Д-р Венцислава Стоянова
Началник на отдел "Статистика на населението и жилищния фонд"
 
Родена в гр. Кюстендил.
Доктор по икономика, научна специалност „Статистика и демография“  - Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Тема на дисертационния труд: „Статистическо изучаване на устойчивото развитие“.
Магистър по специалност „Статистика и иконометрия“ - Университет за национално и световно стопанство, гр. София. 
Бакалавър по специалности „Статистика и иконометрия“ и „Счетоводство и контрол“ - Университет за национално и световно стопанство, гр. София.
Работи в отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“ на НСИ от 2015 година. В периода 2015-2018 г. е заемала експертни длъжности, а от 2019 г. е началник на отдела.
В периода 2003-2015 г. е работила в областта на маркетинговите изследвания. През 2009-2017 г. е била хоноруван асистент по статистика в УНСС, гр. София. 
Владее английски език, ползва руски.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 640
 

 

Отдел „Статистика на населението и жилищния фонд” осъществява следните дейности:

1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методологии в областта на статистиката на населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението;

2. провежда статистическите изследвания, включени в НСП, в областта на статистиката на населението, демографските процеси (ражданията, умиранията, браковете и разводите, вътрешната и външната миграция) и прогнози за населението;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. оказва методологична помощ на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административни регистри, използвани за статистически цели;

5. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на населението, статистиката на демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението в съответствие с изискванията на международните стандарти и Евростат;

6. подготвя методологични разработки, предложения и становища в областта на статистиката на населението, демографските процеси и прогнози за населението както в системата на НСИ, така и за Евростат;

7. подготвя и предоставя данни за населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението, необходими за общите и специализираните статистически издания, международни въпросници и за информационно обслужване на потребителите;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението;

9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други, свързани с демографската статистика;

10. участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури в частта им за населението;

11. отговаря за съхранението на статистическата информация в съответствие със Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;

12. поддържа и актуализира информационната система „Демография”;

13. оказва методологична помощ на ТСБ при обработката на първичните съобщения за демографските събития;

14. актуализира, поддържа и осигурява достъп до данните в генералната съвкупност от лица и домакинства, от които се формират извадките за изследванията на НСИ;

15. усъвършенства методологията и разработва основните насоки за провеждането на преброяванията на населението и жилищния фонд съгласно българското и европейското законодателство и международните препоръки;

16. осъществява международния обмен на статистическа информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации в областта на методологията на преброяванията на населението и жилищния фонд;

17. осъществява координация на дейностите по подготовка и съгласуване на инструментариума на преброяванията на населението и жилищния фонд с други държавни органи на управление и академичната общност;

18. сътрудничи с други структурни звена на НСИ, имащи компетенции в областта на преброяванията на населението и жилищния фонд, включително и чрез обмен на данни.