Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на условията на живот"

Д-р Десислава Димитрова
Началник на отдел "Статистика на условията на живот"
 
Родена на 27 август 1970 г. в гр. София.
Доктор по икономика, научна специалност “Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство)” - Българска академия на науките, Институт за икономически изследвания.
Магистър по социални дейности - “Управление на институциите за социална работа”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 
Бакалавър по специалност “Застраховане и социално дело” с професионална квалификация „Икономист“ - Университет за национално и световно стопанство.
Работи в Националния статистически институт от 2005 г. до момента, като заема различни експертни и ръководни длъжности в областта на демографската и социална статистика. 
Ръководи и организира провеждането на статистическите изследвания „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“, „Наблюдение на домакинските бюджети (HBS)“ и „Статистика на социалната защита  (ESSPROS)“. 
Организира дейности за подобряване на качеството на събираната информация и използване на данни от административни регистри за допълване на липсващи данни.
В периода 1991 – 2004 г. заема различни експертни длъжности в Министерство на труда и социалната политика.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 183
 

 

Отдел „Статистика на условията на живот” осъществява следните дейности:

1. разработва нова и усъвършенства съществуващата методология в областта на статистическите изследвания „Наблюдение на домакинските бюджети” (HBS), „Статистика на доходите и условията на живот” (SILC) и „Интегрирана статистика на социалната защита” (ESSPROS);

2. провежда статистическите изследвания, включени в НСП, в областта на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. оказва методологична помощ на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административни регистри, използвани за статистически цели;

5. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита в съответствие с изискванията на международните стандарти и Евростат;

6. подготвя методологични разработки, предложения и становища в областта на домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита, както в системата на НСИ, така и за Евростат;

7. подготвя и предоставя данни от домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита, необходими за общите и специализираните статистически издания, международни въпросници и за информационно обслужване на потребителите;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита;

9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и др., свързани с провежданите в отдела изследвания;

10. участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури в частта им за провежданите в отдела изследвания;

11. отговаря за съхранението на статистическата информация в съответствие със Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;

12. поддържа и актуализира базите с данни за провежданите в отдела изследвания;

13. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при обработката на първичните данни.