Общо за странатаБЪЛГАРИЯ (BG)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 7 284 552 7 245 677 7 202 198 7 153 784 7 101 859
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 3 545 073 3 524 945 3 502 015 3 477 177 3 449 978
3 Население към 31.12. - жени (брой) 3 739 479 3 720 732 3 700 183 3 676 607 3 651 881
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.5 -5.2 -5.7 -6.2 -6.0
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.8 7.3 7.6 6.6 6.5
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.0 14.4 15.1 15.3 15.1
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.9 15.5 16.1 16.3 16.2
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.0 13.3 14.1 14.4 14.0
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 2 218 718 2 226 403 2 240 544 2 254 768 2 277 345
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 773 9 301 9 860 10 535 11 379
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.1 68.4 69.0 69.3 68.7
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.8 59.5 61.0 62.9 63.4
13 Коефициент на безработица (%) 12.3 12.9 11.4 9.1 7.6
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 375 770 386 177 351 051 328 921 261 015
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 24.0 25.6 27.0 27.5 27.7
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.0 56.3 54.1 54.4 54.6
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.0 18.2 18.9 18.1 17.7
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 1) 339 342 349 348 345
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2) 48 308 49 522 51 505 51 933 51 816
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 3) 39.3 39.9 40.0 40.6 41.6
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 21 950 596.1 23 339 733.1 21 581 579.6 23 163 272.7 23 508 864.9
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 4) 19 091 492 18 089 215 20 123 833 21 191 026 17 671 830
23 Оборот (хил. лв.)* 223 328 700 227 000 747 235 121 539 250 684 480 248 686 087
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 133 910 919 136 398 987 141 783 781 153 275 119 151 283 795
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 40 238 589 41 439 269 43 913 202 50 094 322 54 032 636
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.2 92.3 92.4 92.4 92.6
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.2 6.2 6.2 6.1
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 541 605 610 734 740
31 Дължина на първокласните пътища (км) 2 975 2 975 2 965 2 954 2 983
32 Дължина на второкласните пътища (км) 4 035 4 035 4 042 4 025 4 028
33 Дължина на третокласните пътища (км) 12 051 12 063 12 111 12 140 12 151
34 Дължина на железопътните линии (км) 4 070 4 032 4 023 4 019 4 029
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 496 176 521 682 656 094 850 457 734 274
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 21 677 22 307 25 484 29 591 32 306
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 50.9 53.7 56.7 59.1 63.5
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 50.3 51.2 53.7 54.6 58.1
39 Жилищни сгради (брой) 2 065 911 2 067 790 2 069 867 2 071 699 2 073 445
40 Жилища (брой) 3 909 348 3 918 241 3 927 769 3 935 105 3 943 989
41 Места за настаняване (брой) 2 758 2 953 3 163 3 202 3 331
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 20 252 038 21 617 474 21 698 391 21 397 816 25 185 996

1) Вкл. болничните заведения към други ведомства, които не са разпределени по области.
2) Вкл. леглата в болничните заведения към други ведомства, които не са разпределени по области.
3) Вкл. лекарите в лечебните и здравни заведения към други ведомства, които не са разпределени по области.
4) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".