Област Монтана


 
област: МОНТАНА (MON)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 145 984 143 662 141 596 139 350 137 188
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 71 682 70 556 69 462 68 347 67 227
3 Население към 31.12. - жени (брой) 74 302 73 106 72 134 71 003 69 961
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -12.3 -12.8 -11.7 -12.8 -13.2
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.9 14.4 8.4 9.3 6.3
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.9 21.4 20.1 21.3 21.3
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.4 22.0 21.9 22.2 22.5
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.5 20.8 18.4 20.4 20.2
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 731 28 722 29 069 28 092 28 152
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 289 6 572 6 995 7 449 7 971
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.6 62.7 63.8 67.1 58.5
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.9 53.3 53.0 55.9 53.7
13 Коефициент на безработица (%) 14.1 14.9 16.7 16.3 8.2
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 11 334 12 474 12 549 12 584 12 135
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15.8 18.1 18.4 17.1 17.3
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 68.1 65.5 66.0 64.3 63.2
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 16.1 16.3 15.6 18.6 19.5
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 897 897 897 897 984
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 32.6 33.2 33.1 32.8 32.2
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 25 384.1 31 380.1 38 093.7 34 218.1 27 354.6
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 165 937 144 377 153 622 140 311 240 820
23 Оборот (хил. лв.)* 1 691 719 1 771 011 1 957 474 2 041 256 2 099 420
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 129 839 1 198 175 1 298 786 1 359 365 1 427 078
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 331 616 353 185 357 203 394 420 430 325
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.3 92.1 91.6 92.2 92.0
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.2 6.3 6.8 6.2 6.4
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 52 52 52 52 52
32 Дължина на второкласните пътища (км) 162 162 162 162 162
33 Дължина на третокласните пътища (км) 391 391 391 391 391
34 Дължина на железопътните линии (км) 115 115 114 114 114
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. .. .. 943
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. .. .. 72
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 29.0 37.5 36.4 49.6 36.8
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 37.9 37.1 40.0 47.9 35.4
39 Жилищни сгради (брой) 82 212 82 221 82 225 82 234 82 241
40 Жилища (брой) 90 899 90 920 90 950 90 993 91 002
41 Места за настаняване (брой) 32 30 26 27 27
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 72 661 71 917 63 694 63 096 62 217

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".