Област Добрич


 
област: ДОБРИЧ (DOB)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 188 088 186 445 184 680 182 808 180 601
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 92 342 91 454 90 428 89 393 88 255
3 Население към 31.12. - жени (брой) 95 746 94 991 94 252 93 415 92 346
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.7 -6.8 -6.7 -7.4 -8.5
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.7 11.2 9.3 6.4 5.4
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 15.8 15.4 15.9 16.6
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.3 17.3 17.8 17.6 18.2
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.7 14.4 13.1 14.2 15.1
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 43 448 42 641 42 442 41 827 40 496
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 394 6 738 7 164 7 581 8 084
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.0 69.0 70.7 71.5 70.8
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 54.4 58.3 59.4 61.2 60.9
13 Коефициент на безработица (%) 17.3 15.4 15.8 14.3 13.8
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 254 11 113 11 406 10 464 9 474
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.4 18.3 18.4 18.4 19.4
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 52.5 55.9 58.2 56.1 55.8
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 29.2 25.8 23.4 25.5 24.8
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 9 7 6 6 6
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 867 845 800 776 748
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 28.3 28.2 27.9 27.2 26.6
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 233 539.4 261 811.9 299 945.1 111 566.1 202 893.7
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 373 192 328 709 380 718 372 252 389 972
23 Оборот (хил. лв.)* 2 956 647 3 123 115 3 305 237 3 270 104 3 446 318
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 829 762 2 012 710 2 042 058 2 123 945 2 224 372
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 760 715 812 111 806 898 814 597 836 094
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.8 93.0 93.3 93.2 93.4
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.3 6.1 5.8 5.9 5.8
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 83 83 83 83 83
32 Дължина на второкласните пътища (км) 242 242 242 242 242
33 Дължина на третокласните пътища (км) 502 502 503 503 503
34 Дължина на железопътните линии (км) 60 60 60 60 60
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. 4 169 3 284 .. ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. .. .. ..
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 36.2 49.7 54.1 65.8 58.5
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 34.5 48.5 44.4 57.8 54.3
39 Жилищни сгради (брой) 59 767 59 860 59 971 60 091 60 194
40 Жилища (брой) 100 281 100 532 100 882 101 204 101 497
41 Места за настаняване (брой) 102 128 142 153 149
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 1 689 453 1 939 723 1 998 528 1 794 550 1 712 783

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".