Област Пловдив


 
област: ПЛОВДИВ (PDV)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 680 884 678 860 678 197 675 586 673 283
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 328 759 327 534 327 127 325 608 324 213
3 Население към 31.12. - жени (брой) 352 125 351 326 351 070 349 978 349 070
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.8 -4.5 -4.0 -4.3 -4.8
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.2 8.1 8.3 8.3 7.5
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.8 14.3 13.6 14.1 14.7
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.0 15.6 14.9 15.2 15.9
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.6 13.0 12.4 13.1 13.7
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 207 599 205 876 203 933 207 057 208 990
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 889 7 418 7 922 8 504 9 084
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.2 67.7 70.7 71.7 68.8
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.4 60.0 61.2 62.2 62.1
13 Коефициент на безработица (%) 8.8 11.2 13.4 13.1 9.6
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 27 334 30 352 30 632 27 281 23 809
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 23.6 22.6 23.4 25.1 25.4
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.3 58.0 57.3 55.0 54.9
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.2 19.4 19.3 19.9 19.7
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 30 32 32 34 34
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 5 081 5 383 5 586 6 196 6 305
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 43.8 46.0 45.5 47.1 48.1
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 1 259 572.0 1 340 733.9 1 648 669.2 1 546 359.6 1 592 531.3
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 1 462 458 1 709 472 1 554 370 1 639 346 1 772 948
23 Оборот (хил. лв.)* 16 940 291 18 691 332 19 385 474 20 070 340 22 201 611
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 10 279 628 11 423 573 11 851 412 12 716 566 14 192 106
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 2 942 361 3 146 844 3 417 547 3 557 383 4 290 340
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.5 91.7 91.8 91.9 91.9
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.1 6.8 6.7 6.6 6.6
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 50 50 50 50 50
31 Дължина на първокласните пътища (км) 129 129 129 129 129
32 Дължина на второкласните пътища (км) 240 240 240 240 240
33 Дължина на третокласните пътища (км) 603 604 604 601 601
34 Дължина на железопътните линии (км) 323 324 324 324 324
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 18 581 22 481 20 104 20 330 45 462
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 1 760 1 816 1 912 2 202 2 594
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 47.5 55.1 60.7 59.4 61.7
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 45.7 52.5 52.5 51.4 55.3
39 Жилищни сгради (брой) 150 042 150 199 150 386 150 612 150 849
40 Жилища (брой) 319 318 320 030 320 699 321 575 322 512
41 Места за настаняване (брой) 243 141 161 173 179
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 669 593 789 634 833 101 899 420 939 667

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".