Област Бургас


 
област: БУРГАС (BGS)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 414 947 414 154 414 485 414 184 413 884
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 203 139 202 534 202 444 201 630 201 290
3 Население към 31.12. - жени (брой) 211 808 211 620 212 041 212 554 212 594
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.0 -3.3 -3.0 -3.2 -3.5
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.3 8.9 6.3 8.1 7.3
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.3 13.4 13.0 13.4 13.4
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.7 14.6 14.2 14.3 14.4
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.9 12.2 11.7 12.4 12.4
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 118 975 118 885 122 348 124 729 123 543
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 359 7 788 8 212 8 834 9 102
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.3 64.8 67.5 67.8 69.4
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 55.3 57.3 58.9 60.3 62.2
13 Коефициент на безработица (%) 12.6 11.5 12.7 11.0 10.3
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 16 285 17 832 19 208 16 932 15 970
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.3 18.6 20.2 18.8 19.3
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 52.3 52.4 51.9 53.4 51.9
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 30.4 29.0 28.0 27.8 28.8
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 19 20 21 20 20
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 011 2 251 2 361 2 660 2 598
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.5 28.5 29.4 29.6 30.2
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 1 811 907.3 2 023 505.8 2 438 309.0 937 226.7 1 704 391.8
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 988 203 1 312 398 1 886 262 1 852 643 1 478 832
23 Оборот (хил. лв.)* 16 551 059 18 558 276 18 449 059 17 839 801 15 713 957
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 12 610 661 14 140 765 14 164 230 13 577 418 11 806 657
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 1 846 343 1 943 914 1 881 217 1 866 231 2 332 967
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 93.4 93.6 93.6 93.6 93.9
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 5.6 5.4 5.4 5.4 5.1
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 35 35 51 52 52
31 Дължина на първокласните пътища (км) 249 249 249 249 252
32 Дължина на второкласните пътища (км) 261 261 261 261 248
33 Дължина на третокласните пътища (км) 624 624 623 624 624
34 Дължина на железопътните линии (км) 177 175 175 175 175
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 5 187 5 337 5 606 5 293 7 219
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 362 447 448 436 484
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 47.3 53.5 44.8 51.6 63.2
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 46.2 52.4 44.6 44.5 56.9
39 Жилищни сгради (брой) 101 731 102 099 102 409 102 760 103 031
40 Жилища (брой) 272 930 275 842 278 559 281 367 283 356
41 Места за настаняване (брой) 1 176 608 656 747 760
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 7 065 474 7 379 959 8 009 877 8 051 983 7 607 144

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".