Област Габрово


 
област: ГАБРОВО (GAB)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 121 389 119 971 118 271 116 351 114 272
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 58 610 58 031 57 194 56 262 55 263
3 Население към 31.12. - жени (брой) 62 779 61 940 61 077 60 089 59 009
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.7 -11.2 -10.7 -11.6 -12.5
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.1 8.0 9.4 1.3 3.8
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 18.5 17.8 18.2 19.4
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.7 19.3 19.0 19.0 21.0
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.0 17.8 16.6 17.5 17.9
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 39 810 39 356 39 233 38 990 38 935
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 827 7 399 7 912 8 283 8 826
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.0 68.0 72.2 72.1 73.0
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.6 61.4 65.8 66.1 67.4
13 Коефициент на безработица (%) 9.9 9.6 8.8 8.1 7.5
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 3 778 3 932 3 881 3 486 3 232
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 25.0 25.1 24.9 26.3 26.8
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 61.5 64.7 65.4 59.9 61.9
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 13.5 10.3 9.8 13.8 11.3
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 8 7 7 7
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 851 834 945 987 987
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 38.4 40.6 39.6 39.9 39.6
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 271 647.9 270 817.2 254 822.5 265 204.8 284 368.2
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 164 290 142 520 182 708 304 762 300 031
23 Оборот (хил. лв.)* 2 540 051 2 652 469 2 824 889 2 805 430 2 855 119
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 747 707 1 871 434 1 969 467 2 003 070 2 047 554
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 549 796 585 329 583 369 661 463 716 165
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.1 91.1 90.9 91.3 91.7
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.1 7.0 7.3 6.9 6.6
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 86 86 86 87 86
32 Дължина на второкласните пътища (км) 30 30 30 31 31
33 Дължина на третокласните пътища (км) 387 387 387 387 387
34 Дължина на железопътните линии (км) 74 74 74 74 74
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. 1 786 1 478 1 091 ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. 326 305 380
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 39.8 34.8 48.2 64.4 49.4
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 39.7 44.8 48.6 59.8 51.2
39 Жилищни сгради (брой) 43 719 43 778 43 836 43 876 43 924
40 Жилища (брой) 79 209 79 369 79 491 79 543 79 611
41 Места за настаняване (брой) 83 59 58 67 65
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 161 194 169 767 147 375 184 993 172 686

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".