Област Варна


 
област: ВАРНА (VAR)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 474 344 473 415 474 076 473 804 472 926
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 232 141 231 634 231 862 231 629 231 055
3 Население към 31.12. - жени (брой) 242 203 241 781 242 214 242 175 241 871
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -1.5 -2.1 -2.4 -2.7 -3.4
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.1 7.0 4.2 5.1 6.4
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.9 12.1 12.0 12.5 12.7
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.9 12.9 13.1 13.7 13.9
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 10.9 11.3 11.0 11.4 11.6
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 149 361 149 001 149 368 151 621 151 747
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 144 8 562 8 922 9 272 10 000
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.1 64.8 67.0 67.8 72.6
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 56.6 54.1 57.8 61.8 68.4
13 Коефициент на безработица (%) 10.3 16.4 13.7 8.7 5.7
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 17 379 18 265 18 148 17 495 15 982
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 25.4 26.0 31.4 33.8 30.7
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 54.7 52.6 49.9 47.4 53.9
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 20.0 21.4 18.6 18.8 15.5
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 16 16 16 16
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 273 2 263 2 293 2 346 2 641
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 45.0 45.2 46.2 46.4 46.9
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 1 500 599.7 1 471 179.2 1 424 057.7 1 679 193.0 1 760 956.7
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 1 091 098 1 012 292 1 129 690 1 101 169 989 946
23 Оборот (хил. лв.)* 14 880 007 15 131 071 15 267 679 15 128 651 15 577 331
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 8 354 529 8 552 436 8 362 807 8 682 862 9 355 288
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 2 697 471 2 790 501 2 741 353 2 920 339 3 242 346
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 93.0 93.0 92.9 92.8 92.8
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 58 58 58 58 58
31 Дължина на първокласните пътища (км) 135 135 135 139 139
32 Дължина на второкласните пътища (км) 42 42 42 42 42
33 Дължина на третокласните пътища (км) 477 477 477 479 479
34 Дължина на железопътните линии (км) 193 193 195 197 197
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 12 355 13 679 23 999 28 529 28 055
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 1 323 1 387 1 628 2 168 2 276
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 40.1 51.3 57.1 58.9 57.8
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 42.1 48.2 51.6 57.1 57.7
39 Жилищни сгради (брой) 97 777 98 207 98 623 98 973 99 285
40 Жилища (брой) 245 954 247 880 250 198 252 845 254 232
41 Места за настаняване (брой) 454 340 365 367 394
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 4 488 519 4 577 820 4 795 761 4 489 301 4 453 317

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".