Област Велико Търново


 
област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО (VTR)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 256 279 253 580 251 126 247 782 245 006
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 123 763 122 463 121 315 119 752 118 456
3 Население към 31.12. - жени (брой) 132 516 131 117 129 811 128 030 126 550
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.9 -7.9 -6.9 -8.2 -8.1
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.9 6.5 7.6 4.1 9.8
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.8 16.9 15.8 17.0 16.8
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 17.6 17.2 18.2 18.2
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.3 16.2 14.5 15.9 15.5
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 69 215 67 706 67 813 67 472 67 141
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 488 6 742 7 262 7 662 8 213
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.6 63.9 65.5 68.1 69.8
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 54.3 55.0 54.8 60.0 65.0
13 Коефициент на безработица (%) 11.7 13.8 16.2 11.7 6.8
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 11 834 12 526 12 400 11 195 10 482
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.5 23.5 26.6 27.3 26.9
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 61.4 60.3 58.9 56.1 57.5
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 17.1 16.3 14.6 16.6 15.6
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 12 12 12 12 12
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 624 1 566 1 587 1 587 1 543
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 31.4 32.2 31.2 31.0 30.4
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 73 033.8 84 292.3 89 565.5 108 175.5 121 708.1
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 390 400 377 732 397 597 384 392 500 926
23 Оборот (хил. лв.)* 3 973 940 4 184 791 4 421 800 4 122 300 4 553 964
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 2 520 466 2 667 361 2 762 602 2 743 497 3 035 379
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 794 340 807 225 857 541 926 801 1 011 447
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.1 91.3 91.5 91.6 91.6
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.2 7.0 6.8 6.7 6.7
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 153 153 153 153 153
32 Дължина на второкласните пътища (км) 141 141 141 141 141
33 Дължина на третокласните пътища (км) 643 643 643 643 643
34 Дължина на железопътните линии (км) 236 236 236 236 236
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 1 344 1 207 1 631 2 300 4 510
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 635 602 577 654 860
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 45.0 41.0 46.6 55.0 60.7
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 46.0 40.5 46.0 49.3 54.3
39 Жилищни сгради (брой) 88 934 89 021 89 088 89 151 89 208
40 Жилища (брой) 144 218 144 682 145 031 145 152 145 269
41 Места за настаняване (брой) 107 104 112 118 116
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 261 456 275 162 282 946 267 452 290 364

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".