Област Смолян


 
област: СМОЛЯН (SML)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 120 456 118 751 116 218 113 984 111 601
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 58 717 57 842 56 622 55 446 54 290
3 Население към 31.12. - жени (брой) 61 739 60 909 59 596 58 538 57 311
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.4 -6.7 -6.6 -7.8 -8.2
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.9 2.6 6.5 2.7 5.4
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.9 13.3 13.1 14.2 14.7
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.5 14.2 13.9 15.7 15.4
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.4 12.3 12.3 12.8 14.0
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 31 490 31 302 32 216 30 952 31 145
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 122 6 516 6 800 7 253 7 679
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.2 70.8 74.2 76.1 77.2
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 50.4 55.3 59.3 61.2 63.9
13 Коефициент на безработица (%) 25.0 21.9 20.3 19.4 17.2
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 11 156 11 808 12 151 10 844 10 411
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.6 18.2 20.0 21.0 21.7
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.5 58.3 58.0 57.0 56.5
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 25.9 23.5 22.0 22.0 21.8
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 5 5 7 8
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 747 644 655 832 956
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 28.2 28.2 27.6 29.4 29.2
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 72 584.5 75 502.9 76 025.3 75 175.4 83 063.9
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 130 912 120 781 141 179 204 252 203 648
23 Оборот (хил. лв.)* 1 140 844 1 259 233 1 345 165 1 467 013 1 637 365
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 886 969 1 007 692 1 052 634 1 163 314 1 264 439
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 312 063 358 701 379 344 419 683 381 450
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.2 92.1 92.3 92.1 91.9
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.6 6.7 6.4 6.6 6.8
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) - - - - -
32 Дължина на второкласните пътища (км) 110 110 110 110 110
33 Дължина на третокласните пътища (км) 429 429 429 429 429
34 Дължина на железопътните линии (км) - - - - -
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. .. .. 1 578
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. .. .. 71
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 31.3 45.3 45.2 45.9 52.3
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 33.5 43.8 50.4 49.4 45.2
39 Жилищни сгради (брой) 36 007 36 036 36 061 36 076 36 103
40 Жилища (брой) 65 623 65 754 65 803 65 832 65 903
41 Места за настаняване (брой) 389 253 266 275 281
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 467 843 496 347 512 984 568 013 593 350

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".