Област Шумен


 
област: ШУМЕН (SHU)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 179 668 178 814 178 061 176 925 175 720
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 87 956 87 512 87 110 86 594 85 968
3 Население към 31.12. - жени (брой) 91 712 91 302 90 951 90 331 89 752
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.8 -5.6 -4.6 -6.3 -6.5
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 12.0 10.1 12.9 11.7 8.1
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.0 15.5 14.6 15.4 15.6
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.3 16.8 15.9 16.5 16.6
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.7 14.3 13.4 14.4 14.7
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 42 595 42 405 42 617 41 797 42 163
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 499 7 068 7 405 7 968 8 505
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.9 75.0 74.7 74.7 73.0
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 53.9 54.9 55.1 58.7 58.5
13 Коефициент на безработица (%) 26.8 26.6 26.0 21.1 19.7
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 13 276 13 189 14 354 13 314 12 605
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.4 20.7 21.3 24.2 24.0
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 50.0 49.0 49.4 47.1 46.6
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 29.6 30.3 29.3 28.7 29.4
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 5 6 6 6
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 834 752 846 936 911
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.9 30.4 29.6 29.9 31.1
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 91 091.6 105 668.7 108 596.0 104 871.4 103 319.7
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 192 565 256 016 237 943 265 981 355 433
23 Оборот (хил. лв.)* 2 730 083 2 886 624 3 120 763 3 117 508 3 163 054
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 816 335 1 911 671 2 076 530 2 118 929 2 211 687
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 504 868 521 040 584 861 627 270 650 776
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.4 92.0 92.1 92.0 91.9
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.1 6.4 6.4 6.5 6.5
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 26 26 33 33 37
31 Дължина на първокласните пътища (км) 188 188 188 188 188
32 Дължина на второкласните пътища (км) 77 77 78 78 78
33 Дължина на третокласните пътища (км) 315 315 315 315 318
34 Дължина на железопътните линии (км) 156 156 155 155 155
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 1 704 .. .. 2 477 4 343
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 447 555 491 537 712
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 33.7 44.7 49.8 48.2 65.6
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 32.7 41.5 52.2 46.5 60.2
39 Жилищни сгради (брой) 53 215 53 240 53 261 53 279 53 303
40 Жилища (брой) 88 644 88 733 88 794 88 818 88 885
41 Места за настаняване (брой) 37 38 47 55 56
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 54 608 64 047 74 327 83 193 90 710

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".