Област Кюстендил


 
област: КЮСТЕНДИЛ (KNL)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 132 813 130 301 127 969 126 014 123 431
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 64 789 63 464 62 339 61 371 60 022
3 Население към 31.12. - жени (брой) 68 024 66 837 65 630 64 643 63 409
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.5 -11.4 -11.4 -12.2 -13.0
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.9 7.6 6.1 3.2 12.8
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.1 18.4 19.0 19.5 19.9
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.3 20.1 19.6 20.7 21.8
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.0 16.7 18.5 18.3 18.2
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 31 127 30 696 30 618 30 900 30 241
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 444 6 880 7 091 7 486 7 942
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.6 67.6 66.9 69.2 69.9
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 57.9 57.4 57.4 60.2 64.1
13 Коефициент на безработица (%) 14.2 14.9 14.2 13.1 8.1
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 442 7 985 7 110 6 575 5 316
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.4 22.5 23.7 23.7 24.8
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 71.2 67.8 63.6 62.0 63.2
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 9.3 9.7 12.7 14.3 12.0
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 001 1 001 1 011 1 013 1 011
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 35.6 33.6 34.5 34.7 35.5
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 33 060.3 38 794.3 43 524.1 42 027.5 43 720.3
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 100 924 138 845 139 008 159 583 136 538
23 Оборот (хил. лв.)* 1 296 055 1 364 242 1 678 667 1 786 607 1 595 280
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 979 870 1 017 134 1 265 127 1 444 463 1 208 900
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 294 935 329 003 346 039 407 740 398 072
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 93.5 93.7 93.8 93.5 93.6
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 5.2 5.0 4.9 5.2 5.3
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - 9 9 42 44
31 Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
32 Дължина на второкласните пътища (км) 54 54 54 54 54
33 Дължина на третокласните пътища (км) 438 441 441 446 446
34 Дължина на железопътните линии (км) 121 121 121 121 121
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. 712 .. ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. 110 132 159
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 31.7 52.4 45.8 50.3 55.4
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 32.2 48.6 40.0 46.5 43.5
39 Жилищни сгради (брой) 58 162 58 171 58 184 58 204 58 212
40 Жилища (брой) 86 519 86 585 86 616 86 769 86 784
41 Места за настаняване (брой) 50 57 67 66 78
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 149 324 148 321 156 173 141 882 158 764

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".