Област Кюстендил


 
област: КЮСТЕНДИЛ (KNL)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 134 990 132 813 130 301 127 969 126 014
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 65 968 64 789 63 464 62 339 61 371
3 Население към 31.12. - жени (брой) 69 022 68 024 66 837 65 630 64 643
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.8 -11.5 -11.4 -11.4 -12.2
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.6 7.9 7.6 6.1 3.2
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.8 19.1 18.4 19.0 19.5
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.9 20.3 20.1 19.6 20.7
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.7 18.0 16.7 18.5 18.3
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 32 269 31 127 30 696 30 618 30 900
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 219 6 444 6 880 7 091 7 486
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.5 67.6 67.6 66.9 69.2
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.1 57.9 57.4 57.4 60.2
13 Коефициент на безработица (%) 14.9 14.2 14.9 14.2 13.1
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 362 8 442 7 985 7 110 6 575
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.7 19.4 22.5 23.7 23.7
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 67.6 71.2 67.8 63.6 62.0
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 11.8 9.3 9.7 12.7 14.3
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 001 1 001 1 001 1 011 1 013
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 34.8 35.6 33.6 34.5 34.7
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 25 891.6 33 060.3 38 794.3 43 524.1 42 027.5
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 80 510 100 924 138 845 139 008 159 583
23 Оборот (хил. лв.)* 1 338 733 1 296 055 1 364 242 1 678 667 1 786 607
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 001 178 979 870 1 017 134 1 265 127 1 444 463
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 341 588 294 935 329 003 346 039 407 740
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 93.0 93.5 93.7 93.8 93.5
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 5.6 5.2 5.0 4.9 5.2
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - 9 9 42
31 Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
32 Дължина на второкласните пътища (км) 54 54 54 54 54
33 Дължина на третокласните пътища (км) 438 438 441 441 446
34 Дължина на железопътните линии (км) 121 121 121 121 121
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. .. 712 ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. .. 110 132
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 35.2 31.7 52.4 45.8 50.3
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 32.7 32.2 48.6 40.0 46.5
39 Жилищни сгради (брой) 58 153 58 162 58 171 58 184 58 204
40 Жилища (брой) 86 473 86 519 86 585 86 616 86 769
41 Места за настаняване (брой) 40 50 57 67 66
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 106 146 149 324 148 321 156 173 141 882

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".