Област Русе

 
област: РУСЕ (RSE)
Показатели Години
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Население към 31.12. - общо (брой) 253 008 251 236 249 144 246 670 233 767 231 580
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 122 649 121 814 120 740 119 647 113 905 112 921
3 Население към 31.12. - жени (брой) 130 359 129 422 128 404 127 023 119 862 118 659
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.0 -6.6 -6.0 -6.4 -8.1 -8.1
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.6 6.4 5.7 10.1 9.7 7.9
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.4 15.2 15.2 15.2 16.0 16.2
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.8 15.8 16.7 16.7 17.0 17.1
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.2 14.6 13.8 13.8 15.0 15.4
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 80 397 82 730 77 174 70 957 70 693 70 007
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 4 326 5 465 6 112 6 354 6 783 7 155
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.3 66.0 68.3 66.5 65.6 66.4
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.6 60.5 64.5 62.0 58.0 57.8
13 Коефициент на безработица (%) 11.4 8.3 5.4 6.8 11.6 12.9
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 763 7 110 11 116 10 570 10 093 10 588
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.2 19.3 19.3 20.4 22.0 22.1
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.7 56.0 58.1 58.8 58.0 60.1
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 24.1 24.7 22.6 20.7 20.0 17.9
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 11 9
19 Легла в болничните завения към 31.12. (брой) 1 628 1 628 1 636 1 562 1 514 1 504
20 Лекари в лечебните и здравните заведения на 10 000 души от населението (брой) 27.6 28.3 29.5 30.5 31.7 32.4
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.щатски долари - до 2006 г. - вкл./ хил.еврo - след 2007 г.) 171 784.3 336 033.5 344 793.7 363 261.7 335 086.3 347 321.9
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 634 677 739 662 452 806 347 785 386 368 421 876
23 Оборот (хил. лв.) * 4 445 659 5 707 344 4 547 313 4 618 375 5 359 684 5 764 845
24 Произведена продукция (хил. лв.) * 2 813 038 3 422 545 2 865 224 2 767 881 3 116 160 3 287 592
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) * 820 645 1 012 330 908 181 893 742 1 029 695 1 053 638
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 88.8 90.0 90.1 90.9 90.8 91.0
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 8.7 7.9 7.7 7.2 7.3 7.2
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 2.1 1.9 1.8 1.6 1.7 1.6
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 110 110 110 110 110 110
32 Дължина на второкласните пътища (км) 155 155 155 155 155 155
33 Дължина на третокласните пътища (км) 247 247 247 247 247 247
34 Дължина на железопътните линии (км) 160 160 160 159 155 155
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 2 311 2 862 3 635 3 494 5 095 3 293
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 546 562 626 498 526 520
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 17.3 24.0 25.2 34.8 43.2 51.4
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (%) 29.9 42.3 52.3 41.5 41.4 53.5
39 Жилищни сгради (брой) 67 104 67 173 67 245 67 288 64 658 64 704
40 Жилища (брой) 124 218 125 006 125 703 126 243 124 843 124 998
41 Средства за подслон (брой) 37 39 50 116 123 46
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 135 842 133 761 130 607 119 780 134 214 148 091

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.02.2014