Област София


 
област: СОФИЯ (SFO)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 245 616 243 254 240 877 238 061 237 080
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 120 898 119 711 118 525 117 038 116 710
3 Население към 31.12. - жени (брой) 124 718 123 543 122 352 121 023 120 370
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.2 -8.5 -8.2 -9.1 -9.7
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.6 4.8 6.5 10.6 8.2
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.8 17.1 16.4 17.8 17.9
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.2 17.9 17.8 19.0 19.0
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 16.3 15.1 16.6 16.7
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 57 184 56 900 59 393 59 694 59 397
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 360 8 926 9 252 9 766 10 507
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.1 63.7 66.3 68.4 65.5
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.6 59.6 59.5 59.6 59.2
13 Коефициент на безработица (%) 9.7 6.4 10.0 12.7 9.4
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 13 366 14 890 14 703 13 501 12 722
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15.3 15.0 14.4 15.8 16.8
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 70.3 68.7 67.2 62.2 61.3
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 14.4 16.3 18.4 22.0 21.9
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 16 16 15 14
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 641 1 614 1 603 1 630 1 638
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 39.0 39.6 38.0 38.9 36.7
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 1 295 597.4 1 323 132.0 1 262 892.4 1 239 077.7 1 274 063.4
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 486 043 571 527 444 421 563 520 720 812
23 Оборот (хил. лв.)* 9 211 748 9 423 176 9 718 403 9 761 317 10 168 958
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 8 028 225 7 961 612 8 232 595 8 270 854 8 861 929
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 1 563 027 1 595 008 1 469 494 1 567 861 1 742 961
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.8 92.0 92.0 92.3 92.3
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.7 6.5 6.4 6.2 6.3
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.3 1.3 1.4 1.3 1.2
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 129 129 137 137 137
31 Дължина на първокласните пътища (км) 363 356 357 357 357
32 Дължина на второкласните пътища (км) 345 346 346 346 346
33 Дължина на третокласните пътища (км) 667 664 666 666 666
34 Дължина на железопътните линии (км) 300 300 295 295 295
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 4 906 4 616 5 437 7 280 16 100
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 241 234 223 253 343
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 48.7 49.2 44.1 53.7 75.3
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 51.1 47.5 40.1 48.8 50.4
39 Жилищни сгради (брой) 145 330 145 527 145 708 145 875 146 066
40 Жилища (брой) 177 065 177 319 177 546 177 760 178 021
41 Места за настаняване (брой) 59 81 93 104 95
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 380 637 436 598 444 741 560 001 595 811

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".