Премини към основното съдържание

Подаване на декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност на хартиен носител

ВАЖНО! Декларация за предприятията, които са осъществявали дейност през отчетната 2023 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева, на хартиен носител може да бъде подадена само от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец.

Попълнените на хартиен носител декларации за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2023 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, се подават само в съответните териториални структури на НАП или по пощата с обратна разписка. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на декларацията за 2023 година.

Попълнените на хартиен носител декларации за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, се подава само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат.