Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2023 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността на застрахователите се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок от 01 януари до 01 юли 2024 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2024 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Годишният отчет за дейността за 2023 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Десислава Асенова [email protected] 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Справка за предприятието Димитър Димитров   683  
Теодора Мачканова   668  
Справка за местните единици  Димитър Димитров   683  
Теодора Мачканова   668  
Справка за група предприятия Димитър Димитров   683  
Теодора Мачканова   668  
Справка за дълготрайните материални и нематериални активи Ивелина Тодорова   156 0877140495
Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за таксите и комисионните Мария-Магдалена Венкова   603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори Мария-Магдалена Венкова   603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО  Евелин Йорданова   459  
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  Ирена Янакиева   176 0877140553
Справка за данъците и таксите Ивайло Рангелов   642 0877368491
Зорка Борисова 108 0877140458
Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи Мария-Магдалена Венкова   603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори Иванка Господинова   264  
Теодора Тодорова 609  
Паулина Георгиева 115  
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877368498
Емилия Милошева 166 0877368498
Мартин Рендов 627  
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) Рени Петкова   103 0877368503
Надя Катеринкина 167 0877368503
Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските дейности по бизнес функции Мария-Магдалена Венкова   603  
Ивелина Тодорова   156 0877140495
Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
Наименование на формуляра