Премини към основното съдържание

Наблюдение на работната сила

Наблюдението на работната сила е регулярно извадково статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт съгласно утвърдената от Министерския съвет Национална статистическа програма.

Основната цел на наблюдението е да се получи актуална информация за икономическата активност на населението. То е официален източник на информация за заетостта и безработицата в страната. Резултатите от изследването се използват при вземане на управленски решения и създаване на програми в областта на заетостта, образованието, пенсионната система, грижите за децата и семейството и други. Наблюдение на работната сила се провежда във всички държави от Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕО) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, както и с произтичащи от него регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. В тези регламенти са определени основните принципи, наблюдаваните характеристики и изискванията за точност на данните. Дефинициите, използвани в наблюдението, са в съответствие с препоръките на Международната организация на труда.

Всяко тримесечие в изследването участват около 19.6 хил. домакинства, които са определени чрез случаен подбор.

Домакинствата се посещават от анкетьор от Националния статистически институт, който провежда интервю с членовете на домакинството със специално подготвена за изследването анкетна карта (въпросник). Анкетната карта съдържа въпроси относно трудовия статус на лицата, вида и основните характеристики на работата, работното време, начините и продължителността на търсене на работа, участието в образование и обучение и други. Наблюдението обхваща всички групи от населението - както работещи, така и пенсионери, учащи, домакини, безработни.

Участието на всяко избрано домакинство и лице в изследването, и предоставянето на коректни отговори, е изключително важно за осигуряването на възможно най-точна картина на пазара на труда и други социални области.

Данните, които се събират при наблюдението, се използват само за статистически цели, т.е. за да се получи обобщена информация. Опазването на тайната на данните, предоставени от респондентите, и използването им само за статистически цели е гарантирано съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

Повече за Наблюдението на работната сила можете да научите от брошурата Наблюдение на работната сила, съдържаща и отговори на често задавани въпроси.

Анкетни карти за Наблюдението на работната сила:

Можете да се запознаете с методологията на Наблюдението на работната сила, както и да намерите подробни данни от изследването в рубриката „Пазар на труда“/Наблюдение на работната сила.

Идентификация на служители и анкетьори на Териториалните статистически бюра