Премини към основното съдържание

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2023 година

Код по
КИД-2008
Наименование на КИД-2008 Файл
07.10 Добив на железни руди 0710.xls
07.29 Добив на руди на цветни метали 0729.xls
08.11 Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 0811.xls
08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин 0812.xls
08.91 Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове 0891.xls
08.93 Добив на сол 0893.xls
08.99 Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде 0899.xls
10.11 Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици 1011.xls
10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1012.xls
10.13 Производство на месни продукти, без готови ястия 1013.xls
10.20 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1020.xls
10.31 Преработка и консервиране на картофи 1031.xls
10.32 Производство на плодови и зеленчукови сокове 1032.xls
10.39 Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия 1039.xls
10.41 Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин 1041.xls
10.42 Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини 1042.xls
10.52 Производство на сладолед 1052.xls
10.61 Производство на мелничарски продукти 1061.xls
10.62 Производство на нишесте и нишестени продукти 1062.xls
10.71 Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия 1071.xls
10.72 Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия 1072.xls
10.73 Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия 1073.xls
10.81 Производство на захар 1081.xls
10.82 Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1082.xls
10.83 Преработка на кафе и чай 1083.xls
10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители 1084.xls
10.85 Производство на готови ястия 1085.xls
10.86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни 1086.xls
10.89 Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде 1089.xls
10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни 1091.xls
10.92 Производство на готови храни за домашни любимци 1092.xls
11.01 Производство на спиртни напитки 1101.xls
11.02 Производство на вина от грозде 1102.xls
11.03 Производство на други ферментирали напитки 1103.xls
11.04 Производство на други недестилирани алкохолни напитки 1104.xls
11.05 Производство на пиво 1105.xls
11.06 Производство на малц 1106.xls
11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 1107.xls
12.00 Производство на тютюневи изделия 1200.xls
13.10 Подготовка и предене на текстилни влакна 1310.xls
13.20 Производство на тъкани 1320.xls
13.30 Облагородяване на прежди, платове и облекло 1330.xls
13.91 Производство на плетени платове 1391.xls
13.92 Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло 1392.xls
13.93 Производство на килими и текстилни подови настилки 1393.xls
13.94 Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях 1394.xls
13.95 Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло 1395.xls
13.96 Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба 1396.xls
13.99 Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде 1399.xls
14.11 Производство на облекло от обработени меки кожи 1411.xls
14.12 Производство на работно облекло 1412.xls
14.13 Производство на горно облекло, без работно 1413.xls
14.14 Производство на долно облекло 1414.xls
14.19 Производство на друго облекло и допълнения за облекло 1419.xls
14.20 Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи 1420.xls
14.31 Производство на чорапи и чорапогащи 1431.xls
14.39 Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия 1439.xls
15.11 Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи 1511.xls
15.12 Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия 1512.xls
15.20 Производство на обувки 1520.xls
16.10 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал 1610.xls
16.21 Производство на фурнир и дървесни плочи 1621.xls
16.22 Производство на сглобени паркетни плочи 1622.xls
16.23 Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството 1623.xls
16.24 Производство на опаковки от дървен материал 1624.xls
16.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене 1629.xls
17.11 Производство на влакнести полуфабрикати 1711.xls
17.12 Производство на хартия и картон 1712.xls
17.21 Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон 1721.xls
17.22 Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон 1722.xls
17.23 Производство на канцеларски материали от хартия и картон 1723.xls
17.24 Производство на тапети и подобни стенни облицовки 1724.xls
17.29 Производство на други изделия от хартия и картон 1729.xls
18.11 Печатане на вестници 1811.xls
18.12 Печатане на други издания и печатни продукти 1812.xls
18.13 Предпечатна подготовка 1813.xls
18.14 Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането 1814.xls
18.20 Възпроизвеждане на записани носители 1820.xls
19.10 Производство на кокс и продукти на коксуването 1910.xls
20.11 Производство на промишлени газове 2011.xls
20.12 Производство на багрила и пигменти 2012.xls
20.13 Производство на други основни неорганични химични вещества 2013.xls
20.14 Производство на други основни органични химични вещества 2014.xls
20.15 Производство на азотни съединения и торове 2015.xls
20.16 Производство на полимери в първични форми 2016.xls
20.17 Производство на синтетичен каучук в първични форми 2017.xls
20.20 Производство на пестициди и други агрохимикали 2020.xls
20.30 Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове 2030.xls
20.41 Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати 2041.xls
20.42 Производство на парфюми и тоалетни продукти 2042.xls
20.51 Производство на експлозиви 2051.xls
20.52 Производство на лепила 2052.xls
20.53 Производство на етерични масла 2053.xls
20.59 Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде 2059.xls
20.60 Производство на изкуствени и синтетични влакна 2060.xls
21.10 Производство на лекарствени вещества 2110.xls
21.20 Производство на лекарствени продукти 2120.xls
22.11 Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми 2211.xls
22.19 Производство на други изделия от каучук 2219.xls
22.21 Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси 2221.xls
22.22 Производство на опаковки от пластмаси 2222.xls
22.23 Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството 2223.xls
22.29 Производство на други изделия от пластмаси 2229.xls
23.11 Производство на необработено плоско стъкло 2311.xls
23.12 Формуване и обработване на плоско стъкло 2312.xls
23.13 Производство на опаковки и домакинско стъкло 2313.xls
23.14 Производство на стъклени влакна 2314.xls
23.19 Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба 2319.xls
23.20 Производство на огнеупорни изделия 2320.xls
23.31 Производство на керамични плочки 2331.xls
23.32 Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството 2332.xls
23.41 Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали 2341.xls
23.42 Производство на санитарна керамика 2342.xls
23.43 Производство на керамични изолатори 2343.xls
23.44 Производство на друга техническа керамика 2344.xls
23.49 Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде 2349.xls
23.51 Производство на цимент 2351.xls
23.52 Производство на вар и гипс 2352.xls
23.61 Производство на изделия от бетон за строителството 2361.xls
23.62 Производство на изделия от гипс за строителството 2362.xls
23.63 Производство на готови бетонови смеси 2363.xls
23.64 Производство на неогнеупорни строителни разтвори 2364.xls
23.65 Производство на влакнесто-циментови изделия 2365.xls
23.69 Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент 2369.xls
23.70 Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали 2370.xls
23.91 Производство на абразивни изделия 2391.xls
23.99 Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде 2399.xls
24.10 Производство на чугун, стомана и феросплави 2410.xls
24.20 Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана 2420.xls
24.31 Студено изтегляне на пръти 2431.xls
24.32 Студено валцуване на тесни ленти 2432.xls
24.33 Студено формуване или прегъване на продукти от стомана 2433.xls
24.34 Студено изтегляне на тел 2434.xls
24.41 Производство на благородни метали 2441.xls
24.42 Производство на алуминий 2442.xls
24.43 Производство на олово, цинк, калай 2443.xls
24.44 Производство на мед 2444.xls
24.45 Производство на други цветни метали 2445.xls
24.51 Леене на чугун 2451.xls
24.52 Леене на стомана 2452.xls
24.53 Леене на леки метали 2453.xls
24.54 Леене на други метали 2454.xls
25.11 Производство на метални конструкции и части от тях 2511.xls
25.12 Производство на метална дограма 2512.xls
25.21 Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване 2521.xls
25.29 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал 2529.xls
25.30 Производство на парни котли, без котли за централно отопление 2530.xls
25.40 Производство на въоръжение и боеприпаси 2540.xls
25.50 Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия 2550.xls
25.61 Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал 2561.xls
25.62 Механично обработване на метал 2562.xls
25.71 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия 2571.xls
25.72 Производство на строителен и мебелен обков 2572.xls
25.73 Производство на сечива и инструменти за ръчна работа 2573.xls
25.91 Производство на варели и подобни съдове от стомана 2591.xls
25.92 Производство на леки опаковки от метал 2592.xls
25.93 Производство на изделия от тел, вериги и пружини 2593.xls
25.94 Производство на свързващи елементи 2594.xls
25.99 Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде 2599.xls
26.11 Производство на електронни елементи 2611.xls
26.12 Производство на монтирани печатни платки 2612.xls
26.20 Производство на компютърна техника 2620.xls
26.30 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 2630.xls
26.40 Производство на битова електроника 2640.xls
26.51 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация 2651.xls
26.52 Производство на часовници и часовникови механизми 2652.xls
26.60 Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати 2660.xls
26.70 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника 2670.xls
26.80 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани 2680.xls
27.11 Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори 2711.xls
27.12 Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия 2712.xls
27.20 Производство на акумулаторни батерии и акумулатори 2720.xls
27.31 Производство на кабели от оптични влакна 2731.xls
27.32 Производство на други електрически и електронни проводници и кабели 2732.xls
27.33 Производство на електроинсталационни изделия 2733.xls
27.40 Производство на лампи и осветители 2740.xls
27.51 Производство на битови електроуреди 2751.xls
27.52 Производство на неелектрически битови уреди 2752.xls
27.90 Производство на други електрически съоръжения 2790.xls
28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 2811.xls
28.12 Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели 2812.xls
28.13 Производство на други помпи и компресори 2813.xls
28.14 Производство на арматурни изделия 2814.xls
28.15 Производство на лагери, предавки и съединители 2815.xls
28.21 Производство на пещи и горелки 2821.xls
28.22 Производство на подемно-транспортни машини 2822.xls
28.23 Производство на офис техника, без компютърната 2823.xls
28.24 Производство на преносими инструменти с вграден двигател 2824.xls
28.25 Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване 2825.xls
28.29 Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде 2829.xls
28.30 Производство на машини за селското и горското стопанство 2830.xls
28.41 Производство на машини за обработка на метал 2841.xls
28.49 Производство на други обработващи машини 2849.xls
28.91 Производство на машини и оборудване за металургията и леярството 2891.xls
28.92 Производство на машини за добива и строителството 2892.xls
28.93 Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн 2893.xls
28.94 Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия 2894.xls
28.95 Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон 2895.xls
28.96 Производство на машини за каучук или пластмаси 2896.xls
28.99 Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде 2899.xls
29.10 Производство на автомобили и техните двигатели 2910.xls
29.20 Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета 2920.xls
29.31 Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили 2931.xls
29.32 Производство на други части и принадлежности за автомобили 2932.xls
30.11 Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих 3011.xls
30.12 Строителство на плавателни съдове за отдих 3012.xls
30.20 Производство на локомотиви, мотриси и вагони 3020.xls
30.30 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели 3030.xls
30.91 Производство на мотоциклети и техните двигатели 3091.xls
30.92 Производство на велосипеди и инвалидни колички 3092.xls
30.99 Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде 3099.xls
31.00 Столове, седалки и части за тях; части за мебели 3100.xls
31.01 Производство на мебели за офиси и магазини 3101.xls
31.02 Производство на кухненски мебели 3102.xls
31.03 Производство на матраци и дюшеци 3103.xls
31.09 Производство на други мебели 3109.xls
32.11 Сечене на монети 3211.xls
32.12 Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали 3212.xls
32.13 Производство на бижута имитация 3213.xls
32.20 Производство на музикални инструменти 3220.xls
32.30 Производство на спортни стоки 3230.xls
32.40 Производство на игри и детски играчки 3240.xls
32.50 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства 3250.xls
32.91 Производство на метли и четки 3291.xls
32.99 Други разнообразни производства, некласифицирани другаде 3299.xls
33.11 Ремонт на метални изделия 3311.xls
33.12 Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 3312.xls
33.13 Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати 3313.xls
33.14 Ремонт на електрически съоръжения 3314.xls
33.15 Ремонт и поддържане на плавателни съдове 3315.xls
33.16 Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства 3316.xls
33.17 Ремонт и поддържане на други превозни средства 3317.xls
33.19 Ремонт на друго оборудване 3319.xls
33.20 Инсталиране на машини и оборудване 3320.xls
38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци 3832.xls