Премини към основното съдържание

Често задавани въпроси по Годишната отчетност за дейността на предприятията, относно използването на Информационна система "Бизнес статистика" (ИС "Бизнес статистика") за електронно въвеждане на отчетите

Важно:

За подаване на Годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП;

Копия на попълнените справки от Годишните отчети в Информационна система „Бизнес статистика“ могат да бъдат съхранявани като файлове локално на Вашия компютър. За повече  информация, моля вижте т.6. Експортиране и съхраняване на съдържанието на отчети извън системата от Указанията.

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Системата е достъпна в Интернет пространството през Web-страницата на НСИ, както и на адрес https://isbs.nsi.bg
 

Интернет-браузъри

Потребителското приложение (включително и електронните форми за въвеждане и редактиране на всички справки в отчетите) позволява работа с актуалните версии на следните най-популярни Интернет-браузъри:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
  • MS Internet Explorer 11
  • Apple Safari
 

За работа със системата е необходимо да направите/проверите някои настройки на Вашия браузър. За целта ползвайте раздела от Указанията, който съответства на модела на Вашия браузър и неговия език.

 

Мога ли да експортирам годишен отчет във външен файл

Тази функционалност е налична за успешно приключени отчети.  Експортирането се извършва чрез бутон „Експортиране“ в главния екран за работа с отчети. Системата експортира отчета в ZIP-пакет, съдържащ отделни PDF-документи за отделните попълнени справки от формуляра на отчета.

Забележка: Възможността за съхраняване (записване) на отделна справка в локален файл, налична в системата досега, продължава да съществува.

Важно: Справките могат да бъдат разглеждани on-line или разпечатвани дори и след края на срока за подаване на съответните отчети.

Важно: Копия на попълнените справки от отчета могат да бъдат съхранени като файлове локално на Вашия компютър. Локално съхранените копия на справките не могат да бъдат редактирани и/или подавани по-късно към системата (т.е. това не е функционалност за работа в режим off-line, а е само възможност за поддържане на архив на подадените отчети локално на Вашия компютър).

За повече информация, моля вижте  от т.6. Експортиране и съхраняване на съдържанието на отчети извън системата от Указанията .

 

Липса на активност (работа) в системата

Текущата сесия в системата се затваря автоматично, ако повече от 30 минути няма активност от Вас в екраните на потребителското приложение. В частност, ако отворите справка от отчет, въведете или промените данни без да ги съхраните повече от 30 минути, през които не извършите никакви действия в потребителското приложение, сесията ще се затвори. В този случай ще загубите данните, въведени на екрана и ще трябва да ги въведете отново. За да избегнете подобна ситуация, ако сте въвели или коригирали някакви данни, ги съхранете своевременно без да чакате прекалено дълго време. По-късно винаги можете да коригирате съхранените данни, ако се наложи.

 

Когато подавате повече от един отчет (смяна на профил от респондент на счетоводна къща)

Когато подавате повече от един отчет, а сте се регистрирали в системата като респондент, е необходимо да редактирате вашия профил. Чрез бутон „Профил” (горе, в дясно на заглавната страница) променете вида потребител от респондент на счетоводна къща, като след промяната е необходимо да излезнете еднократно чрез бутон „Изход” и да влезнете отново в системата.

Потребители с ПИК на НАП посочват задължително профил - респондент. Те могат да подават само собствения си отчет.

С ПИК на НАП може да се подава отчет за предприятията, несъставящи баланс и отчет за Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност.

 

Неуспешен вход в системата (неразпознаване на електронния подпис)

На страницата https://isbs.nsi.bg, преди да изберете бутон „Вход” се уверете, че картата с електронния Ви подпис е поставена в карточетящото устройство.

Ако нямате регистрация (за конкретен електронен подпис, регистрацията е еднократна), преминете към регистрация чрез бутон „Регистрация” и следвайте указанията.

 

Може ли да попълвам справките в отчета на части?

Да, можете. Не е задължително да попълвате отчета и всички справки от него наведнъж, в рамките на една работна сесия. Можете да попълвате в удобно за Вас време, като не забравяте бутон „Съхраняване”, за да съхранявате желаните от Вас промени.  

 

Мога ли с един електронен подпис да подавам повече от един отчет?

Да, имате възможност с един електронен подпис да подавате повече от един отчет, като за целта е необходимо профилът Ви да бъде счетоводна къща, а не респондент.

Под понятието „счетоводна къща“ освен регистрираните за извършване на счетоводна дейност фирми, са и счетоводителите на самостоятелна практика.

 

Ако имам електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН не съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на отчета, за който имам право да виждам и подавам отчет

ПРОМЯНА В ПРОЦЕДУРАТА по подаване и достъпване на подадените в Информационна система „Бизнес статистика“ (ИСБС) годишни отчети за дейността (ГОД) на предприятията:

Управителите на фирми, които притежават електронен подпис, независимо дали е издаден на ЕГН като физическо лице или на ЕИК като фирма, но желаят техни отчети да бъдат подавани и достъпвани от физическо лице или счетоводна къща могат да изпратят заявление, което задължително е подписано с техния електронен подпис на [email protected]. Пълномощно не е необходимо.

Заявления, които не се подават от управител на фирма се подписват с електронен подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат пълномощни (по образец от сайта на НСИ) от управителите на фирмите към заявителя. Пълномощните трябва да бъдат подписани с електронния подпис на упълномощаващия управител на съответната фирма.

Управителите на фирми, които нямат електронен подпис, но желаят техни отчети да бъдат подавани и достъпвани от физическо лице или счетоводна къща:
- Могат да подадат заявление във всеки регионален офис на НСИ само с лична карта
- Могат да предоставят нотариално заверено пълномощно с клауза за НСИ на тези, които ще го представляват.
Упълномощените лица могат да попълнят заявлението и заедно с оригинала на нотариално заверените пълномощни да го подадат във всеки регионален офис на НСИ.
ВАЖНО: Нотариално заверени пълномощни се подават САМО в офисите на НСИ и не могат да бъдат изпращани по електронна поща!

 

Ако електронният ми подпис е изтекъл или притежавам нов

Ако електронният Ви подпис е с изтекъл срок на валидност, няма да можете да ползвате ИС „Бизнес статистика”. За тази цел е необходимо едно от следните условия:

1. Да закупите нов електронен подпис от посочен в Ръководството доставчик на удостоверителни услуги, издаден на същия ЕИК/ЕГН като ползвания до момента. В този случай нова регистрация в ИСБС не е необходима.

2. Да притежавате нов електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  СЪВПАДА с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет. Вашият електронен подпис е необходимо да е валиден и един от цитираните в Указанията видове - т.1.2 Изискване за ползване на електронен подпис. Ако до момента не сте ползвали такъв електронен подпис, първо преминете през опция РЕГИСТРАЦИЯ. 

3. Aко имате нов електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  НЕ СЪВПАДА с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет, но имате право да подавате отчета, е необходимо да подадете Заявление.(вижте въпрос: Ако имам електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН не съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на отчета, за който имам право да виждам и подавам отчет)

 

Мога ли да ползвам ПИК на НАП за въвеждане на ГОД в ИСБС?

Да, но само за изследвания НФ1 (ЕТ) и БСД.

Необходимо е да се регистрирате с:

- Идентификатор на потребителя – Вашият ЕГН

- Наименование – Вашите три имена

- Вид потребител РЕСПОНДЕНТ

 

Как мога да направя справка за отчет, ако е бил подаден от счетоводна къща?

Ако отчетът Ви е бил подаден от „счетоводна къща“, то справка за него може да направите, ако:

- притежавате електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет.

- ако не притежавате електронен подпис, следва да се обърнете към Вашата счетоводна къща за съответната справка.

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност през 2022 година (Приложение 11)

Ако Вие сте предприятие, което през 2022 г. е реализирало приходи и разходи под 500 лева, попълвате декларацията, като избирате позиция „Декларирам, че предприятието е осъществявало дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева”. Декларацията се подава в ИС „Бизнес статистика“.

Същото приложение се попълва и от лицата, които декларират, че не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството - еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност. Те подават декларацията единствено в ИС „Бизнес статистика“, на е-mail адрес (подписана, подпечатана и сканирана) или в съответните териториални структури на НСИ на хартиен носител.

Важно: Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч през 2022 г. (а през 2021 г. са извършвали дейност), е желателно да подадат декларация (Приложение 11), като за следващите години, в които не развиват дейност, няма да подават декларация, докато не възстановят дейността си, което ще изисква подаване на ГОД.

Лицата, които и през 2021 г. не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и са подали декларация, могат да не подават такава за 2022 година.

 

Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2022 година

Получените средства за превенция от COVID-19 от държавния бюджет, със съответните ПМС, следва да се отчетат в справката на код 2521 „Субсидии върху производството, в т.ч. от сектор „Държавно управление“.

 

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година на микропредприятията

В случай, че предприятия по чл. 29, ал. 4 изберат да не попълват „Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година“, е предвидено те да попълват „Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година на микропредприятията”.

Информацията е необходима за  съставянето на показателя Бруто образуване на основен капитал, който е агрегат на Брутния вътрешен продукт и се изчислява в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013 на ЕП и на Съвета от 21 май 2013 година, относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз.

За съставянето на показателя Бруто образуване на основен капитал по този Регламент са необходими изчерпателни данни за операциите с дълготрайни материални и нематериални активи, т.е. необходим е пълен обхват на тези операции за всички институционални единици в икономиката.

 

Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) / Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по електронен път в НАП с персонален идентификационен код (ПИК)

Годишният отчет за дейността на предприятията, не съставящи баланс (Приложение 1) или Декларацията за предприятия с приходи и разходи под 500 лева (Приложение 11) може да бъде подаден в ИС “Бизнес статистика” чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НАП. Необходимо е вече да сте се регистрирали като потребител на системата и да разполагате с ПИК на НАП. Системата позволява вход чрез ПИК на НАП само на потребители, регистрирани като “Респондент” (а не като “Счетоводна къща“). Подаването на ГОД / Декларация с ПИК следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация.

 

Подаване на годишен отчет на хартиен носител

Бланките на годишните отчети, изтеглени от Интернет страницата на НСИ или на НАП, в PDF формат, могат да бъдат разпечатани и попълнени само на ръка. В тях няма заложени аритметични и логически контроли и НЕ е предвидено да се попълват на компютър.

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2022 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2022 г., съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета единствено в ИС „Бизнес статистика“ или на хартия в съответните териториални структури на НСИ.

Грешно въведен вид отчет

Видът на отчета може да се коригира, ако все още няма въведена справка (чрез бутон „Промяна”). При вече въведена справка, отчетът се анулира и се въвежда отново.

 

Входящ номер на отчет

При създаването на нов отчет, системата генерира № на отчета, който се визуализира на екрана след приключване и в полето „Състояние” излезе „Успешно обработен”. Входящият номер не се изпраща на респондента - той е уникален и по всяко време имате възможност да влезете в системата и да разпечатате заглавната страница (ако ви е необходимо), която съдържа № на отчета, статуса на отчета и списък с всички въведени справки. Трябва да имате предвид обаче, че САМО при статус на отчета „Успешно обработен”, системата изпраща автоматично съобщение до системата на НАП, което е необходимо условие, за да бъде подадена и приета данъчната Ви декларация.

 

Отстраняване на грешки в законоустановения срок 30.06.2023 г. във вече подаден отчет със статус „Успешно обработен”

Ако успешно сте приключили отчета, той приема статус „Успешно обработен” и става неактивен за по нататъшни корекции, т. е. отчетът може само да се разглежда или разпечатва, но не и да се пише в него. Ако се налага корекция на данните в някоя от справките, е необходимо:

- да кликнете върху бутон „Редактиране“ - това действие връща отчета в състояние „Необработен”;

- след това избирате чрез кликване справката, в която се налага корекцията;

- въвеждате коректните данните и отново валидирате справката;

- след връщане в началната страница, отчетът трябва отново да се приключи до статус „Успешно обработен”. Това е състоянието на отчета, което е видимо за системата на НАП и при липса на такъв статус отчетът се счита за неподаден.

 

Статус „Непроверена” при валидирана справка

Следва да използвате бутона за опресняване на данните в отчета (две сини стрелки) и тогава статусът на справката ще бъде сменен.

 

Как се търси наименование на улица в „Справка за предприятието“.

След като се активира падащото меню за избор на улица, търсенето в полето наименование се извършва чрез следното изписване: %ЧАСТ ОТ ИМЕТО%, например %ФРИТЬОФ%.

 

Нулеви справки

Справките, за които няма да попълвате данни, следва да не се отварят. Ако сте валидирали празна/нулева справка, за да може да приключите успешно отчета си, трябва да я изтриете с червеното "Х" вдясно от справката в списъка на заглавната страница.

 

Отрицателни парични средства в счетоводния баланс не може да има.

Съгласно ПМС 251 от 17.10.2007 г. отрицателните величини в счетоводния баланс са: непокритата загуба; текущата загуба, отрицателната репутация и резервът от последващи оценки. Ако предприятието има използван овърдрафт например, няма да го посочва като отрицателни парични средства, а като задължения към финансови институции.

 

Отчитане на разходи за вода в Отчета за приходи и разходи

Ако фирмата използва вода за производствени нужди, която е осчетоводена като разходи за материали, то трябва да се попълни ред 21120 „Вода” в Раздел II. Разходи за суровини и материали на ОПР.

Ако водата се използва за комунално-битови цели (за пиене, бани, тоалетни) и се осчетоводява като разходи за външни услуги, това се посочва в Раздел III. Разходи за външни услуги, съответно на редове 31211 – За доставяне на вода и 31212 – За отвеждане и пречистване на отпадъчни води, съгласно получените фактури от В и К.

 

Справка за потреблението на горива и енергия

1. Трябва ли да се отчитат потребените горива, когато са по-малко от 1 тон?

Количеството на потребеното гориво се отчита в тонове и в цели числа. Ако изразходваното количество е повече от 500 кг, но под 1000 кг (1 тон), следва да се закръгли на 1 тон. Ако изразходваното количество е под 500 кг, не се попълват данни за съответното гориво.

Същото правило важи за останалите енергийни продукти, които се отчитат в други мерни единици.

2. Как се отчитат автомобилните горива?

Автомобилните горива се отчитат в тонове и в цели числа. Тъй като фактурирането им се извършва в литри, следва да се използват посочените коефициенти за превръщане от литри в тонове:

Автомобилен бензин, безоловен: 1 литър = 0.00075 тона,

Транспортно дизелово гориво: 1 литър = 0.00085 тона,

Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ): 1 литър = 0.00055 тона.

3. Как следва да бъде отчетен използваният Природен газ (МЕТАН)?

Природният газ (МЕТАН), доставен по мрежа се отчита на ред 09 „Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние” в МВтч.

Компресираният природен газ (МЕТАН) в бутилки (CNG), доставен с трейлери се отчита на ред 09 „Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние” в МВтч. За тази цел количествата МЕТАН, фактурирани в хил. куб. м., следва да бъдат преизчислени в МВтч чрез следния коефициент: МВтч = 1000 куб. м. * 10,529.

Зареденият на превозни средства Природен газ (МЕТАН) се отчита на ред 09 „Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние”, както и на ред 10 „в т.ч.: за транспорт”. За тази цел заредените количества МЕТАН в кг, следва да бъдат преизчислени в МВтч чрез  следния коефициент: 1 тон (1000 кг) = 15,12 МВтч.

4. Как следва да бъде отчетен използваният АВТОГАЗ (Пропан-бутанови смеси)?

Зареденият на превозни средства АВТОГАЗ се отчита на ред 25 „Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ), както и на ред 26 „в т.ч. за транспорт“ в тонове.

5. Трябва ли да се отчитат наличните горива в резервоарите на транспортните средства?

Наличните горива в резервоарите НЕ се отчитат в колони 1 и 6. Цялото количество горива, заредени в резервоарите на транспортните средства, се отчитат в колони 2, 3, 4,  преизчислени в тонове.  В колона 5 се записва стойността на изразходваните горива.

 

Справка за възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи (попълва се само от общините)

1. Приходите и разходите за превенция и готовност, получени за текущата или предходни години, се отбелязват в Раздел I, a тези за възстановяване и реагиране, вкл. за подпомагане на бизнеса, трансфери към учебни заведения или помощи за домакинствата - в Раздел IV или Раздел V.

2. Получените средства за превенция от COVID-19 от държавния бюджет, със съответните ПМС, се отбелязват в Раздел I към шифър 84511 „вирусна болест“.

 

Как и къде мога да получа заверено копие на подаден Годишен отчет за дейността?

За да получите заверено копие на подаден Годишен отчет за дейността (ГОД) на Вашето предприятие, е необходимо:

Да подадете писмено заявление в съответната териториална структура на НСИ https://www.nsi.bg/bg/node/42/;

Да заплатите в териториалната структура на НСИ съответната такса за заверен ГОД.

Таксата за заверка на ГОД, е както следва:

- За ГОД с малък обем (до 10 страници вкл.) - 18 лева с ДДС;

- За ГОД с обем от 11 до 30 страници - 36 лева с ДДС;

- За ГОД с обем над 30 страници – 45 лева с ДДС.

Изготвянето на заверено копие на ГОД се извършва в срок до 3 (три) работни дни от датата на подаване на заявлението в териториалната структура на НСИ.

ВНИМАНИЕ! Респондентите не носят напечатан ГОД, в който може да има неверни числа, а получават разпечатан ГОД директно от системата на НСИ, т.е. респондентът получава заверен отчет, а не заверява донесено от него копие на ГОД.