Премини към основното съдържание

Структура на заплатите 2022

Наблюдение на структурата на заплатите 2022

Уважаеми дами и господа,
 
Наблюдението на структурата на заплатите е част от Националната статистическа програма за 2023 г. с предвиден задължителен характер на участие. Наблюдението е извадково и се провежда съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕС) № 530/1999 и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия. Статистиката на структурата на заплатите има за цел да осигури подробна информация за часовата, месечната и годишната заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение.
 
Наблюдението се провежда чрез попълване на статистическа карта, състояща се от две части. В част А се попълва обобщена информация за Вашето предприятие като цяло или за отделни негови местни единици (поделения, клонове, филиали). В част Б се попълват данни за определен брой наети лица по трудово или служебно правоотношение. Отчетни периоди на наблюдението са календарната 2022 г. и месец октомври на същата година.
 
Предоставянето на данните е задължително в срок до 29 септември 2023 година. 
 
Данните за Вашето предприятие се събират, обработват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност. 
 
НСИ Ви дава възможност данните да се предоставят по един от следните начини:
По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Структура на заплатите 2022”
Чрез формуляри на хартиен носител
При нужда от повече информация относно методологията на изследването може да се обърнете както към методолозите от отдел „Статистика на труда, НИРД, иновации и информационно общество“ на ЦУ на НСИ, така и към експертите от Териториалните статистически бюра.