Премини към основното съдържание

Информационна система „Статистика на околната среда“

Уважаеми дами и господа,

През 2024 г. Националният статистически институт (НСИ) провежда изследванията в областта на околната среда за отчетната 2023 г. Кампанията е организирана с писмо на Председателя на НСИ.

Изследванията за околна среда са годишни. Чрез тях се осигурява информация за формирането на необходимите, съгласно Регламентите на Европейския съюз, показатели, както и на други показатели, свързани със сметките за околната среда и нейните компоненти и фактори.

Респондентите попълват и подават отчетите си онлайн чрез информационна система „Статистика на околната среда“ (ИССОС), в която се извършва и проверката на данните в тях от отделите „Статистически изследвания“ (ОСИ) в Териториалните статистически бюра на НСИ.
Предоставянето на данни по статистическите изследвания е задължително, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, предвид Националната статистическа програма. Чл. 52, ал. 1 от закона предвижда налагането на санкции в случай на неизпълнение на това задължение.

 

ДОСТЪП ДО ИССОС

ИССОС е достъпна на адрес: https://issos.nsi.bg/.

Достъпът до ИССОС се осъществява с валиден цифров сертификат (квалифициран електронен подпис (КЕП) с ЕИК по БУЛСТАТ и инсталиран софтуер за подписване BISS.

В случай, че не разполагате с КЕП, изтеглете необходимия Ви формуляр, попълнете го и го изпратете на съответния отдел „Статистически изследвания“ (ОСИ) за въвеждане в ИССОС.

Проверка на задълженията за докладване можете да направите тук.

 

ПРОЦЕС И СРОКОВЕ

Процесът по събиране на първичните данни протича в два етапа:

  • Попълване на отчетите от респондентите в определените за това срокове.
  • Проверка на данните от ОСИ и при необходимост изискване на корекции и/или допълнения от респондентите.

 

ВАЖНО!

Преди да започнете работа със системата:

  1. Уверете се, че електронният Ви подпис е включен.
  2. Инструкция за BISS.
  3. Запознайте се с Ръководството за респондента или с обучителното видео за нейното използване.
  4. Запознайте се с указанията за попълване на конкретния отчет.
  5. При необходимост проверете раздел Често задавани въпроси или се свържете с нас.

 

КОНТАКТИ

Можете да се свържете с нас за помощ: