Премини към основното съдържание

Консолидиран годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2023 година

Уважаеми дами и господа,

Консолидираният годишен отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Консолидираният годишен отчет за дейността се представя от 01 януари до 30 септември 2024 година.

Подаването на консолидиран годишен отчет е възможно само след наличие на годишен отчет за дейността със статус „Успешно обработен” в ИС „Бизнес статистика”.

Консолидираните данни за Вашата група предприятия се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Консолидираният годишен отчет за дейността за 2023 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Ивелина Тодорова [email protected] 156 0877140495
Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за група предприятия Димитър Димитров   683  
Теодора Мачканова   668  
Справка за дълготрайните материални и нематериални активи Ирена Янакиева   176 0877140553
Ивелина Тодорова   156 0877140495
Консолидирания годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
Наименование на формуляра
Консолидиран годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2023 година - пълен комплект
Консолидиран годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2023 година - Заглавна страница
1. Справка за група предприятия през 2023 година
2. Консолидиран счетоводен баланс към 31.12. 2023 година
3. Консолидиран отчет за приходите и разходите за 2023 година
4. Консолидиран отчет за собствения капитал за 2023 година
5. Консолидиран отчет за паричните потоци по прекия метод за 2023 година
6. Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2023 година