Премини към основното съдържание

ГОД на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) и физически лица, осъществяващи стопанска дейност, на хартиен носител

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП или по пощата с обратна разписка. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2023 година.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност през 2023 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност през 2023 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2023 година
2. Отчет за приходите и разходите за 2023 година
3. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2023 година
4. Справка за данъците и таксите през 2023 година
5. Справка за начислени субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2023 година
6. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2023 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.