Премини към основното съдържание

Длъжностно лице по защита на личните данни

Георги Стоименов
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 163
 

Длъжностното лице по защита на личните данни осъществява следните функции:

1. информира и съветва администратора на лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;

2. наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване и съответните проверки;

3. при поискване предоставя съвети по отношение на оценката от въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;

4. осъществява сътрудничество с надзорния орган и действа като точка за контакт с надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси;

5. съдейства при обслужване на запитвания от субектите на данни по въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и упражняването на правата им;

6. поддържа регистър на запитванията на субектите на данни (за които ДЗЛД е информирано).