Премини към основното съдържание

Финансов контрольор

Валентин Начев
Финансов контрольор
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 789
 

Финансовият контрольор подпомага председателя при функциониране на системите за финансово управление и контрол, като за целта:

1. извършва предварителен контрол за законосъобразност в съответствие с нормативната уредба и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на всички документи, свързани с цялостната дейност на ЦУ на НСИ;

2. осъществява предварителен контрол на дейностите по усвояване на средства, получени по международни програми и проекти;

3. води регистър на всички сключени договори;

4. осъществява предварителен контрол при усвояване на средства, предоставени от Европейската комисия, както и по европейските структурни и инвестиционни фондове;

5. представя на председателя периодично отчети за своята дейност.