Премини към основното съдържание

Инспекторат

Галина Кунчева
Ръководител на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията на Националния статистически институт
 
Завършила ВПИ – гр. Шумен, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Нов български университет Магистър по право.
Работила е като главен юрисконсулт в Комисията за защита на личните данни в периода 2007-2015 година.
В Националния статистически институт работи от 2015 г. През периода 2015-2019 година заема длъжността началник на отдел „Правни дейности“.
От 2019 г. до настоящия момент работи в Инспектората по чл. 46 от ЗА на НСИ.
За ръководител на Инспектората по чл. 46 от ЗА на НСИ е назначена през 2022 г.
 
За контакти:
адрес: гр. София – 1038
ул. „П. Волов“ № 2
тел.: 02/9857 746
e-mail: [email protected]
 

Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията на НСИ (Инспекторат) е на пряко подчинение на председателя на НСИ за осъществяване на административен контрол върху дейността на НСИ.

Осъществяваният от Инспектората административен контрол е насочен към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за предотвратяване и отстраняване на нарушения, както и извършване на независима и обективна оценка на дейността на структурните звена на НСИ с цел подобряване на работата и ефективно функциониране на администрацията.

Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от председателя на НСИ.

Инспекторатът:

1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;

2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. извършва проверки на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията;

8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите на администрацията, когато е предвидено в закон;

9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

12. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя на НСИ.