Премини към основното съдържание

Вътрешен одит

Калина Стоева
Ръководител на звено "Вътрешен одит"
 
Родена на 20 септември 1967 г. в гр. София.
Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Университет за национално и световно стопанство, София.
Притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ № 01339/05.08.2011 г., издаден от министъра на финансите в уверение на това, че е издържала успешно изпита по чл.53 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор.
Ръководител на звено „Вътрешен одит“ в НСИ от 20 септември 2012 година.
От 21 март 2007 г. до 31 март 2011 г. заема длъжността младши външен одитор /мениджър/ в международна одиторска фирма БДО България ООД.
От 1 май 2006 г. до 19 март 2007 г. заема длъжността делегиран старши вътрешен одитор в Министерство на образованието и науката.
От 17 август 1998 г. до 1 май 2006 г. е ревизор/старши вътрешен одитор в Столична дирекция на  Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.
От 15 август 1988 г. до 25 ноември 1997 г. е банков счетоводител в Софийска градска банка към БНБ - след преобразуване e банка Биохим, клон „Батенберг“. 
Ползва английски и руски.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 188
 

 

Звено „Вътрешен одит” осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от ЕС и на разпоредителите от по-ниска степен в НСИ по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнението на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране.

Ръководителят на звено „Вътрешен одит” докладва директно на председателя.

Звено „Вътрешен одит”:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори; Статута на звеното за вътрешен одит в НСИ и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията;

3. вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление;

4. изготвя тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на НСИ;

5. изготвя план за всеки одитен ангажимент, който включва обхват, цели, времетраенето и разпределението на ресурсите за изпълнението на ангажимента. Планът за одитен ангажимент се разглежда и одобрява от ръководителя на вътрешния одит;

6. дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

7. проверява и оценява съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията и изпълнението на задачите и постигането на целите;

8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на дейностите в организацията, подпомага председателя при изготвянето на план за действие за изпълнение на дадените препоръки и извършва проверки за проследяване на изпълнението на препоръките;

10. изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и го представя на председателя, който го изпраща на министъра на финансите в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.