Премини към основното съдържание

Вътрешен одит

Калина Стоева
Ръководител на звено "Вътрешен одит"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 188
 

Звено „Вътрешен одит” осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от ЕС и на разпоредителите от по-ниска степен в НСИ по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнението на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране.

Ръководителят на звено „Вътрешен одит” докладва директно на председателя.

Звено „Вътрешен одит”:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя;

3. дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя;

5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

6. консултира председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, организира обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

7. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

8. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване на изпълнението на препоръките;

9. изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и го представя на председателя, който го изпраща на министъра на финансите в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

10. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.